NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI LÁ TRÊN CẢI NGỌT TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƢƠNG NĂM 2013

83 5 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHỊNG TRỪ BỆNH THỐI LÁ TRÊN CẢI NGỌT TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƢƠNG NĂM 2013 NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2009 – 2013 SINH VIÊN THỰC HIỆN:ĐỖ THỊ HUỆ TRINH Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2013 i NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHỊNG TRỪ BỆNH THỐI LÁ TRÊN CẢI NGỌT TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƢƠNG NĂM 2013 Tác giả ĐỖ THỊ HUỆ TRINH Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu để cấp kỹ sƣ ngành bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN TS VÕ THỊ THU OANH PGS.TS BÙI CÁCH TUYẾN Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 ii LỜI CÁM ƠN Xin cảm ơn Ban Giám Hiệu Và Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông Học Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tạo tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập Xin chân thành cảm ơn TS Võ Thị Thu Oanh, PGS TS Bùi Cách Tuyến tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em thực hoàn thành đề tài Trân trọng biết ơn quý thầy tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho em suốt thời gian em học tập trƣờng Kính dâng lên ba mẹ sinh thành, yêu thƣơng dạy dỗ nên ngƣời Xin cảm ơn Huỳnh Phi Phụng cho mƣợn đất để thực đề tài, tất cô, xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dƣơng tận tình giúp đỡ trình thực đề tài Cảm ơn bạn lớp Bảo vệ thực vật K35 tơi chia khó khăn, buồn vui sống sinh viên Đại học Nông Lâm đầy kỷ niệm Thành phố Hồ Chí Minh Sinh viên Đỗ Thị Huệ Trinh iii TÓM TẮT Đỗ Thị Huệ Trinh, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHỊNG TRỪ BỆNH THỐI LÁ TRÊN CẢI NGỌT TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƢƠNG NĂM 2013” Giáo viên hƣớng dẫn: TS Võ Thị Thu Oanh, PGS.TS Bùi Cách Tuyến Đề tài đƣợc thực từ tháng 03/2013 – 07/2013 xã Thạnh Hội huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dƣơng với nội dung sau: Điều tra tình hình sản xuất yếu tố ảnh hƣởng đến phát sinh phát triển bệnh thối rau cải xã Thạnh Hội, huyên Tân Uyên, tỉnh Bình Dƣơng Đánh giá hiệu giảm bệnh thối cải số thuốc sinh học áp dụng quy trình Kết đạt đƣợc: Điều tra vấn 20 hộ nơng dân tình hình sản xuất rau cải xã Thạnh Hội huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dƣơng, chúng tơi nhận thấy, đa số nơng dân có thâm niên trồng rau cải lâu năm, diện tích trồng mức trung bình, suất lợi nhuận cao (2 – 2,5 triệu/vụ/1.000 m2) Canh tác rau cải vùng phần lớn theo tập quán cũ, có áp dụng biện pháp luân canh xen canh Trong q trình canh tác, nơng dân nhận biết số loại sâu, bệnh hại nhƣ: bọ nhảy, sâu tơ, sâu khoang, bệnh thối lá, đốm lá, chết con… Điều tra ảnh hƣởng số giống rau cải cấu trồng phổ biến xã Thạnh Hội đến mức độ nhiễm bệnh thối lá, nhận thấy, hầu hết rau cải Thạnh Hội – Tân Uyên – Bình Dƣơng bị nhiễm bệnh thối nấm Rhizoctonia solani gây mức độ nặng nhẹ khác nhau, mức độ nhiễm bệnh giống Hai mũi tên đỏ nặng so với giống công ty Trang Nông, cấu trồng luân canh có mức độ nhiễm bệnh nặng so với trồng xen canh Quy trình phòng trừ bệnh thối nấm Rhizoctonia solani gây cải vụ khô vụ mƣa năm 2013 sở áp dụng thuốc sinh học cho thấy,thuốc sinh học áp dụng quy trình có khả hạn chế gây hại bệnh thối lá, đồng thời không ảnh hƣởng đến sinh trƣởng cải ngọt, góp phần mang lại suất hiệu kinh tế cao cho ngƣời nông dân iv MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cám ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xii Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất rau giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sản xuất rau giới 2.1.2 Tình hình sản xuất rau Việt Nam 2.2 Sơ lƣợc rau cải 2.2.1 Cải xanh 2.2.2 Cải 2.3 Một số bệnh hại rau cải 2.3.1 Bệnh thối 2.3.2 Bệnh đốm 2.3.3 Bệnh thối nhũn 2.3.4 Bệnh sƣng rễ 2.4 Một số đặc điểm nấm Rhizoctonia solani Kuhn gây bệnh thối rau cải 2.5 Vài nét thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sinh học 2.6 Tình hình nghiên cứu 10 2.6.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 10 2.6.2 Tình hình nghiên cứu giới 11 2.7 Đặc điểm số thuốc bảo vệ thực vật sử dụng thí nghiệm 12 v 2.7.1 NLU_Tri (Trƣờng Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh) 12 2.7.2 Wehg (Công ty Heaven’s green Hoa Kỳ) 13 2.7.3 HTG (Công ty TNHH Long Đỉnh) 13 2.7.4 HTD – 01 (Công ty TNHH Long Đỉnh) 14 2.7.5 HTD – 04 (Công ty TNHH Long Đỉnh) 15 2.7.6 Validacin 5L (Sumitomo Chemical Viet Nam) 16 2.7.7 Ditacin 8L (Công ty TNHH Khánh Hiền) 16 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 18 3.1.1 Thời gian 18 3.1.2 Địa điểm 18 3.2 Nội dung 18 3.3 Điều kiện khí hậu thời tiết 18 3.4 Vật liệu thí nghiệm 19 3.5 Phƣơng pháp thí nghiệm 20 3.5.1 Điều tra mức tình hình sản xuất khảo sát ảnh hƣởng số yếu tố canh tác đến phát sinh phát triển bệnh thối rau cải xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, Bình Dƣơng 20 3.5.1.1 Điều tra tình hình sản xuất rau cải xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dƣơng 20 3.5.1.2 Khảo sát ảnh hƣởng số yếu tố canh tác đến phát sinh, phát triển bệnh thối 20 3.5.2 Xây dựng quy trình phòng trừ bệnh thối rau cải sở sử dụng chế phẩm sinh học kích kháng 21 3.5.2.1 Thời gian địa điểm 21 3.5.2.2 Phƣơng pháp 22 3.6 Phƣơng pháp xử lý số liệu 26 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Hiện trạng sản xuất ảnh hƣởng số yếu tố canh tác đến phát sinh phát triển bệnh thối rau cải xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, Bình Dƣơng 27 vi 4.1.1 Hiện trạng sản xuất rau cải Thạnh Hội – Tân Uyên – Bình Dƣơng 27 4.1.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát sinh phát triển bệnh thối rau cải 32 4.1.2.1 Ảnh hƣởng giống đến bệnh thối rau cải 32 4.1.2.2 Ảnh hƣởng cấu trồng đến bệnh thối rau cải 33 4.2 Xây dựng quy trình phòng trừ bệnh thối nấm Rhizoctonia solani gây cải Thạnh Hội – Tân Uyên – Bình Dƣơng vụ khô năm 2013 34 4.3 Xây dựng quy trình phòng trừ bệnh thối nấm Rhizoctonia solani gây cải vụ mƣa năm 2013 39 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 50 vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT BVTV: bảo vệ thực vật CSB: số bệnh NSM: ngày sau mọc NSTT: suất thực thu NT1: nghiệm thức NT2: nghiệm thức RTN: ruộng thí nghiệm RĐC: ruộng đối chứng TLB: tỷ lệ bệnh TNHH: trách nhiệm hữu hạn viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Diện tích, suất, sản lƣợng rau giới giai đoạn 2005 – 2011 Bảng 2.2: Diện tích, suất, sản lƣợng rau Việt Nam từ năm 2005 – 2011 Bảng 3.1: Thời tiết khí hậu Tân Uyên – Bình Dƣơng từ tháng đến tháng năm 2013 18 Bảng 3.2: Các loại thuốc BVTV sử dụng thí nghiệm 19 Bảng 3.3: Những bƣớc quy trình ruộng thí nghiệm ruộng đối chứng vụ khô năm 2013 24 Bảng 3.4: Những điểm quy trình ruộng thí nghiệm ruộng đối chứng vụ mƣa năm 2013 25 Bảng 4.1: Tình hình sản xuất rau cải Thạnh Hội – Tân Uyên – Bình Dƣơng 28 Bảng 4.2: Kỹ thuật canh tác rau cải nông dân xã Thạnh Hội – Tân Uyên – Bình Dƣơng 30 Bảng 4.3: Công tác bảo vệ thực vật nông dân xã Thạnh Hội – Tân Uyên – Bình Dƣơng rau cải 31 Bảng 4.4: Mức độ nhiễm bệnh thối số giống cải xanh, cải xã Thạnh Hội huyện Tân Uyên 33 Bảng 4.5: Ảnh hƣởng cấu trồng đến mức độ nhiễm bệnh thối rau cải Thạnh Hội – Tân Uyên – Bình Dƣơng 34 Bảng 4.6: Diễn biến bệnh thối cải nấm Rhizoctonia solani gây giai đoạn sinh trƣởng khác mơ hình thí nghiệm đối chứng Thạnh Hội – Tân Un – Bình Dƣơng, vụ khơ năm 2013 35 Bảng 4.7: Khả sinh trƣởng phát triển cải hai mô hình thí nghiệm đối chứng thời gian sinh trƣởng khác vụ khô năm 2013 36 Bảng 4.8: Năng suất thực thu ruộng thí nghiệm ruộng đối chứng vụ khô năm 2013 37 Bảng 4.9: Chi phí sản xuất cải Thạnh Hội – Tân Uyên – Thành phố Hồ Chí Minh vụ khơ năm 2013 (tính cho 100 m2) 38 Bảng 4.10: Hiệu kinh tế hai quy trình thí nghiệm đối chứng phòng trừ bệnh thối cải vụ khơ năm 2013, tính cho 100 m2 39 ix Bảng 4.11: Diễn biến bệnh thối cải nấm Rhizoctonia solani gây số giai đoạn sinh trƣởng khác mơ hình thí nghiệm đối chứng Thạnh Hội – Tân Uyên – Bình Dƣơng, vụ mƣa năm 2013 40 Bảng 4.12: Khả sinh trƣởng phát triển cải mơ hình thử nghiệm đối chứng thời gian sinh trƣởng khác Thạnh Hội – Tân Uyên – Bình Dƣơng, vụ mƣa 2013 41 Bảng 4.13: Năng suất thực thu ruộng thí nghiệm ruộng đối chứng vụ mƣa năm 2013 42 Bảng 4.14: Chi phí sản xuất cải Thạnh Hội – Tân Uyên – Thành phố Hồ Chí Minh vụ mƣa năm 2013 (tính cho 150 m2) 43 Bảng 4.15: Hiệu kinh tế hai quy trình thí nghiệm đối chứng phòng trừ bệnh thối cải vụ mƣa 2013, tính cho 150 m2 44 58 So sánh số bệnh 28 NSM hai quy trình vụ khơ năm 2013 CHISOBENH_28NSM Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 3.013 0.494 0.703 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.925 0.468 0.684 0.0802 0.2833 3.8407 14 0.0018 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 1.088 plus or minus 0.608 (0.480 through 1.696) So sánh số bệnh 35 NSM hai quy trình vụ khơ năm 2013 CHISOBENH_35NSM Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 3.086 0.497 0.705 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 2.052 0.386 0.621 0.0815 0.2855 3.6220 14 0.0028 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 1.034 plus or minus 0.612 (0.422 through 1.646 59 So sánh chiều cao NSM quy trình vụ khơ năm 2013 CHIEUCAO_7NSM Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 2.189 0.010 0.099 SAMPLE TWO: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 2.183 0.024 0.156 0.0017 0.0416 0.1602 14 0.8750 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.007 plus or minus 0.089 (-0.083 through 0.096) So sánh chiều cao 14 NSM quy trình vụ khô năm 2013 CHIEUCAO_14NSM Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 6.669 0.708 0.842 SAMPLE TWO: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 6.795 1.693 1.301 0.1674 0.4092 -0.3063 14 0.7639 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.125 plus or minus 0.878 (-0.752 through 1.003) 60 So sánh chiều cao 21 NSM quy trình vụ khơ năm 2013 CHIEUCAO_21NSM Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 14.255 3.199 1.789 SAMPLE TWO: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 14.189 7.231 2.689 0.5435 0.7373 0.0886 14 0.9306 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.065 plus or minus 1.581 (-1.516 through 1.647) So sánh chiều cao 28 NSM quy trình vụ khơ năm 2013 CHIEUCAO_28NSM Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 27.591 8.269 2.876 SAMPLE TWO: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 27.821 9.826 3.135 0.9065 0.9521 -0.2423 14 0.8121 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.231 plus or minus 2.042 (-1.811 through 2.273) 61 So sánh chiều cao 35 NSM quy trình vụ khơ năm 2013 CHIEUCAO_35NSM Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 39.213 5.189 2.278 SAMPLE TWO: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 39.007 3.792 1.947 0.6621 0.8137 0.2540 14 0.8032 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.207 plus or minus 1.745 (-1.538 through 1.952) So sánh số NSM hai quy trình vụ khô năm 2013 SOLA_7NSM Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 2.040 0.013 0.112 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 2.120 0.022 0.147 0.0026 0.0509 -1.5718 14 0.1383 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.080 plus or minus 0.109 (-0.029 through 0.189) 62 So sánh số 14 NSM hai quy trình vụ khơ năm 2013 SOLA_14NSM Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 3.947 0.071 0.267 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 3.947 0.066 0.256 0.0099 0.0995 0.0000 14 1.0000 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.000 plus or minus 0.213 (-0.213 through 0.213) So sánh số 21 NSM hai quy trình vụ khơ năm 2013 SOLA_21NSM Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 5.973 0.085 0.291 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 5.987 0.100 0.316 0.0131 0.1146 -0.1164 14 0.9090 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.013 plus or minus 0.246 (-0.232 through 0.259) 63 So sánh số 28 NSM hai quy trình vụ khơ năm 2013 SOLA_28NSM Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 7.92 0.10 0.31 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 8.07 0.14 0.37 0.0143 0.1195 -1.2276 14 0.2398 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.147 plus or minus 0.256 (-0.110 through 0.403) So sánh số 35 NSM hai quy trình vụ khô năm 2013 SOLA_35NSM Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 10.08 0.10 0.32 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 10.31 0.30 0.54 0.0247 0.1572 -1.4419 14 0.1713 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.227 plus or minus 0.337 (-0.110 through 0.564) 64 So sánh tỷ lệ bệnh 14 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 TLB_14NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 2.890 0.846 0.920 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.947 1.235 1.111 0.1331 0.3649 2.5855 14 0.0216 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.943 plus or minus 0.783 (0.161 through 1.726) So sánh tỷ lệ bệnh 21 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 TLB_21NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 3.768 0.587 0.766 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 2.899 0.211 0.460 0.0284 0.1685 5.1546 14 0.0001 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.869 plus or minus 0.361 (0.507 through 1.230) 65 So sánh tỷ lệ bệnh 28 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 TLB_28NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 4.217 0.444 0.667 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 3.349 0.348 0.590 0.0599 0.2448 3.5435 14 0.0032 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.867 plus or minus 0.525 (0.342 through 1.392) So sánh tỷ lệ bệnh 30 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 TLB_30NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 4.447 0.383 0.619 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 3.507 0.237 0.487 0.0445 0.2110 4.4543 14 0.0005 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.940 plus or minus 0.453 (0.487 through 1.393) 66 So sánh số bệnh 14 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 CHISOBENH_14NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 2.141 0.776 0.881 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.467 0.558 0.747 0.0938 0.3063 2.2008 14 0.0450 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.674 plus or minus 0.657 (0.017 through 1.331) So sánh số bệnh 21 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 CHISOBENH_21NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 3.132 0.539 0.734 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 2.355 0.352 0.593 0.0293 0.1711 4.5423 14 0.0005 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.777 plus or minus 0.367 (0.410 through 1.144) 67 So sánh số bệnh 28 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 CHISOBENH_28NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 3.586 0.468 0.684 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 2.790 0.213 0.461 0.0468 0.2164 3.6780 14 0.0025 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.796 plus or minus 0.464 (0.332 through 1.260) So sánh số bệnh 30 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 CHISOBENH_30NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 3.775 0.536 0.732 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 2.955 0.216 0.465 0.0500 0.2237 3.6655 14 0.0025 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.820 plus or minus 0.480 (0.340 through 1.300) 68 So sánh chiều cao NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 CHIEUCAO_7NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 2.741 0.117 0.342 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 2.809 0.110 0.332 0.0110 0.1049 -0.6485 14 0.5271 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.068 plus or minus 0.225 (-0.157 through 0.293) So sánh chiều cao 14 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 CHIEUCAO_14NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 7.793 0.953 0.976 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 7.661 0.666 0.816 0.0264 0.1626 0.8118 14 0.4305 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.132 plus or minus 0.349 (-0.217 through 0.481) 69 So sánh chiều cao 21 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 CHIEUCAO_21NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 15.061 5.694 2.386 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 14.685 2.401 1.549 0.1621 0.4026 0.9340 14 0.3661 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.376 plus or minus 0.863 (-0.487 through 1.239) So sánh chiều cao 28 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 CHIEUCAO_28NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 27.137 9.989 3.161 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 27.083 5.184 2.277 0.6778 0.8233 0.0664 14 0.9480 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.055 plus or minus 1.766 (-1.711 through 1.820) 70 So sánh chiều cao 30 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 CHIEUCAO_30NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 30.865 6.669 2.582 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 31.105 4.962 2.228 0.5585 0.7474 -0.3211 14 0.7529 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.240 plus or minus 1.603 (-1.363 through 1.843) So sánh số NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 SOLA_7NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 1.97 0.00 0.07 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.99 0.00 0.05 0.0002 0.0133 -1.0000 14 0.3343 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.013 plus or minus 0.029 (-0.015 through 0.042) 71 So sánh số 14 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 SOLA_14NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 3.84 0.06 0.25 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 3.89 0.04 0.21 0.0021 0.0456 -1.1687 14 0.2620 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.053 plus or minus 0.098 (-0.045 through 0.151) So sánh số 21 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 SOLA_21NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 5.81 0.09 0.31 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 5.87 0.09 0.30 0.0097 0.0985 -0.5415 14 0.5967 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.053 plus or minus 0.211 (-0.158 through 0.265) 72 So sánh số 28 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 SOLA_28NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 7.87 0.07 0.26 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 7.96 0.13 0.36 0.0137 0.1169 -0.7985 14 0.4379 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.093 plus or minus 0.251 (-0.157 through 0.344) So sánh số 30 NSM hai quy trình vụ mƣa năm 2013 SOLA_30NSM(2) Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : dc Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: 9.05 0.07 0.27 SAMPLE TWO: -Variable : tn Cases through 15 Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 9.19 0.15 0.38 0.0124 0.1116 -1.1952 14 0.2519 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.133 plus or minus 0.239 (-0.106 through 0.373) ... sinh viên Đại học Nơng Lâm đầy kỷ niệm Thành phố Hồ Chí Minh Sinh viên Đỗ Thị Huệ Trinh iii TÓM TẮT Đỗ Thị Huệ Trinh, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 “NGHIÊN CỨU... 2013 53 Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Rau nguồn thực phẩm thi u thay đƣợc phần ăn hàng ngày Rau cung cấp cho thể nhiều chất cần thi t nhƣ loại vitamin, chất khoáng, chất xơ phần nhỏ đạm, giúp... trồng Do đó, việc quản lý bệnh thƣờng gặp nhiều khó khăn Ở Liên Xơ (cũ), Philippine Thái Lan sử dụng nấm Trichoderma để phòng trừ nấm đất gây hại trồng nhƣ: Rhizoctonia solani, Sclerotium, 12 Pythium,Verticillium
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI LÁ TRÊN CẢI NGỌT TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƢƠNG NĂM 2013 , NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI LÁ TRÊN CẢI NGỌT TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƢƠNG NĂM 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay