ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis) TRÊN ĐẤT RỪNG KHỘP (giai đoạn 2007 –2012) TẠI BINH ĐOÀN 15, TỈNH GIA LAI

80 7 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *************** LÊ CƠNG TOẢN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis) TRÊN ĐẤT RỪNG KHỘP (giai đoạn 2007 –2012) TẠI BINH ĐỒN 15, TỈNH GIA LAI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2013 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *************** LÊ CƠNG TOẢN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis) TRÊN ĐẤT RỪNG KHỘP (giai đoạn 2007 – 2012) TẠI BINH ĐOÀN 15, TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Quản Lý Tài Nguyên Rừng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS TRƯƠNG VĂN VINH Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2013 ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập thực khóa luận tốt nghiệp nhận giúp đỡ nhiều từ Thầy, Cơ giáo, gia đình bạn bè Tơi xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến Q Thầy Cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ mơn Quản lý Tài ngun rừng, khoa Lâm Nghiệp truyền đạt cho kiến thức suốt bốn năm học vừa qua Chân thành cảm ơn Chú (Cô), Anh (Chị) làm việc cơng ty Cao su Bình Dương, giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt thời gian ngoại nghiệp để lấy số liệu cho khóa luận tốt nghiệp Thầy Trương Văn Vinh tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, tháng 06 năm 2013 Sinh viên thực Lê Công Toản i TĨM TẮT Đề tài “Đánh giá tình hình sinh trưởng Cao su (Hevea brasiliensis) đất rừng khộp ( giai đoạn từ 2007- 2012) Binh đoàn 15, tỉnh Gia Lai” thực công ty Cao su Bình Dương Thời gian từ tháng đến tháng năm 2013 Mục tiêu đề tài tìm hiểu đánh giá tình hình sinh trưởng phát triển rừng Cao su trồng thông qua việc nghiên cứu quy luật sinh trưởng đánh giá đặc điểm tăng trưởng tiêu sinh trưởng như: D1,5, Hvn Kết nghiên cứu có được: - Phương trình tốn học thích hợp để mơ mối tương quan chiều cao tuổi (Hvn/A) rừng Cao su cơng ty Cao su Bình Dương là: Hvn = exp(2,43279 - 2,37507/A) - Phương trình tốn học thích hợp để mơ mối tương quan đường kính với tuổi (D1,5/A) rừng Cao su cơng ty Cao su Bình Dương là: D1,5 = 1,35565*A1,2388 - Phương trình tốn học thích hợp mơ mối tương quan đường kính với chiều cao (D1,5/Hvn) rừng Cao su công ty Cao su Bình Dương là: Hvn = exp(2,27683 – 3,155554/D1,5) ii SUMMARY Research topic "Evaluation of Rubber tree growth (Hevea brasiliensis) in dipterocarp forest (the period from 2007 to 2012) at 15 Corps, Gia Lai province" was done at Binh Duong Rubber Company from March to June 2013 The goal of this project is to survey and evaluate the growth and development of the rubber forests by the study of the law of growth and evaluate the growth characteristics of the underlying growth indicators such as: D1, 5, Hvn The research results have been: - Appropriate mathematical equations to simulate the relationship between height and the age (HVN/A) of the forest Rubbers at Binh Duong Rubber Company: Hvn = exp(2,43279 - 2,37507/A) - Appropriate mathematical equations to simulate the relationship between diameter with the age (D1,5/A) of the forest Rubbers at Binh Duong Rubber Company: D1,5 = 1,35565*A1,2388 - The most appropriate mathematical process simulation correlation between height diameter (D1,5/Hvn) Forest Rubbers Rubber Company in Binh Duong is: Hvn = exp(2,27683 – 3,155554/D1,5) iii MỤC LỤC Trang tựa TRANG LỜI CẢM ƠN .i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu mục đích đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1.Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở hoa học 2.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 2.3.1 Vị trí địa lý 2.3.2 Đặc điểm tự nhiên 2.3.3 Tình hình sử dụng đất 10 2.3.4 Tình hình dân sinh - kinh tế - xã hội 11 2.3.4.1 Thành phần dân số, dân tộc 11 2.3.4.2 Tình hình văn hoá xã hội 12 iv 2.4 Đặc điểm đối tượng nguyên cứu 15 2.4.1 Đối tượng nghiên cứu 15 2.4.2 Đặc điểm phân bố Cao su 17 2.4.3 Công dụng ý nghĩa kinh tế 17 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Nội dung nghiên cứu 19 3.2 Phương pháp nghiên cứu 19 3.2.1 Phương pháp luận 19 3.2.2 Phương pháp ngoại nghiệp 20 3.2.3 Phương pháp nội nghiệp 20 3.2.3.1 Xử lí số liệu phần mềm Excel 20 3.2.3.2 Tính tốn lựa chọn phương trình tương quan hồi quy phần mềm Stagraphis 3.0 22 3.2.2.3 Vẽ biểu đồ mô tả mối tương quan hồi quy nhân tố 24 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Cấu trúc rừng trồng Cao su từ tuổi - khu vực nghiên cứu 25 4.1.1 Thống kê tỷ lệ chết theo năm 26 4.1.2 Phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) rừng trồng Cao su 27 4.1.3 Phân bố số theo cấp đường kính (N/D1,5) 27 4.2 Đặc điểm sinh trưởng rừng trồng Cao su khu vực nghiên cứu 34 4.2.1 Mối quan hệ chiều cao vút với tuổi (Hvn - A) 34 4.2.2 Mối quan hệ đường kính với tuổi (D1,5 - A) 37 4.2.3 Mối tương quan đường kính với chiều cao (D1,5 - Hvn) 41 4.3 Tăng trưởng đường kính chiều cao 43 4.3.1 Tăng trưởng đường kính (id1,5) 43 4.2.5 Tăng trưởng chiều cao (ih) 45 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.1.1 Về cấu trúc 47 5.1.2 Về sinh trưởng 47 v 5.2 Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ BIỂU vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU a, b: Các tham số phương trình Bộ NN&PTNT: Bộ nơng nghiệp phát triển nông thôn UBND Ủy ban nhân dân TNHH Trách nhiệm hữu hạn HĐND Hội đồng nhân dân THPT Trung học phổ thông CBCNV: Cán công nhân viên Cv %: Hệ số biến động, % A Tuổi Cao su D1,5: Đường kính thân tầm cao 1,5 m, cm D1,5_tn: Đường kính 1,5 m thực nghiệm, cm D1,5_lt: Đường kính 1,5 m tính theo lý thuyết, cm H: Chiều cao cây, m Hvn: Chiều cao vút ngọn, m H_tn: Chiều cao thực nghiệm, m H_lt: Chiều cao lý thuyết, m Log: Logarit thập phân (cơ số 10) Ln: Logarit tự nhiên (cơ số e) QĐ-TTg: Nghị định – Thủ tướng P_value: Mức ý nghĩa (xác suất) Pa, Pb: Mức ý nghĩa (xác suất) tham số a, b r: Hệ số tương quan R: Biên độ biến động R: Hệ số xác định mức độ tương quan S: Độ lệch tiêu chuẩn Sk: Hệ số biểu thị cho độ lệch phân bố Sy/x: Sai số phương trình hồi quy  Hệ số kiểm tra lý thuyết vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 4.1 Biểu đồ phân bố % số chết qua năm (N%/A) 26 Hình 4.2 Biểu đồ phân bố % số theo cấp chiều cao N%/Hvn 29 Hình 4.3 Biểu đồ phân bố % số theo cấp chiều cao N/D1,5 31 Hình 4.4 Đường biểu diễn tương quan Hvn/A từ phương trình thực nghiệm 34 Hình 4.5 Đường biểu diễn tương quan Hvn/A từ hàm S – Curve 35 Hình 4.6 Đường biểu diễn tương quan D1,5/A từ phương trình thực nghiệm 37 Hình 4.7 Đường biểu diễn tương quan D1,5/A từ hàm Multipcative 39 Hình 4.8 Đường biểu diễn tương quan D1,5/Hvn từ phương trình thực nghiệm41 Hình 4.9 Đường biểu diễn tương quan D1,5/Hvn từ hàm S – Curve 42 Hình 4.10 Biểu đồ tăng trưởng đường kính rừng Cao su từ tuổi 1- 43 Hình 4.11 Biểu đồ tăng trưởng chiều cao rừng Cao su từ tuổi 1- 45 viii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 31 30 24 40 31 28 26 30 35 28 29 32 29 27 33 24 34 33 32 26 25 30 26 29 30 27 27 13 33 25 34 32 35 31 27 14 21 6,5 6,4 5,8 7,1 6,7 6,5 6,2 6,4 6,9 6,7 6,7 7,1 6,3 6,9 5,8 6,6 7 6,5 6,4 6,3 3,2 7,1 7,6 7,4 7 6,8 6,6 6,6 5,5 6,6 9,9 9,6 7,6 12,7 9,9 8,9 8,3 9,6 11,1 8,9 9,2 10,2 9,2 8,6 10,5 7,6 10,8 10,5 10,2 8,3 8,0 9,6 1,9 8,3 9,2 9,6 8,6 8,6 4,1 10,5 8,0 10,8 10,2 11,1 9,9 8,6 4,5 6,7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 35 28 31 33 33 34 34 36 33 30 36 31 20 37 24 16 25 32 35 34 33 38 37 37 34 35 16 17 34 36 21 21 22 13 30 30 26 g 7,2 6,7 6,5 6,4 5,5 5,7 6,5 7,4 6,4 6,5 6,7 6,8 6,8 6,8 7,5 7,8 7,7 7,7 7,7 7 7,5 7,4 7,4 5,8 5,9 7,2 7,3 6,8 0,0 11,1 8,9 9,9 10,5 10,5 10,8 10,8 11,5 10,5 9,6 11,5 9,9 6,4 11,8 7,6 5,1 8,0 10,2 11,1 10,8 10,5 12,1 11,8 11,8 10,8 11,1 5,1 5,4 10,8 11,5 6,7 6,7 7,0 4,1 9,6 9,6 8,3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 30 26 27 31 32 32 33 25 32 38 29 22 25 26 26 36 22 22 29 20 24 29 28 23 24 19 30 31 31 30 32 24 25 21 31 6,3 5,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,3 6,7 6,4 5,8 6,2 6,4 6,6 6 5,3 6,2 5,8 6,5 6,1 6,2 6,3 5,2 6,1 5,5 5,7 6,6 6,5 6,2 5,8 5,8 9,6 8,3 8,6 9,9 10,2 10,2 10,5 0,0 8,0 10,2 12,1 9,2 7,0 8,0 8,3 8,3 0,0 11,5 7,0 7,0 9,2 6,4 7,6 0,0 9,2 8,9 7,3 7,6 6,1 9,6 9,9 9,9 9,6 10,2 7,6 8,0 6,7 9,9 TUỔI - NĂM 2008 OTC OTC2 OTC3 Ngày ĐT: 24/03/2013 Ngày ĐT: 24/03/2013 Ngày ĐT: 24/03/2013 Nhóm ĐT: Lê Cơng Toản Nhóm ĐT: Lê Cơng Toản Nhóm ĐT: Lê Cơng Toản C H D C H D C H D STT STT STT (cm) (m) (cm) (cm) (m) (cm) (cm) (m) (cm) 34 10 10,8 31 9,9 29 9,2 38,2 12,2 30 9,6 20 6,5 6,4 24,5 9,5 7,8 33,5 7,5 10,7 28 6,5 8,9 27,6 11 8,8 31 9,9 28 8,9 27,6 8,5 8,8 29 6,5 9,2 26 8,3 36,7 11,7 30 6,5 9,6 32 10,2 30 8,5 9,6 34 6,5 10,8 29 6,5 9,2 31,8 10,1 30,5 9,7 26 8,3 39,5 10,5 12,6 31,5 10,0 30 9,6 10 34,5 11,0 10 30 9,6 10 32 10,2 11 36 8,7 11,5 11 32,5 6,5 10,4 11 31,5 6,5 10,0 12 32 8,5 10,2 12 29 9,2 12 29,5 6,3 9,4 13 35 8,5 11,1 13 26,5 8,4 13 31,5 7,5 10,0 14 18 5,7 14 31,5 10,0 14 28,5 9,1 15 37,9 9,5 12,1 15 31 7,5 9,9 15 28,5 9,1 16 29 8,5 9,2 16 29 7,5 9,2 16 26 8,3 17 37 7,5 11,8 17 27,3 8,7 17 27 8,6 18 28,7 7,5 9,1 18 22 6,5 7,0 18 27 6,5 8,6 19 37 7,5 11,8 19 27 8,6 19 21 6,7 20 29 9,2 20 28,5 7,5 9,1 20 18 5,7 21 35 11,1 21 21 6,7 21 21,5 6,5 6,8 22 36 8,5 11,5 22 25,5 8,1 22 31 6,5 9,9 23 27 7,5 8,6 23 32 7,5 10,2 23 33 10,5 24 26 7,5 8,3 24 27,5 8,8 24 27,5 8,8 25 33 8,5 10,5 25 23,5 7,5 25 30 9,6 26 34 10,8 26 25,5 8,1 26 27 7,5 8,6 27 30 9,6 27 27,5 8,8 27 29 9,2 28 37 11,8 28 32 6,5 10,2 28 31 9,9 29 36 8,5 11,5 29 32 10,2 29 30 9,6 30 37 11,8 30 30 9,6 30 30 9,6 31 30 9,6 31 25,5 8,1 31 31 6,5 9,9 32 31 7,5 9,9 32 32 7,5 10,2 32 30 9,6 33 30 9,6 33 27 8,6 33 32 10,2 34 24,5 7,8 34 25,5 7,5 8,1 34 32 10,2 35 30,5 7,5 9,7 35 30,5 9,7 35 21 6,5 6,7 h 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 35 34 38,5 32 30,5 30,5 32,5 38,5 32,5 33 32,5 34 37 33,5 38,5 8 7,5 7 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 11,1 10,8 12,3 10,2 9,7 9,7 10,4 12,3 10,4 10,5 10,4 10,8 11,8 10,7 12,3 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 26,5 35 28 27 25 32,5 26 26 28 23 23 27,5 28 34,5 39,5 8 7,5 8,5 7 7,5 6,5 7,5 7,5 8,4 11,1 8,9 8,6 8,0 10,4 8,3 8,3 8,9 7,3 7,3 8,8 8,9 11,0 12,6 36 28 37 29,5 38 19 39 25 40 25 41 27,5 42 26 43 27 44 30 45 28 46 32 47 24 48 34 49 32 50 33 6,5 5,5 5,5 6,5 7 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 8,9 9,4 6,1 8,0 8,0 8,8 8,3 8,6 9,6 8,9 10,2 7,6 10,8 10,2 10,5 TUỔI - NĂM 2007 OTC OTC2 OTC3 Ngày ĐT: 25/03/2013 Ngày ĐT: 25/03/2013 Ngày ĐT: 25/03/2013 Nhóm ĐT: Lê Cơng Toản Nhóm ĐT: Lê Cơng Toản Nhóm ĐT: Lê Công Toản C H D C H D C H D STT STT STT (cm) (m) (cm) (cm) (m) (cm) (cm) (m) (cm) 22 7,0 40 7,8 12,7 36 8,2 11,5 26 7,8 8,3 28 8,9 44 8,6 14,0 35 11,1 33 10,5 30 7,8 9,6 32 8,6 10,2 37 6,8 11,8 40 8,2 12,7 42 9,2 13,4 35 8,1 11,1 25 6,4 8,0 39 12,4 35 8,2 11,1 43 7,6 13,7 25 7,8 8,0 36 8,3 11,5 43 7,8 13,7 40 12,7 33 8,5 10,5 45 8,3 14,3 41 9,4 13,1 32 10,2 31 7,2 9,9 10 39 9,2 12,4 10 0 0,0 10 39 8,1 12,4 11 33 7,6 10,5 11 33 10,5 11 49 8,3 15,6 12 39 12,4 12 38 8,1 12,1 12 0 0,0 13 37 8,5 11,8 13 34 7,8 10,8 13 49 7,9 15,6 14 34 7,2 10,8 14 43 8,2 13,7 14 0 0,0 15 27 6,9 8,6 15 37 7,8 11,8 15 45 7,8 14,3 16 41 8,8 13,1 16 37 7,8 11,8 16 45 8,2 14,3 17 39 8,2 12,4 17 29 7,6 9,2 17 0 0,0 18 21 5,3 6,7 18 37 7,9 11,8 18 45 8,1 14,3 19 37 7,6 11,8 19 27 6,8 8,6 19 17 5,4 i 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 37 37 36 28 38 35 40 17 34 35 40 35 34 33 37 38 35 36 34 37 37 35 36 34 41 31 8,4 7,6 7,4 7,2 6,8 7,4 7,4 7,8 5,2 8,6 7,1 6,8 6,6 6,6 7,3 6,9 7,7 7,3 7,5 7,5 7,1 6,9 8,2 6,6 12,7 11,8 11,8 11,5 8,9 12,1 11,1 12,7 5,4 10,8 11,1 12,7 0,0 11,1 0,0 10,8 10,5 0,0 11,8 12,1 11,1 11,5 10,8 11,8 11,8 11,1 11,5 10,8 13,1 9,9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 34 35 32 42 35 33 33 37 31 42 41 33 45 48 34 51 46 50 42 42 46 41 47 48 44 45 49 50 42 30 8,1 6,8 7,2 7,4 8,2 8,5 7,9 7,7 7,7 6,9 7,4 8,4 8,6 7,8 8,7 7,9 7,7 7,9 8,1 7,7 7,5 7,5 7,5 7,9 8,3 7,4 6,9 j 10,8 11,1 10,2 13,4 11,1 10,5 10,5 11,8 9,9 13,4 13,1 10,5 0,0 14,3 15,3 10,8 16,2 14,6 15,9 13,4 13,4 14,6 13,1 15,0 15,3 14,0 14,3 15,6 15,9 13,4 9,6 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 41 20 42 42 50 47 49 38 39 45 45 45 43 45 46 40 41 38 32 27 32 41 37 40 40 30 49 43 40 36 44 7,9 6,2 7,8 7,9 8,1 8,2 8,5 8,4 8,1 7,8 7,6 8,5 8,3 8,2 8,4 7,9 7,8 6,8 6,9 7,1 7,4 7,6 7,9 7,9 7,2 8,1 7,8 7,6 7,9 13,1 0,0 6,4 13,4 13,4 15,9 15,0 15,6 12,1 12,4 14,3 14,3 14,3 13,7 14,3 14,6 12,7 13,1 12,1 10,2 8,6 10,2 13,1 11,8 12,7 12,7 9,6 15,6 13,7 12,7 11,5 14,0 PHỤ BIỂU 2: ĐẶC TRƯNG MẪU CỦA TỪNG CẤP TUỔI Các đặc trưng mẫu theo Hvn Tuổi Hvn(m) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95,0%) Tuổi Hvn(m) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95,0%) 1.09 0.04322 0.9 0.52937 0.28023 1.77778 1.34786 2.6 0.3 2.9 163.5 150 0.08540 Tuổi Hvn(m) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95,0%) 3.246666 0.052564 3.3 3.5 0.643779 0.414451 0.289505 -0.204477 3.8 1.4 5.2 487 150 0.103867 Tuổi Hvn(m) 4.9952 0.0421 5 0.5427 0.2945 0.9072 -0.224 3.5 6.5 829.2 166 0.0832 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95,0%) k 6.514384 0.054552 6.5 0.659152 0.434481 3.612149 -0.81987 4.8 3.2 951.1 146 0.107819 Tuổi Hvn(m) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95,0%) Tuổi Hvn(m) 7.28 0.078184 7 0.957556 0.916913 1.670068 0.844584 11 1092 150 0.154493 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95,0%) 7.72766 0.058399 7.8 7.8 0.69345 0.480872 1.657709 -0.77402 4.2 5.2 9.4 1089.6 141 0.115458 Các đặc trưng mẫu theo D1,5 Tuổi D1,5(cm) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95,0%) Tuổi D1,5(cm) 1.461556 0.078768 1.38535 1.019108 0.416801 0.173723 -0.2112 0.897959 1.433121 0.955414 2.388535 40.92357 28 0.161619 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95,0%) l 2.661571 0.047748 2.707006 2.866242 0.584785 0.341974 0.071664 -0.42 2.770701 1.050955 3.821656 399.2357 150 0.09435 Tuổi D1,5(cm) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95,0%) Tuổi D1,5(cm) 5.285665 0.077328 5.350318 4.140127 0.996297 0.992608 -0.49895 -0.01382 4.363057 3.121019 7.484076 877.4204 166 0.152679 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95,0%) Tuổi D1,5(cm) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95,0%) 9.152779 0.150824 9.55414 9.55414 1.822413 3.321188 1.412457 -0.91887 10.82803 1.910828 12.73885 1336.306 146 0.298097 Tuổi D1,5(cm) 9.510191 0.11478 9.55414 9.55414 1.405768 1.976184 0.142399 -0.18761 6.847134 5.732484 12.57962 1426.529 150 0.226808 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95,0%) m 12.02512 0.183755 12.10191 11.78344 2.181969 4.760988 0.469263 -0.50447 10.82803 5.414013 16.24204 1695.541 141 0.363293 PHỤ BIỂU 3: KẾT QUẢ TÍNH TỐN VÀ THỬ NGHIỆM CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH BIỂU THỊ QUY LUẬT TƯƠNG QUAN Tương quan Hvn A Regression Analysis - S-curve model: Hvn = exp(a + b/A) Dependent variable: Hvn Independent variable: A Standard Parameter Estimate T Error Statistic P-Value Intercept Slope 2,43279 0,0322952 75,33 -2,37507 0,0647765 -36,6655 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model Residual Total (Corr.) 2,76955 0,00824048 2,77779 2,76955 1344,36 0,0000 0,00206012 Correlation Coefficient = -0.998516 R-squared = 99,7033 percent Standard Error of Est = 0,0453885 The StatAdvisor The output shows the results of fitting an S-curve model model to describe the relationship between Hvn and A The equation of the fitted model is Hvn = exp(2,43279 – 2,37507/A) n Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -S-curve -0,9985 99,70% Logarithmic-X 0,9960 99,21% Square root-X 0,9921 98,42% Double reciprocal 0,9844 96,90% Multiplicative 0,9784 95,72% Linear 0,9714 94,36% Reciprocal-X -0,9536 90,94% Square root-Y 0,9409 88,53% Exponential 0,8948 80,07% Reciprocal-Y Logistic Log probit Tương quan D1,5 A Regression Analysis - Multiplicative model: D1,5 = a*A^b Dependent variable: D1,5 Independent variable: A Standard Parameter Estimate T Error Statistic P-Value Intercept 0,30428 Slope 1,2388 0,11947 2,54693 0,0635 0,0953982 12,9856 0,0002 - o NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 3,36926 Residual 0,0799227 Total (Corr.) 3,44919 3,36926 168,63 0,0002 0,0199807 Correlation Coefficient = 0,988346 R-squared = 97,6829 percent Standard Error of Est = 0,141353 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between D1,5 and A The equation of the fitted model is D1,5 = 1,35565*A^1,2388 Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Double reciprocal 0,9931 98,63% Multiplicative 0,9883 97,68% Linear 0,9840 96,82% Square root-Y 0,9786 95,76% Square root-X 0,9771 95,47% Exponential 0,9599 92,13% Logarithmic-X 0,9514 90,51% -0,9469 89,66% S-curve p Reciprocal-X -0,8556 Reciprocal-Y 73,21% Logistic Log probit Tương quan D1,5 Hvn Regression Analysis - S-curve model: Hvn = exp(a + b/ D1,5) Dependent variable: Hvn Independent variable: D1,5 Standard Parameter Estimate T Error Statistic P-Value Intercept Slope 2,27683 -3,15554 0,0446815 50,9569 0,133105 -23,7071 0,0000 0,0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model Residual 2,75816 0,0196301 2,75816 562,03 0,0000 0,00490752 Total (Corr.) 2,77779 Correlation Coefficient = -0,99646 R-squared = 99,2933 percent Standard Error of Est = 0,070053 The StatAdvisor The output shows the results of fitting an S-curve model model to q describe the relationship between Hvn and D1,5 The equation of the fitted model is Hvn = exp(2,27683 - 3,15554/D1,5) Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -S-curve -0,9965 99,29% Logarithmic-X 0,9956 99,12% Square root-X 0,9875 97,52% Linear 0,9665 93,41% Double reciprocal 0,9663 93,37% Reciprocal-X -0,9655 93,22% Multiplicative 0,9619 92,52% Square root-Y 0,9308 86,63% Exponential 0,8779 77,08% Reciprocal-Y -0,7555 57,07% Logistic Log probit r PHỤ LUC MỘT SỐ HÌNH ẢNH RỪNG CAO SU Rừng Cao su tuổi Rừng Cao su tuổi s Rừng Cao su tuổi Rừng Cao su tuổi t Rừng Cao su tuổi Rừng Cao su tuổi u ... Bình Định, Quốc lộ 25 đến Tuy Hoà, thuộc địa phận tỉnh Phú Yên Ngoài ra, Sân bay Pleiku Gia Lai, có đường bay nối Pleiku với thành phố lớn Đà Nẵng, Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh f Điện lưới Gia Lai... có vị trí quan trọng kinh tế, trị an ninh quốc phòng Gia Lai có 17 đơn vị hành chính: thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa (tên cũ Cheo Reo) huyện: Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đăk Đoa,... huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai Ranh giới tiếp giáp:  Phía bắc giáp: Đức Cơ, Ia Grai, thành phố Pleiku, Đăk Đoa  Phía nam giáp: huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk  Phía đơng giáp: huyện Chư Sê, Chư Pưh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis) TRÊN ĐẤT RỪNG KHỘP (giai đoạn 2007 –2012) TẠI BINH ĐOÀN 15, TỈNH GIA LAI , ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis) TRÊN ĐẤT RỪNG KHỘP (giai đoạn 2007 –2012) TẠI BINH ĐOÀN 15, TỈNH GIA LAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay