NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN MẬT ĐỘ BỌ XÍT MUỖI (Helopeltis theivora Waterh) TRÊN CÂY CACAO (Theobroma cacao L.)

60 5 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN MẬT ĐỘ BỌ XÍT MUỖI (Helopeltis theivora Waterh) TRÊN CÂY CACAO (Theobroma cacao L.) Họ tên: HỒNG ĐỨC KHANH Ngành: NƠNG HỌC Niên khoá: 2009 – 2013 Tháng 08/2013 NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN MẬT ĐỘ BỌ XÍT MUỖI (Helopeltis theivora Waterh) TRÊN CÂY CA CAO (Theobroma cacao L.) Tác giả HỒNG ĐỨC KHANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hƣớng dẫn: ThS LÊ CAO LƯỢNG TS PHẠM HỒNG ĐỨC PHƯỚC Tháng 08/2013 i LỜI CẢM ƠN Con xin cảm ơn ba, mẹ, người ni nấng dìu dắt trưởng thành ngày hôm Ba, mẹ nguồn động viên tinh thần, chỗ dựa vững bị vấp ngã Ngàn lần biết ơn ba mẹ! Tôi xin chân thành biết ơn quý Thầy cô khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tận tình truyền đạt kiến thức để tơi hồn thành tốt chương trình học thời gian học tập trường Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai người thầy hướng dẫn thầy Phạm Hồng Đức Phước thầy Lê Cao Lượng, quý thầy tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cô, chú, anh, chị huyện Tân Phú huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, người cung cấp cho thông tin, kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài hai nơi Cảm ơn bạn bè động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực khóa luận Thủ Đức, ngày 16 tháng 08 năm 2013 Sinh viên thực Hồng Đức Khanh ii TĨM TẮT Đề tài “Nghiên cứu ảnh hƣởng yếu tố ngoại cảnh đến mật độ bọ xít muỗi (Helopeltis theivora Waterh) ca cao (Theobroma cacao L.)” Được thực từ tháng đến tháng năm 2013, hai huyện Tân Phú Trảng Bom tỉnh Đồng Nai Mục tiêu: Xác định thông số nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng yếu tố khác có khả ảnh hưởng đến biến động mật số bọ xít muỗi vườn ca cao vòng đời bọ xít muỗi Đồng Nai Từ đó, nắm quy luật diện bọ xít muỗi vườn ca cao để chủ động việc phòng trừ Kết điều tra: Nội dung 1: Điều tra biến động mật số bọ xít muỗi H theivora ngày đêm vườn ca cao huyện Tân Phú - Đồng Nai Xác định bọ xít muỗi thường xuất vào buổi sáng sớm (6h-8h) chiều muộn (18h) ngày Mật số bọ xít muỗi xuất nhiều vào buổi chiều 18h đến 6h hôm sau Trong suốt 24h điều tra, mật số ấu trùng có biến động, mật số thành trùng có biến động lớn Mật số thành trùng vào buổi sáng trưa, giai đoạn nhiệt độ cao ẩm độ thấp điều kiện bất lợi cho bọ xít muỗi hoạt động Mật số thành trùng tăng từ 18h-6h ngày hôm sau, khoảng thời gian có nhiệt độ thấp, ẩm độ cao kéo dài , điều kiện thuận lợi cho hoạt động phá hoại bọ xít muỗi Vậy xuất bọ xít muỗi có khác ngày đêm, ban đêm sáng sớm (18h-6h ngày hơm sau) bọ xít muỗi xuất nhiều ban ngày (7h17h) Mật số bọ xít muỗi xuất cao vào khoảng 18h-6h ngày hôm sau Nội dung 2: Điều tra phân bố bọ xít muỗi H theivora bị ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh vườn ca cao huyện Trảng Bom - Đồng Nai Xác định bọ xít muỗi phân bố không mà phân bố rải rác vườn, tập trung số cụm định vườn iii Những có trái ưu tiên xuất bọ xít muỗi, suốt trình điều tra, ghi nhận xuất bọ xít muỗi trái, khơng ghi nhận xuất bọ xít muỗi khơng có trái Sự biến động phân bố bọ xít muỗi vườn ca cao thành trùng gây Nội dung 3: Xác định vòng đời bọ xít muỗi H theivora huyện Tân PhúĐồng Nai Ghi nhận vòng đời bọ xít muỗi Tân Phú-Đồng Nai trung bình (22,8 ± ngày), so sánh với vòng đời bọ xít muỗi ni Thủ Đức – Tp.Hồ Chí Minh (21,3 ± 1,84), Nguyễn Thị Thuận, 2009, nhận thấy thời gian hai vòng đời bọ xít muỗi tương đương Chứng tỏ vào mùa khô Thủ Đức – thành phố Hồ Chí Minh Tân Phú – Đồng Nai, vòng đời bọ xít muỗi hai khu vực có biến động không lớn iv MỤC LỤC Trang tựa i Lời cám ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách bảng viii Danh sách hình viii Danh sách chữ viết tắt ix Chƣơng 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc 2.2 Đặc điểm thực vật học 2.2.1 Rễ 2.2.2 Thân, cành 2.2.3 Lá 2.2.4 Hoa 2.2.5 Quả hạt 2.3 Đặc điểm sinh thái 2.3.1 Khí hậu 2.3.2 Đất đai 2.3.3 Nước 2.3.4 Gió v 2.3.5 Bóng che 2.4 Ảnh hưởng yếu tố môi trường đến côn trùng 2.4.1 Vai trò số yếu tố sinh thái 2.4.2 Nhiệt độ 2.4.3 Độ ẩm khơng khí 2.4.4 Ánh sáng 10 2.5 Đặc điểm hình thái, sinh học triệu chứng gây hại số lồi sâu hại 10 2.5.1 Rệp sáp giả ca cao (Planococcus lilacinus Ckll.) 10 2.5.2 Sâu đục thân hồng (Zeuzera coffeae Neitn.) 10 2.5.3 Sâu đục trái (Conogethes punctiferalis Guenee) 11 2.5.4 Sâu khoang (Spodoptera litura Fab.) 11 2.5.5 Bọ xít muỗi Helopeltis spp 12 2.5.5.1 Đặc điểm hình thái sinh học 12 2.5.5.2 Biện pháp phòng trừ 13 2.5.6 Đặc điểm hình thái sinh học BXM H theivora 14 2.5.6.1 Đặc điểm hình thái thời gian phát triển pha thể 14 2.5.6.2 Tập tính gây hại, triệu chứng gây hại khả chích hại bọ xít muỗi H theivora ca cao 15 Chƣơng 3: VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 17 3.2 Nội dung nghiên cứu 17 3.3 Phương pháp nghiên cứu 17 3.3.1 Điều tra biến động mật số bọ xít muỗi ngày đêm vườn ca cao Tân Phú, Đồng Nai 17 3.3.2 Điều tra phân bố mật số bọ xít muỗi bị ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh vườn ca cao huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai 19 3.3.3 Xác định vòng đời bọ xít muỗi vườn ca cao Tân Phú - Đồng Nai 21 Chƣơng 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Điều tra biến động mật số bọ xít muỗi ngày đêm vườn ca cao huyện Tân Phú - Đồng Nai 25 vi 4.2 Phân bố mật số bọ xít muỗi bị ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh vườn ca cao huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai 28 4.3 Xác định vòng đời bọ xít muỗi H theivora vườn ca cao Tân Phú - Đồng Nai 37 4.3.1 Đặc điểm hình thái thời gian phát triển pha thể bọ xít muỗi 37 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 41 Tài liệu tham khảo 43 Phụ lục 44 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Thể số lần thực điều tra 24h 18 Bảng 4.1 Thời gian phát triển giai đoạn thể bọ xít muỗi 38 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.2 Vị trí đo nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng ca cao 19 Hình 3.1 Lux kế, nhiệt kế ẩm kế 19 Hình 3.3 Thiết kế lồng lưới bao trái ca cao 22 Hình 3.5 Mặt mặt thành trùng đực 23 Hình 3.4 Mặt mặt thành trùng 23 Hình 4.1 Biến động mật số bọ xít muỗi ca cao (giống M1) điều tra ngày 24/6 vào khoảng thời gian từ 6h – 6h (ngày hôm sau) Tân Phú-Đồng Nai 25 Hình 4.2 Biến động mật số bọ xít muỗi ca cao (giống M1) điều tra ngày 25/6 vào khoảng thời gian từ 6h – 6h (ngày hơm sau) Tân Phú-Đồng Nai 26 Hình 4.3 Biến động mật số bọ xít muỗi ca cao (giống TD8) điều tra ngày 4/7 vào khoảng thời gian từ 4h – 4h (ngày hôm sau) Tân Phú-Đồng Nai 27 Hình 4.4 Có ánh sáng rọi vào bọ xít muỗi khơng di chuyển Error! Bookmark not defined Hình 4.5 Giải thích ký hiệu thể bảng kết 30 Hình 4.6 Phân bố bọ xít muỗi ngày 14/5 vườn ca cao Trảng Bom – Đồng Nai vào thời điểm 5h – 6h với t0tb = 28,20C A0tb = 97,8% 31 Hình 4.7 Phân bố bọ xít muỗi ngày 14/5 vườn ca cao Trảng Bom-Đồng Nai vào thời điểm 12h-13h30 với t0tb= 34,80C A0tb = 66,3% 32 Hình 4.8 Phân bố bọ xít muỗi ngày 4/6 vườn ca cao Trảng Bom – Đồng Nai vào thời điểm 5h – 6h với t0tb =25,520C A0tb = 97,7% 34 Hình 4.9 Phân bố bọ xít muỗi ngày 4/6 vườn ca cao Trảng Bom-Đồng Nai vào thời điểm 12h-13h30 với t0tb =32,650C A0tb =70,1% 36 Hình 4.10 Hình ảnh vị trí đẻ trứng bọ xít muỗi 38 Hình 4.10 Vị trí đẻ trứng trứng 39 Hình 4.11 Vòng đời bọ xít muỗi 40 ix Ở thời điểm 5h-6h, lúc mặt trời chưa mọc nên nhiệt độ, ẩm độ tán ca cao tương đương nhau, khơng có chênh lệch lớn Ở lần điều tra thứ cách điều tra đợt khoảng thời gian 24 ngày Qua sơ đồ nhận thấy trước có trái, sau khơng trái (do thu hoạch) khơng thấy có bọ xít muỗi xuất Mặc dù thời điểm thời điểm thuận lợi cho bọ xít muỗi hoạt động nhưng, theo sơ đồ phân bố ta thấy bọ xít muỗi phân bố không vườn cây, phân bố rải rác số vườn 35 TD6 0/10 31,6/73 TD10 0/0 31,4/74 TD3 0/2 31,4/76 TD5 0/9 31,5/73 TD13 0/1 31,7/73 TD7 0/8 36,5/53 TD7 0/5 32,4/66 102TD10 0/0 32,5/72 TD13 0/16 31,8/74 101TD6 0/0 33,1/71 104TD5 0/0 32/73 15 TD5 0/10 31,4/79 16 TD12 0/18 31,6/78 106TD3 0/0 33/70 14 TD3 0/24 31,2/79 17 TD10 0/1 32/73 31 TD9 1/3 33,2/72 152TD6 0/0 32/69 12 TD6 0/1 31,2/76 11 TD5 0/3 31,5/75 10 TD3 0/5 32/70 18 TD3 0/7 32,3/75 19 TD6 0/3 32,4/75 20 TD13 0/5 32,4/72 21 TD5 0/0 32,5/72 22 TD6 0/8 32,5/73 23 TD3 0/0 32,5/71 105TD3 0/0 32,9/67 30 TD6 0/2 33,2/76 29 TD9 0/16 33/75 28 TD5 0/1 32/72 27 TD5 0/7 32,5/70 26 TD5 0/10 32,5/69 25 TD5 0/8 32,7/70 24 TD5 0/3 32,5/72 33 TD6 0/8 33,3/72 107TD7 0/0 33,5/65 108TD5 0/0 32,5/70 109TD9 0/0 32,5/72 36 TD10 0/10 33,5/65 37 TD8 0/14 33,1/71 38 TD13 0/0 33,3/70 39 TD5 0/0 33,4/68 40 TD10 0/4 33,7/67 47 TD9 0/8 33/66 46 TD9 0/3 33,6/67 113TD3 0/0 33/67 112TD5 0/0 32,4/72 111TD12 0/0 34,6/66 44 TD10 0/2 34/68 43 TD5 0/5 34,6/66 42 TD3 0/3 32,5/67 110TD6 0/0 32,9/72 48 TD6 0/2 32,3/68 49 TD6 0/14 32/71 50 TD10 0/0 32/71 114TD13 0/0 34/68 52 TD13 0/9 32,1/76 115TD3 0/0 31,2/79 54 TD6 0/2 32/75 116TD5 0/0 32/73 117TD6 0/0 32,5/67 64 TD2 0/8 32,9/67 63 TD5 0/7 32,5/71 66 TD10 0/3 31,1/76 62 TD5 0/2 32,2/69 61 TD5 0/4 32,6/68 60 TD10 0/0 32,4/72 119TD5 0/0 33/67 59 TD6 0/1 32,4/74 118TD6 0/0 57 TD3 0/12 32,2/70 120TD6 0/0 33,7/67 121TD5 0/0 33/75 122TD13 0/0 32,5/70 67 TD13 1/11 32,4/72 123TD10 0/0 33,1/71 68 TD13 0/8 33/68 69 TD6 1/3 34,5/63 74 TD6 0/3 33/67 126TD5 0/0 32,8/72 125TD3 0/0 33/66 73 TD5 0/2 34/63 72 TD3 0/20 34,6/62 71 TD12 0/22 34,7/67 70 TD10 0/0 34,3/65 124TD2 0/0 33,7/67 77 TD3 0/4 33/69 127TD7 0/0 32,4/74 78 TD6 0/3 33,6/68 79 TD5 3/7 33,5/63 80 TD5 2/4 33/68 128TD13 0/0 31,5/72 81 TD5 0/1 32,9/66 82 TD2 0/2 33/67 90 TD2 0/5 32,5/70 89 TD6 0/16 32,3/70 88 TD7 1/6 32,1/72 87 TD5 0/1 32,4/70 86 TD5 0/4 32,7/65 85 TD6 0/26 33/71 84 TD11 0/7 32,9/72 83 TD5 0/1 33/69 92 TD3 0/2 32/70 93 TD6 0/0 32/71 94 TD6 0/24 31,8/73 132TD6 0/0 32,9/72 95 TD6 0/0 31,8/75 131TD2 0/0 31,5/75 96 TD3 0/3 32/73 130TD6 0/0 33/67 129TD5 0/0 33,1/71 133TD6 0/0 33,1/71 TD13 0/1 32,2/72 100 TD6 1/3 32/73 99 TD6 0/4 31,5/72 98 TD5 0/2 32,2/69 97 TD5 0/5 32,5/71 134TD5 0/0 34,7/67 135TD13 0/0 32,3/68 136TD5 0/0 32,2/70 13 TD6 0/2 32,3/73 19 TD6 0/3 32,4/75 142TD3 0/0 33,7/67 141TD9 0/0 34,7/67 32 TD6 0/2 32/70 140TD5 0/0 32,7/65 139TD2 0/0 32,4/74 138TD5 0/0 33/69 137TD9 0/0 34/63 56 TD2 0/0 33/69 51 TD3 0/5 33,1/67 143TD5 0/0 32,2/70 45 TD5 0/2 33,2/66 41 TD5 0/3 33/68 54 TD6 0/2 32/75 144TD6 0/0 32,5/67 145TD3 0/0 32,7/65 146TD10 0/0 33,6/68 35 TD9 0/5 33/67 55 TD3 0/5 33,1/69 151TD10 0/0 32,9/72 58 TD9 0/3 33/69 53 TD3 0/3 33,1/68 150TD10 0/0 32,2/70 149TD6 0/0 33/71 148TD8 0/0 33/67 147TD6 0/0 32,3/71 65 TD5 0/7 33/67 75 TD10 0/4 33/68 76 TD10 0/1 33/66 91 TD2 0/6 32,3/71 103TD5 0/0 33/66 Hình 4.9 Phân bố bọ xít muỗi ngày 4/6 vƣờn ca cao Trảng Bom-Đồng Nai vào thời điểm 12h-13h30 với t0tb =32,650C A0tb =70,1% Khoảng biến động Nhiệt độ : 31,1-36,50C; Ẩm độ: 53-79 %; Ánh sáng: 346-5740 lux 36 Ở thời điểm 12h thời điểm bất lợi cho hoạt động bọ xít muỗi Nhưng so sánh thời điểm 12h với thời điểm 6h nhận thấy bọ xít muỗi xuất nhiều Và xuất chủ yếu thành trùng bọ xít muỗi gây Vì đợt điều tra thứ hai này, trình điều tra ghi nhận 10 thành trùng khơng thấy có ấu trùng bọ xít muỗi Sự xuất vào thời điểm 12h nhiều thời điểm 6h, nguyên nhân lúc 6h bọ xít muỗi ẩn nấp tán chiều cao 1,6m bọ xít muỗi không nằm khu vực điều tra nên không ghi nhận Đến thời điểm 12h, ánh nắng trở nên gay gắt làm cho nhiệt độ khơng khí tăng cao ẩm độ khơng khí giảm xuống, nên bọ xít muỗi bắt đầu di chuyển, bay qua khác di chuyển xuống vị trí trái chiều cao 1,6m trở xuống để tránh nắng nóng Tóm lại, qua hai lần điều tra nhận thấy, bọ xít muỗi phân bố khơng vườn ca cao, xuất theo cụm Sự biến động phân bố bọ xít muỗi vườn ca cao chủ yếu thành trùng gây ra, có trái thấy xuất nhiều bọ xít muỗi, q trình điều tra khơng ghi nhận xuất bọ xít muỗi khơng có trái Ở lần điều tra thứ nhất, tỉ lệ ấu trùng cao nên không nhận thấy rõ phân bố thành trùng vườn ca cao Ở lần điều tra thứ hai (ghi nhận có thành trùng, khơng có ấu trùng bọ xít muỗi) nhận thấy, thời điểm 6h, phân bố bọ xít muỗi vườn ca cao khơng rộng thời điểm 12h, thời điểm 6h, số lượng bọ xít muỗi tập trung lại lớn thời điểm 12h Tại thời điểm 12h, phân bố thành trùng bọ xít muỗi rộng thời điểm 6h, tỉ lệ bọ xít muỗi lại nhỏ thời điểm 6h 4.3 Xác định vòng đời bọ xít muỗi H theivora vƣờn ca cao Tân Phú - Đồng Nai 4.3.1 Đặc điểm hình thái thời gian phát triển pha thể bọ xít muỗi Bọ xít muỗi lồi trùng thuộc nhóm biến thái khơng hồn tồn, trình phát triển trải qua giai đoạn: trứng, ấu trùng (trải qua tuổi) thành trùng Qua thời gian theo dõi từ 6/6/2013 đến 15/7/2013 điều kiện nhiệt độ trung bình 280C ẩm độ trung bình 82,5%, ghi nhận thời gian phát triển qua giai đoạn bọ xít muỗi 37 Bảng 4.1 Thời gian phát triển giai đoạn thể bọ xít muỗi Giai đoạn Thời gian (ngày) Biến động 𝑋 ± SD Trứng 3-5 4,4 ± 0,84 Ấu trùng tuổi 2–3 2,4 ± 0,87 Ấu trùng tuổi 1-3 1,9 ± 0,57 Ấu trùng tuổi 2-3 2,3 ± 0,48 Ấu trùng tuổi 2-3 2,4 ± 0,52 Ấu trùng tuổi 1–4 2,7 ± 0,99 Thành trùng trước đẻ trứng 3-9 6,6 ± 1,71 Thời gian vòng đời 14 - 30 22,8 ± Nhiệt độ trung bình (0C) 28,70C Ẩm độ trung bình (%) 84,3% Ghi chú: Số cá thể theo dõi n = 10, 𝑋 : Giá trị trung bình, SD: Độ lệch tiêu chuẩn Trứng Trứng bọ xít muỗi đẻ có màu trắng sữa, bề mặt nhẵn bóng, dạng hình bầu dục, đầu trứng có hai sợi lông nhỏ, dài không Trứng đẻ tập trung thành nhóm, dải hay rải rác, mô vỏ trái hay đọt non, để lộ hai lông dài không bên ngồi, hai sợi lơng nhìn thấy mắt thường Giai đoạn ủ trứng kéo dài từ 3-5 ngày (trung bình 4,4 ± 0,84 ngày) điều kiện nhiệt độ 280C, ẩm độ khơng khí 82,5% Trong q trình theo dõi vòng đời bọ xít muỗi, ghi nhận tượng trứng bọ xít muỗi khơng đẻ vào bên vỏ trái ca cao mà nằm bên ngồi bề mặt trái, ngun nhân do, bọ xít muỗi ni trái ca cao trưởng thành với lớp vỏ dày cứng, nên đẻ trứng , ống đẻ trứng bọ xít muỗi khơng thể xun qua lớp vỏ trái Hình 4.10 Hình ảnh vị trí đẻ trứng bọ xít muỗi 38 Ấu trùng Thời gian phát triển giai đoạn ấu trùng bọ xít muỗi kéo dài từ – 16 ngày, trải qua tuổi Ấu trùng có hình dạng giống thành trùng, khác kích thước thể kích thước cánh Ấu trùng nở có màu vàng cam, lớn thể ấu trùng chuyển dần sang màu xanh cây, đậm dần Thời gian phát triển giai đoạn thể bọ xít muỗi thể bảng 4.1 Thành trùng Theo Nguyễn Thị Thuận (2009) thành trùng bọ xít muỗi có thể mảnh mai, màu xanh cây, đực có kích thước nhỏ cái, bụng to tròn bụng đực Đầu màu nâu, mắt màu đen, râu đầu dài gồm có đốt, đốt râu to đốt roi râu Cổ thắt lại, cổ có vòng màu vàng óng Đốt ngực thứ hai có màu vàng, lưng có chùy màu đen Chân bọ xít muỗi dài mảnh Sau trưởng thành 3-9 ngày (trung bình 6,6 ± 1,71 ngày) bọ xít muỗi bắt đầu đẻ trứng Kết phù hợp với nghiên cứu trước Hồ Khắc Tín (1982), Nguyễn Thị Chắt (2006) bọ xít muỗi H theivora chè Để hồn thành vòng đời bọ xít muỗi H theivora phải thời gian từ 14 – 30 ngày (trung bình 22,8 ± ngày) Như vậy, tháng bọ xít muỗi phát triển 1-2 lứa, nhiên đồng, lứa bọ xít muỗi khơng tách biệt mà gối lên phức tạp Hình 4.10 Vị trí đẻ trứng trứng 39 Hình 4.11 Vòng đời bọ xít muỗi Tân Phú – Đồng Nai So sánh vòng đời bọ xít muỗi Tân Phú – Đồng Nai (22,8 ± 2) với vòng đời bọ xít muỗi ni Thủ Đức – Tp.Hồ Chí Minh (21,3 ± 1,84), (Nguyễn Thị Thuận, 2009) nhận thấy thời gian hai vòng đời bọ xít muỗi tương đương 40 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Mật số bọ xít muỗi có biến động ngày đêm Từ 18h-6h ngày hơm sau, bọ xít muỗi xuất nhiều so với từ 7h-17h Sự biến động mật số bxm chủ yếu thành trùng gây Mật độ bọ xít muỗi có tương quan nghịch với nhiệt độ ánh sáng, tương quan thuận với ẩm độ Sự phân bố bxm không vườn ca cao, có tượng bxm xuất theo cụm vườn Chỉ có trái thấy xuất bọ xít muỗi, khơng ghi nhận xuất bọ xít muỗi khơng có trái Vòng đời bọ xít muỗi Tân Phú - Đồng Nai (22,8 ± 2) 5.2 Đề nghị Vì bọ xít muỗi xuất nhiều vào buổi tối sáng sớm (từ 18h-6h ngày hôm sau), nên muốn phòng trừ hiệu bọ xít muỗi, nơng dân nên phun thuốc vào buổi tối (khoảng 18h), phun vào buổi sáng sớm từ 5h-6h (khuyến cáo) Vì mật độ bọ xít muỗi có tương quan nghịch với nhiệt độ ánh sáng, tương quan thuận với ẩm độ, nên cần cắt tỉa ca cao vườn kỹ thuật để vườn ca cao thơng thống Giúp vườn ca cao giảm ẩm độ, tăng cường ánh sáng vườn, tạo điều kiện bất lợi cho hoạt động bọ xít muỗi Tiếp tục thực thêm thí nghiệm vườn có nhiều bọ xít muỗi để xác định rõ quy luật phân bố bọ xít muỗi vườn ca cao, thời điểm khác năm mơ hình trồng ca cao khác nhau, vùng địa lý khác 41 Vì vòng đời bọ xít muỗi Tân Phú - Đồng Nai (22,8 ± 2) , nên phát có thành trùng bọ xít muỗi đạt ngưỡng gây hại, tiến hành phun thuốc diệt trừ, sau khoảng 9-10 ngày tiến hành phun lần Tìm hiểu giải thích tượng trứng bọ xít muỗi đẻ bề mặt trái ca cao 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt HỒ KHẮC TÍN, 1982 Giáo trình trùng nơng nghiệp Nhà xuất nơng nghiệp LÊ QUANG HƯNG, 2010 Phân tích thống kê, thí nghiệm khoa học trồng với SAS Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Trang 152-156 NGUYỄN ĐỨC KHIÊM, 2005 Giáo trình trùng nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 232 trang NGUYỄN THỊ CHẮT, 2006 Giáo trình trùng chuyên khoa Khoa Nông học trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ THUẬN, 2009 Thành phần sâu hại chính, đặc điểm sinh học hiệu lực phòng trừ bọ xít muỗi Helopeltis theivora Wat (Hemiptera: Miridae) ca cao số loại nông dược Trảng Bom, Đồng Nai Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp chun ngành nơng học, Đại học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam, 65 trang NGUYỄN VĂN UYỂN NGUYỄN TÀI SUM,1996 Cây ca cao giới triển vọng Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh, 183 trang NGUYỄN VIẾT TÙNG, 2005 Giáo trình trùng nơng nghiệp Trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội, 239 trang PHẠM HỒNG ĐỨC PHƯỚC, 2009 Kỹ thuật trồng ca cao Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp, 189 trang Tài liệu Tiếng Anh Entwistle F.P.,1972 Insects and cocoa Page 366-434 Cocoa (Wood R.A.G., Lass A.R.) Blackwell Science, 648 pages R Babin, D H B Bisseleua, L Dibog & J P Lumaret, 2007 Rearing method and life-table data for the cocoa mirid bug Sahlbergella singularis Haglund (Hemiptera: Miridae), CIRAD Regional Management, BP 2572, Yaounde´ , Cameroon, pages 43 R.Muhamad and M.J.Way, 1995 Damage and crop loss relatioships of Helopeltis theivora, Hemiptera, Miridae and cocoa in Malaysia Department of Plant Protection, University of Agriculture, 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia and Imperial College of Science, Technology and Medicine, Silwood Park, Ascot, Berks SL5 7PY, UK, pages Nguồn từ Internet Khoo Dr K C, 1997 “Controlling cocoa pests in Southeast Asia with the black cocoa ant” Truy cập ngày 02 tháng 03 năm 2013 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Diễn biến thời tiết từ tháng đến tháng năm 2009 tỉnh Đồng Nai Tháng Nhiệt độ Ẩm độ trung bình (0C) trung bình (%) Lượng mưa trung bình (mm) Tổng số nắng (giờ) 28,3 73 15 264 29,1 75,5 65 197 28,6 79,5 `175 225 27,4 85,5 250 146 Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai (2013) 44 Phụ lục 2: Số liệu biến động mật số trung bình ấu trùng, thành trùng bọ xít muỗi, nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng 24h ngày 24/6/2013 Tân Phú-Đồng Nai giống M1 Thời Số Số Tổng số Nhiệt Ẩm Ánh gian ấu trùng thành trùng bọ xít muỗi độ độ sáng (h) (con) (con) (con) (0C) (%) (lux) 6h 0,042352941 0,023529412 0,065882353 26,04 94 232,8 7h 0,049411765 0,028235294 0,077647059 26,84 95,2 984,2 8h 0,044705882 0,025882353 0,070588235 28,04 91,8 1654,6 9h 0,047058824 0,009411765 0,056470588 29,78 86,4 3746 10h 0,047058824 0,009411765 0,056470588 32,08 73,4 1263,8 11h 0,042352941 0,014117647 0,056470588 34,12 66,8 2581,6 0,014117647 0,054117647 34,18 72,2 2370 13h 0,042352941 0,018823529 0,061176471 30,44 77,2 783,6 14h 0,035294118 0,018823529 0,054117647 25,68 87 854,4 15h 0,047058824 0,025882353 0,072941176 25,42 90,4 826 16h 0,047058824 0,021176471 0,068235294 29,16 79,4 871,2 0,025882353 0,065882353 26,88 87,8 200 18h 0,035294118 0,018823529 0,054117647 25,22 95 59 20h 0,047058824 0,016470588 0,063529412 24,6 96,8 22h 0,049411765 0,023529412 0,072941176 24,24 97,2 0,030588235 0,070588235 23,78 97,4 2h 0,047058824 0,030588235 0,077647059 24,02 96,8 4h 0,044705882 0,037647059 0,082352941 23,84 97 6h 0,047058824 0,016470588 0,063529412 25,86 94,4 297,6 12h 17h 24h 0,04 0,04 0,04 45 Phụ lục 3: Số liệu biến động mật số trung bình ấu trùng, thành trùng bọ xít muỗi, nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng 24h ngày 25/6/2013 Tân Phú-Đồng Nai giống M1 Thời Số Số Tổng số Nhiệt Ẩm Ánh gian ấu trùng thành trùng bọ xít muỗi độ độ sáng (h) (con) (con) (con) (0C) (%) (lux) 6h 0,032941176 0,023529412 0,056470588 24,36 96,8 314,8 7h 0,030588235 0,018823529 0,049411765 26,06 95 1072,6 8h 0,032941176 0,016470588 0,049411765 29,24 85,8 1455,2 9h 0,032941176 0,014117647 0,047058824 30,68 79,4 1676,4 10h 0,028235294 0,014117647 0,042352941 32,52 70,8 1692,8 11h 0,030588235 0,023529412 0,054117647 32,34 72,2 1572,6 12h 0,028235294 0,021176471 0,049411765 35,34 61,8 1824 13h 0,028235294 0,021176471 0,049411765 34,18 67,8 1538,2 14h 0,028235294 0,030588235 0,058823529 35,22 60,6 1772,8 15h 0,030588235 0,021176471 0,051764706 35,44 63,8 1721,4 16h 0,025882353 0,032941176 0,058823529 33,82 68,4 882,6 17h 0,025882353 0,035294118 0,061176471 33,12 72,2 949,8 18h 0,018823529 0,056470588 0,075294118 30,02 83,4 111,2 20h 0,028235294 0,042352941 0,070588235 27,22 94,8 22h 0,030588235 0,070588235 26,74 95 24h 0,025882353 0,030588235 0,056470588 26,44 95,6 2h 0,032941176 0,035294118 0,068235294 26,32 95,8 4h 0,028235294 0,04 0,068235294 26,22 96,4 6h 0,032941176 0,04 0,072941176 25,44 95,8 278,2 0,04 46 Phụ lục 4: Số liệu biến động mật số trung bình ấu trùng, thành trùng bọ xít muỗi, nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng 24h ngày 4/7/2013 Tân Phú-Đồng Nai giống TD8 Thời Số Số Tổng số Nhiệt Ẩm Ánh gian ấu trùng thành trùng bọ xít muỗi độ độ sáng (h) (con) (con) (con) (0C) (%) (lux) 4h 0,020512821 0,025641026 0,046153846 24,96 94,6 6h 0,020512821 0,025641026 0,046153846 24,7 96,4 115,4 7h 0,020512821 0,025641026 0,046153846 25,44 94,4 683,2 8h 0,020512821 0,01025641 0,030769231 26,86 89,6 827,4 9h 0,030769231 0,01025641 0,041025641 29,16 78,8 1366,2 10h 0,030769231 0,020512821 0,051282051 30,08 77,6 1493,6 11h 0,020512821 0,015384615 0,035897436 33 67,4 1924,8 12h 0,025641026 0,015384615 0,041025641 32,76 69 2187 13h 0,020512821 0,015384615 0,035897436 33,64 64 1960,4 14h 0,025641026 0,015384615 0,041025641 33,28 64,8 1757 15h 0,025641026 0,01025641 0,035897436 33,08 65 1771,6 16h 0,030769231 0,01025641 0,041025641 30,62 75,8 548,4 17h 0,025641026 0,01025641 0,035897436 29,96 78,2 610,8 18h 0,025641026 0,020512821 0,046153846 27,88 80,6 13 20h 0,025641026 0,030769231 0,056410256 28,06 82,6 22h 0,025641026 0,030769231 0,056410256 26,68 91,6 24h 0,025641026 0,030769231 0,056410256 26,04 97,4 2h 0,030769231 0,030769231 0,061538462 25,5 97,2 4h 0,025641026 0,030769231 0,056410256 25,18 97,4 47 Phụ lục 5: Thời gian phát triển vòng đời bọ xít muỗi Con Thời gian phát triển (ngày) Trứng AT tuổi AT tuổi AT tuổi AT tuổi AT tuổi TT 3 3 2 3 3 2 5 2 2 3 2 2 2 3 2 2 10 3 Tổng số ấu trùng theo dõi(con) 15 Ghi chú: AT: Ấu trùng, TT: Thành trùng Phụ lục 6: Phiếu điều tra thí nghiệm thí nghiệm Thời Giống Ký hiệu gian thực Số thành trùng Số ấu Số trái trùng từ 1,6m Nhiệt (tuổi từ trở độ 1-5) xuống Ẩm độ Ánh sáng 48 49 ... ngày Vòng đời sâu đục trái kéo dài từ 29-32 ngày 2.5.4 Sâu khoang (Spodoptera litura Fab.) Theo Nguyễn Thị Chắt (2006), thành trùng sâu khoang lồi ngài đêm có màu nâu đậm, thể dài từ 16-20mm, sải... suốt thời gian học tập thực khóa luận Thủ Đức, ngày 16 tháng 08 năm 2013 Sinh viên thực Hồng Đức Khanh ii TĨM TẮT Đề tài “Nghiên cứu ảnh hƣởng yếu tố ngoại cảnh đến mật độ bọ xít muỗi (Helopeltis... coffeae Neitn.) 10 2.5.3 Sâu đục trái (Conogethes punctiferalis Guenee) 11 2.5.4 Sâu khoang (Spodoptera litura Fab.) 11 2.5.5 Bọ xít muỗi Helopeltis spp 12 2.5.5.1
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN MẬT ĐỘ BỌ XÍT MUỖI (Helopeltis theivora Waterh) TRÊN CÂY CACAO (Theobroma cacao L.) , NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN MẬT ĐỘ BỌ XÍT MUỖI (Helopeltis theivora Waterh) TRÊN CÂY CACAO (Theobroma cacao L.)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay