ỨNG DỤNG GIS TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ RỪNG TRỒNG CAO SU TẠI TỈNH GIA LAI (2007 – 2012) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

67 3 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************ TRẦN KHA ỨNG DỤNG GIS TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ RỪNG TRỒNG CAO SU TẠI TỈNH GIA LAI (2007 2012) LÀM SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TÀI NGUYÊN RỪNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************ TRẦN KHA ỨNG DỤNG GIS TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ RỪNG TRỒNG CAO SU TẠI TỈNH GIA LAI (2007 -2012) LÀM SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN Chuyên ngành: Quản tài nguyên rừng LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S TRƯƠNG VĂN VINH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2013 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp, tơi vơ biết công ơn sinh thành dưỡng dục cha mẹ, ơn dạy dỗ Thầy Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, quan tâm giúp đỡ Anh, Chị toàn thể người thân gia đình Chân thành cảm ơn Quý Thầy Khoa Lâm Nghiệp, Bộ Môn Quản tài nguyên rừng, tận giúp đỡ, hướng dẫn truyền đạt kiến thức vô quý bấu suốt trình học tập thực đề tài Cảm ơn thầy Trương Văn Vinh tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Cảm ơn Chú, Anh Chị làm việc Sở NNPTNT, Sở TNMT tỉnh Gia Lai tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi trình thực đề tài Cảm ơn tập thể lớp Quản tài nguyên rừng chia sẻ niềm vui trình sinh hoạt học tập Cuối cùng, xin gửi lời biết ơn đến người thân gia đình hỗ trợ giúp đỡ suốt thời gian thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2012 Sinh viên TRẦN KHA i TÓM TẮT Đề tài “Ứng dụng GIS xây dựng đồ rừng trồng cao su tỉnh Gia Lai (2007-2012) làm sở đề xuất biện pháp quản lý” thực tỉnh Gia Lai Mục tiêu đề tài ứng dụng GIS xây dựng đồ trạng rừng phục vụ cho công tác quản lý, hiệu củacông tác quản rừng cao su Kết nghiên cứu đạt gồm: - Xây dựng đồ trạng rừng chuyển đổi dựa vào phần mềm Mapinfo 10.5 tổng hợp cao su 30 trạng thái rừng Google Earth kết hợp với máy định vị GPS 76CSx để kiểm chứng điểm tọa độ thực địa - Xây dựng đồđất vị trí cao su trồngdựa vào phần mềm Mapinfo 10.5 tổng hợp cao su trồng 12 loại đất, cao su trồng nhiều ba loại đất Py ( đất phù sa ngòi suối), Fa (đất vàng đỏ đá granit, riolit), Ba (đất bạc màu đá macma ciad )và đất dốc tụ thung lũng Google Earth kết hợp với máy định vị GPS 76CSx để kiểm chứng điểm tọa độ thực địa - Xây dựng đồ trạng công ty cao su trồng khu vực nghiên cứu Cho thấy 17 công ty cao su trồng nhiều huyện Chư Prơng huyện Ia Gray - Sử dụng chức Mapinfo 10.5 trích lọc, tổng hợp diện tích phục vụ cho quản - Xây dựng sở liệu thuộc tính cho diện tích rừng cao su trồng theo thời gian ii SUMMARY Entitled "Application of GIS in Mapping rubber plantations in the province of Gia Lai (2007-2012) as a basis for the proposed management measures" to be implemented in the province of Gia Lai The goal of this project is to build GIS applications forest status maps for the management, effective management of rubber plantation The research results achieved include: - Construction of the forest status maps conversion based on MapInfo software was 10.5 Synthetic rubber is on 30 state forests Google Earth combines the GPS 76CSx to verify the coordinates of the field - Mapping the location of land planted rubber trees based on MapInfo software was 10.5 Synthetic rubber is grown on 12 soils in which the rubber is grown on three soil types Py (alluvial streams streams), Fa (red yellow soil on granite, riolit), Ba (soils on ciad magma) and least steep valleys converge Google Earth combines the GPS 76CSx to verify the coordinates of the field - Mapping the current state rubber plantation companies in the study area Shows are 17 rubber plantation companies most Chu Prong district and the district at least Ia Gray - Use the function in MapInfo 10.5 to filter, aggregate area of service management iii - Develop database of properties for rubber plantation forests over time iv MỤC LỤC TRANG Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Summary iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt ký hiệu vii Danh sách bảng viii Danh sách hình iv Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Mục tiêu Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Khái quát chung hệ thống thông tin địa (GIS) 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Lịch sử phát triển 2.1.3 Thành phần 2.1.4 Nguyên làm việc GIS 2.1.5 Những thuận lợi GIS so với phương pháp truyền thống 2.1.6 Nguồn liệu cho GIS 2.2 Tình hình ứng dụng hệ thống thơng tin địa 2.2.1 Trên giới 2.2.2 Ở Việt Nam 11 2.2.3 Ứng dụng GIS 11 2.3 Giới thiệu phần mềm Mapinfo 13 2.3.1 Tổ chức thông tin theo tập tin 13 v 2.3.2 Tổ chức thông tin theo lớp đối tượng 13 2.3.3 Sự liên kết thơng tin thuộc tính với đối tượng đồ 14 2.4 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 14 2.4.1 Điều kiện tự nhiên 14 2.4.1.1 Vị trí 14 2.4.1.2 Tọa độ địa 16 2.4.1.3 Địa hình, địa mạo 16 2.4.1.4 Khí hậu khu vực 16 2.4.2 Giá trị tài nguyên thiên nhiên 16 2.4.3 Hiện trạng kinh tế xã hội qua năm 17 Chương NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Nội dung nghiên cứu 19 3.2 Phương pháp nghiên cứu 19 3.2.1 Phương pháp ngoại nghiệp 19 3.2.2 Phương pháp nội nghiệp 19 3.2.2.1 Phương pháp xây dựng đồ trạng rừng 19 3.3 Vật liệu nghiên cứu 23 3.3.1 Dụng cụ ngoại nghiệp 24 3.3.2 Dụng cụ nội nghiệp 24 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Hiện trạng rừng nghèo chuyển đổi sang rừng trồng cao su Gia Lai 25 4.2 Bản đồ cao su trồng loại đất 29 4.3 Bản đồ cao su trồng loại đất 30 4.4.Xây dựng sở liệu 33 4.4.1 sở liệu rừng chuyển đổi 33 4.4.2Truy xuất liệu từ đồ trạng rừng chuyển đổi 33 4.4.3 sở liệu loại đất rừng trồng cao su 35 4.4.4Truy xuất liệu từ đồ loại đất 37 4.4.5 sở liệu rừng cao su Gia Lai 38 vi 4.4.6.Truy xuất liệu từ đồ trạng rừng cao su 38 4.5 Ứng dụng Google Earth quản lý, theo dõi truy cập thơng tin cơng ty rừng trồng cao su gia lai 40 4.6 Đề xuất biện pháp quản 42 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 43 5.2 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU GIS (Geographic Information System) : Hệ thống thông tin địa GPS (Global Positioning System) : Hệ thống định vị toàn cầu CSDL : sở liệu HTTTĐL : Hệ thống thông tin địa DBMS : Hệ quản trị sở liệu DC_TD : Địa đất Lao_dong : Số lao động ML_LDDH : Mức lương lao động dài hạn ML_LDTV : Mức lương lao động thời vụ MSO TN : Ký hiệu loại đất LOAI TN : Tên loại đất Dien_Tich : Diện tích Tkhu : Tiểu khu Kh : khoảnh CQL : quan quản viii Hình 4.13 Hộp thoại Tool Manager Sử dụng lệnh Export Map to Google Earth để chuyển đồ trạng rừng trồng cao su Mapinfo sang Google Earth, với kết đạt được: Hình 4.14 Bản đồ trạng rừng trồng cao su xuất lên Google Earth 41 Với kết hình 4.13 thể được: Các file liệu khơng giá trị mặt không gian, giúp xác định vị trí thơng tin cơng ty cách nhanh 4.6.Đề xuất biện pháp quản Trong trình thực đề tài“Ứng dụng GIS xây dựng đồ rừng trồng cao su tỉnh Gia Lai (2007-2012) làm sở đề xuất biện pháp quản lý” Từ kết đạt thực tế khảo sát trường khu vực thực hiện, đề tài đưa số đề xuất sau: + Diện tích chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su địa bàn tỉnh Gia Lai nằm rãi rác địa bàn xã vùng xâu vùng xa nên cơng tác tổ chức thực khó khăn, doanh nghiệp thực cần phải tiến hành xây dựng hạ tầng sở phục vụ cho cơng nhân tham gia lao động chỗ ổn định để họ yên tâm tham gia hoạt động + Việc chuyển đổi sang trồng cao su nằm rãi rác gây khó khăn cho đơn vị chủ rừng quản diện tích rừng tiếp giáp với vùng chuyển đổi Thực tế khảo sát cho thấy diện tích rừng khu vực bị người dân khai thác khơng gỗ lớn Do quan chức cần rà sốt lại diện tích rừng đơn vị chủ rừng để đưa hướng quản bảo vệ diện tích hiệu + Việc phát triển cao su diện tích đất rừng khộp, với đặc điểm tầng đất mỏng, đất nghèo dinh dường, mùa mưa thường ngập úng thiếu nước vào mùa khô thách thức lớn, cần điều tra theo dõi năm để đánh giá kịp thời, Thủ tướng phủ UBND tỉnh Gia Lai cho tạm dừng chương trình chuyển đổi đất rừng nghèo sang trồng cao su để điều chỉnh 42 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu thực địa phần mềm Mapinfo 10.5 Đề tài “Ứng dụng gis xây dựng đồ rừng trồng cao su tỉnh Gia Lai (20072012) làm sở đề xuất biện pháp quản lý” rút số kết luận sau: - xây dựng đồ hành khu vực chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su Gia Lai (2007-2012)dựa vào phần mềm Mapinfo 10.5 tổng hợp đượcviệc chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su Gia Lai giai đoạn 2007 đến 2012 chủ yếu diễn huyện: Chư Prông, Chư Sê, Đức Cơ, Ia Grai Mang Yang, Trong huyện diện tích lớn Chư Prông với 22 ngàn ha, tiếp đến Chư Sê huyện diện tích Ia Grai với diện tích khoảng 550 - thống kê trạng sử dụng đất trước thấy thay đổi trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu, đồng thời cho thấy việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn - Xây dựng đồ trạng công ty trồng cao su tỉnh Gia Lai (2007 2012) cho thấy trạng trồng cao su tỉnh Gia Lai dựa giấy đầu tư UBND cấp với tổng diện tích 27086 ha, tổng số công ty cấp giấy phép đầu tư 17 công ty - Xây dựng đồ cao su trồng loại đất cho thấy từ năm 2007 đến 2012 việc phát triển cao su địa bàn tỉnh Gia Lai chủ yếu ba loại đất là: Py ( đất phù sa ngòi suối), Fa (đất vàng đỏ đá granit, riolit), Ba (đất bạc mầu đá macma ciad ) 43 5.2 Kiến nghị Từ kết nghiên cứu nhu cầu thực tế khu vực nghiên cứu tỉnh gia lai nói riêng nước nói chung Để rừng cao su ngày phát triển, vươn xa tương lai, đề tài đề xuất số kiến nghị sau: - Đề tài cần nhiều thời gian nghiên cứu để tìm hiểu cách đầy đủ trạng thái rừng cao su xuất khu vực để đưa đồ trạng rừng đầy đủ xác - Cần điều tra theo dõi năm để đánh giá kịp thời, Thủ tướng phủ UBND tỉnh Gia Lai cho tạm dừng chương trình chuyển đổi đất rừng nghèo sang trồng cao su để điều chỉnh - Cần đầu tư sở hạ tầng quan trọng, ngồi việc góp phần cho thành cơng dự án việc đầu tư sở hạ tầng phục vụ cho việc phát triển kinh tế hạ tầng địa bàn khu vực thực dự án - Đưa công nghệ GIS ứng dụng rộng rãi để xây dựng sở liệu quản lâu dài, xây dựng đồ trạng rừng cao su phục vụ cho quản công ty cao su tỉnh gia lai - Tận dụng nguồn nhân lực trình độ chun mơn, phổ biến sách đào tạo, đẩy mạnh bồi dưỡng đội ngũ cán đủ lớn số lượng chất lượng phục vụ cho lĩnh vực chuyên ngành - Cần tổ chức lớp tập huấn GIS cho cán nhân viện quản vườn, để ứng dụng công nghệ GIS vào quản tài nguyên rừng cách tốt - Kết hợp công nghệ GIS, viễn thám, GPS xây dựng đồ trạng rừng cao su cần thiết, hữu ích nhầm giảm bớt thơi gian điều tra thực địa 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảo Huy, 2009 GIS viễn thám quản môi trường ứng dụng ENVI, Mapinfo ArcGIS Nhà xuất Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 145 trang Giang Văn Thắng, 2006 Giáo trình điều tra rừng Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Lê Ngọc Tồn, 2000 Quy trình tỉa thưa cho loại rừng Nhà xuất tổng hợp Hà Nội, 115 trang Nguyễn Đình Dương, Lê Thị Thu Huyền, Lê Kim Thoa, Nguyễn Hạnh Quyên, 1998 Ứng dụng GIS việc xây dựng sở liệu phục vụ đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch phát triển Hạ Long, 72 trang Nguyễn Hồng Minh, 2002 Giáo trình tập huấn sử dụng chương trình Mapinfo cơng tác cập nhật diễn biến rừng đất lâm nghiệp Nguyễn Hữu Thanh, 2004 Lâm nghiệp đại cương NXB Nông nghiệp Nguyễn Minh Cảnh, 2009 Giáo trình thống kê lâm nghiệp Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thế Thuận, 1999 sở hệ thống thông tin địa GIS Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Phạm Thế Dũng, 2005 Mơ hình rừng tràm hệ thống canh tác lâm nông bền vững đất phèn vùng đồng Sông Cửu Long Tạp chí nơng nghiệp phát triển nơng thơn, số 9/2005 10 Quy trình điều tra tài nguyên rừng Bộ Lâm Nghiệp, 1992 Viện điều tra quy hoạch rừng 11 Trương Văn Vinh, 2010 Bài giảng quy hoạch lâm nghiệp điều chế rừng Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 12 TS Nguyễn Văn Lợi, 2010 GIS lâm nghiệp Đại học Nông Lâm Huế 13 Viện điều tra quy hoạch rừng, 1980 Tư liệu điều tra quy hoạch rừng Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội, 242 trang 14 Viện điều tra quy hoạch rừng, 1995 Sổ tay điều tra quy hoạch rừng, nhà xuất Nông Nghiệp 45 15 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 1995 Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội, 211 trang 16 Viên Ngọc Nam, 2010 Bài giảng GIS quản tài nguyên rừng Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, trang 46 PHỤ BIỂU PHỤ BIỂU 1: BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG CAO SU TẠI HUYỆN CHƯ PRONG a PHỤ BIỂU 2:BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG CAO SU TẠI HUYỆN CHƯ SÊ b PHỤ BIỂU 3: BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG CAO SU TẠI HUYỆN MANG YANG c PHỤ BIỂU 4: BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG CAO SU TẠI HUYỆN ĐỨC d PHỤ BIỂU 5: MỘT VÀI QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUYỂN ĐỔI RỪNG CAO SU Căn Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Căn Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai; Căn Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng năm 2006 Chính phủ thi hành Luật Bảo vệ phát triển rừng; Căn Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản rừng; Căn Qyyết định số 750/QĐ-TTg ngày 03/6/2009 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020; Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, hướng dẫn việc trồng cao su đất lâm nghip e PH BIU 6: Màu loại đất thể đồhiện trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất Thông số màu Loại đất Mã Số màu R G B Đất chuyên trång lóa n­íc LUC 255 255 100 §Êt trồng lúa nước lại LUK 255 255 100 Đất trồng lúa nương LUN 255 255 100 §Êt trång cá COT 230 230 130 Đất cỏ tự nhiên cải tạo CON 10 230 230 130 Đất trồng hàng năm khác BHK 12 255 240 180 Đất nương rẫy trồng hàng năm khác NHK 13 255 240 180 Đất trồng công nghiệp lâu năm LNC 15 255 215 170 Đất trồng ăn lâu năm LNQ 16 255 215 170 10 Đất trồng lâu năm khác LNK 17 255 215 170 11 Đất rừng tự nhiên sản xuất RSN 20 180 255 180 12 Đất rừng trồng sản xuất RST 21 180 255 180 13 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuÊt RSK 22 180 255 180 14 §Êt trång rõng sản xuất RSM 23 180 255 180 15 Đất rừng tự nhiên phòng hộ RPN 25 190 255 16 §Êt cã rõng trång phßng RPT 26 190 17 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ RPK 27 18 Đất trồng rừng phòng hộ RPM 19 Đất rừng tự nhiên đặc dụng 20 Đất rừng trồng đặc dụng TT Thông số màu pattern Số màu R G B 30 255 255 255 255 30 255 255 255 190 255 30 255 255 255 28 190 255 30 255 255 255 RDN 30 110 255 100 255 255 255 RDT 31 110 255 100 255 255 255 21 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng RDK 32 110 255 100 255 255 255 22 Đất trồng rừng đặc dụng RDM 33 110 255 100 255 255 255 23 Đất nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, mặn TSL 35 170 255 255 24 Đất chuyên nuôi trồng thuỷ sản n­íc ngät TSN 36 170 255 255 255 255 255 25 Đất làm muối LMU 254 255 255 254 26 Đất nông nghiệp khác NKH 38 255 255 100 27 Đất nông thôn ONT 255 208 255 41 f 28 Đất đô thị ODT 42 255 160 255 29 Đất trụ sở quan, tổ chức DTS 45 255 170 160 30 Đất công trình nghiệp DSN 48 250 170 160 31 Đất quốc phòng QPH 52 255 100 80 32 Đất an ninh ANI 53 255 80 70 33 Đất khu công nghiệp SKK 55 250 170 160 34 Đất sở s¶n xuÊt, kinh doanh SKC 56 250 170 160 35 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 57 205 170 205 36 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm ®å gèm SKX 58 205 170 205 37 §Êt giao thông DGT 60 255 170 50 38 Đất thuỷ lợi DTL 63 170 255 255 39 Đất để chuyển dẫn lượng, truyền thông DNT 66 255 170 160 40 Đất sở văn hóa DVH 69 255 170 160 41 Đất sở y tế DYT 72 255 170 160 42 Đất sở giáo dục - đào tạo DGD 75 255 170 160 43 Đất sở thể dơc - thĨ thao DTT 78 255 170 160 44 §Êt chỵ DCH 81 255 170 160 45 §Êt cã di tÝch, danh th¾ng LDT 84 255 170 160 46 §Êt b·i th¶i, xư chÊt th¶i RAC 85 205 170 205 47 Đất tôn giáo TON 87 255 170 160 48 §Êt tÝn ng­ìng TIN 88 255 170 160 49 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 89 210 210 210 50 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 91 160 255 255 51 Đất mặt nước chuyên dùng MNC 92 180 255 255 52 Đất sở tư nhân không kinh doanh CTN 94 255 170 160 53 Đất làm nhà tạm, lán trại NTT 95 255 170 160 54 Đất sở dịch vụ nông nghiệp đô thị DND 96 255 170 160 55 §Êt b»ng ch­a dơng BCS 254 255 255 254 255 255 255 56 Đất đồi núi chưa sử dông DCS 254 255 255 254 255 255 255 57 Núi đá rừng NCS 100 230 230 200 58 Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thđy s¶n (*) MVT 102 180 255 255 201 255 255 59 Đất mặt nước ven biển rừng ngËp mỈn (*) MVR 103 180 255 255 201 255 255 60 Đất mặt nước ven biển mục ®Ých kh¸c (*) MVK 104 180 255 255 201 255 255 g Phụ biểu MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BẢN ĐỒ I Cách đặt tên file Tên file gồm chữ ký hiệu địa danh +dấu gạch nối +tên tắt file VD: File lưới Cát Tiên cti_lu lu: Lưới dm: Đồng mức (chính 0.7, phụ 0.4, màu 4,9) ddc: Điểm độ cao dda: Địa danh tv: Thủy văn khl: Ranh giới khoảnh (4,3) 7.tkl: Ranh giới tiểu khu (4,10) blr: Ranh giới loại rừng (4,8) II Khung đồ Points 0.7 đến Points 1.2 đến 1.5 Pixels đến Các border thước tỷ lệ point từ 0.7 đến 1, mũi tên hướng bắc 0.5 đến 0.7 III Kiểu chữ đồ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG vnarial H B Chữ dẫn vnarial Tên ban quản vntime BI (10) Địa danh vnarial Tên sông suối vntime I hay vntime HI Số hiệu tiểu khu vntime B, khoanh tròn Số hiệu khoảnh arial B IV Hiện trạng rừng h Rừng giàu I8 Rừng trung bình H6 Rừng nghèo F9 Rừng phục hồi G6 Rừng khộp E10 Rừng tre K3 Rừng thôngB3 Rừng hỗn giao gỗ tre O3 Rừng hỗn giao Thông gỗB3 Rừng ngập mặn F11 Rừng tràm N3 Rừng trồng D4 i ... trồng cao su nơi có tranh chấp đất người dân DN Từ năm 2008 đến nay, DN thực dự án chuyển đổi rừng trồng cao su huyện Chư Pưh (Gia Lai) liên tục phải đối mặt với “cuộc chiến” tranh chấp đất rừng... thời gian thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2012 Sinh viên LÝ TRẦN KHA i TÓM TẮT Đề tài “Ứng dụng GIS xây dựng đồ rừng trồng cao su tỉnh Gia Lai (2007-2012) làm sở... management iii - Develop database of properties for rubber plantation forests over time iv MỤC LỤC TRANG Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Summary iii Mục lục
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG GIS TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ RỪNG TRỒNG CAO SU TẠI TỈNH GIA LAI (2007 – 2012) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ , ỨNG DỤNG GIS TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ RỪNG TRỒNG CAO SU TẠI TỈNH GIA LAI (2007 – 2012) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay