KHẢO ŚT ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI GÍ THỂ ĐẾN SỰ TĂNG TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA 2 GIỐNG NÂM BAO NGƢ TRẮNG (Pleurotus florodanus) VÀ BÀO NGƢ X́M (Pleurotus sajorcaju)

67 5 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

0 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI GIÁ THỂ ĐẾN SỰ TĂNG TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NẤM BÀ O NGƢ TRẮNG (Pleurotus florodanus) VÀ BÀO NGƢ XÁM (Pleurotus sajor-caju) NGÀNH : NÔNG HỌC KHÓA : 2009 – 2013 HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN : LÊ THỊ HẰNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 i KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI GIÁ THỂ ĐẾN SỰ TĂNG TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NẤM BÀ O NGƢ TRẮNG (Pleurotus florodanus) VÀ BÀO NGƢ XÁM (Pleurotus sajor-caju) Tác giả LÊ THỊ HẰNG Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Nông học Giảng viên hƣớng dẫn: ThS PHẠM THỊ NGỌC Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Tận sâu đáy lòng khắc ghi công ơn sinh thành, nuôi dƣỡng, dạy dỗ tất bố mẹ hi sinh để đƣợc trƣởng thành nhƣ ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Nông học, Ban quản lý trại khoa Nông học, Trƣờng Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh ln tạo điều kiện tốt cho em thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy Trƣờng Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm vô quý báu, quan tâm, dìu dắt ln giúp đỡ em suốt q trình học tập nhƣ trình thực đề tài Đặc biệt, em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phạm Thị Ngọc, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em suốt q trình thực khóa luận Xin cảm ơn bạn bè động viên, giúp đỡ thời gian học tập thực khóa luận Xin cảm ơn bạn lớp DH09NH giúp đỡ thời gian thực đề tài Dù cố gắng hồn thành khóa luận phạm vi khả cho phép nhƣng chắn thiếu sót Em kính mong nhận đƣợc bảo tận tình thầy bạn bè iii TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát ảnh hƣởng số loại giá thể đến tăng trƣởng suất giống nấm bào ngƣ trắng (Pleurotus florodanus) bào ngƣ xám (Pleurotus sajor-caju)” Giáo viên hƣớng dẫn: Thạc sĩ PHẠM THỊ NGỌC Đề tài đƣợc thực khoảng thời gian từ tháng 03/2013 – 08/2013 trại thực nghiệm khoa Nông học, Trƣờng Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tìm cơng thức phối trộn chất thích hợp cho sinh trƣởng phát triển hai giống nấm bào ngƣ Thí nghiệm đƣợc bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên hai yếu tố với lần lặp lại Yếu tố A (Cơ chất): Gồm mức phối trộn chất A1: 100% rơm A2: 75% rơm + 25% mùn cƣa A3: 25% lục bình + 25% rơm + 50% mùn cƣa Yếu tố B (Giống): Gồm giống B1: Bào ngƣ trắng B2: Bào ngƣ xám Qua trình khảo sát, ghi nhận, phân tích, tổng hợp đánh giá thu đƣợc kết nhƣ sau: Nấm bào ngƣ trồng chất A3 (25% lục bình + 25% rơm + 50% mùn cƣa) có q trình sinh trƣởng tốt, suất cao Nấm bào ngƣ trắng sinh trƣởng tốt suất cao nấm bào ngƣ xám Tuy nhiên, nấm bào ngƣ xám lại cho hiệu kinh tế cao nấm bào ngƣ trắng iv MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ .viii Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung nấm bào ngƣ 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Một số nấm bào ngƣ phổ biến 2.2 Đặc điểm sinh học 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến nấm bào ngƣ 2.4 Giá trị dinh dƣỡng nấm bào ngƣ 2.5 Một số nghiên cứu nấm bào ngƣ nƣớc 2.6 Một số nghiên cứu nấm bào ngƣ nƣớc 10 2.7 Tình hình sản xuất nấm giới 10 2.8 Tình hình sản xuất nấm Việt Nam 12 2.9 Quy trình trồng chăm sóc 13 2.9.1 Xử lý nguyên liệu 13 2.9.2 Vô bịch hấp khử trùng nguyên liệu 14 2.9.3 Cấy giống 14 2.9.4 Ƣơm rạch bịch 14 2.9.5 Chăm sóc thu hái 15 v 2.10 Nấm bệnh biện pháp phòng trừ 15 2.10.1 Các dạng bệnh nấm 15 2.10.2 Một số biện pháp phòng bệnh trồng nấm 16 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 17 3.1 Thời gian, địa điểm thí nghiệm 17 3.1.1 Thời gian 17 3.1.2 Địa điểm 17 3.2 Điều kiện khí hậu, thời tiết 17 3.3 Vật liệu phƣơng pháp thí nghiệm 17 3.3.1 Vật liệu 17 3.3.2 Phƣơng pháp thí nghiệm 18 3.4 Sơ đồ quy trình trồng 19 3.5 Các tiêu theo dõi 20 3.6 Phƣơng pháp xử lý số liệu 21 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Kết tiêu sinh trƣởng 23 4.1.1 Sự tăng trƣởng chiều dài tơ nấm 23 4.1.2 Tốc độ tăng trƣởng chiều dài sợi tơ nấm 27 4.1.3 Thời gian tơ nấm ăn trắng bịch phôi thời gian hình thành thể 28 4.1.4 Tỉ lệ bịch phơi có tơ nấm phủ kín giai đoạn kết thể 30 4.1.5 Tỉ lệ bịch phôi nhiễm nấm bệnh 31 4.2 Kết tiêu suất 31 4.2.1 Trọng lƣợng trung bình chùm thể 31 4.2.2 Năng suất thực thu nghiệm thức 33 4.2.3 Năng suất lý thuyết nghiệm thức 34 4.2.4 Hiệu kinh tế 35 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 37 5.1 Kết luận 37 5.2 Đề nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 41 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt (Ký hiệu) Viết đầy đủ ctv Cộng tác viên GVHD Giáo viên hƣớng dẫn NSC Ngày sau cấy NSLT Năng suất lý thuyết NSOTN Năng suất thí nghiệm NSTT Năng suất thực thu NT Nghiệm thức pH Podus Hydrogenii TLTBMCQT Trọng lƣợng trung bình chùm thể VNĐ Việt Nam đồng vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tỉ lệ % so với 100 g chất khô Bảng 2.2: Hàm lƣợng vitamin chất khoáng Bảng 3.1 Điều kiện khí hậu thời tiết thành phố Hồ Chí Minh 17 Bảng 3.2 Quy trình thực 21 Bảng 4.1 Động thái tăng trƣởng chiều dài tơ nấm bào ngƣ nghiệm thức giai đoạn 15 NSC (cm) 23 Bảng 4.2 Động thái tăng trƣởng chiều dài tơ nấm bào ngƣ nghiệm thức giai đoạn 20 NSC (cm) 24 Bảng 4.3 Động thái tăng trƣởng chiều dài tơ nấm bào ngƣ nghiệm thức giai đoạn 25 NSC (cm) 25 Bảng 4.4 Động thái tăng trƣởng chiều dài tơ nấm bào ngƣ nghiệm thức giai đoạn 30 NSC (cm) 26 Bảng 4.5 Động thái tăng trƣởng chiều dài tơ nấm bào ngƣ nghiệm thức giai đoạn 35 NSC (cm) 27 Bảng 4.6 Tốc độ tăng trƣởng chiều dài sợi tơ nấm (cm/ngày) 28 Bảng 4.7 Thời gian tơ nấm ăn trắng bịch phơi thời gian hình thành thể (NSC) 29 Bảng 4.8 Tỉ lệ bịch phơi có tơ nấm phủ kín giai đoạn kết thể (%) 30 Bảng 4.9 Tỉ lệ bịnh phôi nhiễm nấm bệnh (%) 31 Bảng 4.10 Trọng lƣợng trung bình chùm thể (g/chùm) 32 Bảng 4.11 Năng suất thực thu nghiệm thức (kg/1000bịch) 33 Bảng 4.12 Năng suất lý thuyết nghiệm thức (kg/1000bịch) 34 Bảng 4.13 Các yếu tố cấu thành suất 35 Bảng 4.14 Hiệu kinh tế 36 Bảng 4.15 Cách tính tổng chi 48 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ Hình 1: Ủ nguyên liệu 41 Hình 2: Đảo nguyên liệu 41 Hình 3: Hấp khử trùng 41 Hình 4: Dụng cụ cấy nấm 41 Hình 5: Ni ủ tơ 41 Hình 6: Đo tiêu 41 Hình 7: Nấm bệnh côn trùng hại nấm 42 Hình 8: Dạng san hô 42 Hình 9: Dạng dùi trống 42 Hình 10: Dạng phễu lệch 43 Hình 11: Dạng lục bình 43 Hình 12: Bào ngƣ xám 43 Hình 13: Quả thể NT1 43 Hình 14: Quả thể NT2 43 Hình 15: Quả thể NT5 44 Hình 16: Quả thể NT6 44 Hình 17: Quả thể NT9 44 Hình 18: Quả thể NT10 44 Hình 19: Trọng lƣợng chùm thể hai giống nấm 44 Hình 20: Trọng lƣợng thể khơng lấy tiêu thí nghiệm ngày hai giống nấm 45 Hình 21: Nhà treo nấm 45 Đồ thị 1: Động thái tăng trƣởng chiều dài tơ nấm nghiệm thức 46 Đồ thị 2: Tốc độ tăng trƣởng chiều dài tơ nấm nghiệm thức 46 Đồ thị 3: Tỉ lệ bịch phôi bị nhiễm nấm bệnh nghiệm thức 47 Biểu đồ 1: Năng suất lí thuyết suất thực thu nghiệm thức 47 Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Rau loại thực phẩm thiếu đƣợc bữa cơm gia đình, cung cấp vitamin, chất khống, giúp ngon miệng, tiêu hóa tốt Nó liên quan trực tiếp gián tiếp đến sức khỏe thông qua bữa ăn hàng ngày Nấm ăn đƣợc coi loại rau sạch, thịt sạch, loại thực phẩm đƣợc nhiều ngƣời tin cậy lựa chọn để sử dụng hàng ngày nhằm đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm có nấm bào ngƣ Nấm bào ngƣ loài nấm dễ trồng, cho suất cao, phẩm chất ngon, thực phẩm có giá trị dinh dƣỡng cao, cung cấp lƣợng đáng kể chất đạm, đƣờng bột, nhiều vitamin khoáng chất, đồng thời dƣợc liệu q giá việc trì, bảo vệ sức khỏe phòng chống nhiều bệnh kể ung thƣ, ung bƣớu nguồn hàng xuất có giá trị Nấm đƣợc trồng nguyên liệu: rơm rạ, mùn cƣa, lục bình, thân gỗ, thân lõi ngơ, bã mía, xơ dừa, Lục bình lồi thủy sinh sống bềnh bồng sơng, rạch, ao, hồ, ngăn cản nƣớc chảy, diện khắp mạng lƣới kênh rạch chằng chịt vùng Sự phát triển nhanh chóng lục bình gây nhiều vấn đề cho môi trƣờng nƣớc nhƣ gây tắc nghẽn giao thông, cản trở ghe tàu lƣu thông, giảm tốc độ dòng chảy gây bồi lắng sơng rạch, phân hủy làm ô nhiễm nguồn nƣớc Việt Nam nƣớc có diện tích trồng lúa lớn, phụ phẩm rơm rạ nguồn nguyên liệu dồi cho nghề trồng nấm Bên cạnh đó, mùn cƣa cao su đƣợc sử dụng phổ biến trồng nấm 44 Hình 15: Quả thể NT5 Hình 17: Quả thể NT9 Hình 16: Quả thể NT6 Hình 18: Quả thể NT10 Hình 19: Trọng lƣợng chùm thể hai giống nấm 45 Hình 20: Trọng lƣợng thể khơng lấy tiêu thí nghiệm ngày hai giống nấm Hình 21: Nhà treo nấm 46 Phụ lục 2: Một số đồ thị, biểu đồ Đồ thị 1: Động thái tăng trƣởng chiều dài tơ nấm nghiệm thức Ngày Đồ thị 2: Tốc độ tăng trƣởng chiều dài tơ nấm nghiệm thức 47 Đồ thị 3: Tỉ lệ bịch phôi bị nhiễm nấm bệnh nghiệm thức Nghiệm thức Biểu đồ 1: Năng suất lí thuyết suất thực thu nghiệm thức 48 Bảng 4.15 Cách tính tổng chi NT Nguyên liệu Meo giống Dinh dƣỡng Công lao động Tổng chi (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ) A1B1 1.800.000 600.000 270.000 800.000 3.470.000 A1B2 1.800.000 600.000 270.000 800.000 3.470.000 A2B1 1.575.000 600.000 270.000 800.000 3.245.000 A2B2 1.575.000 600.000 270.000 800.000 3.245.000 A3B1 1.125.000 600.000 270.000 800.000 2.795.000 A3B2 1.125.000 600.000 270.000 800.000 2.795.000 49 Phụ lục 3: kết xử lý thống kê phần mềm SAS Động thái tăng trƣởng chiều dài tơ nấm giai đoạn 15 NSC VARIABLE: 15NSC Means of 15NSC A(CƠ CHẤT) B(GIỐNG) Grand Total 3.46 2.873 3.17 3.32 2.627 2.97 3.29333 2.78 3.04 Grand Total 3.35778 2.76 3.06 ANOVA TABLE EFFECT SS DF LLL 0.09724 A(CƠ CHẤT) 0.11658 B(GIỐNG) 1.60802 A(CƠ CHẤT) x B(GIỐNG) 0.02458 Residual 0.34436 10 Total 2.19078 17 C.V (%) = 6.06652295161531 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 8.74776867493128E02 LSD = 0.277240642078343 3.35778 a 2.76 b MS 0.05 L.S.D L.S.D F ProbF Sign S.E.M S.E.D (0.05) (0.01) 1.412 0.288 0.06 1.6927 1.61 46.697 0.233 5E-05 ** 0.076 0.062 0.11 0.09 0.239 0.195 0.34 0.277 0.01 0.3569 0.03 0.13 0.708 0.107 0.15 0.338 0.48 50 Động thái tăng trƣởng chiều dài tơ nấm giai đoạn 20 NSC VARIABLE: 20NSC Means of 20NSC A(CƠ CHẤT) Grand Total B(GIỐNG) 6.5067 6.62 6.82 6.047 7.14 6.12 Grand Total 6.563 6.433 6.63 6.8222 6.262 6.542 ANOVA TABLE EFFECT SS DF LLL 0.0595 A(CƠ CHẤT) 0.12 B(GIỐNG) 1.4112 A(CƠ CHẤT) x B(GIỐNG) 1.0657 Residual 1.2162 10 Total 3.8727 17 C.V (%) = 5.33066235719368 MS F ProbF Sign S.E.M S.E.D 0.03 0.245 0.788 6.8222 a 6.2622 b L.S.D (0.01) 0.06 0.494 1.411 11.6 0.625 0.007 ** 0.142 0.116 0.2 0.16 0.45 0.638125 0.37 0.521027 0.533 4.381 0.122 0.228 0.043 * 0.201 0.28 0.63 0.902444 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 0.164399393228256 LSD = 0.521026504353119 L.S.D (0.05) MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.05) S.E.D.: 0.284748101804834 LSD = 0.634458308660693 7.14 6.82 6.62 6.507 6.12 6.047 a a ab ab b b 51 Động thái tăng trƣởng chiều dài tơ nấm giai đoạn 25 NSC VARIABLE: 25NSC Means of 25NSC A(CƠ CHẤT) Grand Total B(GIỐNG) Grand Total 10.84 9.8333 10.34 10.33 8.8867 9.61 10.45 9.4333 9.943 10.54 9.3844 9.963 ANOVA TABLE EFFECT SS DF LLL 0.477 A(CƠ CHẤT) 1.588 B(GIỐNG) 6.032 A(CƠ CHẤT) x B(GIỐNG) 0.188 Residual 1.888 10 Total 10.17 17 C.V (%) = 4.36064090142597 MS F ProbF Sign S.E.M S.E.D 0.238 1.26333 0.324207 0.794 4.20569 0.047268 * 6.032 31.956 0.000212 ** 0.18 0.14 0.251 0.205 0.559 0.456 0.795 0.649 0.094 0.49775 0.622192 0.189 0.598 0.25 0.355 0.79 1.124 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.05) S.E.D.: 0.250838593521723 LSD = 0.558903215803343 10.34 a 9.943 ab 9.61 b L.S.D L.S.D (0.05) (0.01) MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 0.204808853975206 LSD = 0.649095104013617 10.54222 a 9.384444 b 52 Động thái tăng trƣởng chiều dài tơ nấm giai đoạn 30 NSC VARIABLE: 30NSC Means of 30NSC A(CƠ CHẤT) Grand Total B(GIỐNG) Grand Total 13.84 13.09 13.46 13.227 11.86 12.54 13.873 13.15 13.51 13.647 12.7 13.17 ANOVA TABLE EFFECT SS DF MS LLL 1.1481 0.574 A(CƠ CHẤT) 3.5796 1.79 B(GIỐNG) 4.0328 4.033 A(CƠ CHẤT) x B(GIỐNG) 0.3977 0.199 Residual 2.8233 10 0.282 Total 11.982 17 0.705 C.V (%) = 4.03353097692673 F ProbF Sign S.E.M S.E.D 2.0333 0.182 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.05) S.E.D.: 0.30677534306261 LSD = 0.68353806070922 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 0.30677534306261 LSD = 0.972254711401022 13.513 a 13.463 a 12.543 b L.S.D (0.05) L.S.D (0.01) 6.3393 14.284 0.017 * 0.004 ** 0.217 0.177 0.31 0.683538 0.25 0.558106 0.97225 0.79384 0.7044 0.517 0.307 0.43 0.966669 1.37498 13.65 a 12.7 a 53 Động thái tăng trƣởng chiều dài tơ nấm giai đoạn 35 NSC VARIABLE: 35NSC Means of 35NSC A(CƠ CHẤT) B(GIỐNG) Grand Total 16.95 16.07 16.47 16.5 Grand Total 16.11 16.53 15.32 15.69 15.79 16.13 15.74 16.12 ANOVA TABLE EFFECT SS DF LLL 0.538 A(CƠ CHẤT) 2.101 B(GIỐNG) 2.569 A(CƠ CHẤT) x B(GIỐNG) 0.016 Residual 1.571 10 Total 6.796 17 C.V (%) = 2.4592599037161 16.53 a 16.13 ab 15.69 b L.S.D (0.01) MS 0.269 F ProbF Sign S.E.M 1.7127 0.2293 S.E.D 1.051 2.569 6.6874 16.35 0.0143 * 0.0023 ** 0.1618 0.1321 0.2288 0.50991 0.1869 0.41634 0.725285 0.592193 0.008 0.157 0.4 0.0519 0.9497 0.2288 0.3236 0.72112 1.025708 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.05) S.E.D.: 0.228848971708464 LSD = 0.509907285100736 L.S.D (0.05) MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 0.186854402948787 LSD = 0.592192553023746 16.496 a 15.74 b 54 Tỉ lệ bịch phơi có tơ nấm phủ kín giai đoạn kết thể VARIABLE: %bịch có tơ phủ trắng Means of %bịch có tơ phủ trắng B(GIỐNG) A(CƠ Grand CHẤT) Total 90 73.33 81.67 83.33 70 76.67 93.33 83.33 88.33 Grand Total 88.89 75.56 82.22 ANOVA TABLE EFFECT SS DF MS LLL 44.44 22.22 A(CƠ CHẤT) 411.1 205.6 B(GIỐNG) 800 800 A(CƠ CHẤT) x B(GIỐNG) 33.33 16.67 Residual 422.2 10 42.22 Total 1711 17 100.7 C.V (%) = 7.90280622552091 F ProbF Sign S.E.M S.E.D 0.526 0.6063 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.05) S.E.D.: 3.75154289247431 LSD = 8.35895847361498 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 3.06312194490899 LSD = 9.70786867289334 88.33 a 81.67 ab 76.67 b L.S.D (0.05) L.S.D (0.01) 4.868 18.95 0.0334 * 0.0014 ** 2.65 2.17 3.75 3.06 8.358958 11.88966 6.825061 9.707869 0.395 0.6839 3.75 5.31 11.82135 16.81452 88.889 a 75.556 b 55 Trọng lƣợng trung bình chùm thể VARIABLE: TLQTTB(g/chùm) Means of TLQTTB(g/chùm) A(CƠ CHẤT) Grand Total B(GIỐNG) Grand Total 66 51 58.5 71.33 62.67 67 76 59 67.5 71.11 57.56 64.33 ANOVA TABLE EFFECT SS DF LLL 22.33 A(CƠ CHẤT) 307 B(GIỐNG) 826.9 A(CƠ CHẤT) x B(GIỐNG) 56.78 Residual 91 10 Total 1304 17 C.V (%) = 4.68904760486996 MS 11.17 153.5 826.9 28.39 9.1 76.71 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 1.74164673034842 LSD = 5.5197533878459 67.5 a 67 a 58.5 b F ProbF Sign 1.227 0.3337 16.87 0.0006 ** 90.87 2E-06 ** 3.12 0.0885 S.E.M S.E.D 71.111 a 57.556 b L.S.D (0.01) 1.232 1.006 1.742 3.880631 5.519753 1.422 3.168522 4.50686 1.742 2.463 5.488041 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 1.42204860051344 LSD = 4.50685976874041 L.S.D (0.05) 7.80611 56 Năng suất thí nghiệm VARIABLE: NS thí nghiệm(kg/ơ) Means of NS thí nghiệm(kg/ơ) B(GIỐNG) A(CƠ Grand CHẤT) Total 2.23 1.4 1.817 2.47 1.467 1.967 2.8 1.467 2.133 Grand Total 2.5 1.444 1.972 ANOVA TABLE EFFECT SS DF MS LLL 0.1 0.051 A(CƠ CHẤT) 0.3 0.151 B(GIỐNG) 5.01 5.014 A(CƠ CHẤT) x B(GIỐNG) 0.19 0.097 Residual 0.09 10 0.009 Total 5.7 17 0.335 C.V (%) = 4.68995051003185 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 5.34027326253213E-02 LSD = 0.169247821152501 2.13 a 1.97 ab 1.82 b L.S.D (0.01) ProbF Sign S.E.M S.E.D 0.020226 * 17.597 586.04 0.00053 ** 3.29E-10 ** 0.04 0.03 0.05 0.04 0.118989 0.169248 0.097154 0.13819 11.364 0.002663 ** 0.05 0.08 0.168275 0.239353 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 7.55228687465136E-02 LSD = 0.239352564075962 L.S.D (0.05) F 5.9091 2.8 2.4667 2.2333 1.4667 1.4667 1.4 a b b c c c MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 4.36031486007724E-02 LSD = 0.138190267300484 2.5 a 1.44 b 57 Năng suất thực thu nghiệm thức VARIABLE: NSTT(kg/1000 bịch) Means of NSTT(kg/1000 bịch) B(GIỐNG) A(CƠ CHẤT) Grand Total 223.33 246.67 280 250 Grand Total 140 181.67 146.67 196.67 146.67 213.33 144.44 197.22 ANOVA TABLE EFFECT SS DF LLL 1011.1 A(CƠ CHẤT) 3011.1 B(GIỐNG) 50139 A(CƠ CHẤT) x B(GIỐNG) 1944.4 Residual 855.56 10 Total 56961 17 C.V (%) = 4.68995051003189 F 5.9091 17.597 586.04 ProbF 0.02023 0.00053 3.3E-10 972.22 85.556 3350.7 11.364 0.00266 ** MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 5.34027326253218 LSD = 16.9247821152502 213.33 a 196.67 ab 181.67 b L.S.D L.S.D Sign S.E.M S.E.D (0.05) (0.01) * ** 3.776 5.34 11.89887 16.92478 ** 3.083 4.36 9.715387 13.81903 MS 505.56 1505.6 50139 5.34 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 7.55228687465142 LSD = 23.9352564075964 280 246.667 223.333 146.667 146.667 140 a b b c c c 7.55 16.82754 23.93526 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 4.36031486007728 LSD = 13.8190267300485 250 a 144.4444 b 58 10 Năng suất lý thuyết nghiệm thức VARIABLE: NSLT(kg/1000 bịch) Means of NSLT(kg/1000 bịch) B(GIỐNG) A(CƠ CHẤT) Grand Total 264 285.33 304 284.44 Grand Total 204 234 250.67 268 236 270 230.22 257.33 ANOVA TABLE EFFECT SS DF LLL 357.33 A(CƠ CHẤT) 4912 B(GIỐNG) 13230 A(CƠ CHẤT) x B(GIỐNG) 908.44 Residual 1456 10 Total 20864 17 C.V (%) = 4.68904760486996 MS 178.67 2456 13230 F 1.2271 16.868 90.867 L.S.D L.S.D ProbF Sign S.E.M S.E.D (0.05) (0.01) 0.33375 0.00062 ** 4.926 6.967 15.52252 22.07901 2.5E-06 ** 4.022 5.688 12.67409 18.02744 454.22 145.6 1227.3 3.1197 0.08854 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 6.96658692139367 LSD = 22.0790135513836 270 a 268 a 234 b 6.967 9.852 21.95216 31.22444 MULTIPLE COMPARISON TEST Procedure: LSD (p= 0.01) S.E.D.: 5.68819440205374 LSD = 18.0274390749617 284.444 a 230.222 b ... (Pleurotus florodanus) bào ngƣ xám (Pleurotus sajor-caju)” đƣợc thực 1.2 Mục tiêu đề tài Xác định loại giá thể thích hợp cho tăng trƣởng suất giống nấm bào ngƣ xám bào ngƣ trắng Góp phần hoàn thi n... 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chỉ nghiên cứu hai giống nấm bào ngƣ trắng (Pleurotus florida) bào ngƣ xám (Pleurotus sajor-caju) (Pleurotus sp.) Đề tài đƣợc thực trại thực nghiệm khoa Nông học Trƣờng... Eumycota Ngành phụ Basidiomycotina Lớp Hymenomycetes Lớp phụ Hymenomycetidae Bộ Agaricales Họ Pleurotaceae Chi Pleurotus Nấm bào ngƣ có tới 50 lồi khác Tuy nhiên số lồi ni trồng đƣợc khơng nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO ŚT ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI GÍ THỂ ĐẾN SỰ TĂNG TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA 2 GIỐNG NÂM BAO NGƢ TRẮNG (Pleurotus florodanus) VÀ BÀO NGƢ X́M (Pleurotus sajorcaju) , KHẢO ŚT ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI GÍ THỂ ĐẾN SỰ TĂNG TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA 2 GIỐNG NÂM BAO NGƢ TRẮNG (Pleurotus florodanus) VÀ BÀO NGƢ X́M (Pleurotus sajorcaju)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay