ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ RƠM RẠ SAU THU HOẠCH ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT, HIỆN TƢỢNG NGỘ ĐỘC HỮU CƠ VÀ MỘT SỐ BỆNH HẠI TRÊN CÂY LÚA (Oryza sativa L.) TẠI HUYỆN CÁI BÈ TỈNH TIỀN GIANG

75 6 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỔ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC ***** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ RƠM RẠ SAU THU HOẠCH ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT, HIỆN TƢỢNG NGỘ ĐỘC HỮU CƠ VÀ MỘT SỐ BỆNH HẠI TRÊN CÂY LÚA (Oryza sativa L.) TẠI HUYỆN CÁI BÈ TỈNH TIỀN GIANG Chuyên ngành : Nơng học Khóa : 2009-2013 Họ tên : Lê Phong Thái Tp.Hồ Chí Minh, tháng 8/2013 i ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ RƠM RẠ SAU THU HOẠCH ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT, HIỆN TƢỢNG NGỘ ĐỘC HỮU CƠ VÀ MỘT SỐ BỆNH HẠI TRÊN CÂY LÚA (Oryza sativa L.) TẠI HUYỆN CÁI BÈ TỈNH TIỀN GIANG Tác giả Lê Phong Thái Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư Nông học Giáo viên hƣớng dẫn TS Võ Thị Thu Oanh Tp.Hồ Chí Minh, tháng 8/2013 ii CẢM TẠ Em xin cảm ơn Thầy/Cô ban chủ nhiệm khoa Nông học dạy em suốt năm đại học, cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường Chúc Thầy Cô nhiều sức khỏe, đào tạo thêm nhiều nhân tài cho Nông nghiệp nước nhà Em không quên mái trường Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Võ Thị Thu Oanh hướng dẫn em suốt trình làm đề tài tốt nghiệp Khơng có đền đáp được, em chúc Cô thật nhiều sức khỏe, gặt hái nhiều thành công công việc niềm vui sống Cháu cảm ơn Sơn – xã Hậu Mỹ Trinh Hải – Trưởng trạm BVTV huyện Cái Bè Chú người Thầy dẫn dắt con, truyền cho lòng yêu nghề, lòng với nơng nghiệp, nơng dân Xin chân thành cảm ơn Cô, Chú nông dân xã Hậu Mỹ Trinh vui vẻ giúp đỡ Xin chân thành cảm ơn ! iii TÓM TẮT Đề tài “Đánh giá ảnh hƣởng số biện pháp xử lý rơm rạ sau thu hoạch đến sinh trƣởng, suất, tƣợng ngộ độc hữu số bệnh hại lúa (Oryza sativa L.) huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” thực từ tháng đến tháng năm 2013 xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Đề tài nhằm đánh giá tình hình xử lý rơm rạ sau thu hoạch nơng hộ, thí nghiệm khảo sát mức độ ảnh hưởng biện khác xử lý rơm rạ trực tiếp đồng ruộng đến sinh trưởng, suất tượng ngộ độc hữu lúa vụ Xuân Hè Kết quả: * Qua điều tra cho thấy: - Thời gian nghĩ vụ lúa ngắn, từ tới 15 ngày Có 40% hộ sử dụng vôi giai đoạn xới đất để hạ phèn Số lần bơm thay nước toàn vụ lúa từ – lần Số ngày ngập nước giai đoạn trước 30 ngày sau sạ trung bình từ 14 – 19 ngày - 100% nông hộ sử dụng biện pháp đốt đồng sau thu hoạch, có đầu vụ Hè Thu (vụ 3) trời nhiều mưa khơng đốt nơng dân cày vùi sạ lúa Các nông hộ đánh giá vụ Hè Thu vụ xuất ngộ độc hữu nặng nhất, vụ Xuân Hè xuất nhẹ vụ Đơng Xn khơng có ngộ độc hữu - Các nông hộ đánh giá bệnh đạo ôn bệnh hại quan trọng nay, bệnh xuất nặng vào vụ Hè Thu vụ Đơng Xn, bệnh xuất gây hại nhẹ vào vụ Xuân Hè Bệnh khô vằn không xuất gây hại khơng đáng kể * Qua thí nghiệm đồng ruộng cho thấy: - Về mặt hạn chế ngộ độc hữu phương pháp đốt đồng cho hiệu tốt nhất, phương pháp xử lý chế phẩm Dascela Phương pháp xử lý chế phẩm iv Bima không đạt hiệu cao với phương pháp cày vùi rơm rạ không xử lý nghiệm thức bị ngộ độc hữu nặng - Các nghiệm thức không ảnh hưởng rõ rệt tới tiêu sinh trưởng lại ảnh hưởng lớn tới số hạt bơng qua ảnh hưởng đến suất - Do đề tài thực vụ Xuân Hè, mức độ bệnh đạo ôn khô vằn không cao nên chưa đánh giá ảnh hưởng biện pháp xử lý rơm rạ đến tình hình bệnh hại v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chử viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xi Chƣơng Đặt vấn đề 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng Tổng quan tài liệu 2.1 Sơ lược lúa 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Phân loại thực vật 2.1.3 Tình hình sản xuất Thế Giới 2.1.4 Tình hình sản xuất nước 2.2 Quản lý rơm rạ sau thu hoạch 2.3 Sơ lược ngộ độc Hữu lúa 2.4 Sơ lược số loài vi sinh vật sử dụng để phân hủy rơm rạ 2.4.1 Trichoderma 2.4.2 Cellulomonas flavigena vi 2.5 Một số bệnh lúa 2.5.1 Bệnh khô vằn 2.5.2 Bệnh đạo ôn 10 2.6 Một số chế phẩm xử lý rơm rạ 10 2.6.1 Phân vi sinh Dascela 10 2.6.2 Chế phẩm sinh học Trichoderma Bima 11 Chƣơng Vật liệu Phƣơng pháp thí nghiệm 3.1 Thời gian địa điểm 12 3.2 Điều kiện ngoại cảnh 12 3.2.1 Điều kiện thời tiết 12 3.2.2 Điều kiện đất đai 12 3.2.3 Điều kiện kinh tế xã hội tự nhiên 13 3.3 Vật liệu thí nghiệm 13 3.3.1 Giống lúa 13 3.3.2 Chế phẩm xử lý rơm rạ 13 3.4 Nội dung nghiên cứu 14 3.4.1 Điều tra tình hình sản xuất lúa mức độ phổ biến số bệnh hại 14 3.4.1.1 Thu thập số liệu phòng 14 3.4.1.2 Điều tra thực tế 14 3.4.2 Thí nghiệm khảo sát hiệu lực số chế phẩm sinh học biện pháp xử lý rơm rạ 14 3.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 15 3.5.1 Các tiêu nông học 15 3.5.2 Chỉ tiêu bệnh hại 16 3.5.2.1 Chỉ số bệnh tỷ lệ bệnh đạo ôn 17 3.5.2.2 Chỉ số bệnh khô vằn 17 vii 3.5.2.3 Chỉ số rễ bị ngộ độc 17 3.5.3 Các tiêu cấu thành suất suất 18 3.5.4 Các tiêu đất 18 Chƣơng Kết thảo luận 4.1 Kết điều tra trạng sản xuất lúa ấp thuộc xã Hậu Mỹ Trinh 19 4.1.1 Mùa vụ 19 4.1.2 Thời gian cách vụ 19 4.1.3 Kỹ thuật làm đất 20 4.1.4 Chế độ nước ruộng 21 4.1.5 Tình hình ngộ độc hữu 23 4.1.5.1 Các biện pháp xử lý rơm rạ 23 4.1.5.2 Mức độ ngộ độc hữu vụ lúa 24 4.1.5.3 Các biện pháp xử lý ngộ độc hữu 24 4.1.6 Tình hình bệnh đạo ơn khơ vằn hại lúa 25 4.2 Kết thí nghiệm đồng ruộng 27 4.2.1 Các đặc tính nơng học 27 4.2.1.1 Thời gian sinh trưởng phát dục 27 4.2.1.2 Động thái tăng trưởng chiều cao 27 4.2.1.3 Động thái đẻ chồi 29 4.2.2 Các tiêu cấu thành suất suất 30 4.2.2.1 Các yếu tố cấu thành suất 30 4.2.2.2 Năng suất 31 4.2.3 Chỉ tiêu bệnh hại ngộ độc hữu 32 4.2.3.1 Ngộ độc hữu 32 4.2.3.2 Bệnh đạo ôn khô vằn 33 viii 4.2.4 Chỉ tiêu phân tích đất 33 4.2.5 Hiệu kinh tế 34 Chƣơng Kết luận đề nghị 5.1 Kết luận 35 5.1.1 Điều tra nông hộ 35 5.1.2 Thí nghiệm đồng ruộng 36 5.2 Đề nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 Phụ lục 39 ix DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT NN PTNT: Nông nghiệp phát triển nông thôn NSS: Ngày sau sạ NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực thu 49 Grand Mean= 44.750 Grand Sum= Coefficient of Variation= 537.000 Total Count= 12 4.35% Means for variable (CC) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 44.467 44.700 46.200 43.633 Chiều cao 35 NSS Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: CC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 33.73 16.866 3.03 0.1234 NT 29.42 9.808 1.76 0.2543 Error 33.44 5.573 Non-additivity 0.02 0.019 0.00 Residual 33.42 6.683 -Total 11 96.59 -Grand Mean= 50.458 Grand Sum= Coefficient of Variation= 605.500 4.68% Means for variable (CC) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 49.233 50.500 53.000 49.100 Total Count= 12 50 Chiều cao 70 NSS Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: CC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 28.88 14.440 2.26 0.1851 NT 29.52 9.840 1.54 0.2975 Error 38.26 6.377 Non-additivity 0.15 0.149 0.02 Residual 38.11 7.622 -Total 11 96.66 -Grand Mean= 85.800 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1029.600 Total Count= 2.94% Means for variable (CC) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 86.533 84.933 87.933 83.800 Số chồi 21 NSS Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: SC 12 51 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.06 0.029 0.26 0.7765 NT 0.14 0.047 0.43 0.7416 Error 0.66 0.110 Non-additivity 0.05 0.050 0.41 Residual 0.61 0.122 -Total 11 0.86 -Grand Mean= 2.623 Grand Sum= Coefficient of Variation= 31.480 Total Count= 12 12.62% Means for variable (SC) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 2.600 2.507 2.800 2.587 Số chồi 28 NSS Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: SC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.35 0.177 2.24 0.1875 NT 0.10 0.034 0.43 0.7416 Error 0.47 0.079 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 0.47 0.094 -Total 11 0.93 52 Grand Mean= 3.363 Grand Sum= Coefficient of Variation= 40.360 Total Count= 12 8.34% Means for variable (SC) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 3.253 3.360 3.507 3.333 Số chồi 35 NSS Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: SC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.61 0.305 2.05 0.2101 NT 0.12 0.040 0.27 0.8463 Error 0.89 0.149 Non-additivity 0.06 0.062 0.37 Residual 0.83 0.166 -Total 11 1.62 -Grand Mean= 3.337 Grand Sum= Coefficient of Variation= 11.57% Means for variable (SC) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 3.227 3.253 3.400 3.467 40.040 Total Count= 12 53 Số chồi cao Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: SC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.70 0.350 7.03 0.0267 NT 0.18 0.058 1.18 0.3944 Error 0.30 0.050 Non-additivity 0.00 0.000 0.01 Residual 0.30 0.060 -Total 11 1.17 -Grand Mean= 3.596 Grand Sum= Coefficient of Variation= 43.150 Total Count= 6.20% Means for variable (SC) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 3.437 3.560 3.613 3.773 % Chồi hữu hiệu Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: SC 12 54 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 62.58 31.289 1.66 0.2667 NT 26.14 8.713 0.46 0.7188 Error 113.07 18.845 Non-additivity 26.73 26.727 1.55 Residual 86.34 17.268 -Total 11 201.79 -Grand Mean= 42.267 Grand Sum= Coefficient of Variation= 507.200 Total Count= 10.27% Means for variable (SC) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 41.435 45.385 39.980 Means for variable (SC) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 42.647 43.783 42.813 39.823 Số bông/m2 Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: SB 12 55 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1679.17 839.583 2.52 0.1601 NT 880.25 293.417 0.88 0.5015 Error 1995.50 332.583 Non-additivity 26.49 26.493 0.07 Residual 1969.01 393.801 -Total 11 4554.92 -Grand Mean= 420.083 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5041.000 Total Count= 4.34% Means for variable (SB) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 435.500 418.000 406.750 Means for variable (SB) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 430.000 413.333 410.000 427.000 Số hạt Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: SHC 12 56 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.48 0.741 0.07 0.9317 NT 402.79 134.263 12.97 0.0049 Error 62.12 10.353 Non-additivity 12.25 12.245 1.23 Residual 49.87 9.975 -Total 11 466.39 -Grand Mean= 71.508 Grand Sum= Coefficient of Variation= 858.100 Total Count= 4.50% Means for variable (SHC) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 71.200 72.000 71.325 Means for variable (SHC) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 73.067 67.033 80.300 65.633 Error Mean Square = 10.35 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.740 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 73.07 67.03 80.30 65.63 AB B A B Mean Mean Mean Mean = = = = 80.30 73.07 67.03 65.63 A AB B B 12 57 % hạt lép Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: TL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 43.42 21.710 1.19 0.3660 NT 151.43 50.476 2.78 0.1328 Error 109.10 18.183 Non-additivity 4.25 4.246 0.20 Residual 104.85 20.970 -Total 11 303.95 -Grand Mean= 30.332 Grand Sum= Coefficient of Variation= 14.06% 363.980 Means for variable (TL) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 32.083 31.225 27.687 Means for variable (TL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 30.337 34.413 24.720 31.857 Total Count= 12 58 Trọng lượng hạt Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: TLH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.50 0.252 0.89 0.4598 NT 1.64 0.548 1.93 0.2261 Error 1.70 0.284 Non-additivity 0.21 0.209 0.70 Residual 1.49 0.299 -Total 11 3.85 -Grand Mean= 24.934 Grand Sum= 299.210 Coefficient of Variation= 2.14% Means for variable (TLH) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 24.845 25.217 24.740 Means for variable (TLH) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 25.147 24.490 25.423 24.677 Total Count= 12 59 Năng suất lý thuyết Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: NS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.68 0.342 1.15 0.3782 NT 5.41 1.805 6.05 0.0302 Error 1.79 0.298 Non-additivity 0.86 0.858 4.62 Residual 0.93 0.186 -Total 11 7.89 -Grand Mean= 7.495 Grand Sum= Coefficient of Variation= 89.940 7.28% Means for variable (NS) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 7.700 7.625 7.160 Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 7.903 6.783 8.383 6.910 Total Count= 12 60 Error Mean Square = 0.2980 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.091 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 7.900 6.780 8.380 6.910 AB C A BC Mean Mean Mean Mean = = = = 8.380 7.900 6.910 6.780 A AB BC C Năng suất thực thu Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: NS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.03 0.017 0.37 0.7052 NT 1.76 0.587 12.87 0.0050 Error 0.27 0.046 Non-additivity 0.01 0.007 0.14 Residual 0.27 0.053 -Total 11 2.07 -Grand Mean= 6.507 Grand Sum= Coefficient of Variation= 78.085 3.28% Means for variable (NS) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 6.480 6.581 6.460 Total Count= 12 61 Means for variable (NS) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 6.642 6.120 7.073 6.193 Error Mean Square = 0.04600 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6492 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 6.640 6.120 7.070 6.190 AB B A B Mean Mean Mean Mean = = = = 7.070 6.640 6.190 6.120 A AB B B Chỉ số ngộ độc 14 NSS Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (NT) with values from to and over variable (LLL) with values from to Variable 3: CSB A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 1740.89 580.295 118.18 0.0000 LLL 4.26 2.128 0.43 0.6671 Error 29.46 4.910 Non-additivity 4.03 4.033 0.79 Residual 25.43 5.086 -Total 11 1774.60 -Grand Mean= 20.474 Grand Sum= 245.690 Total Count= 12 62 Coefficient of Variation= 10.82% Means for variable (CSB) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 11.540 31.027 5.740 33.590 Means for variable (CSB) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 20.920 20.870 19.632 Error Mean Square = 4.910 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.708 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 11.54 31.03 5.740 33.59 B A B A Mean Mean Mean Mean = = = = 33.59 31.03 11.54 5.740 A A B B Chỉ số ngộ độc 21 NSS Function: ANOVA-2 Data case to 12 Two-way Analysis of Variance over variable (NT) with values from to and over variable (LLL) with values from to Variable 3: CSB 63 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 2389.17 796.391 64.27 0.0001 LLL 2.69 1.346 0.11 0.8988 Error 74.35 12.391 Non-additivity 9.70 9.703 0.75 Residual 64.64 12.929 -Total 11 2466.21 -Grand Mean= 40.480 Grand Sum= Coefficient of Variation= 485.760 Total Count= 8.70% Means for variable (CSB) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 32.783 53.150 21.197 54.790 Means for variable (CSB) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 39.893 40.495 41.053 Error Mean Square = 12.39 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 10.66 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 32.78 53.15 21.20 54.49 B A C A Mean Mean Mean Mean = = = = 54.49 53.15 32.78 21.20 A A B C 12 ... glucose thu hút nhiều vi sinh vật đất, có vi khuẩn Azospirillum brasilense cố định đạm cung cấp cho lúa Vi khuẩn Azospirillum brasilense sử dụng nguồn lượng từ rơm rạ bị phân hủy vi khuẩn C flavigena,... chiếm tổng lượng axit hữu sinh Cụ thể số lượng axit sau: Axit acetit > Axit fomic > (nhóm Axit valeric, Axit butylic Axit propionic) > Axit lactic Tuy nhiên, Yoshida (1981) cho nồng độ axit hữu... Tú, 2007 đặc tính Tricoderma sau: Giới: Fungi Ngành: Ascomycota Lớp: Euascomycetes Bộ: Hypocreales Họ: Hypocreaceae Chi: Trichoderma Hầu hết dòng nấm Trichoderma sống hoại sinh, phổ biến vùng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ RƠM RẠ SAU THU HOẠCH ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT, HIỆN TƢỢNG NGỘ ĐỘC HỮU CƠ VÀ MỘT SỐ BỆNH HẠI TRÊN CÂY LÚA (Oryza sativa L.) TẠI HUYỆN CÁI BÈ TỈNH TIỀN GIANG , ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ RƠM RẠ SAU THU HOẠCH ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT, HIỆN TƢỢNG NGỘ ĐỘC HỮU CƠ VÀ MỘT SỐ BỆNH HẠI TRÊN CÂY LÚA (Oryza sativa L.) TẠI HUYỆN CÁI BÈ TỈNH TIỀN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay