KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ MARCHELLA COUNTER STOOL TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT 2

74 7 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** LÊ QUỐC VIỆT KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ MARCHELLA COUNTER STOOL TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 7/2013       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** LÊ QUỐC VIỆT KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ MARCHELLA COUNTER STOOL TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: PGS.TS ĐẶNG ĐÌNH BƠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 2    LỜI CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm tạ:  Ban Giám Hiệu toàn thể quý thầy cô trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Thầy khoa Lâm Nghiệp tận tình bảo truyền đạt cho tơi kiến thức quý báu suốt thời gian theo học trường  Thầy PGS.TS Đặng Đình Bơi tận tình hướng dân, giúp đỡ tơi suốt thời gian làm đề tài  Ban Giám Đốc phòng ban công ty chế biến gỗ Minh Phát tạo điều kiện, giúp đỡ suốt thời gian làm đề tài  Tập thể lớp Chế Biến Lâm Sản K35 động viên giúp đỡ thời gian học tập làm đề tài tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, 10/6/2013 Sinh viên thực Lê Quốc Việt 3    SUMMARY Topic: “ Survey the process of technology to manufacture Machella Counter Stool in Minh Phat company” The priod for this topic is from 3/1/2013 to 6/10/2013 The company is at 67/16, Binh Phuoc A, Binh Chuan, Thuan An town, Binh Duong province According to the survey, material-wood is always ready for manufacturing Wood is suitable with the norms of size and humidity However, wood to produce has a lots mistakes such as curve, warp or rot of the knots… The main material is wood of the rubber tree We estimate that rate of used wood is about 75,83%, rate of waste wood is about 1,7658% and price of product is 368702,5 VND Color of Machella Counter Stool is harmony with the natural environment that helps users more comfortable and closer with the nature Besides, Machella Counter Stool also makes them feel fastness and safe of this product when they sit on it The series of manufacturing technology are not very complex and suitable with workers’ skill and available enginerys at company 4    MỤC LỤC TRANG Lời cảm tạ i Summary ii Mục lục iii Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn TỔNG QUAN 2.1 Vị ngành Chế biến lâm sản 2.2 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty Minh Phát 2.2.1 Lịch sử hình thành 2.2.2 Q trình phát triển cơng ty 2.2.3 Nguyên liệu sản xuất chủng loại 2.2.4 Tình hình nhân sự, cơng tác tổ chức quản lý công ty 5    2.2.5 Tình hình thiết bị máy móc công ty 10 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 12 3.1 Nội dung khảo sát 12 3.2 Phương pháp nghiên cứu 12 3.2.1 Phân tích sản phẩm ghế Marchella Counter Stool 13 3.2.2 Tìm hiểu quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Marchella Counter Stool 13 3.2.3 Tính tỷ lệ lợi dụng gỗ 13 3.2.4 Tính tốn tỷ lệ phế phẩm 14 3.2.5 Tính tốn suất máy 15 3.2.6 Tính giá thành sản phẩm 16 3.2.7 Đánh giá chung 16 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 17 4.1 Giới thiệu sản phẩm Marchella Counter Stool 17 4.1.1 Sản phẩm Marchella Counter Stool 17 4.1.2 Kích thước bao sản phẩm 17 4.1.3 Đặc điểm, hình dáng kết cấu sản phẩm 18 4.1.4 Các dạng liên kết sản phẩm 19 4.2 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ghế sản phẩm 21 4.2.1 Yêu cầu nguyên liệu 21 4.2.2 Dây chuyền công nghệ trình sản xuất sản phẩm ghế Marchella Counter Stool 22 4.2.3 Công nghệ sản xuất máy móc thiết bị 24 4.2.3.1 Công đoạn tạo phôi 24 6    4.2.3.2 Công đoạn sơ chế 27 4.2.3.3 Công đoạn tinh chế lắp ráp 29 4.2.3.4 Công nghệ trang sức bề mặt 33 4.3 Kết tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn 34 4.3.1 Kích thước nguyên liệu ban đầu 34 4.3.2 Thể tích nguyên liệu trước công đoạn pha phôi 35 4.3.3 Kết tính tốn thể tích ngun liệu qua cơng đoạn sơ chế 36 4.3.4 Kết tính tốn thể tích nguyên liệu công đoạn tinh chế 39 4.4 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn 41 4.4.1 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn sơ chế sản phẩm 41 4.4.2 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn tinh chế sản phẩm 42 4.4.3.Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn trang sức bề mặt sản phẩm 43 4.5.Tính giá thành sản phẩm 45 4.5.1 Tính tốn ngun liệu 45 4.5.2.Tính tốn ngun vật liệu phụ 46 4.5.3 Tính tốn lượng điện sản xuất 47 4.5.4 Các chi phí liên quan 48 4.5.5 Giá thành sản phẩm ghế Marchella Counter Stool 49 4.6 Tính tốn suất máy móc thiết bị 49 4.7 Đánh giá chung 49 4.7.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ 51 4.7.2 Tỷ lệ phế phẩm 51 7    4.7.3 Công tác tổ chức sản xuất 52 4.7.4 Quy trình cơng nghệ sản xuất 53 4.7.5 Công tác vệ sinh an toàn lao động 53 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 58 8    DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT STT: Số thứ tự CT: Chi tiết KT: Kích thước SP: Sản phẩm SL: Số lượng Hawa: Hội Mỹ nghệ Chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh TNHH: Trách nhiệm hữu hạn VNĐ: Việt Nam đồng dd: Dung dịch 9    DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1.Sơ đồ tổ chức công ty Hình 4.1 Sản phấm ghế Marchella Counter Stool .18 Hình 4.2 Liên kết vis liên kết chốt gỗ 20 Hình 4.3 Liên kết mộng .20 Hình4.4 Sơ đồ quy trình sản xuất ghế Marchella Counter Stool 24 Hình4.5 Sơ đồ lắp ráp ghế Marchella Counter Stool 32 Hình 4.6 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn 41 Hình 4.7 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn gia công 45 10    4.7.5 Giá thành sản phẩm ghế Marchella Counter Stool T = TNL + TĐ +TL + TKH + TQL +TBB = 142.390 +105.039 + 21358,5 + 28478 +23907 +47530 = 368702,5 (đồng) Biện pháp hạ giá thành sản phẩm ghế Marchella Counter Stool  Chi phí khấu hao: Để giảm chi phí khấu hao Cơng ty nên có biện pháp phát huy tối đa suất sản xuất máy móc thiết bị, nhà xưởng , cơng nhân Trong q trình làm việc nên lựa nguyên liệu xong bắt đầu tiến hành khởi động máy Nên xếp công nhân thao tác máy cách hợp lý  Chi phí gián tiếp: Bao gồm chi phí quản lý phận gián tiếp khác, để giảm bớt chi phí cơng ty nên tổ chức, quản lý đạt yêu cầu gọn nhẹ  Chi phí bao bì: Cơng ty nên nghiên cứu lại vấn đề nhập bao bì đề nhập với giá thành thấp  Lựa nguyên liệu kỹ trước kho, để hạ thấp tỷ lệ phế phẩm, nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ cho lượng tiêu hao Để đạt vấn đề công ty nên trọng đến tình trạng máy móc thiết bị việc bố trí xếp cơng nhân thao tác máy  Nguồn nguyên liệu cung cấp phải đặn, lâu dài, có nhà máy khơng bị động trình sản xuất nguồn nguyên liệu cung ứng khơng kịp có biến động lớn giá 4.6 Tính tốn suất máy móc thiết bị Năng suất máy sở để đánh giá đồng dây chuyền cơng nghệ từ điều chỉnh lại máy móc cho phù hợp Để q trình khảo sát xác khách quan tơi tiến hành khảo sát chi tiết sản phẩm thời điểm khác 60    a Năng suất máy cưa vòng lượn A = v *t *Kg *Kj (m/h) Trong đó: A: Năng suất máy (m/h) v: Tốc độ đẩy (m/s) tốc độ đẩy, v = 0,5 t: Số giây Kg: Hệ số thời gian lợi dụng, Kg = 0,9 Kj: Hệ số lợi dụng máy, Kj = 0,7 → A = 0,5 *3600*0,9* 0,7 = 1134 (m/h) b Năng suất đĩa cưa xẻ dọc A = v *t *Kg *Kj (m/h) Trong đó: A: Năng suất máy (m/h) v: Tốc độ đẩy (m/s) tốc độ đẩy, v = 0,259 m/s t: Số giây Kg: Hệ số thời gian lợi dụng, Kg = 0,9 Kj: Hệ số lợi dụng máy, Kj = 0,7 →A= 0,259* 3600* 0,9* 0,7 = 587,4 (m/h) c Năng suất máy phay Toupie A = T* Kg* Kj/ Tđ (chi tiết/ h) Trong : A : Năng suất máy (chi tiết/h) 61    T: Thời gian tính giây, T = 3600 s Kg: Hệ số thời gian lợi dụng, Kg = 0,9 Kj: Hệ số lợi dụng máy, Kj = 0,7 Tđ: Thời gian trung bình gia cơng xong chi tiết, Tđ = 24,15s →A = 3600 *0,9 *0,7 /24,15 = 94 (chi tiết/h) d Năng suất máy khoan A = T* Kg* Kj/ Tđ (chi tiết/ h) Trong : A : Năng suất máy (chi tiết/h) T: Thời gian tính giây, T = 3600 s Kg: Hệ số thời gian lợi dụng, Kg = 0,9 Kj: Hệ số lợi dụng máy, Kj = 0,7 Tđ: Thời gian trung bình gia cơng xong chi tiết, Tđ = 19s →A = 3600 *0,9 *0,7 /19 = 119 (chi tiết/h) 4.7 Đánh giá chung 4.7.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ Trong qua trình khảo sát thực tế cơng ty, tơi thấy tỷ lệ lợi dụng gỗ trung bình qua khâu công đoạn chưa cao Nguyên nhân nguyên liệu đầu vào chưa đảm bảo yêu cầu chất lượng sản phẩm, cần phải cải thiện chất lượng gỗ nhập về, phân loại trước đưa vào sản xuất, nâng cao tay nghề công nhân 4.7.2 Tỷ lệ phế phẩm 62    Qua trình khảo sát, theo dõi trực tiếp người công nhân làm việc, thấy tỷ lệ thành phẩm đạt cao, tỷ lệ phế phẩm chiếm tỷ lệ thấp Tuy nhiên để giảm bớt tỷ lệ phế phẩm cần tập trung vào số công đoạn, cơng đoạn định hình tạo dáng tỷ lệ phế phẩm sinh tay nghề công nhân phần máy móc Cho nên máy móc thiết bị cơng ty hoạt động khơng xác ví dụ máy khoan lỗ mộng dương cơng ty cần cho tiến hành bão dưỡng nâng cấp thường xun nhằm đảm bảo gia cơng cho xác cơng ty nên có chế độ đãi ngộ cơng nhân thích hợp để giữ đội ngũ cơng nhân lành nghề 4.6.3 Công tác tổ chức sản xuất Công tác tổ chức công ty thấy tổ chức sản xuất hiệu từ xưởng xưởng 5, diện tích xưởng rộng Từng xưởng hoạt động có tính độc lập riêng biệt, kết hợp chặt chẽ với nhau, nguyên liệu sau kiểm tra nhập vào kho nguyên liệu, kho nguyên liệu tính tốn cấp phát cho xưởng tạo phơi sơ chế, bên sơ chế cấp phát nguyên liệu cho cho xưởng tinh chế lắp ráp Sự bố trí cơng nhân tương đối hợp lý bên cạnh cần xếp cho công nhân phù hợp với máy móc, phù hợp với khả sức khỏe họ máy cưa lọng công nhân nữ vẽ mạch cưa có sức khỏe khơng tốt khơng thể nâng ván có kích thước lớn lên để vẽ Đội ngủ quán lý cán người có kinh nghiệm có trình độ có tinh thần trách nhiệm cao Cung cách quản lý cơng ty mang tính động, vào đầu ca làm buổi sáng tiến hành họp công nhân nhằm phổ biến kế hoạch sản xuất ngày, kiểm tra lại nhũng sai sót sản xuất Cơng ty quản lý cơng nhân hệ thống mã vạch thẻ nên thuận lợi cho việc chấm cơng.Vì thuận lợi cho người quản lý công nhân, tiết kiệm thời gian để sản xuất hiệu 63    4.6.4 Quy trình công nghệ sản xuất Công ty thực đầy đủ quy trình kỹ thuật sản xuất, trình tự sản xuất chi tiết sản phẩm tuân theo khâu cơng nghệ tính tốn Nhà xưởng cơng ty rỗng rãi thơng thống có đầy đủ ánh sáng cho công nhân làm việc Nhưng đường vận chuyển sản xuất đội bị vướng nguyên liệu chưa sản xuất kịp gây vướng trở ngại vận chuyển khâu phơi khâu định hình Vì cơng ty cần bố trí cho hợp lý để việc vận chuyển sản xuất dễ dàng Bố trí máy móc thiết bị hợp lí tạo điều kiện thuận lợi cho q trình sản xuất Mơi trường làm việc: Tuy nhà xưởng Công ty xây dựng diện tích lớn, rộng rãi thơng thống, hệ thống xử lý bụi Cơng ty không xử lý hết lượng bụi thải sản xuất Điều gây ảnh hưởng đến sản xuất cơng nhân chất lượng sản phẩm Vì Cơng ty nên bố trí thêm hệ thống hút bụi khu vực nhiều bụi chà nhám định hình 4.6.5 Cơng tác vệ sinh an tồn lao động Trong q trình khảo sát cơng ty, tơi thấy công nhân làm việc, xung quanh tổ chà nhám theo nhận xét cơng nhân lượng bụi gỗ bay xung quanh nhiều Tuy hệ thống nhà xưởng rộng hệ thống xử lý bụi công ty chửa xử lý hết lượng bụi thải sản xuất Như làm ảnh hưởng xấu đến tình trạng sức khỏe cơng nhân Cho nên công ty cần phải tăng cường phận dọn dẹp vệ sinh lúc làm việc sau ca sản xuất Tăng hệ thông hút bụi tổ chà nhám xưởng để lượng bụi thu lại cách tối đa để không ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân 64    Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực đề tài công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phát rút số kết luận sau: Công ty sản xuất tiến độ để giao hàng Cán quản lý người đào tạo có kinh nghiệm quản lý, hiểu biết rõ công nghiệp chế biến gỗ Cơ chế quản lý công ty tạo mội điều kiện cho cán công nhân phát huy hết lực làm việc nhiệt tình có trách nhiệm Cơ sở vật chất máy móc thiết bị cơng ty nhìn chung đầy đủ dại thường xuyên đầu tư, phát triển Dây chuyền sản xuất có mức độ chun mơn hóa cao, ln đảm bảo tiến độ sản xuất Sản phẩm ghế Marchella Counter Stool sản xuất công ty sản phẩm nội thất, sử dụng nhà, phòng làm việc ,… Sản phẩm có mẫu mã đẹp, chức đa dạng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Nguyên liệu chủ yếu dùng để sản xuất ghế gỗ cao su ván ép Dây chuyền công nghệ công ty sản xuất phù hợp với tình hình máy móc thiết bị trình độ tay nghề cơng nhân Sản phẩm mộc đa dạng có nhiều loại hình chi tiết khác nên công nghệ chế biến khác Để gia cơng tạo hình dạng, kích thước cho chi tiết sản phẩm ghế Marchella Counter Stool, công ty áp dụng công nghệ gia công cắt gọt theo bước: Từ nguyên liệu gia công tọa phôi, công đoạn sử dụng máy cắt chọn, thiết bị tráng keo, thiết bị ghép tấm, máy rong, máy bào hai mặt, cưa lọng chi tiết cong, máy tề đầu Gia cơng định hình tạo kích thước hình dạng cuối sản phẩm,, công đoạn tọa dáng gồm khâu sau: Khoan lỗ vít, phay định hình, máy đánh mộng âm dương, khoan nằm, chà nhám Tỷ lệ lợi dụng gỗ trung bình chi tiết công đoạn 75,83% 65    Tỷ lệ phế phẩm chi tiết công đoạn sơ chế 1,8%, công đoạn tinh chế 1,09%, công đoạn trang sức bề mặt 0,9% Tỷ lệ phế phẩ trung bình chi tiết công đoạn 1,7658% Giá thành sản phẩm ghế Marchella Counter Stool 368702,5 (đồng) Đề xuất sô biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ tăng xuất lao động 5.2 Kiến nghị Qua trình khảo sát thực tế nhà máy, chúng tơi có kiến nghị sau Nguyên liệu đầu vào trình sản xuất đảm bảo cần phải ý số khuyết tật : nhiều mắt gỗ, gỗ cong làm ảnh hưởng chất lượng sản phẩm Do cần lựa chọn kỹ nguyên liệu trước nhập Nhà máy thường xun theo dõi tình trạng máy móc thiết bị, nâng cấp bảo dưỡng sửa chữa kịp thời để sử dụng hiêu đảm bảo độ xác gia cơng Việc bố trí máy móc thiết bị công đoạn tạo phôi chưa hợp lý, nên bố trí lại để góp phần đẩy nhanh hiệu làm việc, đảm bảo an toàn lao động vận chuyển chuyển phôi thuân lợi sản xuất Thời gian làm việc công nhân vào buổi sáng từ 30 đến 11 30, chiều từ 12 30 đến 17 30 thời gian làm việc không nghỉ giải lao, gây căng thẳng, mệt mỏi cho người công nhân dẫn đến hiệu làm việc không cao, không đảm bảo chất lượng sản phẩm Công ty cần xem xét để đưa chế độ làm việc hợp lý, nên có thời gian giải lao để chánh tình trạng cơng nhân làm việc q sức Cơng ty nên tổ chức khóa học để nâng cáo tay nghề công nhân đánh giá trình độ tay nghề cơng nhân để bố trí cơng việc phù hợp với lực cá nhân để đạt hiệu cao sản xuất Nhà máy cần qua tâm vấn đề an toàn lao động cho công nhân như: trang, găng tay, thiết bị chống ồn… nhằm hạn chế tai nạn lao động 66    Nhà máy nên đầu tư thêm hệ thống hút bụi, đặc biệt khu vực chà nhám để giảm tối đa lượng bụi, tạo khơng gian thơng thống xưởng, hạn chế bệnh nghề nghiệp 67    TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH Phạm Ngọc Nam, 2007 Kỹ thuật cưa xẻ gỗ xuất Nhà xuất Nông nghiệp Hoàng Thị Thanh Hương, 2006 Nguyên lý thiết kế sản phẩm mộc Trường đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồng Thị Thanh Hương, 2006 Công nghệ trang sức bề mặt gỗ Trường đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005 Khoa học gỗ Nhà xuất Nơng nghiệp KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Trương Minh Hiếu, 2012 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ghế Marumi Dining công ty cổ phần Minh Dương Trường đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Trương Quốc Tân, 2008 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ghế Madenii Turnberry 5FT Bench công ty cổ phần Kĩ nghệ gỗ Trường Thành Trường đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Thị Trung, 2009 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm bàn Drop Leaf Rect TBL công ty TNHH Minh Phát Trường đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Tài liệu từ hệ thống internet http://vietfores.org/default.asp?tab=detail&z=3&id=63 10 http://chebiengo.gov.vn/chi-tiet/160-45 che-bien-go-huong-toi-nganh-congnghiep-mui-nhon.html 11 http://vietfores.org/default.asp?tab=detail&z=3&id=63 68    PHỤ LỤC 69    Phụ lục 1: Một số sản phẩm công ty sản xuất Ghế Dining Bar Tool Ghế Torrey Side Chair Ghế Marchella Dining Chair Ghế Torrance Arm Chair Bàn Ronan Bar Table Ghế Marchella Counter Stool 70    Phụ lục 3: Danh sách máy móc xưởng Tổ Tên Máy Rô tơ đứng Cắt đơn Rô tơ nằm quạt công nghiệp RôTơ Máy cắt độ Máy mộng âm đầu Máy động âm đầu Máy mộng dương đầu Máy mộng dương đầu Máy tiện Tiện Nhám chà tiện Hệ thống hút bụi quạt công nghiệp Nhám thùng trục Nhám thùng 1,3 m Nhám thùng m Nhám thùng 950 Nhám băng nằm Nhám băng đứng Nhám chạy Nhám Nhám chổi Nhám bầu Nhám chà tiện Nhám cạnh cong Nhám chà lưng tựa Nhám trục đứng Nhám Rphay Nhà hút bụi Ráp Nhám chà mặt bàn ghế Cảo hoàn chỉnh Cảo Cảo đứng (ép) Công Suất HP HP HP Phân Loại II II III 3HP HP 12 HP HP 15 HP HP HP 75 HP III I I 100 HP 50 HP 38 HP 30 HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP 15 HP HP 10,5 HP HP 71    I III III I I I I I III III III III III III II II III I II I III III Số Lượng Nước Sản Xuất Đài Loan Đài Loan Việt Nam 2 Đài Loan Đài Loan Đài Loan Đài Loan Đài Loan Việt Nam Việt Nam Việt Nam Đài Loan Đài Loan Đài Loan Đài Loan Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Đài Loan Đài Loan Việt Nam Ý Việt Nam Đài Loan Việt Nam Việt Nam Tổ Tên Máy Máy hút bụi Bào mặt Phôi Bào mặt Sơ Chế Bào mặt Máy cắt pen đẩy Máy ép nguội Máy cắt đơn Phôi Máy cắt đầu Cắt Cưa lọng Máy cắt đa Ghép dọc Ghép ngang Ghép cao tần Máy lăn keo (của SIKA) Máy Lipsow lưỡi Phôi Máy Lipsow lưỡi Ghép Máy Lipsow nhiều lưỡi Máy Finger Quạt công nghiệp (phôi 2) Máy cắt đơn Máy trộn keo (của SIKA) Máy hút bụi Máy chép hình tròn Định Máy chép hình trục Hình TuPi Tubi trục Tubi trục Khoan Khoan đơn Khoan nằm Khoan nằm Khoan giàn Khoan nằm 27 mũi Cưa lọng CNC Công Suất 50 HP 46 HP 32 HP 41 HP 7,5 HP HP HP 25 HP HP HP 10 HP HP 40 HP HP 14 HP 23 HP 47 HP 12,5 HP HP HP 60 HP 23 HP 32 HP 10 HP HP HP HP HP HP HP 72    Phân Số Nước Sản Xuất Loại Lượng I Việt Nam I Ý I Đài Loan I Đài Loan III Đài Loan + Việt Nam III Nhật III Việt Nam III Việt Nam II Việt Nam II Đài Loan I Việt Nam I Việt Nam I Việt Nam III Việt Nam I Đài Loan I Đài Loan I Đài Loan I Đài Loan III Việt Nam III Việt Nam I Việt Nam I Đài Loan I Ý II Đài Loan II Đài Loan III III II I II I 1 Việt Nam Việt Nam Việt Nam Đài Loan Đài Loan Đài Loan Máy CNC Máy CNC I 73    Đài Loan Ý Phụ lục 4: Mặt tổng thể công ty 74    ... they sit on it The series of manufacturing technology are not very complex and suitable with workers’ skill and available enginerys at company 4    MỤC LỤC TRANG Lời cảm tạ i Summary... chủ yếu công ty bao gồm bàn Pedestal, Anywhere Console Brown, bàn Ronan Dining Table, ghế Ronan, ghế Marchella, ghế Tory side, Bàn Ronan Bar Table … trình bày Phụ lục 2.2.4 Tình hình nhân sự, cơng... phẩm trước sau gia công chất vào Pallet, khoảng cách máy Pallet chi tiết gỗ cho vừa tầm tay công nhân, thường không 0,5 mét Yêu cầu nhà xưởng chất gỗ lên Pallet không 1,3m  Loại thiết bị chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ MARCHELLA COUNTER STOOL TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT 2 , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GHẾ MARCHELLA COUNTER STOOL TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay