XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH THÍCH HỢP ĐỂ MÔ TẢ QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TRÊN CẤP ĐẤT IV VÀ V Ở KHU VỰC TÀ NĂNG TỈNH LÂM ĐỒNG

113 5 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN ANH TUẤN XÁC ĐỊNH HÌNH THÍCH HỢP ĐỂ TẢ Q TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) TRÊN CẤP ĐẤT IV V KHU VỰC NĂNG TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN ANH TUẤN XÁC ĐỊNH HÌNH THÍCH HỢP ĐỂ TẢ Q TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA THƠNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) TRÊN CẤP ĐẤT IV V KHU VỰC NĂNG TỈNH LÂM ĐỒNG Ngành: Lâm nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: PGS TS NGUYỄN VĂN THÊM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 i LỜI CẢM ƠN Khóa luận hồn thành theo chương trình đào tạo kỹ sư lâm nghiệp, hệ quy, khóa 2009-2013 Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Trong q trình hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, tác giả nhận quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi Ban Giám Hiệu Thầy – Cô Khoa lâm nghiệp – Trường Đại Học Nơng Lâm Tp, Hồ Chí Minh; Ban giám đốc Ban quản lý rừng Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Nhân dịp tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước quan tâm, giúp đỡ quý báu Khóa luận thực dẫn PGS, TS, Nguyễn Văn Thêm – Giảng viên Khoa lâm nghiệp - Trường Đại Học Nơng Lâm Tp, Hồ Chí Minh, Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc bảo tận tình thầy hướng dẫn Trong q trình làm khóa luận, tác giả nhận giúp đỡ cổ vũ nhiệt tình Bố - Mẹ, anh chị em gia đình, bạn bè khóa học Tác giả xin chân thành cảm ơn ghi nhớ giúp đỡ đáng trân trọng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn ii TĨM TẮT Đề tài “XÁC ĐỊNH HÌNH THÍCH HỢP ĐỂ TẢ SINH TRƯỞNG CỦA THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) TRÊN CẤP ĐẤT IV V KHU VỰC NĂNG TỈNH LÂM ĐỒNG” thực Ban quản lý rừng phòng hộ Năng thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng từ tháng 01/20013 đến tháng 06/ 20013 Mục tiêu đề tài xây dựng hình thống kê phù hợp để tả phân tích q trình sinh trưởng đường kính, chiều cao thể tích thân Thông ba cấp đất IV V khu vực Năng tỉnh Lâm Đồng Kết nghiên cứu cho thấy: (1) Nếu sử dụng hàm (Korf, Gompertz, Korsun-Strand Terazaki) để làm phù hợp với số liệu thực nghiệm trình sinh trưởng đường kính, chiều cao thể tích thân Thơng ba cấp đất IV V khu vực Năng tỉnh Lâm Đồng, hàm Korf hàm phù hợp (2) Nếu sử dụng hình khác nhau, đặc trưng sinh trưởng đường kính, chiều cao thể tích thân Thơng ba cấp đất cho kết khác (3) Cùng hình sinh trưởng, sử dụng phương pháp tiêu chuẩn khác để kiểm định hình phù hợp, đặc trưng sinh trưởng đường kính, chiều cao thể tích thân Thông ba cấp đất IV V báo cáo khác (4) Sinh trưởng đường kính thân Thơng ba 24 năm đầu thay đổi tùy theo tuổi cấp đất Thời điểm xuất ZDmax cấp đất IV V cấp tuổi 10 Thời điểm xuất ΔDmax cấp đất IV, V trung bình cấp tuổi 18 Tốc độ sinh trưởng đường kính giai đoạn 24 tuổi cấp đất IV lớn cấp đất V (5) Sinh trưởng chiều cao thân Thông ba 24 năm đầu thay đổi tùy theo tuổi cấp đất Thời điểm xuất ZHmax cấp đất IV V xảy iii cấp tuổi Thời điểm xuất ΔHmax cấp đất IV, V trung bình cấp tuổi 10 Tốc độ sinh trưởng chiều cao giai đoạn 24 tuổi cấp đất IV lớn cấp đất V (6) Thể tích thân Thơng ba 24 năm đầu thay đổi tùy theo tuổi cấp đất Thời điểm xuất ZVmax ΔVmax cấp đất IV V cấp tuổi 24 Tốc độ sinh trưởng thể tích thân giai đoạn 24 tuổi cấp đất IV lớn cấp đất V Từ kết nghiên cứu, đề tài đưa hình phù hợp để dự đốn sinh trưởng Thơng ba cấp đất IV V khu vực Năng tỉnh Lâm Đồng iv SUMMARY The thesis titled “Identify the most appropriate models to illustrate the growing process of Pinus keysia Royle ex Gordon on the site index IV and V in the area of Ta Nang, Lam Dong province” was made in the management of protective forest Ta Nang, Duc Trong district, Lam Dong province from January to June 2013 The research objectives was to build the most appropriate models to analyze the growing of Pinus keysia diameter, height and tree-trunk volume on the site index IV and V in the area of Ta Nang, Lam Dong province The research results showed that: (1) If use four models (Korf, Gompertz, Korsun-Strand Terazaki) to make suitability of experimental data of the Pinus diameter, height, and tree-trunk volume growing process on the site index IV and V in the area of Ta Nang, Lam Dong Province, the Korf model is the most suitable, (2) If we use different models, the Pinus keysia diameter, height, and treetrunk volume growing characteristics on the site index IV and V will also produce different results (3) In the same growing model, if we use different methods and criteria to test the appropriate model, the Pinus keysia diameter, height, and tree-trunk volume growing characteristics on the site index IV and V will also produce different results (4) The Pinus keysia diameter growing in the first 24 years change depending on age and site index The time of ZDmax appearance at all two site indexes is at 10 years old-age The time of ΔDmax appearance of site index IV, V is at 18 years old-age, on average at 18 years old-age The diameter growing speed in 24 years old-age on site index IV greater than site index V (5) The Pinus keysia height growing in the first 24 years change depending on age and site index The time of ZHmax appearance on site index IV, V is at years old-age, on average is at years old-age.The time of ΔHmax appearance on site v index IV is at 10 years old-age, while index V is at 10 year old-age; on average is at 10 years old-age The height growing speed in 24 years old-age on site index IV greater than site index V (6) The Pinus keysia tree-trunk volume growing in the first 24 years change depending on age and site index The time of ZVmax appearance on site index IV, V is at 24 years old-age, on average is at 24 years old-age The time of ΔVmax appearance on site index IV and V at 24 years old-age; average at 24 years old-age The tree-trunk volume growing speed in the time of 24 years old on site index IV greater than site index V vi MỤC LỤC TRANG TỰA i  LỜI CẢM ƠN ii  TÓM TẮT iii  SUMMARY v  MỤC LỤC vii  DANH SÁCH CÁC BẢNG xii  DANH SÁCH CÁC HÌNH .xv  DANH SÁCH PHỤ LỤC xviii  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Ý nghĩa đề tài 2  Chương ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 3  2.1 Vị trí địa lý 3  2.2 Địa hình, đất đai 3  2.3 Khí hậu - thủy văn 4  Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6  3.1 Đối tượng nghiên cứu 6  3.2 Nội dung nghiên cứu 6  3.3 Phương pháp nghiên cứu 7  3.3.1 Cơ sở phương pháp luận 7  3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 7  3.3.2.1 Những tiêu nghiên cứu .7  3.3.2.2 Thu thập liệu đặc trưng cá thể .8  vii 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu .8  3.3.3.1 Chọn hình thống kê phù hợp để tả sinh trưởng Thông ba .8  3.3.3.2 Công cụ xử lý số liệu 10  Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 11  4.1 hình sinh trưởng đường kính thơng ba 11  4.1.1 hình sinh trưởng đường kính Thơng ba cấp đất IV 11  4.1.2.Mơ hình sinh trưởng đường kính Thơng ba cấp đất V 13  4.1.3 hình sinh trưởng đường kính bình quân Thông ba .15  4.1.4 Chọn hình tả đường kính thân rừng Thơng ba 18  4.2 hình sinh trưởng chiều cao Thông ba 19  4.2.1 hình sinh trưởng chiều cao Thông ba cấp đất IV 19  4.2.2 hình sinh trưởng chiều cao Thông ba cấp đất V .21  4.2.3 hình sinh trưởng chiều cao bình qn rừng Thông ba 24  4.2.4 Chọn hình phù hợp để tả chiều cao Thơng ba 26  4.3 hình sinh trưởng thể tích thân Thơng ba 28  4.3.1 hình sinh trưởng thể tích thân Thơng ba cấp đất IV .28  4.3.2 hình sinh trưởng thể tích thân Thông ba cấp đất V 30  4.3.3 hình sinh trưởng thể tích bình qn rừng Thông ba .32  4.3.4 Chọn hình phù hợp để tả thể tích Thông ba .35  4.4 Đặc điểm sinh trưởng Thông ba cấp đất .37  4.4.1 Sinh trưởng đường kính thân Thông ba cấp đất 37  4.4.2 Sinh trưởng chiều cao thân Thông ba cấp đất 41  4.4.3 Sinh trưởng thể tích thân Thơng ba cấp đất .46  4.5 Đề xuất .50  4.5.1 Những hình đốn q trình sinh trưởng Thơng ba 50  4.5.2 Biểu trình sinh trưởng đường kính, chiều cao thể tích thân Thơng ba 51  4.5.3 Phương pháp chọn hình sinh trưởng 52  Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 53  viii 5.1 Kết luận 53  5.2 Kiến nghị 54  TÀI LIỆU THAM KHẢO .55  PHẦN PHỤ LỤC 56  ix 7.4 Hàm Terazaki Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: Col_1 Independent variable: Col_2 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 2.7743 0.0881369 31.4771 0.0000 Slope -4.54823 0.447741 -10.1582 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 3.39209 3.39209 103.19 0.0000 Residual 0.295855 0.0328727 Total (Corr.) 3.68794 10 Correlation Coefficient = -0.95905 R-squared = 91.9778 percent Standard Error of Est = 0.181308 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between Col_1 and Col_2 The equation of the fitted model is Col_1 = 2.7743 - 4.54823*Col_2 80 Phụ lục 8: Thể tích Thơng ba cấp đất IV V Thể tích thân Thơng ba cấp đất A(năm) IV V Bình quân 0,00022 0,00012 0,00017 0,00211 0,00108 0,00159 0,00799 0,00405 0,00602 10 0,01962 0,00996 0,01479 12 0,03787 0,01935 0,02861 14 0,06291 0,03240 0,04766 16 0,09448 0,04908 0,07178 18 0,13207 0,06921 0,10064 20 0,17510 0,09256 0,13383 22 0,22296 0,11883 0,17089 24 0,27504 0,14775 0,21139 81 Phụ lục 9: Phân tích hồi quy tương quan V-A rừng Thông ba cấp đất IV theo hình (Korf, Terazaki, Gompertz Korsun-Strand) 9.1 Hàm Korf Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: Col_2 Independent variable: Col_1 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 3.17307 0.00611553 518.854 0.0000 Slope -0.485074 0.00238099 -203.728 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 0.766538 0.766538 41504.97 0.0000 Residual 0.000166217 0.0000184686 Total (Corr.) 0.766704 10 Correlation Coefficient = -0.999892 R-squared = 99.9783 percent Standard Error of Est = 0.00429751 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between Col_2 and Col_1 The equation of the fitted model is Col_2 = 3.17307 - 0.485074*Col_1 82 9.2 Hàm Korsun-Strand Polynomial Regression Analysis Dependent variable: Col_2 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT 88997.2 19224.5 4.62936 0.0017 Col_1 -10965.9 3082.93 -3.55697 0.0074 Col_1^2 320.414 107.977 2.96743 0.0179 Analysis of Variance P-Value Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Model 3.15933E9 1.57967E9 9.87 0.0069 Residual 1.28044E9 1.60055E8 Total (Corr.) 4.43978E9 10 R-squared = 71.1598 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 63.9497 percent Standard Error of Est = 12651.3 Mean absolute error = 8482.5 Durbin-Watson statistic = 1.46911 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a second order polynomial model to describe the relationship between Col_2 and Col_1 The equation of the fitted model is Col_2 = 88997.2-10965.9*Col_1 + 320.414*Col_1^2 83 9.3 Hàm Gomperzt Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: Col_2 Independent variable: Col_1 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 2.35938 0.0628691 37.5285 0.0000 Slope -0.0613904 0.00409243 -15.001 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 1.65826 1.65826 225.03 0.0000 Residual 0.0663219 0.0073691 Total (Corr.) 1.72459 10 Correlation Coefficient = -0.980583 R-squared = 96.1543 percent Standard Error of Est = 0.0858435 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between Col_2 and Col_1 The equation of the fitted model is Col_2 = 2.35938 - 0.0613904*Col_1 84 9.4 Hàm Terazaki Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: Col_1 Independent variable: Col_2 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -0.176143 0.152322 -1.15639 0.2773 Slope -34.5861 1.34423 -25.7293 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 48.6975 48.6975 662.00 0.0000 Residual 0.662053 0.0735614 Total (Corr.) 49.3596 10 Correlation Coefficient = -0.993271 R-squared = 98.6587 percent Standard Error of Est = 0.271222 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between Col_1 and Col_2 The equation of the fitted model is Col_1 = -0.176143 - 34.5861*Col_2 85 Phụ lục 10: Phân tích hồi quy tương quan V-A rừng Thông ba cấp đất V theo hình (Korf, Terazaki, Gompertz Korsun-Strand) 10.1 Hàm Korf Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: Col_2 Independent variable: Col_1 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 3.18334 0.000546781 5821.97 0.0000 Slope -0.501242 0.00021288 -2354.57 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 0.818484 0.818484 5544011.06 0.0000 Residual 0.00000132871 1.47634E-7 Total (Corr.) 0.818485 10 Correlation Coefficient = -0.999999 R-squared = 99.9998 percent Standard Error of Est = 0.000384232 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between Col_2 and Col_1 The equation of the fitted model is Col_2 = 3.18334 - 0.501242*Col_1 86 10.2 Hàm Korsun-Strand Polynomial Regression Analysis Dependent variable: Col_2 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT 167185.0 35377.5 4.72576 0.0015 Col_1 -20521.7 5673.28 -3.61725 0.0068 Col_1^2 598.261 198.702 3.01085 0.0168 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 1.11684E10 5.58421E9 10.30 0.0061 Residual 4.33613E9 5.42016E8 Total (Corr.) 1.55045E10 10 R-squared = 72.0332 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 65.0415 percent Standard Error of Est = 23281.2 Mean absolute error = 15638.0 Durbin-Watson statistic = 1.45811 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a second order polynomial model to describe the relationship between Col_2 and Col_1 The equation of the fitted model is Col_2 = 167185.0-20521.7*Col_1 + 598.261*Col_1^2 87 10.3 Hàm Gomperzt Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: Col_2 Independent variable: Col_1 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 2.36482 0.0599572 39.4418 0.0000 Slope -0.0625459 0.00390288 -16.0256 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 1.72128 1.72128 256.82 0.0000 Residual 0.0603206 0.00670229 Total (Corr.) 1.7816 10 Correlation Coefficient = -0.982925 R-squared = 96.6142 percent Standard Error of Est = 0.0818675 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between Col_2 and Col_1 The equation of the fitted model is Col_2 = 2.36482 - 0.0625459*Col_1 88 10.4 Hàm Terazaki Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: Col_1 Independent variable: Col_2 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -0.825811 0.165132 -5.00091 0.0007 Slope -34.6172 1.45728 -23.7547 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 48.7851 48.7851 564.29 0.0000 Residual 0.77809 0.0864545 Total (Corr.) 49.5632 10 Correlation Coefficient = -0.992119 R-squared = 98.4301 percent Standard Error of Est = 0.294031 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between Col_1 and Col_2 The equation of the fitted model is Col_1 = -0.825811 - 34.6172*Col_2 89 Phụ lục 11: Phân tích hồi quy tương quan V-A bình qn rừng Thơng ba cấp đất IV V theo hình (Korf, Terazaki, Gompertz KorsunStrand) 11.1 Hàm Korf Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: Col_2 Independent variable: Col_1 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 3.19147 0.000558002 5719.46 0.0000 Slope -0.534689 0.00021725 -2461.17 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 0.931367 0.931367 6057373.58 0.0000 Residual 0.00000138382 1.53757E-7 Total (Corr.) 0.931368 10 Correlation Coefficient = -0.999999 R-squared = 99.9999 percent Standard Error of Est = 0.000392119 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between Col_2 and Col_1 The equation of the fitted model is Col_2 = 3.19147 - 0.534689*Col_1 90 11.2 Hàm Korsun-Strand Polynomial Regression Analysis Dependent variable: Col_2 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT 116154.0 24917.4 4.66155 0.0016 Col_1 -14293.6 3995.87 -3.57709 0.0072 Col_1^2 417.326 139.952 2.98192 0.0175 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 5.38468E9 2.69234E9 10.01 0.0066 Residual 2.15107E9 2.68884E8 Total (Corr.) 7.53575E9 10 R-squared = 71.4551 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 64.3189 percent Standard Error of Est = 16397.7 Mean absolute error = 11001.2 Durbin-Watson statistic = 1.46538 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a second order polynomial model to describe the relationship between Col_2 and Col_1 The equation of the fitted model is Col_2 = 116154.0-14293.6*Col_1 + 417.326*Col_1^2 91 11.3 Hàm Gomperzt Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: Col_2 Independent variable: Col_1 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 2.36122 0.0618777 38.1596 0.0000 Slope -0.0617809 0.00402789 -15.3383 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 1.67943 1.67943 235.26 0.0000 Residual 0.0642467 0.00713853 Total (Corr.) 1.74367 10 Correlation Coefficient = -0.981404 R-squared = 96.3154 percent Standard Error of Est = 0.0844898 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between Col_2 and Col_1 The equation of the fitted model is Col_2 = 2.36122 - 0.0617809*Col_1 92 11.4 Hàm Terazaki Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: Col_1 Independent variable: Col_2 Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -0.44909 0.156712 -2.8657 0.0186 Slope -34.5966 1.38297 -25.0161 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 48.727 48.727 625.81 0.0000 Residual 0.700765 0.0778628 Total (Corr.) 49.4278 10 Correlation Coefficient = -0.992886 R-squared = 98.5822 percent Standard Error of Est = 0.279039 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between Col_1 and Col_2 The equation of the fitted model is Col_1 = -0.44909 - 34.5966*Col_2 93 Phụ lục 12: Số liệu đường kính chiều cao thân bình qn thực nghiệm Thông ba 24 tuổi cấp đất IV V khu vực Năng tỉnh Lâm Đồng A (năm) Hbq Dbq 2,0 1,3 3,9 3,1 5,7 5,1 10 7,1 7,0 12 8,5 8,8 14 9,5 10,4 16 10,5 11,9 18 11,8 13,8 20 12,8 15,4 22 13,5 16,7 24 14,5 18,2 94 ... iii  SUMMARY v  MỤC LỤC vii  DANH SÁCH CÁC BẢNG xii  DANH SÁCH CÁC HÌNH .xv  DANH SÁCH PHỤ LỤC xviii  Chương MỞ ĐẦU ... tình Bố - Mẹ, anh chị em gia đình, bạn bè khóa học Tác giả xin chân thành cảm ơn ghi nhớ giúp đỡ đáng trân trọng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn ii TĨM... đất lâm nghiệp khu vực nghiên cứu có hệ thống dãy núi cao bao quanh trải dài theo hướng đông bắc sang hướng tây nam, đỉnh đông núi ranh giới huyện Đức trọng huyện Đơn Dương; huyện Đức Trọng tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH THÍCH HỢP ĐỂ MÔ TẢ QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TRÊN CẤP ĐẤT IV VÀ V Ở KHU VỰC TÀ NĂNG TỈNH LÂM ĐỒNG , XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH THÍCH HỢP ĐỂ MÔ TẢ QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TRÊN CẤP ĐẤT IV VÀ V Ở KHU VỰC TÀ NĂNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay