NGHIÊN CỨU TÍNH HÚT NƯỚC, HÚT ẨM VÀ DÃN NỞ CỦA GỖ THÔNG (Pinus khasya Royle) BIẾN TÍNH BẰNG NATRISILICAT (Na2SiO3)

121 5 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ NƠNG THỊ LINH NGHIÊN CỨU TÍNH HÚT NƯỚC, HÚT ẨM DÃN NỞ CỦA GỖ THƠNG (Pinus khasya Royle) BIẾN TÍNH BẰNG NATRISILICAT (Na2SiO3) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ NƠNG THỊ LINH NGHIÊN CỨU TÍNH HÚT NƯỚC, HÚT ẨM DÃN NỞ CỦA GỖ THÔNG (Pinus khasya Royle) BIẾN TÍNH BẰNG NATRISILICAT (Na2SiO3) Ngành: Cơng Nghệ Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: ThS BÙI THỊ THIÊN KIM Thành phồ Hồ Chí Minh Tháng 6/2013 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài hơm tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Cha, Mẹ, anh chị em người thân gia đình sinh thành, nuôi dưỡng, giúp đỡ tạo điều kiện để có ngày hơm Ban giám hiệu tồn q thầy trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Q thầy Khoa Lâm Nghiệp, quý thầy cô môn Công Nghệ Chế Biến Lâm Sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích cho tơi Đặc biệt xin gởi lòng biết ơn sâu sắc đến ThS Bùi Thị Thiên Kim tận tình hướng dẫn, giúp đỡ truyền đạt cho kiến thức quý báu để tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Xin cảm ơn anh chị em Công ty Trường Tiền giúp gia công mẫu Cuối xin cảm ơn tồn thể lớp Chế Biến Lâm Sản khóa 35, tất bạn bè động viên đóng góp ý kiến cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Nơng Thị Linh i TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu tính hút nước, hút ẩm dãn nở gỗ Thơng (Pinus khasya Royle) biến tính Natrisilicat (Na2SiO3)”, tiến hành phòng thí nghiệm môn Chế Biến Lâm Sản, khoa Lâm Nghiệp trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, thời gian 15/03/2013 đến 15/06/2013 Thực biến tính gỗ Thông Natrisilicat (Na2SiO3) theo dõi khả hút nước, hút ẩm, dãn nở gỗ nồng độ thời gian khác Xây dựng mối quan hệ nồng độ, thời gian biến tính đến khả hút nước, hút ẩm dãn nở gỗ Từ xác định giá trị tối ưu nồng độ thời gian đến khả hút nước, hút ẩm dãn nở theo chiều gỗ Kết thu sau thí nghiệm cho thấy nồng độ Natrisilicat thời gian xử lý có ảnh hưởng đến độ hút nước, hút ẩm dãn nở gỗ Được thể qua phương trình tương quan hồi quy sau: Hàm hút nước: Yhn2 = 43,962 – 10,1948.x1 – 0,664197.x2 – 0,6525.x1.x2 – 0,635375.x12 + 1,08463.x22 Giá trị tối ưu 27,6958 % nồng độ hóa chất 37,175 % thời gian 2,7315 ngày Hàm hút ẩm: Yha2 = 9,00522 – 3,48583.x1 – 0,453241.x2 + 0,736522.x22 Đạt giá trị tối ưu 4,0065 % nồng độ hóa chất 37,175 % thời gian 2,3077 ngày Hàm dãn nở theo chiều tiếp tuyến: Ytt2 = 3,92 – 1,94208.x1 – 0,422576.x2 – 0,1825.x12 Giá trị tối ưu đạt 0,2115 % nồng độ hóa chất 37,175 % thời gian 3,414 ngày Hàm dãn nở theo chiều xuyên tâm Yxt2 = 2,93087 – 1,94406.x1 – 0,419433.x2 – 0,188913.x1 Giá trị tối ưu đạt 0,0563 % nồng độ hóa chất 33,625 % thời gian 3,13 ngày Hàm dãn nở theo chiều dọc thớ Ydt2 = 0,29 – 0,157227.x1 – 0,0445711.x2 Giá trị tối ưu đạt 0,0047 % nồng độ hóa chất 37,175 % thời gian 3,414 ngày ii SUMMARY The project: “Research the water absorption, moisture absorption and expansion of pine wood (Pinus khasya Royle), modified by Natrisilicat (Na2SiO3), was conducted at processing of forest products department's laboratory, forestry faculty, Agriculture and Foresty university, HCM city, during 03/15/2013 to 06/15/2013 The project: “Research the water absorption, moisture absorption and expansion of pine wood (Pinus khasya Royle), modified by Natrisilicat The project carried out by modified pine Natrisilicat (Na2SiO3) to introspect and assess water absorption, moisture absorption, expansion of the wood in the concentrations and different time Building relationships between concentration, time to turn the ability to absorb water, and hygroscopic expansion of the wood, by the way determine the optimum value of concentration and time to absorb the water, and hygroscopic expansion of wood in 3-D The results obtained from experiments showed Natrisilicat concentration and treatment time affects water absorption, moisture absorption and expansion of the wood Demonstrated by the regression equation relationship as follows: The funtions of water absorption: Yhn2 = 43,962 – 10,1948.x1 – 0,664197.x2 – 0,6525.x1.x2 – 0,635375.x12 + 1,08463.x22 Value obtained 27,6958% when the concentration of the chemical is 37,175% and 2,7315 day Moisture absorption funtions: Yha2 = 9,00522 – 3,48583.x1 – 0,453241.x2 + 0,736522.x22 Value obtained 4,0065 % when the concentration of the chemical is 37,175% and 2,3077 day The Function of expansion in the tangential direction: Ytt2 = 3,92 – 1,94208.x1 – 0,422576.x2 – 0,1825.x12 Value obtained 0,2115 % when the concentration of the chemical is 37,175% and 3,414 day The Function of expansion in the radial direction Yxt2 = 2,93087 – 1,94406.x1 – 0,419433.x2 – 0,188913.x1 Value obtained 0,0563 % when the concentration of the chemical is 33,625% and 3,13 day The function of expands vertically grained Ydt2 = 0,29 – 0,157227.x1 – 0,0445711.x2 Value obtained 0,0047 % when the concentration of the chemical is 37,175% and 3,414 day iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii SUMMARY iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG .vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Nguyên liệu nghiên cứu 1.3.2 Địa điểm nghiên cứu Chương TỔNG QUAN 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Cơ chế sở lý thuyết biến tính gỗ 2.1.2 Cơ sở lý thuyết hút nước, hút ẩm dãn nở gỗ 2.1.3 Một số phương pháp biến tính gỗ 2.1.4 Các thông số công nghệ ảnh hưởng tới chất lượng gỗ biến tính theo phương pháp hóa học 2.2 Khái quát nguyên liệu nghiên cứu 10 2.2.1 Đặc điểm 10 2.2.2 Cấu tạo 11 2.2.3 Tính chất lý gỗ 13 2.3 Lịch sử cơng trình nghiên cứu liên quan 13 2.3.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 13 2.3.2 Các công trinh nghiên cứu Việt Nam 14 iv Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Nội dung nghiên cứu 17 3.2 Các phương pháp nghiên cứu 17 3.2.1 Vật liệu nghiên cứu 17 3.2.2 Các phương pháp nghiên cứu 19 3.2.3 Phương pháp đo đạc thực nghiệm 32 3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm 34 3.2.5 Phương pháp giải toán tối ưu 35 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 36 4.1 Kết nghiên cứu thực nghiệm 36 4.1.1 Kết nghiên cứu thực nghiệm với thông số đầu độ hút nước Yhn (%) 36 4.1.2 Kết nghiên cứu thực nghiệm với thông số đầu độ hút ẩm Yha (%) 39 4.1.3 Kết nghiên cứu thực nghiệm với thông số đầu độ dãn nở theo chiều 43 4.2 Thảo luận 55 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 64 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ký hiệu Ý nghĩa Stt Số thứ tự Tt Chiều tiếp tuyến Xt Chiều xuyên tâm Dt Chiều dọc thớ N (%) Nồng độ natrisilicat T (ngày) Thời gian ANOVA Phương pháp phân tích phương sai TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TN Thí nghiệm A Hàm dạng thực Y Hàm dạng mã hóa QHTN Quy hoạch thực nghiệm vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 3.1 Hóa chất dùng nghiên cứu thực nghiệm 18 Bảng 3.2 Mức khoảng biến thiên yếu tố nghiên cứu 26 theo mơ hình bậc1 27 Bảng 3.3 Ma trận thí nghiệm bậc 29 Bảng 3.4 Mức khoảng biến thiên yếu tố nghiên cứu theo phương án bậc II bất biến quay 29 Bảng 3.5 Ma trận thí nghiệm bậc 30 Bảng 4.1 Bảng giá trị tối ưu hàm Yhn 39 Bảng 4.2 Bảng giá trị tối ưu hàm Yha 43 Bảng 4.3 Bảng giá trị tối ưu hàm Ytt 47 Bảng 4.4 Bảng giá trị tối ưu hàm Yxt 51 Bảng 4.5 Bảng giá trị tối ưu hàm Ydt 55 Bảng 4.6 Bảng giá trị độ dãn nở theo chiều mẫu gỗ sau biến tính so với mẫu đối chứng 58 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 2.1 Thân, thơng ba 10 Hình 2.2 Phân bố Thơng ba Việt Nam 11 Hình 2.3 Bề mặt gỗ thơng ba 11 Hình 2.4 Cấu tạo hiển vi gỗ Thơng ba 12 Hình 3.1 Gỗ Thơng dùng thí nghiệm 17 Hình 3.2 Natrisilicat dùng thực nghiệm 18 Hình 3.3 Hình ảnh số dụng cụ thí nghiệm 18 Hình 3.4 Một số hình ảnh thí nghiệm bậc 28 Hình 3.5 Một số hình ảnh thí nghiệm bậc 31 Hình 3.6 Mẫu xác định độ hút nước 32 Hình 3.7 Mẫu xác định độ hút ẩm 33 Hình 3.8 Mẫu xác định độ dãn nở 34 Hình 4.1 Đồ thị 3D thể mối quan hệ x1, x2 Yhn 38 Hình 4.2 Đồ thị 2D thể mối quan hệ x1, x2 Yhn 38 Hình 4.3 Đồ thị 3D thể mối quan hệ x1, x2 Yha 42 Hình 4.4 Đồ thị 2D thể mối quan hệ x1, x2 Yha 42 Hình 4.5 Đồ thị 3D thể mối quan hệ x1, x2 Ytt 46 Hình 4.6 Đồ thị 2D thể mối quan hệ x1, x2 Ytt 46 Hình 4.7 Đồ thị 3D thể mối quan hệ x1, x2 Yxt 50 Hình 4.8 Đồ thị 2D thể mối quan hệ x1, x2 Yxt 50 Hình 4.9 Đồ thị 3D thể mối quan hệ x1, x2 Ydt 54 Hình 4.10 Đồ thị 2D thể mối quan hệ x1, x2 Ydt 54 Hình 4.11 Biểu đồ so sánh độ hút nước mẫu gỗ biến tính Natrisilicat mẫu gỗ đối chứng 56 Hình 4.12 Biểu đồ so sánh độ hút ẩm mẫu gỗ biến tính Natrisilicat mẫu gỗ đối chứng 57 viii PHỤ LỤC 48: BẢNG ANOVA BIẾN TÍNH GỖ THƠNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM HÚT ẨM (CHƯA LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC ANOVA for Ahn - factor study -Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value -A:N 831.47398 831.47398 6839.47 0000 B:T 3.52926 3.52926 29.03 0057 AB 1.70302 1.70302 14.01 0201 AA 2.80836 2.80836 23.10 0086 BB 8.18373 8.18373 67.32 0012 Lack-of-fit 14522 04841 40 7623 Pure error 48628 12157 -Total (corr.) 849.792369 R-squared = 0.999257 12 R-squared (adj for d.f.) = 0.998726 PHỤ LỤC 49: BẢNG GIÁ TRỊ HỒI QUY BIẾN TÍNH GỖ THƠNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM HÚT ẨM (CHƯA LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC Regression coeffs for Ahn - factor study -constant = 61.9508 A:N = -0.552596 B:T = -3.9848 AB = -0.0522 AA = -4.0664E-3 BB = 1.08463 96 PHỤ LỤC 50: BẢNG ANOVA BIẾN TÍNH GỖ THƠNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM HÚT ẨM (ĐÃ LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC ANOVA for Aha - factor study -Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value -A:N 97.208111 97.208111 621.46 0000 B:T 1.643420 1.643420 10.51 0316 AB 184900 184900 1.18 3381 AA 355311 355311 2.27 2062 BB 4.081781 4.081781 26.10 0069 Lack-of-fit 1.139968 379989 2.43 2055 625680 156420 Pure error -Total (corr.) 104.996369 R-squared = 0.983184 12 R-squared (adj for d.f.) = 0.971172 PHỤ LỤC 51: BẢNG GIÁ TRỊ HỒI QUY BIẾN TÍNH GỖ THƠNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM HÚT ẨM (ĐÃ LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC Regression coeffs for Aha - factor study -constant = 18.1356 A:N = -0.300876 B:T = -3.18184 AB = -0.0172 AA = 1.4464E-3 BB = 0.766 97 PHỤ LỤC 52: BẢNG ANOVA BIẾN TÍNH GỖ THƠNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM DÃN NỞ CHIỀU TIẾP TUYẾN (CHƯA LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC ANOVA for Att - factor study -Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value -A:N 30.173364 30.173364 1096.02 0000 B:T 1.428565 1.428565 51.89 0020 AB 009025 009025 33 6033 AA 248165 248165 9.01 0398 BB 016618 016618 60 4884 Lack-of-fit 230633 076878 2.79 1732 Pure error 110120 027530 -Total (corr.) 32.2040308 R-squared = 0.989419 12 R-squared (adj for d.f.) = 0.981861 PHỤ LỤC 53: BẢNG GIÁ TRỊ HỒI QUY BIẾN TÍNH GỖ THƠNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM DÃN NỞ CHIỀU TIẾP TUYẾN (CHƯA LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC Regression coeffs for Att - factor study -constant = 7.02545 A:N = -0.100623 B:T = -0.152976 AB = -3.8E-3 AA = -1.2088E-3 BB = -0.048875 98 PHỤ LỤC 54: BẢNG ANOVA BIẾN TÍNH GỖ THÔNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM DÃN NỞ CHIỀU TIẾP TUYẾN (ĐÃ LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC ANOVA for Att - factor study -Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value -A:N 30.173364 30.173364 1096.02 0000 B:T 1.428565 1.428565 51.89 0020 AA 235706 235706 8.56 0430 Lack-of-fit 256276 051255 1.86 2834 Pure error 110120 027530 -Total (corr.) 32.2040308 R-squared = 0.988623 12 R-squared (adj for d.f.) = 0.98483 PHỤ LỤC 55: BẢNG GIÁ TRỊ HỒI QUY BIẾN TÍNH GỖ THƠNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM DÃN NỞ CHIỀU TIẾP TUYẾN (ĐÃ LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC Regression coeffs for Att - factor study -constant = 7.35066 A:N = -0.109814 B:T = -0.422576 AA = -1.168E-3 99 PHỤ LỤC 56: BẢNG ANOVA BIẾN TÍNH GỖ THƠNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM DÃN NỞ CHIỀU UYÊN TÂM (CHƯA LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC ANOVA for Axt - factor study -Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value -A:N 30.234990 30.234990 1095.47 0000 B:T 1.407391 1.407391 50.99 0020 AB 016900 016900 61 4855 AA 273068 273068 9.89 0347 BB 034698 034698 1.26 3249 Lack-of-fit 269182 089727 3.25 1423 Pure error 110400 027600 -Total (corr.) 32.3261231 R-squared = 0.988258 12 R-squared (adj for d.f.) = 0.97987 PHỤ LỤC 57: BẢNG GIÁ TRỊ HỒI QUY BIẾN TÍNH GỖ THƠNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM DÃN NỞ CHIỀU UYÊN TÂM (CHƯA LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC Regression coeffs for Axt - factor study -constant = 5.88414 A:N = -0.0956729 B:T = -0.0355328 AB = -5.2E-3 AA = -1.268E-3 BB = -0.070625 100 PHỤ LỤC 58: BẢNG ANOVA BIẾN TÍNH GỖ THƠNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM DÃN NỞ CHIỀU UYÊN TÂM (ĐÃ LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC ANOVA for Axt - factor study -Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value -A:N 30.234990 30.234990 1095.47 0000 B:T 1.407391 1.407391 50.99 0020 AA 252562 252562 9.15 0390 Lack-of-fit 320780 064156 2.32 2170 Pure error 110400 027600 -Total (corr.) 32.3261231 R-squared = 0.986662 12 R-squared (adj for d.f.) = 0.982215 PHỤ LỤC 59: BẢNG GIÁ TRỊ HỒI QUY BIẾN TÍNH GỖ THƠNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM DÃN NỞ CHIỀU UYÊN TÂM (ĐÃ LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC Regression coeffs for Axt - factor study -constant = 6.34273 A:N = -0.108372 B:T = -0.419433 AA = -1.20904E-3 101 PHỤ LỤC 60: BẢNG ANOVA BIẾN TÍNH GỖ THƠNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM DÃN NỞ CHIỀU DỌC THỚ (CHƯA LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC ANOVA for Adt - factor study -Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value -A:N 1977631 1977631 64.84 0013 B:T 0158926 0158926 5.21 0845 AB 0001000 0001000 03 8669 AA 0205679 0205679 6.74 0602 BB 0101114 0101114 3.32 1427 Lack-of-fit 0338068 0112689 3.69 1195 Pure error 0122000 0030500 -Total (corr.) 29480000 R-squared = 0.843939 12 R-squared (adj for d.f.) = 0.732467 PHỤ LỤC 61: BẢNG GIÁ TRỊ HỒI QUY BIẾN TÍNH GỖ THƠNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM DÃN NỞ CHIỀU DỌC THỚ (CHƯA LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC Regression coeffs for Adt - factor study -constant = 0.609844 A:N = -0.0269502 B:T = 0.100129 AB = 4E-4 AA = 3.48E-4 BB = -0.038125 - 102 PHỤ LỤC 62: BẢNG ANOVA BIẾN TÍNH GỖ THƠNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM DÃN NỞ CHIỀU DỌC THỚ (ĐÃ LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC ANOVA for Adt - factor study -Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value -A:N 1977631 1977631 64.84 0013 B:T 0158926 0158926 5.21 0445 Lack-of-fit 0689443 0114907 3.77 1100 Pure error 0122000 0030500 -Total (corr.) 29480000 R-squared = 0.924748 12 R-squared (adj for d.f.) = 0.969698 PHỤ LỤC 63: BẢNG GIÁ TRỊ HỒI QUY BIẾN TÍNH GỖ THƠNG BẰNG NATRISILICAT BẬC HAI HÀM DÃN NỞ CHIỀU DỌC THỚ (ĐÃ LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC Regression coeffs for Adt - factor study -constant = 0.624417 A:N = -0.0125782 B:T = -0.0445711 103 PHỤ LỤC 64: LẬP TRÌNH MATLAB TÌM GIÁ TRỊ TỐI ƯU CỦA PHƯƠNG TRÌNH Yhn options = optimset('fmincon') options = Display: 'final' MaxFunEvals: [] MaxIter: [] TolFun: 1.0000e-006 TolX: [] FunValCheck: 'off' OutputFcn: [] PlotFcns: [] ActiveConstrTol: [] Algorithm: 'trust-region-reflective' AlwaysHonorConstraints: 'bounds' BranchStrategy: [] DerivativeCheck: 'off' Diagnostics: 'off' DiffMaxChange: 0.1000 DiffMinChange: 1.0000e-008 FinDiffType: 'forward' GoalsExactAchieve: [] GradConstr: 'off' GradObj: 'off' HessFcn: [] Hessian: [] HessMult: [] HessPattern: 'sparse(ones(numberofvariables))' HessUpdate: [] InitialHessType: [] InitialHessMatrix: [] InitBarrierParam: 0.1000 InitTrustRegionRadius: 'sqrt(numberofvariables)' Jacobian: [] JacobMult: [] JacobPattern: [] LargeScale: 'on' LevenbergMarquardt: [] LineSearchType: [] MaxNodes: [] MaxPCGIter: 'max(1,floor(numberofvariables/2))' MaxProjCGIter: '2*(numberofvariables-numberofequalities)' MaxRLPIter: [] MaxSQPIter: '10*max(numberofvariables,numberofinequalities+numberofbounds)' MaxTime: [] MeritFunction: [] MinAbsMax: [] NodeDisplayInterval: [] NodeSearchStrategy: [] NonlEqnAlgorithm: [] NoStopIfFlatInfeas: 'off' ObjectiveLimit: -1.0000e+020 PhaseOneTotalScaling: 'off' Preconditioner: [] PrecondBandWidth: RelLineSrchBnd: [] RelLineSrchBndDuration: 104 ScaleProblem: 'obj-and-constr' ShowStatusWindow: [] Simplex: [] SubproblemAlgorithm: 'ldl-factorization' TolCon: 1.0000e-006 TolConSQP: 1.0000e-006 TolGradCon: 1.0000e-006 TolPCG: 0.1000 TolProjCG: 0.0100 TolProjCGAbs: 1.0000e-010 TolRLPFun: [] TolXInteger: [] TypicalX: 'ones(numberofvariables,1)' UseParallel: 'never' >> options = optimset('fmincon'); x0=[0,0]; A=[]; b=[]; Aeq=[];beq=[];lb=[-1.414,-1.414];ub=[1.414,1.414]; [x,fval,exitflag]=fmincon('Yhnl',x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,'Ghnl',options) Warning: Trust-region-reflective method does not currently solve this type of problem, using active-set (line search) instead > In fmincon at 437 Optimization terminated: first-order optimality measure less than options.TolFun and maximum constraint violation is less than options.TolCon Active inequalities (to within options.TolCon = 1e-006): lower upper ineqlin ineqnonlin x = 1.4140 0.7315 fval = 27.6958 exitflag = 105 PHỤ LỤC 65: LẬP TRÌNH MATLAB TÌM GIÁ TRỊ TỐI ƯU CỦA PHƯƠNG TRÌNH Yha options = optimset('fmincon'); x0=[0,0]; A=[]; b=[]; Aeq=[];beq=[];lb=[-1.414,-1.414];ub=[1.414,1.414]; [x,fval,exitflag]=fmincon('Yhal',x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,'Ghal',options) Warning: Trust-region-reflective method does not currently solve this type of problem, using active-set (line search) instead > In fmincon at 437 f = 9.0052 f = 9.0052 f = 9.0052 f = 4.0221 f = 4.0221 f = 4.0221 f = 4.0088 f = 4.0088 f = 4.0088 f = 4.0065 f = 4.0065 f = 4.0065 Optimization terminated: first-order optimality measure less than options.TolFun and maximum constraint violation is less than options.TolCon Active inequalities (to within options.TolCon = 1e-006): lower upper ineqlin ineqnonlin x = 1.4140 0.3077 fval = 4.0065 exitflag = 106 PHỤ LỤC 66: LẬP TRÌNH MATLAB TÌM GIÁ TRỊ TỐI ƯU CỦA PHƯƠNG TRÌNH Ytt options = optimset('fmincon'); x0=[0,0]; A=[]; b=[]; Aeq=[];beq=[];lb=[-1.414,-1.414];ub=[1.414,1.414]; [x,fval,exitflag]=fmincon('Yttl',x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,'Gttl',options) Warning: Trust-region-reflective method does not currently solve this type of problem, using active-set (line search) instead > In fmincon at 437 f = 3.9200 f 3.9200 f = 3.9200 f = 0.6304 f = 0.6304 f = 0.6304 f = 0.4366 f = 0.4366 f = 0.4366 f = 0.2115 f = 0.2115 f = 0.2115 Optimization terminated: first-order optimality measure less than options.TolFun and maximum constraint violation is less than options.TolCon Active inequalities (to within options.TolCon = 1e-006): lower upper ineqlin ineqnonlin 2 x = 1.4140 1.4140 fval = 0.2115 exitflag = 107 PHỤ LỤC 67: LẬP TRÌNH MATLAB TÌM GIÁ TRỊ TỐI ƯU CỦA PHƯƠNG TRÌNH Yxt options = optimset('fmincon'); x0=[0,0]; A=[]; b=[]; Aeq=[];beq=[];lb=[-1.414,-1.414];ub=[1.414,1.414]; [x,fval,exitflag]=fmincon('Yxtll',x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,'Gxtl',options) Warning: Trust-region-reflective method does not currently solve this type of problem, using active-set (line search) instead > In fmincon at 437 f = 2.9800 f = 2.9800 f = 2.9800 f = 0.3543 f = 0.3543 f = 0.3543 f = 0.1552 f = 0.1552 f = 0.1552 f = 0.0563 f = 0.0563 f = 0.0563 Optimization terminated: first-order optimality measure less than options.TolFun and maximum constraint violation is less than options.TolCon Active inequalities (to within options.TolCon = 1e-006): lower upper ineqlin ineqnonlin x = 1.1300 1.1300 fval = 0.0563 exitflag = Y = 0.0563 x1 = 1.13 x2 = 1.13 108 PHỤ LỤC 68: LẬP TRÌNH MATLAB TÌM GIÁ TRỊ TỐI ƯU CỦA PHƯƠNG TRÌNH Ydt options = optimset('fmincon'); x0=[0,0]; A=[]; b=[]; Aeq=[];beq=[];lb=[-1.414,-1.414];ub=[1.414,1.414]; [x,fval,exitflag]=fmincon('Ydtl',x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,'Gdtl',options) Warning: Trust-region-reflective method does not currently solve this type of problem, using active-set (line search) instead > In fmincon at 437 f = 0.2900 f = 0.2900 f = 0.2900 f = 0.2633 f = 0.2633 f = 0.2633 f = 0.0477 f = 0.0477 f = 0.0477 f = 0.0047 f = 0.0047 f = 0.0047 Optimization terminated: first-order optimality measure less than options.TolFun and maximum constraint violation is less than options.TolCon Active inequalities (to within options.TolCon = 1e-006): lower upper ineqlin ineqnonlin 2 109 x = 1.4140 1.4140 fval = 0.0047 110 ... 18 Bảng 3.2 Mức khoảng biến thi n yếu tố nghiên cứu 26 theo mơ hình bậc1 27 Bảng 3.3 Ma trận thí nghiệm bậc 29 Bảng 3.4 Mức khoảng biến thi n yếu tố nghiên cứu theo... màu, tẩy màu, dễ gia công cắt gọt vận chuyển Trong thi t kế nội thất gỗ vật liệu lựa chọn hàng đầu sang trọng, ấm cúng cảm giác gần gũi với thi n nhiên gỗ mang lại Tuy nhiên gỗ có nhược điểm,... pháp khắc phục nhược điểm nhằm nâng cao giá trị sử dụng gỗ việc cần thi t Xử lý gỗ qua việc biến tính hóa học phương thức cải thi n số nhược điểm gỗ Trên giới, biến tính gỗ theo phương pháp hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU TÍNH HÚT NƯỚC, HÚT ẨM VÀ DÃN NỞ CỦA GỖ THÔNG (Pinus khasya Royle) BIẾN TÍNH BẰNG NATRISILICAT (Na2SiO3) , NGHIÊN CỨU TÍNH HÚT NƯỚC, HÚT ẨM VÀ DÃN NỞ CỦA GỖ THÔNG (Pinus khasya Royle) BIẾN TÍNH BẰNG NATRISILICAT (Na2SiO3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay