ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA TUỔI CÂY ĐẾN KHẢ NĂNG TÍCH LŨY ĐƢỜNG CỦA HAI GIỐNG MÍA K200089 VÀ K99 72 TẠI HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI, NIÊN VỤ 2012 2013

72 5 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC ** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA TUỔI CÂY ĐẾN KHẢ NĂNG TÍCH LŨY ĐƢỜNG CỦA HAI GIỐNG MÍA K2000-89 VÀ K9972 TẠI HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI, NIÊN VỤ 2012 - 2013 Họ tên sinh viên: HỒNG THỊ HẰNG Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2009-2013 Tháng 08/2013 i ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA TUỔI CÂY ĐẾN KHẢ NĂNG TÍCH LŨY ĐƢỜNG CỦA HAI GIỐNG MÍA K2000-89 VÀ K9972 TẠI HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI, NIÊN VỤ 2012 - 2013 Tác giả HỒNG THỊ HẰNG Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Nông học Giáo viên hƣớng dẫn ThS NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU Tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Con biết ơn Cha Mẹ tồn thể gia đình ln động viên, hỗ trợ tinh thần vật chất cho suốt trình học tập Xin chân thành cám ơn: Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm Khoa Nơng học tồn thể q Thầy Cơ tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Liễu, Giảng viên Bộ môn Cây Công Nghiệp, Khoa Nông học, Trƣờng Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Các Phòng kỹ thuật Nơng nghiệp, trại thực nghiệm thuộc Cơng ty Cổ phần Mía Đƣờng La Ngà Cơ Hồng Thị Thu Hằng Thân Thị Thu Hạnh thuộc môn Công nghệ Sinh học, Viện Nghiên cứu Mía Đƣờng hỗ trợ thơng tin điều kiện cần thiết để làm đề tài Công ty Cổ phần Đầu tƣ Thành Thành Công hỗ trợ tài cho tơi thực đề tài Các bạn bè lớp giúp đỡ, động viên suốt thời gian qua Cuối lần xin gửi lời cảm ơn sâu sắc! Chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 Sinh viên thực Hoàng Thị Hằng iii TÓM TẮT Đề tài “Đánh giá ảnh hƣởng tuổi đến khả tích lũy đƣờng hai giống mía K2000-89 K99-72 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, niên vụ 2012 – 2013” đƣợc thực từ 02/2013 đến 04/1013 Trại thực nghiệm Cơng ty Cổ phần Mía Đƣờng La Ngà, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Hằng Giáo viên hƣớng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Liễu Mục tiêu: xác định đƣợc thời điểm thu hoạch mía để đạt tỉ lệ đƣờng thu hồi cao Thí nghiệm đƣợc tiến hành hai giống mía K2000-89 K99-72, đƣợc bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên, đơn yếu tố, lần lặp lại, với nghiệm thức Ơ thí nghiệm 20m2, tổng diện tích thực thí nghiệm 720m2 chƣa kể hàng bảo vệ Tiến hành thu hoạch, lấy tiêu đem mía phân tích theo thời điểm khác ứng với nghiệm thức: NT (nghiệm thức) đƣợc thu hoạch vào ngày 17/02/2013 ứng với 11,5 tháng sau trồng; NT đƣợc thu hoạch vào ngày 03/03/2013 ứng với 12 tháng sau trồng; NT đƣợc thu hoạch vào ngày 17/03/2013 ứng với 12,5 tháng sau trồng; NT đƣợc thu hoạch vào ngày 31/03/2013 ứng với 13 tháng sau trồng; NT đƣợc thu hoạch vào ngày 14/04/2013 ứng với 13,5 tháng sau trồng; NT đƣợc thu hoạch vào ngày 28/04/2013 ứng với 14 tháng sau trồng Kết thí nghiệm cho thấy: Giống mía K2000-89 cho kết chữ đƣờng (CCS) cao 12,5 tháng sau trồng, thấp 14 tháng sau trồng Nhƣng lợi nhuận lại cao lần 13 tháng sau trồng, thấp 11,5 tháng sau trồng Qua đƣờng biểu diễn khả tích lũy đƣờng cho thấy giống K2000-89 tích lũy đƣờng nhanh đến chữ đƣờng cực đại 12,5 tháng sau trồng sau giảm nhanh vòng tháng, cho thấy khả giữ đƣờng Giống mía K99-72 cho kết chữ đƣờng (CCS) cao 13,5 tháng sau trồng, thấp 11,5 tháng sau trồng Nhƣng lợi nhuận lại cao 13 tháng sau trồng, thấp 11,5 Qua đƣờng biểu diễn khả tích lũy đƣờng cho thấy giống K99-72 tích lũy đƣờng nhanh đến chữ đƣờng cực đại 13,5 tháng sau trồng sau giảm nhanh vòng nửa tháng, cho thấy khả giữ đƣờng iv MỤC LỤC Nội dung Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Phân loại nguồn gốc 2.2 Lịch sử phát triển sản xuất mía đƣờng 2.3 Vị trí kinh tế mía 2.4 Tình hình sản xuất mía đƣờng giới nƣớc .5 2.4.1 Tình hình sản xuất mía đƣờng giới 2.4.2 Tình hình sản xuất mía đƣờng Việt Nam 2.5 Đặc điểm hình thái mía 2.5.1Thân mía 2.5.2 Lóng mía 2.5.3 Đốt mía 2.5.4 Mầm mía 2.5.5 Lá mía .9 2.5.6 Rễ mía .9 2.5.7 Hoa mía (bơng cờ) 10 2.5.8 Hạt mía 10 2.6 Yêu cầu sinh thái mía 10 2.6.1 Nhiệt độ 10 v 2.6.2 Ánh sáng .11 2.6.3 Nƣớc .11 2.6.4 Đất đai 11 2.7 Các yếu tố ảnh hƣởng đến khả tích lũy đƣờng mía 12 2.8 Xác định độ chín để thu hoạch mía 13 2.9 Ý nghĩa số tiêu phẩm chất 13 2.10 Giới thiệu giống mía tham gia thí nghiệm .14 2.10.1 Giống mía K2000 – 89 .14 2.10.2 Giống mía K99 – 72 15 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 3.1.1 Thời gian .16 3.1.2 Địa điểm .16 3.2 Đặc điểm nơi thí nghiệm 16 3.2.1 Đặc điểm khí hậu, thời tiết .16 3.2.2 Đặc điểm đất đai 17 3.3 Vật liệu thí nghiệm 17 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 18 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 18 3.4.1.1 Thí nghiệm đánh giá khả tích lũy đƣờng giống mía K2000 – 89 18 3.4.1.2 Thí nghiệm đánh giá khả tích lũy đƣờng giống mía K99 – 72 19 3.4.2 Quy trình canh tác 20 3.4.2.1 Làm đất 20 3.4.2.2 Kỹ thuật trồng 20 3.4.3.3 Kỹ thuật chăm sóc .21 3.5 Cách lấy mẫu tiêu theo dõi .21 3.5.1 Cách lấy mẫu 21 3.5.2 Các tiêu theo dõi .22 3.6 Phƣơng pháp xử lý số liệu .22 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Kết so sánh tiêu theo dõi suất giống mía K2000-98 .23 vi 4.1.1 Kết so sánh suất yếu tố cấu thành suất 23 4.1.2 Kết so sánh tiêu phẩm chất suất đƣờng 24 4.1.3 Kết phân tích tƣơng quan, hồi quy giống K2000-89 .25 4.1.3.1 Phân tích tƣơng quan 25 4.1.3.2 Phân tích hồi quy .27 4.1.4 Đƣờng biểu diễn khả tích lũy đƣờng (CCS) mức thời gian thu hoạch khác giống K2000-89 .30 4.1.5 Đánh giá hiệu kinh tế thu hoạch thời điểm khác 31 4.2 Kết so sánh tiêu theo dõi suất giống mía K99-72 32 4.2.1 Kết so sánh suất yếu tố cấu thành suất 32 4.2.2 Kết so sánh tiêu phẩm chất suất đƣờng 33 4.2.3 Kết phân tích tƣơng quan, hồi quy giống K99-72 34 4.2.3.1 Phân tích tƣơng quan 34 4.2.3.2 Phân tích hồi quy .36 4.2.4 Đƣờng biểu diễn khả tích lũy đƣờng (CCS) mức thời gian thu hoạch khác giống K99-72 40 4.2.5 Đánh giá hiệu kinh tế thu hoạch thời điểm khác 41 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO .43 PHỤ LỤC 44 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AP : Độ gần dung dịch nƣớc mía (Approximate Purity) ANOVA : Phân tích phƣơng sai (Analysis of Variance) BVTV : Bảo vệ thực vật CCC : Chiều cao CCS : Chữ đƣờng (Commercial Cane Sugar) Ctv : Cộng tác viên DK : Đƣờng kính LLL : Lần lặp lại NT : Nghiệm thức NS : Năng suất QĐ-TTG : Quyết định Thủ tƣớng Chính phủ SAS : Phần mềm xử lý thống kê (Statistical Analysis Systems) TN : Thí nghiệm TST : Tháng sau trồng TL : Trọng lƣợng RCBD : Khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên (Randomized Complete Block Design) RS : Hàm lƣợng đƣờng khử, đƣờng khơng kết tinh có đối tƣợng phân tích (glucozo + fructozo) viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1 Tiêu chuẩn phẩm chất mía nƣớc ta (đơn vị: %) 14 Bảng 3.1 Tình hình khí hậu thời tiết thời gian thí nghiệm 16 Bảng 3.2 Kết phân tích đất nơi thí nghiệm .17 Bảng 4.1 Kết so sánh suất yếu tố cấu thành suất giống mía K2000-89 23 Bảng 4.2 Kết so sánh tiêu phẩm chất suất đƣờng giống mía K2000-89 .24 Bảng 4.3 Tƣơng quan suất, chiều cao cây, trọng lƣợng đƣờng kính thân giống mía K2000-89 26 Bảng 4.4 Tƣơng quan thời gian thu hoạch, CCS suất giống mía K2000-89 .27 Bảng 4.5 Hiệu kinh tế thu hoạch thời điểm khác giống mía K2000-89 .31 Bảng 4.6 Kết so sánh suất yếu tố cấu thành suất giống mía K99-72 32 Bảng 4.7 Kết so sánh tiêu phẩm chất suất đƣờng giống mía K99-72 33 Bảng 4.8 Tƣơng quan suất, chiều cao cây, trọng lƣợng đƣờng kính thân giống mía K99-72 .35 Bảng 4.9 Tƣơng quan thời gian thu hoạch, CCS suất giống mía K9972 36 Bảng 4.10 Hiệu kinh tế thu hoạch thời điểm khác giống mía K99-72 41 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 2.1 Biểu đồ diện tích mía nƣớc từ năm 2005 – 2011 .7 Hình 2.2 Biểu đồ sản lƣợng mía nƣớc từ năm 2005 – 2011 .8 Hình 4.1 Đồ thị biểu diễn phƣơng trình hồi quy suất mía trọng lƣợng giống K2000-89 .28 Hình 4.2 Đồ thị biểu diễn phƣơng trình hồi quy suất đƣờng trọng lƣợng giống K2000-89 29 Hình 4.3 Đồ thị biểu diễn phƣơng trình hồi quy suất đƣờng CCS giống K2000-89 .30 Hình 4.4 Đƣờng biểu diễn khả tích lũy đƣờng (CCS) theo thời gian giống mía K2000-89 30 Hình 4.5 Đồ thị biểu diễn phƣơng trình hồi quy suất mía trọng lƣợng giống K99-72 37 Hình 4.6 Đồ thị biểu diễn phƣơng trình hồi quy suất đƣờng chiều cao giống K99-72 38 Hình 4.7 Đồ thị biểu diễn phƣơng trình hồi quy suất đƣờng trọng lƣợng giống K99-72 38 Hình 4.8 Đồ thị biểu diễn phƣơng trình hồi quy suất đƣờng CCS giống K99-72 39 Hình 4.9 Đƣờng biểu diễn khả tích lũy đƣờng (CCS) theo thời gian giống mía K99-72 40 48 212.367 225.733 226.167 226.333 1.2.2 So sánh phân tích thống kê trọng lƣợng trung bình giống mía K99-72 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.02 0.010 0.24 0.7932 NT 0.09 0.019 0.43 0.8173 Error 10 0.44 0.044 Non-additivity 0.06 0.061 1.45 Residual 0.38 0.042 Total 17 0.55 - Var Value Var Mean 1.333 1.370 1.377 1.557 1.447 1.437 1.2.3 So sánh phân tích thống kê đƣờng kính trung bình giống mía K99-72 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.002 0.16 0.8510 NT 0.21 0.042 3.09 0.0607 Error 10 0.14 0.014 Non-additivity 0.02 0.018 1.41 Residual 0.12 0.013 Total 17 0.35 - Var Value Var Mean 3.200 3.067 3.033 3.200 3.167 2.900 1.2.4 So sánh phân tích thống kê trắc nghiệm phân hạng độ Brix giống mía K99-72 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.20 0.101 0.33 0.7273 NT 12.73 2.546 8.32 0.0025 Error 10 3.06 0.306 Non-additivity 0.13 0.133 0.41 Residual 2.93 0.325 Total 17 15.99 - Var Value Var Mean 19.733 20.300 21.200 49 21.367 22.333 20.500 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 19.73 20.30 21.20 21.37 22.33 20.50 Ranked Order C BC ABC AB A BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 22.33 21.37 21.20 20.50 20.30 19.73 A AB ABC BC BC C 1.2.5 So sánh phân tích thống kê trắc nghiệm phân hạng độ Pol giống mía K99-72 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 1.36 0.681 1.81 0.2129 NT 8.67 1.733 4.61 0.0192 Error 10 3.76 0.376 Non-additivity 0.03 0.033 0.08 Residual 3.72 0.414 Total 17 13.79 - Var Var Value Mean 17.757 18.193 18.373 19.387 19.617 18.037 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 17.76 18.19 18.37 19.39 19.62 18.04 Ranked Order C C BC AB A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 19.62 19.39 18.37 18.19 18.04 17.76 A AB BC C C C 1.2.6 So sánh phân tích thống kê trắc nghiệm phân hạng AP giống mía K99-72 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 9.15 4.576 1.84 0.2087 NT 44.83 8.966 3.61 0.0400 Error 10 24.87 2.487 Non-additivity 1.01 1.006 0.38 Residual 23.86 2.651 Total 17 78.85 - Var Value Var Mean 89.967 90.797 86.687 50 90.733 87.823 87.980 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 89.97 90.80 86.69 90.73 87.82 87.98 Ranked Order A A B A AB AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 90.80 90.73 89.97 87.98 87.82 86.69 A A A AB AB B 1.2.7 So sánh phân tích thống kê trắc nghiệm phân hạng CCS giống mía K99-72 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.32 0.159 0.71 0.5160 NT 7.18 1.437 6.41 0.0064 Error 10 2.24 0.224 Non-additivity 0.19 0.190 0.84 Residual 2.05 0.228 Total 17 9.74 - Var Var Value Mean 12.193 12.810 12.787 13.737 13.973 12.583 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 12.19 12.81 12.79 13.74 13.97 12.58 Ranked Order C ABC ABC AB A BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 13.97 13.74 12.81 12.79 12.58 12.19 A AB ABC ABC BC C 1.2.8 So sánh phân tích thống kê suất mía thực tế giống mía K99-72 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 96.36 48.181 0.23 0.8019 NT 466.48 93.296 0.44 0.8131 Error 10 2134.23 213.423 Non-additivity 307.89 307.887 1.52 Residual 1826.34 202.927 Total 17 2697.06 - Var Value Var Mean 93.333 95.900 96.367 108.967 51 101.267 100.900 1.2.9 So sánh phân tích thống kê suất đƣờng thực tế giống mía K99-72 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 2.38 1.188 0.34 0.7213 NT 26.61 5.323 1.51 0.2698 Error 10 35.20 3.520 Non-additivity 3.70 3.697 1.06 Residual 31.50 3.500 Total 17 64.19 - Var Value Var Mean 11.390 12.257 12.283 14.957 14.140 12.687 1.3 Phân tích tƣơng quan, hồi quy giống K2000-89 1.3.1 Ma trận tƣơng quan TGIAN 1.00000 TGIAN CCS NSMIA NSDUONG NSMIA NSDUONG CCC DK TLUONG NSMIA 1.00000 0.88778
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA TUỔI CÂY ĐẾN KHẢ NĂNG TÍCH LŨY ĐƢỜNG CỦA HAI GIỐNG MÍA K200089 VÀ K99 72 TẠI HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI, NIÊN VỤ 2012 2013 , ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA TUỔI CÂY ĐẾN KHẢ NĂNG TÍCH LŨY ĐƢỜNG CỦA HAI GIỐNG MÍA K200089 VÀ K99 72 TẠI HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI, NIÊN VỤ 2012 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay