ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TRÊN CẤP ĐẤT IV Ở KHU VỰC TÀ NĂNG TỈNH LÂM ĐỒNG

92 5 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********************** LÊ CƠNG HÙNG ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) TRÊN CẤP ĐẤT IV KHU VỰC NĂNG TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********************** LÊ CƠNG HÙNG ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) TRÊN CẤP ĐẤT IV KHU VỰC NĂNG TỈNH LÂM ĐỒNG Ngành: Lâm Nghiệp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN VĂN THÊM Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 i LỜI CẢM TẠ Khóa luận tốt nghiệp kết cuối năm học quy ngành Lâm Nghiệp trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp em xin tỏ lòng biết ơn đến BGH nhà trường ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp tất thầy cô giáo môn Lâm Học Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy PGS TS Nguyễn Văn Thêm tận tình hướng dẫn, cung cấp truyền đạt kiến thức q báu suốt q trình em thực khóa luận tốt nghiệp Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè người động viên giúp đỡ em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Tp.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2013 Sinh Viên thực LÊ CÔNG HÙNG ii TÓM TẮT Đề tài “Đặc điểm cấu trúc, phân hóa tỉa thưa rừng trồng Thơng ba (Pinus keysia Royle ex Gordon) khu vực Năng tỉnh Lâm Đồng” tiến hành từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2013 Mục tiêu đề tài xác định cấu trúc, phân hóa tỉa thưa tự nhiên rừng trồng Thơng ba giai đoạn tuổi khác để làm xây dựng tiêu kỹ thuật chặt nuôi dưỡng rừng Đặc trưng thốngrừng Thông ba từ đến 20 tuổi phân tích dựa 30 tiêu chuẩn điển hình Cấu trúc, phân hóa tỉa thưa tự nhiên rừng Thông ba nghiên cứu tuổi 6, 12 18 Kết nghiên cứu rằng: (1) Mật độ rừng Thông ba cấp tuổi 6, 12 18 tương ứng 1.220 cây/ha, 1410 cây/ha 1392 cây/ha (2) Đường kính bình qn rừng Thơng ba trồng có xu hướng gia tăng theo cấp tuổi; đường kính bình quân tuổi 6,1 cm, tuổi 12 10,2 cm tuổi 18 12,7 cm Hình thái đường cong phân bố N - D có dạng đỉnh, với đỉnh lệch phải tù tuổi 6, tuổi 12 18 (3) Chiều cao bình quân rừng Thơng ba trồng có xu hướng gia tăng theo cấp tuổi; chiều cao bình quân tuổi 6, 12 18 tương ứng 3,0 m, 5,5 m 10,8 m Hình thái đường cong phân bố N - H có dạng lệch đỉnh; tuổi dạng lệch phải nhọn, tuổi 12 có dạng lệch phải nhọn, tuổi 18 có dạng lệch phải nhọn (4) Tổng trữ lượng gỗ rừng trồng Thông ba tuổi 5,8 m3/ha, 12 tuổi 39,8 m3/ha 18 tuổi 121,1 m3/ha, chủ yếu phân bố cấp đường kính nhỏ đến cấp trung bình Nếu có chặt tỉa thưa cường độ chặt tỉa thấp cấp tuổi 6,12 18 tương ứng 14,3 %, 1,4 % 0,7 % cường độ chặt tỉa trung bình cấp tuổi 6, 12 18 tương ứng 5,4 %, 6,8 % 5,9 % (5) Phân tích hồi quy tương quan tiêu điều tra kết sau: (a1) Mơ hình tương quan H – D rừng trồng Thơng ba tuổi có dạng: iii H = 1/(0.517578 - 0.0292125*D) (a2) Mơ hình tương quan H – D rừng trồng Thông ba 12 tuổi có dạng: H = 1/(0.080639 + 1.00393/D) (a3) Mơ hình tương quan H – D rừng trồng Thông ba 18 tuổi có dạng: H = 1/(0.0267554 + 0.840845/D) (b1) Mơ hình tương quan Dt - D rừng Thơng ba tuổi có dạng: Dt = exp(-0.659886 + 0.141667*D) (b2) Mơ hình tương quan Dt - D rừng Thơng ba 12 tuổi có dạng: Dt = 0.196445*D^1.15406 (b3) Mơ hình tương quan Dt - D rừng Thơng ba 18 tuổi có dạng: Dt = 0.205939*D^0.977059 (6) Sự phân hóa tỉa thưa rừng trồng Thông ba tuổi 6, 12 18 mạnh; tỷ lệ cấp sinh trưởng tốt đến trung bình tương ứng 77,0 %, 78,3 % 75,0 % Vì vậy, việc áp dụng biện pháp điều chỉnh lại kết cấu lâm phần thông qua tỉa thưa biện pháp lâm sinh có ý nghĩa (7) Từ kết đề tài đề xuất số giải pháp chặt nuôi dưỡng tỉa thưa rừng Thông ba trồng iv SUMMARY The thesis “The structural characteristics, fragmentation and thinning of Pinus keysia Royle ex Gordon plantation at Ta Nang area, Lam Dong province”, conducted from March 2013to July 2013 The objectives of this study were to define the structure, fragmentation and natural thinning of Pinus keysia plantation for different aging periods The featured statistics of Pinus keysia plantation forest from the age at to 20 were analyzed based on 30 plots The structures, fragmentation and thinning was determined at the age of 6, 12 and 18 The research results showed that: Firstly, The density of Pinus keysia of trees in age 6, 12 and 18 respectively are 1.220 trees/ha, 1.410 trees/ha and 1.392 trees/ha Secondly, the average diameter of Pinus keysia plantation tends to increasing by age class; the average diameter of age is 6.1 cm, age 12 is 10.2 cm and age 18 is 12.7 cm The morphological curve of N – D distribution always has a peak N – D curve has a peak right deviation and skewness at the age of 6, 12 and 18 Thirdly, the average height of Pinus keysia plantation tends to increase by age class, the average height of age 6, 12 and 18 respectively are 3.0 m, 5.5 m and 10.8 m The morphological curve of N – H distribution always has a a peak deviation; age forms right deviation and kurtosis, age 12 forms right deviations and kurtosis, even age 18 is right deviation and kurtosis Fourthly, The total timber volume of Pinus keysia plantation at age is 5.8 m /ha, age 12 is 39.8 m3/ha and age 18 is 121.1 m3/ha, which is mainly distributed from the smallest diameter to the average level The intensity of low thinning at age class 6, 12 and 18 respectively are 14,3 %, 1,4 % and 0,7 % and the intensity of average thinning at age class 6, 12 and 18 respectively are to 5,4 %, 6,8 % and 5,9 % v Fifthly, after analyzing allometric-correlation of the inventory factors obtained: a1 H – D correlation model of Pinus keysia plantation at age form:    H = 1/(0.517578 - 0.0292125*D) a2 H – D correlation model of Pinus keysia plantation at age 12 form: H = 1/(0.080639 + 1.00393/D) a3 H – D correlation model of Pinus keysia plantation at age 18 form: H = 1/(0.0267554 + 0.840845/D) b1 Dt - D correlateon model of Pinus keysia plantation at age 6 form:  Dt = exp(-0.659886 + 0.141667*D) b2 Dt - D correlateon model of Pinus keysia plantation at age 12 form:  Dt = 0.196445*D^1.15406  b3 Dt - D correlateon model of Pinus keysia plantation at age 18 form:  Dt = 0.205939*D^0.977059 Sixthly, the fragmentation and thinning of Pinus keysia plantation at age 6, 12 and 18 is very strength, rate of generation class respectively from best to average are 77.0 %, 78.3 % and 75.0 % So, applied the methods to adjust the stand structure by thinning is silvicultural significance Finally, proposed some solutions in nourishment and thinning of Pinus keysia plantation vi MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ .ii TÓM TẮT iii SUMMARY v MỤC LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC BẢNG xii DANH SÁCH CÁC HÌNH .xiv DANH SÁCH PHỤ LỤC xvi Chương MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.3.Mục tiêu tổng quát 1.4 Mục tiêu nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài Chương ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 2.1 Vị trí địa lý 2.2 Địa hình đất đai 2.3 Điều kiện khí hậu, thủy văn 2.4 Hiện trạng tài nguyên rừng 2.5 Hiện trạng sử dụng đất rừng Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 3.3.1.1 Những tiêu nghiên cứu 3.3.1.2 Phân chia đối tượng nghiên cứu 10 vii 3.3.1.3 Phương pháp thu mẫu, số lượng kích thước mẫu 10 3.3.1.4 Thu thập đặc trưng quần thụ Thông ba 10 3.3.1.5 Thu thập số liệu hoạt động kinh doanh rừng 10 3.3.1.6 Thu thập số liệu đất khí hậu 11 3.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 11 3.3.2.1 Xác định đặc trưng thống kê mô tả quần thụ Thông ba 11 3.3.2.2 Mơ tả phân tích đặc trưng cấu trúc quần thụ Thông ba 11 3.3.2.3 Xác định mối quan hệ số nhân tố điều tra lâm phần 13 3.3.2.4 Xác định phân hóa tỉa thưa quần thụ Thông ba 13 3.3.2.5 Công cụ tính tốn 14 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 15 4.1 Đặc điểm chung rừng trồng Thông ba từ đến 18 tuổi 15 4.2 Đặc điểm cấu trúc rừng trồng thông ba 16 4.2.1 Phân bố N – D rừng trồng Thông ba tuổi 16 4.2.2 Phân bố N – D rừng trồng Thông ba 12 tuổi 19 4.2.3 Phân bố N – D rừng trồng Thông ba 18 tuổi 24 4.3.1 Phân bố chiều cao thân rừng trồng Thông ba tuổi 29 4.3.2 Phân bố chiều cao thân rừng trồng Thông ba 12 tuổi 32 4.3.3 Phân bố chiều cao thân rừng trồng Thông ba 18 tuổi 35 4.4 Phân bố trữ lượng gỗ rừng trồng Thông ba theo cấp đường kính 38 4.4.1 Phân bố M - D rừng trồng Thông ba tuổi 38 4.4.2 Phân bố M - D rừng trồng Thông ba 12 tuổi 39 4.4.3 Phân bố M - D rừng trồng Thông ba 18 tuổi 41 4.5 Quan hệ số nhân tố điều tra cá thể 43 4.5.1 Quan hệ chiều cao với đường kính thân tuổi 43 4.5.2 Quan hệ chiều cao với đường kính thân 12 tuổi 44 4.5.3 Quan hệ chiều cao với đường kính thân 18 tuổi 45 4.5.4 Quan hệ đường kính tán với đường kính thân tuổi 47 4.5.5 Quan hệ đường kính tán với đường kính thân 12 tuổi 49 viii 4.5.6 Quan hệ đường kính tán với đường kính thân 18 tuổi 50 4.6 Phân hóa tỉa thưa tự nhiên rừng trồng Thông ba 52 4.6.1 Phân cấp sinh trưởng rừng trồng Thông ba tuổi 53 4.6.2 Phân cấp sinh trưởng rừng trồng Thông ba 12 tuổi 54 4.6.3 Phân cấp sinh trưởng rừng trồng Thông ba 18 tuổi 56 4.7 Một số đề xuất 57 4.7.1 Nuôi dưỡng rừng trồng Thông ba 57 4.7.2 Dự đoán số tiêu cấu trúc rừng trồng Thông ba 60 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 KẾT LUẬN 61 5.2 KIẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC a ix Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu, đề tài đến kết luận sau đây: (1) Mật độ trồng rừng ban đầu (1.600 cây/ha hay 100%), mật độ rừng trồng Thơng ba tuổi 6, 12 18 tương ứng 1.220, 1.410 1.392 cây/ha (2) Đường kính thân bình qn rừng trồng Thông ba tuổi 6,1 cm Phạm vi biến động đường kính từ 1,6 đến 8,9 cm; 63,3% số tập trung cấp D = 5,0 – 7,0 cm Hình thái đường cong phân bố N – D có dạng đỉnh lệch phải (3) Đường kính thân bình qn rừng trồng Thông ba 12 tuổi 10,2 cm Phạm vi biến động đường kính từ 2,8 đến 19,0 cm; 73,3% số tập trung cấp D = 7,0 – 13,0 cm Hình thái đường cong phân bố N – D có dạng đỉnh lệch phải tù (4) Đường kính thân bình qn rừng trồng Thông ba 18 tuổi 12,7 cm Phạm vi biến động đường kính từ 3,4 đến 29,4 cm; 86,3% số tập trung cấp D = 8,0 – 20,0 cm Hình thái đường cong phân bố N – D có dạng đỉnh lệch phải tù (5) Chiều cao thân bình quân rừng trồng Thông ba tuổi 3,0 m Phạm vi biến động chiều cao từ 2,0 đến 4,17 m; 73,4% số tập trung cấp H = 3,0 – 4,0 m Hình thái đường cong phân bố N – H có dạng đỉnh lệch phải nhọn (6) Chiều cao thân bình qn rừng trồng Thơng ba 12 tuổi 5,5 m Phạm vi biến động chiều cao từ 2,8 đến 7,8 m; 77,2% số tập trung 61 cấp H = 4,0 – 6,0 m Hình thái đường cong phân bố N – H có dạng đỉnh lệch phải nhọn (7) Chiều cao thân bình qn rừng trồng Thơng ba 18 tuổi 10,8 m Phạm vi biến động chiều cao từ 3,3 đến 18,3 m; 76,7% số tập trung cấp H = 6,0 – 12,0 m Hình thái đường cong phân bố N – H có dạng đỉnh lệch trái nhọn (8) Tổng trữ lượng gỗ rừng trồng Thông ba tuổi 5,8 m3/ha (100%); 65,7% phân bố tập trung cấp D = 4,0 – 7,0 cm Tổng trữ lượng gỗ rừng trồng Thông ba 12 tuổi 39,8 m3/ha (100%); 83,2% phân bố tập trung cấp D = 7,0 – 15,0 cm Tổng trữ lượng gỗ rừng trồng Thông ba 18 tuổi 121,1 m3/ha (100%); 86,7% phân bố tập trung cấp D = 11,0 – 23,0 cm (9) Mơ hình dự đốn chiều cao bình quân rừng trồng Thông ba 6, 12 18 tuổi dựa theo đường kính thân bình qn tương ướng với dạng: H = 1/(0.517578 - 0.0292125*D) H = 1/(0.080639 + 1.00393/D) H = 1/(0.0267554 + 0.840845/D) (10) Mơ hình dự đốn đường kính tán bình qn Thông ba 6, 12 18 tuổi dựa theo đường kính thân bình qn tương ướng với dạng: Dt = exp(-0.659886 + 0.141667*D) Dt = 0.196445*D^1.15406 Dt = 0.205939*D^0.977059 (11) Rừng trồng Thông ba tuổi 6, 12 18 có phân hóa tỉa thưa mạnh; tỷ lệ cấp sinh trưởng tốt đến trung bình tương ứng 77,0%, 78,3% 75,0% 62 5.2 KIẾN NGHỊ Đề tài luận văn tốt nghiệp nghiên cứu chi tiết đặc điểm cấu trúc, tình trạng phân hóa tỉa thưa tự nhiên rừng trồng Thông ba tuổi 6, 12 18 Để nuôi dưỡng rừng trồng Thông ba vững chắc, cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu vấn đề có liên quan đến khía cạnh lâm sinh – kinh tế Vì quan tâm đến rừng trồng Thông ba khu vực Năng cần tiếp tục nghiên cứu thêm vấn đề sau đây: (1) Đặc điểm đất thảm tầng thấp tán rừng trồng Thông ba (2) Q trình sinh trưởng rừng trồng Thơng ba (3) Ảnh hưởng tỉa thưa đến cấu trúc, sinh trưởng, phân hóa tỉa thưa rừng trồng Thông ba (4) Xác định chu kỳ khai thác tối ưu rừng trồng Thông vấn đề kinh tế lẫn kỹ thuật 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Việt Hải, 1998 Nghiên cứu số sở khoa học kỹ thuật tỉa thưa rừng trồng Keo tràm vùng Đông Nam Bộ, Tóm tắt luận án tiến sỹ khoa học nơng nghiệp, Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh Kiều Thanh Tịnh, 2002 Nghiên cứu quan hệ diện tích sinh trưởng Keo lai với số nhân tố điều tra, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thêm, 2001 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Stagraphics Plus Version 3.0 5.1 để xử lý thông tin lâm học Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Thêm, 2005 Lâm sinh học, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Huy Sơn cộng sự, 2006 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng Keo lai tuổi thành thục công nghệ rừng trồng Keo lai Đơng Nam Bộ, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Số 4/2006 Phạm Thế Dũng, 2005 Ảnh hưởng bón lót phân đến sinh trưởng dòng Keo lai Tân Lập, tỉnh Bình Phước, Báo cáo hội nghị khoa học công nghệ lâm nghiệp vùng Đông Nam Bộ Phạm Thế Dũng, 2005 Ảnh hưởng bón thúc phân khống đến sinh trưởng dòng Keo lai, Báo cáo hội nghị khoa học công nghệ lâm nghiệp vùng Đông Nam Bộ Tiêu chuẩn ngành 04-TCN-66-2003, 2003 Biểu điều tra kinh doanh rừng trồng 14 lồi chủ yếu, Nxb Nơng Nghiệp, Hà Nội Vũ Tiến Hinh, 2003 Sản lượng rừng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nôi 64 PHỤ LỤC Phụ lục Kiểm định phân bố N-D rừng Thông ba tuổi 1.1 Phân bố Normal Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 3.5 46 25.41 16.69 3.5 4.5 87 72.66 2.83 4.5 5.5 124 154.19 5.91 5.5 6.5 171 202.29 4.84 6.5 7.5 168 164.12 0.09 7.5 8.5 120 82.32 17.24 above 8.5 16 31.01 7.27 -Chi-Square = 54.8779 with d.f P-Value = 3.4461E-11 1.2 Phân bố lognormal Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 3.5 46 19.38 36.56 3.5 4.5 87 97.42 1.11 4.5 5.5 124 177.95 16.36 5.5 6.5 171 178.99 0.36 6.5 7.5 168 125.93 14.05 7.5 8.5 120 71.00 33.82 above 8.5 16 61.32 33.50 -Chi-Square = 135.757 with d.f P-Value = 0.0 a 1.3 Phân bố Gamma Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 3.5 46 20.07 33.51 3.5 4.5 87 87.88 0.01 4.5 5.5 124 172.03 13.41 5.5 6.5 171 189.65 1.83 6.5 7.5 168 138.97 6.07 7.5 8.5 120 75.14 26.78 above 8.5 16 48.27 21.58 -Chi-Square = 103.182 with d.f P-Value = 0.0 1.4 Phân bố Weibull Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 2.5 5.44 2.18 2.5 3.5 44 23.70 17.40 3.5 4.5 87 69.05 4.67 4.5 5.5 124 141.03 2.06 5.5 6.5 171 200.45 4.33 6.5 7.5 168 181.43 0.99 7.5 8.5 120 89.77 10.18 above 8.5 16 21.14 1.25 -Chi-Square = 43.0487 with d.f P-Value = 3.61215E-8 Phụ lục Kiểm định phân bố N-D rừng Thông ba 12 tuổi 2.1 Phân bố Normal Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 2.0 6.86 2.17 2.0 4.0 18 21.94 0.71 4.0 6.0 81 61.38 6.27 6.0 8.0 132 123.84 0.54 8.0 10.0 156 180.17 3.24 10.0 12.0 178 189.07 0.65 12.0 14.0 155 143.10 0.99 14.0 16.0 78 78.11 0.00 16.0 18.0 37 30.74 1.27 above 18.0 10.80 0.73 -Chi-Square = 16.5613 with d.f P-Value = 0.0204547 b 2.2 Phân bố lognormal Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 4.0 21 9.44 14.17 4.0 6.0 81 82.80 0.04 6.0 8.0 132 173.46 9.91 8.0 10.0 156 189.44 5.90 10.0 12.0 178 150.03 5.21 12.0 14.0 155 100.27 29.87 14.0 16.0 78 61.02 4.72 16.0 18.0 37 35.25 0.09 above 18.0 44.30 29.74 -Chi-Square = 99.667 with d.f P-Value = 0.0 2.3 Phân bố Gamma Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 4.0 21 13.36 4.37 4.0 6.0 81 75.14 0.46 6.0 8.0 132 157.20 4.04 8.0 10.0 156 190.68 6.31 10.0 12.0 178 165.24 0.99 12.0 14.0 155 114.14 14.62 14.0 16.0 78 67.01 1.80 16.0 18.0 37 34.81 0.14 above 18.0 28.42 14.67 -Chi-Square = 47.3999 with d.f P-Value = 1.5571E-8 2.4 Phân bố Weibull Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 4.0 21 26.25 1.05 4.0 6.0 81 68.75 2.18 6.0 8.0 132 127.96 0.13 8.0 10.0 156 175.08 2.08 10.0 12.0 178 181.68 0.07 12.0 14.0 155 141.78 1.23 14.0 16.0 78 81.05 0.11 16.0 18.0 37 32.73 0.56 above 18.0 10.72 0.69 -Chi-Square = 8.11026 with d.f P-Value = 0.230137 c Phụ lục Kiểm định phân bố N-D rừng Thông ba 18 tuổi 3.1 Phân bố Normal Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 3.5 26.59 20.93 3.5 6.5 71 62.17 1.26 6.5 9.5 174 129.63 15.19 9.5 12.5 197 188.87 0.35 12.5 15.5 168 192.33 3.08 15.5 18.5 116 136.87 3.18 18.5 21.5 66 68.06 0.06 21.5 24.5 26 23.65 0.23 above 24.5 14 6.83 7.52 -Chi-Square = 51.802 with d.f P-Value = 2.0438E-9 3.2 Phân bố lognormal Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 6.5 74 64.94 1.26 6.5 9.5 174 192.65 1.81 9.5 12.5 197 214.71 1.46 12.5 15.5 168 157.20 0.74 15.5 18.5 116 95.06 4.61 18.5 21.5 66 52.47 3.49 21.5 24.5 26 27.75 0.11 24.5 27.5 14.43 3.82 above 27.5 15.79 4.89 -Chi-Square = 22.1958 with d.f P-Value = 0.0011158 d 3.3 Phân bố Gamma Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 6.5 74 70.28 0.20 6.5 9.5 174 171.06 0.05 9.5 12.5 197 210.07 0.81 12.5 15.5 168 171.35 0.07 15.5 18.5 116 108.42 0.53 18.5 21.5 66 57.74 1.18 21.5 24.5 26 27.16 0.05 24.5 27.5 11.63 1.84 above 27.5 7.30 0.01 -Chi-Square = 4.7415 with d.f P-Value = 0.57737 3.4 Phân bố Weibull Goodness-of-Fit Tests for D Chi-Square Test -Lower Upper Observed Expected Limit Limit Frequency Frequency Chi-Square -at or below 3.5 17.55 12.06 3.5 6.5 71 74.07 0.13 6.5 9.5 174 142.74 6.85 9.5 12.5 197 185.92 0.66 12.5 15.5 168 178.63 0.63 15.5 18.5 116 128.94 1.30 18.5 21.5 66 69.60 0.19 21.5 24.5 26 27.69 0.10 above 24.5 14 9.85 1.75 -Chi-Square = 23.6644 with d.f P-Value = 0.000601917 e Phụ lục Mơ hình mơ tả mối quan hệ H - D rừng Thông ba tuổi Regression Analysis - Reciprocal-Y model: Y = 1/(a + b*X) Dependent variable: H Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 0.517578 0.00753736 68.6683 0.0000 Slope -0.0292125 0.00121043 -24.134 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-V Model 1.2448 1.2448 582.45 Residual 1.56014 730 0.00213718 Total (Corr.) 2.80494 731 Correlation Coefficient = -0.666175 R-squared = 44.3788 percent Standard Error of Est = 0.0462297 The StatAdvisor The output shows the results of fitting an reciprocal-Y model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = 1/(0.517578 - 0.0292125*D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and D at the 99% confidence level f Phụ lục Mơ hình mơ tả mối quan hệ H - D rừng Thông ba 12 tuổi Regression Analysis - Double reciprocal model: Y = 1/(a + b/X) Dependent variable: H Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 0.080639 0.00282417 28.5532 0.0000 Slope 1.00393 0.0223012 45.0171 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P Model 2.79743 2.79743 2026.54 Residual 1.16506 844 0.0013804 Total (Corr.) 3.96249 845 Correlation Coefficient = 0.840225 R-squared = 70.5978 percent Standard Error of Est = 0.0371537 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a double reciprocal model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = 1/(0.080639 + 1.00393/D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and D at the 99% confidence level g Phụ lục Mơ hình mơ tả mối quan hệ H - D rừng Thông ba 18 tuổi Regression Analysis - Double reciprocal model: Y = 1/(a + b/X) -Dependent variable: H Independent variable: D -Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Valu -Intercept 0.0267554 0.00238447 11.2207 0.000 Slope 0.840845 0.0231684 36.2927 0.000 Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio -Model 1.07893 1.07893 1317.16 Residual 0.682341 833 0.000819137 -Total (Corr.) 1.76128 834 Correlation Coefficient = 0.782679 R-squared = 61.2587 percent Standard Error of Est = 0.0286206 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a double reciprocal model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = 1/(0.0267554 + 0.840845/D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between H and D at the 99% confidence level h Phụ lục Phân tích hồi quy tương quan Dt với D rừng Thông ba tuổi Regression Analysis - Exponential model: Y = exp(a + b*X) Dependent variable: Dt Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -0.659886 0.0441824 -14.9355 0.0000 Slope 0.141667 0.00709528 19.9664 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Model 29.2752 29.2752 398.66 Residual 53.6073 730 0.0734347 Total (Corr.) 82.8826 731 Correlation Coefficient = 0.594317 R-squared = 35.3213 percent Standard Error of Est = 0.270988 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a exponential model to describe the relationship between Dt and D The equation of the fitted model is Dt = exp(-0.659886 + 0.141667*D) Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between Dt and D at the 99% confidence level i Phụ lục Phân tích hồi quy tương quan Dt với D rừng Thông ba 12 tuổi Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b -Dependent variable: Dt Independent variable: D -Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value -Intercept -1.62737 0.0629163 -25.8657 0.0000 Slope 1.15406 0.0273751 42.1575 0.0000 -NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio -Model 166.747 166.747 1777.25 Residual 79.1865 844 0.0938228 -Total (Corr.) 245.933 845 Correlation Coefficient = 0.823417 R-squared = 67.8016 percent Standard Error of Est = 0.306305 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between Dt and D The equation of the fitted model is Dt = 0.196445*D^1.15406 Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between Dt and D at the 99% confidence level j Phụ lục Phân tích hồi quy tương quan Dt với D rừng Thông ba 18 tuổi Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b -Dependent variable: Dt Independent variable: D -Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value -Intercept -1.58017 0.0762262 -20.7301 0.0000 Slope 0.977059 0.0305897 31.9408 0.0000 -NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Va -Model 135.446 135.446 1020.22 0.0 Residual 110.59 833 0.132762 -Total (Corr.) 246.036 834 Correlation Coefficient = 0.741964 R-squared = 55.0511 percent Standard Error of Est = 0.364365 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between Dt and D The equation of the fitted model is Dt = 0.205939*D^0.977059 Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a statistically significant relationship between Dt and D at the 99% confidence level k ... is 39.8 m3/ha and age 18 is 121.1 m3/ha, which is mainly distributed from the smallest diameter to the average level The intensity of low thinning at age class 6, 12 and 18 respectively are 14,3... màu cơng nghiệp lâu năm - Nhóm đất thung lũng dốc tụ: Được hình thành phát triển q trình tích đọng sản phẩm trôi từ vùng đồi núi xung quanh xuống, phân bố thung lũng hẹp phẳng ven chân đồi núi,... kiểm định từ mơ hình bậc Y, bậc X, mơ hình mũ đường cong hình chữ S; Y = H Dt, X = D Trình tự phân tích hồi quy tương quan thực theo dẫn chung thống kế tốn học 3.3.2.4 Xác định phân hóa tỉa thưa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TRÊN CẤP ĐẤT IV Ở KHU VỰC TÀ NĂNG TỈNH LÂM ĐỒNG , ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TRÊN CẤP ĐẤT IV Ở KHU VỰC TÀ NĂNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay