SO SÁNH NĂNG SUẤT BỘ GIỐNG LÚA CAO SẢN XANH (GSR) TẠI LONG PHÚ – SÓC TRĂNG

117 4 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH NĂNG SUẤT BỘ GIỐNG LÚA CAO SẢN XANH (GSR) TẠI LONG PHÚ – SÓC TRĂNG Họ tên sinh viên: LẠC HỒNG QN Ngành: NƠNG HỌC Niên khố: 2009 – 2013 Tháng 08/2013 i SO SÁNH NĂNG SUẤT BỘ GIỐNG LÚA CAO SẢN XANH (GSR) TẠI LONG PHÚ – SĨC TRĂNG Tác giả LẠC HỒNG QN Khóa luận thực để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: TS HOÀNG KIM ThS NGUYỄN THÀNH PHƯỚC Tháng 8/2013 ii LỜI CẢM ƠN Qua bốn tháng học tập, làm việc nghiên cứu Trại Giống Cây trồng Long Phú – Sóc Trăng để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: - Ban Giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Ban Chủ nhiệm Khoa Nơng Học - Bộ môn Cây Lương thực Rau - Hoa - Quả - Trại Giống Cây Trồng Long Phú - Sóc Trăng - Tôi xin gởi lời cảm ơn đến quý thầy Khoa Nơng Học tận tình dạy kiến thức suốt thời gian theo học trường - Đặc biệt xin cảm ơn thầy Hoàng Kim tận tình dạy hướng dẫn suốt thời gian thực khóa luận - Cảm ơn ThS Nguyễn Thành Phước cô ThS Nguyễn Thị Bắp anh chị cán Trại Giống Cây trồng Long Phú tạo điều kiện để thực tốt đề tài - Cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè giúp đỡ ủng hộ suốt thời gian học tập thực khóa luận TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh viên Lạc Hồng Quân iii TÓM TẮT Lạc Hồng Quân, 2013 So sánh suất giống lúa cao sản xanh (GSR) Long Phú - Sóc Trăng Giảng viên hướng dẫn: TS Hoàng Kim ThS Nguyễn Thành Phước Đề tài thực từ tháng 03 năm 2013 đến tháng 07 năm 2013 Trại Giống Cây trồng Long Phú, Sóc Trăng Mục tiêu: Tuyển chọn, xác định – giống lúa triển vọng có suất cao, dạng hình đẹp, nhiễm sâu bệnh hại phẩm chất để đáp ứng nhu cầu sản xuất lúa địa phương Thí nghiệm so sánh mười giống lúa gồm: GSR 26, GSR 33, GSR 36, GSR 38, GSR 39, GSR 54, GSR 58, GSR63, GSR 66, GSR 84 OM 6976 làm đối chứng, bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, thí nghiệm 20 m2 với ba lần lặp lại Các tiêu theo dõi thu thập số liệu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm giá trị canh tác giá trị sử dụng giống lúa (QCVN 01-55 : 2011/BNNPTNT) thang đánh giá chuẩn IRRI Kết đạt được: - Mười giống lúa thí nghiệm có thời gian sinh trưởng từ 96 - 101 ngày, thuộc nhóm ngắn ngày thích hợp cho canh tác lúa vụ địa phương Chiều cao biến động từ 91,27 cm đến 99,93 cm, thuộc nhóm giống thấp cây, cứng đổ ngã, dạng hình gọn, đẻ nhánh mạnh, tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao, đòng thẳng to, bơng trổ thốt, chiều dài bơng ngắn đến trung bình Bốn giống có suất cao thí nghiệm GSR 36 (7,76 tấn/ha), OM 6976 (7,66 tấn/ha), GSR 84 (7,41 tấn/ha) GSR 33 (7,37 tấn/ha) Bốn giống có phẩm chất tốt, hạt gạo thon dài, bạc bụng Tất mười giống lúa thí nghiệm nhiễm rầy nâu, sâu đục thân, sâu đạo ôn iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu cần đạt 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử ngành lúa 2.2 Tầm quan trọng lúa gạo người Việt Nam 2.3 Giá trị kinh tế lúa gạo 2.3.1 Giá trị dinh dưỡng 2.3.2 Giá trị sử dụng 2.3.3 Giá trị thương mại 2.4 Tình hình sản xuất lúa gạo giới Việt Nam 2.4.1 Tình hình sản xuất lúa gạo giới 2.4.2 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam 2.4.3 Tình hình sản xuất lúa tỉnh Sóc Trăng huyện Long Phú, Sóc Trăng 13 2.5 Giới thiệu dự án Siêu Lúa Xanh 15 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Vật liệu 17 v 3.2 Phương pháp nghiên cứu 17 3.2.1 Thời gian địa điểm 17 3.2.2 Khí hậu đất đai 17 3.2.2.1 Đặc điểm khí hậu thời tiết 17 3.2.2.2 Đặc điểm tính chất lý hóa tính đất khu thí nghiệm 18 3.2.3 Kiểu bố trí thí nghiệm 19 3.2.4 Quy trình kỹ thuật thực 21 3.2.5 Các tiêu theo dõi phương pháp thu thập số liệu 23 3.2.5.1 Các đặc trưng hình thái giống lúa thí nghiệm 23 3.2.5.2 Các tiêu nông học 26 3.2.5.3 Khả chống chịu sâu bệnh hại 27 3.2.5.4 Chỉ tiêu yếu tố cấu thành suất suất 29 3.2.5.5 Các tiêu hình thái, phẩm chất hạt gạo 30 3.2.6 Phương pháp xử lý thống kê số liệu 31 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Kết so sánh 11 giống lúa cao sản xanh (GSR) 32 4.1.1 Đặc điểm hình thái 32 4.1.1.1 Chiều cao 33 4.1.1.2 Góc thân 33 4.1.1.3 Tính đổ ngã 33 4.1.1.4 Lá lúa 34 4.1.2 Một số đặc trưng hình thái bơng hạt giống thí nghiệm 35 4.1.2.1 Chiều dài bơng 35 4.1.2.2 Độ hở cổ 35 4.1.2.3 Độ cổ bơng 36 4.1.2.4 Mật độ đóng hạt 36 4.1.3 Hạt lúa 36 4.1.3.1 Hình dạng hạt lúa 36 4.1.3.2 Màu sắc hạt 36 vi 4.2 Các tiêu nông học 37 4.2.1 Các thời kỳ sinh trưởng phát dục 37 4.2.2 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 38 4.2.2.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 38 4.2.2.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 39 4.2.3 Khả đẻ nhánh tỉ lệ nhánh hữu hiệu giống lúa 39 4.2.3.1 Động thái đẻ nhánh giống lúa tham gia thí nghiệm 39 4.2.3.2 Tốc độ đẻ nhánh giống lúa 42 4.2.3.3 tỉ lệ nhánh hữu hiệu giống lúa 43 4.3 Khả chống chịu sâu bệnh 44 4.4 Năng suất yếu tố cấu thành suất 45 4.4.1 Số bông/m2 45 4.4.2 Tổng số hạt/bông 46 4.4.3 Số hạt chắc/bông 47 4.4.4 Tỉ lệ hạt 47 4.4.5 Trọng lượng 1.000 hạt 47 4.4.6 Năng suất lý thuyết 48 4.4.7 Năng suất thực thu 48 4.5 Đặc điểm bốn giống lúa có suất hạt cao thí nghiệm 49 4.5.1 Dạng hạt gạo 49 4.5.2 Phẩm chất xay chà 50 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 55 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BC2F2 backcrossed second-generation lines – Lai hồi giao hệ thứ BĐKH Biến đổi khí hậu BVTV Bảo vệ thực vật CAAS Academy of Agricultural Sciences China – Viện Hàn Lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc DUS Distinctness, uniformity and stability of rice varieties – Tính khác biệt, tính đồng tính ổn định giống lúa ĐBSCL Đồng sông Cửu Long FAO Foods Agriculture Organization of the United Nation – Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAOSTAT Foods Agriculture Organization of the United Nation Statistical – liệu thống kê FAO GSR Green Super Rice – Lúa siêu xanh HHZ Giống lúa Huang Hua Zhan IRRI International Rice Research Institute–Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế BNNPTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NSG, NSC Ngày sau gieo, ngày sau cấy NSTT, NSLT Năng suất thực tế, suất lý thuyết P 1.000 Tp.HCM Trọng lượng 1.000 hạt Thành phố Hồ Chí Minh TLGL Trọng lượng gạo lức TLGT Trọng lượng gạo trắng TLGN Trọng lượng gạo nguyên TLLBĐ Trọng lượng lúa ban đầu VCU XĐ, XHĐ Value of Cultivation and Use – Giá trị canh tác sử dụng xanh đậm, xanh đậm viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: So sánh thành phần hóa học gạo trắng cám Bảng 2.2: Giá trị dinh dưỡng lúa gạo (% chất khô so với số lấy hạt khác) Bảng 2.3: Diện tích, suất, sản lượng lúa giới qua năm Bảng 2.4: Sản lượng, diện tích suất lúa gạo số nước năm 2011 Bảng 2.5: Diện tích, suất sản lượng lúa Việt Nam qua năm 10 Bảng 2.6: Số lượng giá trị gạo xuất Việt Nam (Bộ thương mại) 11 Bảng 2.7: Thị trường xuất gạo Việt Nam năm 2010 12 Bảng 2.8: Diện tích, sản lượng suất lúa qua năm tỉnh Sóc Trăng 14 Bảng 3.1: Danh sách giống nguồn gốc chọn tạo 17 Bảng 3.2: Điều kiện khí hậu, thời tiết nơi thí nghiệm 18 Bảng 3.3: Đặc điểm tính chất lý hóa tính khu thí nghiệm 19 Bảng 4.1: Một số đặc trưng hình thái thân giống lúa thí nghiệm 32 Bảng 4.2: Hình thái bơng hạt giống lúa thí nghiệm 35 Bảng 4.3: Thời kỳ sinh trưởng phát dục 11 giống lúa 37 Bảng 4.4: Động thái tăng trưởng chiều cao (cm/ngày) 11 giống lúa 38 Bảng 4.5: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/ngày) 11 giống lúa 39 Bảng 4.6: Động thái đẻ nhánh (nhánh/bụi) giống lúa 40 Bảng 4.7: Tốc độ đẻ nhánh (nhánh/bụi/ 7ngày) giống lúa 42 Bảng 4.8: Khả đẻ nhánh tỉ lê nhánh hữu hiệu mười nhánh lúa 43 Bảng 4.9: Tính chống chịu sâu bệnh giống tham gia thí nghiệm 44 Bảng 4.10: Các yếu tố cấu thành suất suất giống 46 Bảng 4.11: Đặc điểm bốn giống lúa có suất cao thí nghiệm 49 Bảng 4.12 Đặc điểm bốn giống lúa có triển vọng thí nghiệm 50 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH trang Hình 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 20 Hình 3.2 Tồn cảnh ruộng lúa giai đoạn trổ 20 Hình 3.3 Làm mạ sân gieo hạt giống 21 Hình 3.4 Bố trí thí nghiệm tiến hành cấy lúa 22 Hình 4.1 Một số sâu bệnh hại ruộng thí nghiệm Long Phú – Sóc Trăng 45 Hình 4.2 Năng suất lý thuyết suất thực thu mười giống lúa 48 Hình 6.1 Động thái tăng trưởng chiều cao giống lúa 55 Hình 6.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống lúa 56 Hình 6.3 Động thái đẻ nhánh giống lúa 56 Hình 6.4 Tốc độ đẻ nhánh giống lúa 57 Hình 6.5 Các giống lúa giai đoạn mạ 57 Hình 6.6 Thao tác mạ 58 Hình 6.7 Tồn cảnh thí nghiệm giai đoạn chín 58 Hình 6.8 Giống GSR 26 giai đoạn chín 59 Hình 6.9 Giống GSR 33 giai đoạn chín 59 Hình 6.10 Giống GSR 36 giai đoạn chín 60 Hình 6.11 Giống GSR 38 giai đoạn chín 60 Hình 6.12 Giống GSR 39 giai đoạn chín 61 Hình 6.13 Giống GSR 58 giai đoạn chín 61 Hình 6.14 Giống GSR 63 giai đoạn chín 62 Hình 6.15 Giống GSR 66 giai đoạn chín 62 Hình 6.16 Giống GSR 84 giai đoạn chín 63 Hình 6.17 Giống đối chứng OM 6976 giai đoạn chín 63 Hình 6.18 Xác định tiêu bơng, hạt giống OM 6976 64 Hình 6.19 Xác định tiêu bông, hạt giống GSR 36 64 Hình 6.20 Gạo lức bốn giống triển vọng 65 93 88.020 92.480 88.520 88.840 90.540 91.133 91.117 10 88.140 11 90.033 Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 56 NSC Data File : HongQuan Title : PH56 Case Range : 34 - 44 Variable : 56 NSC Function : RANGE Error Mean Square = 1.173 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.516 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 86.95 EF Mean = 92.48 A Mean = 86.09 F Mean = 91.13 AB Mean = 88.02 DEF Mean = 91.12 AB Mean = 92.48 Mean = 90.54 ABC Mean = 88.52 Mean 11 = 90.03 ABCD Mean = 88.84 Mean = 88.84 Mean = 90.54 ABC Mean = 88.52 CDEF Mean = 91.13 AB Mean 10 = 88.14 CDEF Mean = 91.12 AB Mean = 88.02 DEF Mean 10 = 88.14 Mean = 86.95 EF Mean 11 = 90.03 Mean = 86.09 F A CDEF BCDE CDEF ABCD BCDE 94 Bảng Anova chiều cao 63 NSC Variable 4: 63NSC A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 5.39 2.696 1.95 0.1687 NT 10 122.71 12.271 8.86 0.0000 Error 20 27.68 1.384 0.14 0.142 19 27.54 1.450 Non-additivity Residual 0.10 -Total 32 155.78 -Grand Mean= 91.783 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1.28% Means for variable (63NSC) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 92.339 91.618 91.391 Means for variable (63NSC) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 89.467 88.067 90.767 95.250 91.967 91.367 92.443 94.367 92.883 10 91.543 11 91.490 3028.830 Total Count= 33 95 Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 63 NSC Data File : HongQuan Title : PH63 Case Range : 34 - 44 Variable : 63 Function : RANGE Error Mean Square = 1.384 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.733 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 89.47 DE Mean = 95.25 A Mean = 88.07 E Mean = 94.37 AB Mean = 90.77 CDE Mean = 92.88 ABC Mean = 95.25 Mean = 92.44 BC Mean = 91.97 BCD Mean = 91.97 BCD Mean = 91.37 CD Mean 10 = 91.54 CD Mean = 92.44 Mean 11 = 91.49 CD Mean = 94.37 AB Mean = 91.37 CD Mean = 92.88 ABC Mean = 90.77 CDE Mean 10 = 91.54 CD Mean = 89.47 DE Mean 11 = 91.49 CD Mean = 88.07 E A BC Các bảng Anova động thái đẻ nhánh giống lúa qua giai đoạn Bảng Anova số nhánh 14 NSC Data file: HongQuan Title: N14NSC Function: ANOVA-2 Data case to 33 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to 11 Variable 3: 14NSC A N A L Y S I S O F Degrees of V A R I A N C E Sum of T A B L E 96 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.08 0.038 0.39 0.6818 NT 10 4.80 0.480 4.98 0.0011 Error 20 1.92 0.096 0.42 0.417 19 1.51 0.079 Non-additivity Residual 5.26 -Total 32 6.80 -Grand Mean= 3.121 Grand Sum= Coefficient of Variation= 103.000 9.94% Means for variable (14NSC) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 3.145 3.164 3.055 Means for variable (14NSC) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 2.800 2.933 2.467 3.133 3.333 3.333 4.067 3.067 3.067 10 3.200 11 2.933 Total Count= 33 97 Trắc nghiệm phân hạng số nhánh 14 NSC Data File : HongQuan Title :PH14N Case Range : 46 - 56 Variable : 14NSC Function : RANGE Error Mean Square = 0.09600 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7198 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 2.800 BC Mean = 4.067 Mean = 2.933 BC Mean = 3.333 B Mean = 2.467 C Mean = 3.333 B Mean = 3.133 BC Mean 10 = 3.200 B Mean = 3.333 B Mean = 3.133 BC Mean = 3.333 B Mean = 3.067 BC Mean = 4.067 Mean = 3.067 BC Mean = 3.067 BC Mean = 2.933 BC Mean = 3.067 BC Mean 11 = 2.933 BC Mean 10 = 3.200 B Mean = 2.800 BC Mean 11 = 2.933 BC Mean = 2.467 C A A Bảng Anova số nhánh 21 NSC Variable 4: 21NSC A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom Squares V A R I A N C E T A B L E Sum of Mean Square F-value Prob -LLL 6.91 3.456 3.15 0.0645 NT 10 38.86 3.886 3.55 0.0077 Error 20 21.92 1.096 0.23 0.234 19 21.68 1.141 Non-additivity Residual 0.21 -Total 32 67.69 98 Grand Mean= 7.303 Grand Sum= Coefficient of Variation= 241.000 14.33% Means for variable (21NSC) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 7.745 7.491 6.673 Means for variable (21NSC) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 7.867 7.733 5.933 6.867 8.533 7.200 9.267 7.067 7.933 10 6.667 11 5.267 Trắc nghiệm phân hạng số nhánh 21 NSC Data File : HongQuan Title : PH21N Case Range : 46 - 56 Variable : 21NSC Function : RANGE Error Mean Square = 1.096 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.432 at alpha = 0.010 Total Count= 33 99 Original Order Ranked Order Mean = 7.867 ABC Mean = 9.267 A Mean = 7.733 ABC Mean = 8.533 AB Mean = 5.933 CD Mean = 7.933 ABC Mean = 6.867 ABCD Mean = 7.867 ABC Mean = 8.533 AB Mean = 7.733 ABC Mean = 7.200 ABCD Mean = 7.200 ABCD Mean = 9.267 A Mean = 7.067 ABCD Mean = 7.067 ABCD Mean = 6.867 ABCD Mean = 7.933 ABC Mean 10 = 6.667 BCD Mean 10 = 6.667 BCD Mean = 5.933 CD Mean 11 = 5.267 D Mean 11 = 5.267 Bảng Anova số nhánh 28 NSC Variable 5: 28NSC A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 7.35 3.676 3.89 0.0373 NT 10 44.12 4.412 4.67 0.0017 Error 20 18.89 0.944 0.00 0.002 19 18.88 0.994 Non-additivity Residual 0.00 -Total 32 70.36 -Grand Mean= 8.964 Grand Sum= Coefficient of Variation= 295.800 10.84% Means for variable (28NSC) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 9.491 9.055 8.345 Total Count= 33 100 Means for variable (28NSC) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 9.933 10.733 8.133 8.000 9.467 9.200 10.267 8.800 8.400 10 9.267 11 6.400 Trắc nghiệm phân hạng số nhánh 28 NSC Data File : NHANHS Title : PH28N Case Range : 46 - 56 Variable : 28NSC Function : RANGE Error Mean Square = 0.9440 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.257 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 9.933 ABC Mean = 10.73 A Mean = 10.73 A Mean = 10.27 AB Mean = 8.133 BCD Mean = 9.933 ABC Mean = 8.000 CD Mean = 9.467 ABC Mean = 9.467 ABC Mean 10 = 9.267 ABC Mean = 9.200 ABC Mean = 9.200 ABC Mean = 10.27 AB Mean = 8.800 ABC Mean = 8.800 ABC Mean = 8.400 BCD Mean = 8.400 Mean = 8.133 BCD Mean 10 = 9.267 Mean = 8.000 CD Mean 11 = 6.400 Mean 11 = 6.400 D BCD ABC D 101 Bảng Anova số nhánh 35 NSC Variable 6: 35NSC A N A L Y S I S Degrees of Source Freedom O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 17.72 8.862 8.28 0.0024 NT 10 69.59 6.959 6.50 0.0002 Error 20 21.40 1.070 0.28 0.282 19 21.11 1.111 Non-additivity Residual 0.25 -Total 32 108.71 -Grand Mean= 12.073 Grand Sum= Coefficient of Variation= 8.57% Means for variable (35NSC) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 12.600 12.582 11.036 Means for variable (35NSC) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 12.800 13.933 12.333 11.200 12.000 11.733 14.933 12.333 10.933 10 11.400 11 9.200 398.400 Total Count= 33 102 Trắc nghiệm phân hạng số nhánh 35 NSC Data File : NHANHS Title : PH35N Case Range : 46 - 56 Variable : 35NSC Function : RANGE Error Mean Square = 1.070 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.403 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 12.80 ABC Mean = 14.93 A Mean = 13.93 AB Mean = 13.93 AB Mean = 12.33 Mean = 12.80 ABC Mean = 11.20 Mean = 12.33 BC Mean = 12.00 BC Mean = 12.33 BC Mean = 11.73 BC Mean = 12.00 BC Mean = 14.93 Mean = 11.73 BC Mean = 12.33 Mean 10 = 11.40 CD Mean = 10.93 CD Mean = 11.20 CD Mean 10 = 11.40 CD Mean = 10.93 CD Mean 11 = 9.200 D Mean 11 = 9.200 D BC CD A BC Bảng Anova số nhánh 42 NSC Data file: HongQuan Title:sonhanh Function: ANOVA-2 Data case to 33 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to 11 103 Variable 3: 42NSC A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 12.60 6.298 4.89 0.0186 NT 10 41.26 4.126 3.20 0.0128 Error 20 25.75 1.288 0.41 0.406 19 25.34 1.334 Non-additivity Residual 0.30 -Total 32 79.61 -Grand Mean= 11.709 Grand Sum= Coefficient of Variation= 9.69% Means for variable (42NSC) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 12.109 12.182 10.836 Means for variable (42NSC) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 12.667 13.067 12.133 11.067 11.600 11.467 13.467 12.000 11.200 10 10.933 11 9.200 386.400 Total Count= 33 104 Trắc nghiệm phân hạng số nhánh 42 NSC Data File :NHANH Title : PH42N Case Range : 34 - 44 Variable : 42NSC Function : RANGE Error Mean Square = 1.288 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.933 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 12.67 ABC Mean = 13.47 A Mean = 13.07 AB Mean = 13.07 AB Mean = 12.13 ABC Mean = 12.67 ABC Mean = 11.07 Mean = 12.13 ABC Mean = 11.60 ABC Mean = 12.00 ABC Mean = 11.47 BC Mean = 11.60 ABC Mean = 13.47 A Mean = 11.47 BC Mean = 12.00 ABC Mean = 11.20 BC Mean = 11.20 BC Mean = 11.07 CD Mean 10 = 10.93 CD Mean 10 = 10.93 CD Mean 11 = 9.200 D Mean 11 = 9.200 D CD Bảng Anova số nhánh 49 NSC Variable 4: 49NSC A N A L Y S I S Degrees of Source Freedom O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 10.71 5.354 5.21 0.0151 NT 10 38.61 3.861 3.75 0.0057 Error 20 20.57 1.029 0.74 0.738 19 19.83 1.044 Non-additivity Residual 0.71 -Total 32 69.89 105 Grand Mean= 10.733 Grand Sum= Coefficient of Variation= 354.200 9.45% Means for variable (49NSC) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 10.982 11.273 9.945 Means for variable (49NSC) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 11.600 12.400 11.600 9.600 10.600 11.067 12.133 9.933 10.133 10 10.267 11 8.733 Trắc nghiệm phân hạng số nhánh 49 NSC Data File : NHANH Title : PH49N Case Range : 34 - 44 Variable : 49NSC Function : RANGE Error Mean Square = 1.029 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.357 at alpha = 0.010 Total Count= 33 106 Original Order Ranked Order Mean = 11.60 ABC Mean = 12.40 A Mean = 12.40 A Mean = 12.13 AB Mean = 11.60 ABC Mean = 11.60 ABC Mean = 9.600 CD Mean = 11.60 ABC Mean = 10.60 ABCD Mean = 11.07 ABCD Mean = 11.07 ABCD Mean = 10.60 ABCD Mean = 12.13 AB Mean 10 = 10.27 ABCD Mean = 9.933 BCD Mean = 10.13 ABCD Mean = 10.13 ABCD Mean = 9.933 BCD Mean 10 = 10.27 ABCD Mean = 9.600 CD Mean 11 = 8.733 D Mean 11 = 8.733 D Bảng Anova số nhánh 56 NSC Variable 5: 56NSC A N A L Y S I S Degrees of Source Freedom O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob -LLL 3.87 1.935 1.57 0.2317 NT 10 22.13 2.213 1.80 0.1261 Error 20 24.57 1.229 0.07 0.072 19 24.50 1.289 Non-additivity Residual 0.06 -Total 32 50.57 -Grand Mean= 10 Means for variable (56NSC) for each level of variable (LLL): 182 Var Var Value Mean - - 10.327 10.509 9.709 Grand Sum= 336.000 Total Count= Coefficient of Variation= 10.89% 33 107 Means for variable (56NSC) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 10.633 11.333 11.033 9.333 10.333 10.867 10.700 9.567 9.767 10 10.000 11 8.433 ... cần đạt 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử ngành lúa 2.2 Tầm quan trọng lúa gạo người Việt Nam 2.3 Giá trị kinh tế lúa gạo ... sạch, khơng tạo khí thải nhà kính, không bị ngập lụt, trao đổi nước ngầm tốt giữ cảnh quan môi trường tốt Với quan điểm trên, dự án Siêu Lúa Xanh (Green Super Rice – GSR) hợp tác Quốc Tế Viện Nghiên... mì Thế giới gần tỷ người bị đói (FAO, 2012), việc đảm bảo bữa ăn tối thiểu cho người dân nghèo quan trọng Ở Việt Nam năm 2012 diện tích lúa đạt 7,76 triệu ha, sản lượng 43,7 triệu tấn, xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH NĂNG SUẤT BỘ GIỐNG LÚA CAO SẢN XANH (GSR) TẠI LONG PHÚ – SÓC TRĂNG , SO SÁNH NĂNG SUẤT BỘ GIỐNG LÚA CAO SẢN XANH (GSR) TẠI LONG PHÚ – SÓC TRĂNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay