QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ

69 5 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************* ĐÀO CHÂU THÂN THƢƠNG Q TRÌNH SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************* ĐÀO CHÂU THÂN THƢƠNG Q TRÌNH SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ Ngành: Công nghệ sản xuất giấy bột giấy LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn: TS PHAN TRUNG DIỄN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 i LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn ba mẹ sinh thành nuôi dạy khôn lớn đến ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm, đặc biệt quý thầy cô khoa Lâm Nghiệp truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu Em xin chân thành cảm ơn công ty cổ phần giấy Vĩnh Huê tạo điều kiện cho em thực tập công ty Em xin chân thành cảm ơn cơ, chú, anh, chị, phòng ban, phân xưởng tận tình giúp đỡ em thời gian thực tập công ty Em xin chân thành cảm ơn thầy Ts Phan Trung Diễn truyền đạt cho em nhiều kiến thức bổ ích tận tình hướng dẫn em suốt q trình hồn thành khóa luận Cuối em xin chúc tất quý thầy, cô trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM với quý cô chú, anh chị Công Ty cổ phần Giấy Vĩnh Huê mạnh khỏe hạnh phúc TP.HCM, ngày 30 tháng năm 2013 Sinh viên thực Đào Châu Thân Thương ii TĨM TẮT Dựa tính cấp thiết đề tài giúp đỡ tận tình ban lãnh đạo nhà máy giấy Vĩnh Huê, đề tài đƣợc thực từ ngày 15/03/2013 đến ngày 30/06/2013 với nội dung nhƣ sau: “Q trình sản xuất công ty cổ phần Giấy Vĩnh Huê” Giới thiệu công đoạn, khâu công nghệ sản xuất giấy nhà máy từ khâu chuẩn bị nguyên liệu khâu thành phẩm Xác định đầu vào công đoạn sản xuất dòng thải cơng đoạn Đánh giá trạng môi trƣờng công ty cổ phần giấy Vĩnh Huê áp dụng SXSH Đề xuất giải pháp phân tích tính khả thi nhằm hồn thiện sản xuất nhà máy Giới thiệu việc áp dụng công nghệ kết thu đƣợc công ty cổ phần giấy Vĩnh Huê số công ty giấy nƣớc iii ABSTRACT Based on the urgency of the subject and the enthusiastic help of the leadership mill Vinh Hue, subjects were made from 15/03/2013 until 30/06/2013 with the following main content: “Cleaner production process in a joint stock company Vinh Hue Paper” Introduction to the stage, the stage production technology of paper manufacturing from raw material preparation to finished products Determine the input of the production stages and each stage of the waste stream Assessing the current state of the environment in Vinh Hue Paper Corporation after CP To propose solutions and analyze the feasibility of the proposed solutions to improve production at the plant cleaner Introduction to the adoption of clean technologies and the results obtained in Vinh Hue Paper Corporation and a number of paper companies at home and abroad iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC HÌNH ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Lời giới thiệu 1.2 Mục đích, mục tiêu nội dung đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Mục tiêu đề tài 1.2.3 Nội dung thực đề tài 1.3 Phạm vi giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan ngành giấy bột giấy 2.1.1 Giới thiệu chung ngành giấy bột giấy 2.1.2 Ngành giấy bột giấy Việt Nam 2.1.3 Các ảnh hƣởng mặt môi trƣờng 2.1.3.1 Nƣớc thải 2.1.3.2 Khí thải 2.1.3.3 Chất thải rắn 2.2 Tổng quan công ty cổ phần giấy Vĩnh Huê 2.2.1 Một số thông tin công ty 2.2.2 Quá trình hình thành phát triển 10 v 2.2.3 Hoạt động sản xuất nguyên nhiên vật liệu để phục vụ sản xuất nhà máy 10 2.3 Giới thiệu công nghệ sản xuất 12 2.3.1 Cơ sở lý thuyết sản xuất 12 2.3.2 Định nghĩa sản xuất 13 2.3.3 Các kỹ thuật sản xuất 14 2.3.3.1 Giảm nguồn thải 14 2.3.3.2 Tái chế 14 2.3.3.3 Cải tiến sản phẩm 14 2.3.4 Lợi ích sản xuất 15 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Nội dung nghiên cứu 16 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 16 3.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu từ internet cách quản lý sản xuất 16 3.2.2 Phƣơng pháp điều tra lấy số liệu trực tiếp từ nhà máy 16 3.2.3 Phƣơng pháp bƣớc thực nhằm nghiên cứu tổ chức triển khai sản xuất 17 3.2.3.1 Bƣớc 1: Bắt đầu 17 3.2.3.2 Bƣớc 2: Phân tích cơng đoạn 18 3.2.3.3 Bƣớc 3: Phân tích bƣớc quy trình 22 3.2.3.4 Bƣớc 4: Lựa chọn giải pháp SXSH 22 3.2.3.5 Bƣớc 5: Thực giải pháp SXSH 24 3.2.3.6 Bƣớc 6: Duy trì hoạt động SXSH 25 3.2.4 Phƣơng pháp tham khảo ý kiến thầy cô chuyên gia 25 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ 26 4.1 Phƣơng pháp quản lý sản xuất có liên quan đến sản xuất 26 4.1.1 Phƣơng pháp quản lý 5S Kaizen 26 4.1.2 Đánh giá khả ứng dụng kết đạt đƣợc 5S Kaizen 28 vi 4.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất giấy vệ sinh nhà máy 29 4.3 Đánh giá trạng môi trƣờng nhà máy giấy Vĩnh Huê 30 4.3.1 Tình hình nhiễm nguồn nƣớc 30 4.3.1.1 Ô nhiễm nƣớc thải sản xuất 30 4.3.1.2 Ô nhiễm nƣớc thải sinh hoạt 31 4.3.2 Tình hình nhiễm bụi khí thải 31 4.3.3 Tình hình nhiễm chất thải rắn, chất thải nguy hại 33 4.4 Kết thực SXSH tình trạng thực nhà máy giấy Vĩnh Huê 33 4.5 Các biện pháp giảm thiểu xử lý ô nhiễm môi trƣờng đƣợc áp dụng 36 4.5.1 Đối với nƣớc thải 36 4.5.1.1 Nƣớc thải sinh hoạt 36 4.5.1.2 Nƣớc thải từ trình sản xuất 37 4.5.1.3 Đối với nƣớc mƣa chảy tràn 38 4.5.2 Đối với môi trƣờng không khí 38 4.5.2.1 Các biện pháp thực nhằm hạn chế ô nhiễm bụi tiếng ồn 38 4.5.2.2 Các biện pháp thực nhằm hạn chế tác động khí thải lò 39 4.5.3 Đối với chất thải rắn chất thải nguy hại 39 4.6 Phân tích nguyên nhân phát sinh chất thải biện pháp khắc phục nhằm hồn thiện SXXH cơng ty cổ phần giấy Vĩnh Huê 40 4.7 Các giải pháp đề xuất tính khả thi nhằm hoàn thiện SXSH nhà máy giấy Vĩnh Huê 43 4.7.1 Phân tích tính khả thi mặt kỹ thuật 43 4.7.2 Phân tích tính khả thi mặt môi trƣờng 45 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Những cản trở sản xuất 47 5.3 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 51 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP Cleaner Production Sản xuất BOD Biochemical Oxygen Demand Nhu cầu oxy sinh hóa COD ChemicalOxygen Demand Nhu cầu oxy hóa học SS Suspended Solid Hàm lƣợng chất rắn lơ lửng TSS Total Suspended Solid Tổng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng IP Industry Paper Giấy công nghiệp SXSH Sản xuất TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TCVS Tiêu chuẩn vệ sinh TRS Tổng lƣợng lƣu huỳnh dạng khử M&E Cân nguyên liệu lƣợng UNEP Chƣơng trình mơi trƣờng LHQ VNĐ Việt Nam Đồng viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Áp dụng việc sản xuất thƣờng sản xuất 12 Hình 3.1: Các bƣớc tiến tới sản xuất 17 Hình 4.1: Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất giấy vệ sinh nhà máy 29 Hình 4.2: Sơ đồ cơng nghệ xử lý nƣớc thải sản xuất 37 Hình 4.3: Sơ đồ cơng nghệ hệ thống xử lý khí thải lò 39 Hình 4.4: Giấy đứt phân xƣởng xeo 42 Hình 4.5: Hệ thống nƣớc bị rò rỉ 42 Hình 4.6: Hơi bị thất thoát phân xƣởng xeo 43 ix Bảng 4.7: Tính khả thi mặt kỹ thuật giải pháp Yêu cầu kỹ thuật Giải pháp đề xuất Trong lắp đặt Trong thao tác Hạn chế việc sử Có dụng nƣớc hồ quậy bột phận pha lỗng khác Ổn định nồng độ Khơng trƣớc nghiền để bột đạt đƣợc độ nghiền nhanh Lắp đặt hệ thống Có điều chỉnh tự động Lƣợng nƣớc Có ngƣng lơ sấy thải đƣợc đƣa cho nồi sử dụng lại Lập kế hoạch Có phát bệnh giấy đề giải pháp xử lý để giảm lƣợng phế phẩm Cải thiện Có nhà, xƣởng vệ sinh cơng nghiệp Thƣờng xun Khơng có kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân Đầu tƣ vốn lắp Có đặt nồi để giảm lƣợng khí thải giảm định mức tiêu hao dầu Không Ảnh hƣởng mặt kỹ thuật Ảnh Tiết kiệm Tính khả hƣởng thi kỹ Năng Vật liệu đến thuật lƣợng vào suất chung Có lợi Khơng – Trung bình Có Có lợi + Khơng Cao Khơng Không Không – Cao Không Không + + Cao Không Có lợi + + Trung bình Khơng Khơng Khơng – Trung bình Có Có lợi Khơng Khơng Cao Khơng Có lợi + Khơng Cao 44 4.7.2 Phân tích tính khả thi mặt mơi trƣờng Cũng nhƣ tính khả thi mặt kỹ thuật, tính khả thi mặt mơi trƣờng đƣợc đánh giá theo ba mức: Cao, trung bình thấp Bảng 4.8: Tính khả thi mặt mơi trƣờng Giải pháp đề xuất Nƣớc Khí Chất thải rắn Tính khả thi Phân cơng ngƣời cơng nhân Giảm lƣợng Giảm chất có tay nghề cao đảm trách nƣớc thải thải rắn Cao việc quậy bột Nâng cao tay nghề – – – Cao – – – Cao Giảm lƣợng Cao ngƣời công nhân Hạn chế tối thiểu số lần dừng máy Bảo quản tốt cuộn giấy – gốc để tránh thất thoát chất thải rắn Lắp đặt đồng hồ đo lƣợng Giảm lƣợng nƣớc sử dụng cho công nƣớc sử đoạn có sử dụng đến nƣớc dụng – – Cao – – Cao – – Thấp lƣợng nƣớc thải Lắp đặt van nƣớc tự Giảm lƣợng động để điều tiết lƣợng nƣớc nƣớc sử sử dụng dụng Kiểm soát chặt chẽ độ cứng – 45 nƣớc cấp cho lò Tối ƣu hố lƣợng Khơng Khơng Khơng Thấp Giảm chất Trung thích hợp cho động Thay động chạy công suất không hiệu Lập kế hoạch cho việc kiểm Giảm tải soát tiêu COD, BOD, lƣợng v.v… nhiễm 10 Tối ƣu hố việc tận dụng Giảm lƣợng nƣớc trắng, dùng nƣớc trắng nƣớc sử cấp cho công đoạn pha dụng lỗng, phá bọt giảm lƣợng – – thải rắn bình Giảm chất Cao thải rắn nƣớc thải 11 Cách nhiệt tốt hệ thống Không – Thấp Không Thấp ống cấp 12 Tối ƣu hố thời gian Khơng nghiền 46 Không Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thơng qua q trình khảo sát để tìm giải pháp SXSH ta thấy hầu hết giải pháp cho kết khả quan, mang lại hiệu kinh tế mà mang lại lợi ích mơi trƣờng, cải thiện đƣợc hình ảnh nhà máy để nhà máy khơng nhà máy sản xuất gây ô nhiễm môi trƣờng gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng sống ngƣời xung quanh, mà trình sản xuất luôn đạt đƣợc hiệu cao, đảm bảo ln q trình sản xuất Do đó, cách tiếp cận SXSH cách có hệ thống giúp cho nhà máy xác định đƣợc hội SXSH nhằm nâng cao hiệu sản xuất Qua trình tìm hiểu nghiên cứu SXSH cơng ty cổ phần giấy Vĩnh Huê đến kết luận sau:  Hầu hết giải pháp có lợi mặt môi trƣờng, giảm đƣợc lƣợng nƣớc sử dụng giảm nguồn chất thải môi trƣờng mục đích cần đạt đƣợc SXSH  Các cơng đoạn sản xuất nhà máy chƣa hồn toàn tự động mà phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm làm việc ngƣời công nhân vận hành máy, thời gian ngừng máy nhiều 5.2 Những cản trở sản xuất Gần SXSH đƣợc chứng minh cách thức tiếp cận chủ động nhằm nâng cao khả sinh lợi, cải thiện môi trƣờng làm việc giảm ô nhiễm ngành sản xuất giấy bột giấy Tuy nhiên, tồn số rào cản làm ngừng trệ cản trở tiến độ chƣơng trình SXSH nhƣ: 47  Rào cản thái độ: Các đánh giá SXSH nghiên cứu khác thƣờng nhiều loại rào cản khác đƣợc đƣa dƣới thuật ngữ tài kỹ thuật nhƣng lại vấn đề thái độ Ta phân loại rào cản thái độ nhƣ sau: - Bàng quan với vấn đề quản lý nội vi môi trƣờng - Không muốn thay đổi: Nhân nhà máy thƣờng không muốn thay đổi sợ thất bại không hiểu rõ SXSH  Rào cản hệ thống: Các rào cản mang tính hệ thống đƣợc xác định nhƣ sau: - Thiếu kỹ quản lý chuyên nghiệp - Các hồ sơ sản xuất sơ sài - Các hệ thống quản lý không đầy đủ hiệu  Rào cản tổ chức: Các rào cản mang tính tổ chức đƣợc phân thành 03 nhóm tách biệt nhƣng liên quan tới (đặc biệt cơng ty vừa nhỏ): - Tập trung hóa quyền định - Quá trọng vào sản xuất - Khơng có tham gia cơng nhân  Rào cản kỹ thuật: Các rào cản kỹ thuật nhà máy doanh nghiệp vừa nhỏ nhóm lại nhƣ sau: - Năng lực kỹ thuật hạn chế - Tiếp cận thông tin kỹ thuật gặp hạn chế - Các hạn chế cơng nghiệp  Rào cản kinh tế: Các rào cản kinh tế SXSH là: - Các ƣu đãi tài chủ yếu ƣu tiên khối lƣợng sản xuất chi phí sản xuất - Ngun liệu thơ giá thấp dễ kiếm - Chính sách đầu tƣ hành - Vốn có chi phí cao khó tiếp cận 48  Rào cản phủ: Các rào cản phủ bao gồm sách cơng nghiệp khuyến khích triển khai SXSH, sách mơi trƣờng khuyến khích hoạt động xử lý cuối đƣờng ống thay giải pháp phòng ngừa 5.3 Kiến nghị Để trì đƣợc SXSH nhà máy cần có giải pháp sau đây:  Nên thƣờng xuyên lập báo cáo môi trƣờng, giải pháp để nhà máy nắm đƣợc tình hình mơi trƣờng báo cáo sử dụng nhƣ công cụ dự báo nội SXSH  Khuyến khích thử nghiệm đặc biệt giải pháp khơng có chi phí chi phí thấp để hạn chế rủi ro, khuyến khích tồn công nhân viên nhà máy việc thực SXSH  Đối với công tác quản lý sản xuất nên xây dựng chƣơng trình nâng cao nhận thức SXSH nhƣ nhận thức bảo vệ môi trƣờng 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành giấy bột giấy – Trung tâm Sản xuất Việt Nam Khoa học Công nghệ Môi trƣờng – Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Hợp phần Sản xuất cơng nghiệp – chƣơng trình hợp tác phát triển Việt Nam – Đan Mạch môi trƣờng – Bộ Công Thƣơng Bài Sản xuất – trang web sở tài ngun mơi trƣờng thành phố Hồ Chí Minh http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn Bài Tiếp cận sản xuất & số kinh nghiệm thực sản xuất Ấn Độ – trang web sở tài ngun mơi trƣờng thành phố Hồ Chí Minh http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn Nguyễn Thị Ngọc Bích – Kỹ thuật xenlulơ Giấy – Nhà xuất đại học Quốc Gia TPHCM Lê Thị Thu Hiền – Nghiên cứu trình sản xuất nhà máy giấy Bình An – Luận văn năm 2008 – Trƣờng ĐH Nông Lâm TPHCM Nguyễn Thị Lộc – Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất giấy vệ sinh trắng trơn xuất công ty cổ phần giấy Vĩnh Huê – Trƣờng ĐH Nông Lâm TPHCM ThS Cao Thị Nhung – Tính chất Giấy – Đại Học Bách Khoa TPHCM Trần đức Thiện – Khảo sát quy trình sản xuất công ty TNHH thành viên Sài Gòn Mỹ Xuân – Luận văn năm 2009 – Trƣờng ĐH Nông Lâm TPHCM Tài liệu công ty cổ phần giấy Vĩnh Huê 10 Các TCVN môi trƣờng chất thải công nghiệp 50 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết thu đƣợc số cơng ty điển hình Việt Nam Cơng ty Giấy Xuân Ðức sở sản xuất bìa carton duplex không tẩy từ loại xơ sợi thứ cấp với công suất lắp đặt 10 tấn/ngày Công ty có 180 ngƣời tổng doanh thu hàng năm 10 triệu đô la Mỹ Sản phẩm công ty đƣợc tiêu thụ thị trƣờng nƣớc, chủ yếu phục vụ công nghiệp Ðây doanh nghiệp nhà nƣớc có hệ thống quản lý có hiệu Công ty bị quan quản lý môi trƣờng liệt kê vào danh sách “sổ đen” thải vào hệ thống thành phố lƣợng lớn nƣớc thải không qua xử lý Trên giới, nhƣ số ngành khác, ngành giấy bột giấy qua giai đoạn suy thối Cơng ty Giấy Xn Ðức chịu áp lực cải thiện trạng kinh tế Cơng ty Giấy Xn Ðức tham gia dự án sản xuất với hai mục tiêu giảm chi phí sản xuất giảm tải lƣợng nhiễm môi trƣờng Mục tiêu thứ hai hỗ trợ cho công ty đảm bảo tuân thủ luật môi trƣờng Ðội sản xuất gồm thành viên đƣợc thành lập dƣới đạo phó giám đốc cán điều hành công ty Trong giai đoạn đánh giá sơ dự án dựa lƣợng nguyên liệu tiêu thụ, công ty chọn phạm vi sau đối tƣợng kiểm toán sản xuất  Tiết kiệm nƣớc  Tiết kiệm dầu đốt (nhiên liệu) lƣợng điện  Tiết kiệm ngun liệu thơ hố chất  Giảm tỷ lệ giấy rách (bị loại trình hồn tất/giấy lề) Tổng số có 45 giải pháp sản xuất đƣợc đội sản xuất xây dựng đánh giá Trong số này, 37 giải pháp mang tính khả thi đƣợc đƣa vào danh sách thực Ðến có 21 giải pháp đƣợc cơng ty thực từ nội lực nguồn tài đầu tƣ hạn hẹp 200 triệu đồng (15.000 đô la Mỹ) Các giải pháp tiết kiệm trực tiếp cho công ty 1.288 triệu đồng/năm (96.000 đô la Mỹ) Nhƣ vậy, tổng thời gian hồn vốn dƣới 02 tháng Phần lợi ích 51 môi trƣờng thu đƣợc giảm 33 % nƣớc thải, ƣớc tính giảm 20 % tải lƣợng nhiễm, giảm 30 % phát thải khí 30 % chất thải rắn Công ty Giấy Xuân Ðức tiếp tục nỗ lực sản xuất kết trình bày chƣa phải kết cuối Công ty đƣa hầu hết giải pháp sản xuất tập trung chi phí cao cho máy xeo thứ ba (chƣơng trình mở rộng) Máy xeo chƣa đƣợc đƣa vào vận hành chƣa đƣợc tính vào phần kết nghiên cứu Công ty tham gia vào chƣơng trình bảo tồn lƣợng Bộ KHCNMT có đƣợc nội lực để mở rộng chƣơng trình sản xuất Cơng ty phát triển hệ thống quản lý thích hợp để đảm bảo việc kiểm soát nguyên liệu tiêu thụ, đặc biệt kế hoạch sản xuất để giảm lƣợng giấy lề (rách) Lƣợng tài nguyên tiêu thụ cụ thể bao gồm lƣợng điện, nhiên liệu giấy loại (rách) đƣợc giám sát hàng ngày có biện pháp điều chỉnh cần thiết Công ty bắt đầu xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải (xử lý sơ bộ) Từ tham gia vào dự án tiết kiệm lƣợng có thành viên nhóm đƣợc đào tạo sản xuất trƣớc triển khai chƣơng trình, cơng ty khơng gặp trở ngại vấn đề thái độ, nhận thức Mặc dù vậy, điều phối nhóm sản xuất áp lực thực nhân viên gây khó khăn thời gian nỗ lực cần thiết để cơng tác triển khai có hiệu Trong q trình thực dự án, cơng ty đƣợc mở rộng nhiều giải pháp sản xuất đƣợc xây dựng trình dự án đƣợc đƣa vào áp dụng cho giai đoạn mở rộng Cơng ty có cam kết mạnh mẽ tiếp tục phát triển dự án xa Công ty Giấy Xuân Ðức cam kết tiếp tục khảo sát hội sản xuất khác xử lý chất thải lại Tóm tắt dự án trình diễn sản xuất Cơng ty Giấy Xuân Ðức:  Đầu tƣ: 200 triệu đồng  Tiết kiệm: 1.288 triệu đồng  Thời gian hoàn vốn: < tháng 52  Lợi ích mơi trƣờng: giảm 33 % nƣớc thải, giảm 20 % tải lƣợng ô nhiễm, giảm 30 % phát thải khí, giảm 30 % chất thải rắn  Cải thiện chất lƣợng sản phẩm: giảm tỉ lệ giấy rách khâu đóng gói Tăng 50 % sản lƣợng Công ty Giấy Linh Xuân doanh nghiệp sản xuất giấy bột giấy qui mô vừa từ giấy loại tre nứa, với công suất thiết kế cho giấy vệ sinh 2.000 tấn/năm, cho giấy vàng mã 5.000 tấn/năm Sau này, công ty chuyển phận sản xuất giấy vàng mã cho cơng ty khác nghiên cứu giới hạn phần sản xuất giấy vệ sinh Giấy vệ sinh chủ yếu đƣợc tiêu thụ thị trƣờng nƣớc nhƣng việc kinh doanh gặp vài cạnh tranh, nhu cầu thị trƣờng khoảng lợi nhuận thu đƣợc; đó, cơng ty tìm cách mở rộng thị trƣờng xuất thấy rõ cần thiết phải cải thiện chất lƣợng sản phẩm Do tải lƣợng ô nhiễm hữu cao lƣợng nồng độ từ phần dịch đen phát sinh trình làm bột giấy từ tre nứa, công ty bị quan quản lý môi trƣờng liệt kê vào danh sách “sổ đen” Nhu cầu cải thiện chất lƣợng trạng mơi trƣờng hai động lực chủ yếu để cơng ty tham gia chƣơng trình trình diễn kỹ thuật sản xuất Một đội sản xuất gồm thành viên dƣới giám sát phó giám đốc phụ trách sản xuất đƣợc thành lập Ðội tập trung quan tâm vào vấn đề giảm lƣợng nƣớc, hoá chất tẩy, tiêu thụ, giảm lƣợng giấy loại, nhiên liệu lƣợng điện nhƣ kiểm soát hợp lý định lƣợng xơ sợi sản phẩm Sau tiến hành đánh giá chi tiết sản xuất xử lý số liệu, công ty chọn đƣợc 34 giải pháp sản xuất mang tính khả thi để thực Ðến có 19 giải pháp đƣợc triển khai với số vốn đầu tƣ khiêm tốn 700 triệu đồng (50.000 đô la Mỹ) Các giải pháp trực tiếp tiết kiệm hàng năm cho công ty 1.400 triệu đồng (100.000 đô la Mỹ) Nhƣ vậy, thời gian hồn vốn trung bình tháng Các kết tài mơi trƣờng máy xeo lắp đặt để xeo giấy vệ sinh tờ đơi định lƣợng thấp chƣa đƣợc tính vào kết nghiên cứu Các lợi ích mơi trƣờng chủ yếu giảm đƣợc 45 % nƣớc thải, giảm đáng kể tải lƣợng ô 53 nhiễm hữu hợp chất hữu clo giảm đƣợc 39 % hoá chất tẩy, giảm đƣợc khoảng 35 % phát thải khí việc giảm 33 % nhiên liệu tiêu thụ Sau thực giải pháp sản xuất lại, lƣu lƣợng tải lƣợng nhiễm nƣớc thải tiếp tục đƣợc giảm thêm Công ty cải thiện hệ thống quản lý để đảm bảo kiểm soát tốt lƣợng nguyên liệu tiêu thụ, chất lƣợng giấy tỷ lệ giấy rách thành phẩm, nhằm giảm tỷ lệ xử lý lại Hiện nay, báo cáo sản lƣợng nguyên liệu tiêu thụ đƣợc ghi lại hàng ngày có thực giải pháp điều chỉnh cần thiết Số liệu báo cáo kiểm tốn khơng đƣợc ghi chép đầy đủ, hiểu biết khái niệm sản xuất thái độ khác việc thay đổi thực trở ngại gặp phải trình đánh giá sơ Mặc dù vậy, với số kinh nghiệm vài kết sản xuất trƣớc đây, ví dụ nhƣ kiểm soát thay đổi định lƣợng giấy, làm thay đổi quản lý thái độ cán Hơn 50 % giải pháp sản xuất đƣợc thực nội lực cơng ty thời gian tƣơng đối ngắn Ban lãnh đạo định xem xét đánh giá sản xuất điều kiện thay đổi việc chuyển giao trình sản xuất giấy vàng mã Tóm tắt dự án trình diễn sản xuất Công ty Giấy Linh Xuân:  Đầu tƣ: 700 triệu đồng (USD 55.000)  Tiết kiệm: 1.400 triệu đồng (USD 100.000)  Thời gian hoàn vốn: < tháng  Lợi ích mơi trƣờng: Giảm 45 % lƣợng nƣớc thải ; Giảm 35 % tải lƣợng nhiễm; Giảm 20 % phát thải khí; Giảm 30 % chất thải rắn  Thay đổi quản lý: Hệ thống quan trắc để giám sát lƣợng nguyên liệu tiêu thụ, kiểm soát chất lƣợng tỷ lệ giấy rách  Cải thiện chất lƣợng sản phẩm: Ðịnh lƣợng giấy đồng đều, có khả sản xuất giấy vệ sinh tờ mỏng kép, sản lƣợng tăng giảm tỷ lệ giấy rách 54 Phụ lục 2: Một số biện pháp kết thu đƣợc sản xuất số nhà máy nƣớc CÔNG TY LIÊN HIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY – lắp đặt truyền động vô cấp (VSD) cho bơm khử khí, bơm dầu nặng bơm nước phục vụ nhà máy Công ty Liên hiệp Giấy Bột Giấy (UPPC) nhà sản xuất hàng đầu Philippin giấy công nghiệp chất lƣợng cao, có giấy medium ép sóng bìa lót dùng sản phẩm đóng gói bìa carton Tải động bơm khử khí, bơm dầu nặng bơm nƣớc phục vụ nhà máy không mức tối ƣu hoạt động dƣới giá trị định mức Công ty cần sử dụng truyền động vô cấp (VSD) biến tần để làm giảm tiêu thụ điện động điện nêu Thực điều cần đầu tƣ 79.342 USD mang lại khoản tiết kiệm hàng năm 60.177 USD hay 123.312 kWh, với thời gian hoàn vốn 1,3 năm Khí nhà kính giảm 225 CO2 năm Tuy nhiên, giải pháp không đƣợc thực nồi có đƣợc thay hệ thống phát nhiệt điện (nguồn Hướng dẫn sử dụng lượng hiệu ngành công nghiệp khu vực châu Á – www.energyefficiencyasia.org) NHÀ MÁY BỘT GIẤY & GIẤY P T PINDO DELI – Tiết kiệm nước nhà máy giấy để giảm lượng bùn giấy PT Pindo Deli nhà máy bột giấy giấy chuyên sản xuất giấy photocopy, giấy chuyên dụng giấy lụa với công suất 1.465.000 tấn/năm Dự án GERIAP tập trung vào máy xeo (PM# 8), loại máy chủ yếu sản xuất giấy photocopy với công suất 240.000 tấn/năm Tại nhà máy xử lý nƣớc thải Pindo Deli, có khoảng 1.000 đến 1.500 bùn giấy đƣợc thu gom máy ép băng tải Cho đến năm 2003, 40 % (~300 – 400 tấn/tháng) bùn nhà máy đƣợc vận chuyển miễn phí đến cho ngƣời dân trồng nấm sắn địa phƣơng để làm phân compost Vào thời điểm này, lƣợng xơ sợi bị thải nhà máy Pindo Deli khoảng 3,7 % Trong năm 2005, Pindo Deli đặt mục tiêu giảm tổng lƣợng nƣớc tiêu thụ nhà máy Pindo Deli khoảng từ 10 m3 xuống m3/tấn sản phẩm 55 Giảm đƣợc lƣợng nƣớc tiêu thụ dẫn tới giảm lƣợng xơ sợi thải vào dòng nƣớc thải Để tăng hiệu sử dụng nƣớc máy PM8 PM9, nhà máy đặt mục tiêu giảm lƣợng nƣớc tiêu thụ bình quân từ 11,2 m3/tấn năm 2004 xuống 7,5 m3/tấn vào tháng năm 2005 Để đạt đƣợc mục tiêu này, nhà máy tiến hành số hoạt động sau: STT Mục tiêu Kế hoạch hành động Pha lỗng hóa chất Dùng nƣớc trắng thay nƣớc để pha lỗng hóa chất Nƣớc làm kín Lắp đặt hệ thống thu hồi nƣớc làm kín để thu hồi nƣớc từ đƣờng ống buồng sấy (làm hố thu bêtông) Giảm lƣợng nƣớc làm kín thiết bị khuấy bột giấy, bơm nguyên liệu, buồng khuấy, nghiền đĩa, v.v Lắp đặt lƣu lƣợng kế cho hệ thống làm kín Nghiên cứu khả sử dụng nƣớc trắng cho hệ thống cách ly bơm chân không Nash Nƣớc làm mát Sử dụng tháp nƣớc làm mát cho hệ thống làm mát tuabin, dầu khô, dầu nhiệt để gia nhiệt làm mát nƣớc bồn Dàn tƣới cho máy Nghiên cứu khả sử dụng nƣớc trắng cho dàn tƣới ép Uhle Box Roll Doctor Nƣớc bổ sung Giảm lƣợng nƣớc bổ sung cho hệ thống nƣớc trắng (nghiên cứu quy trình vận hành quy chuẩn ứng dụng) Cải thiện hiệu suất hệ thống tuần hoàn nƣớc (nghiên cứu SOP ứng dụng) Khác Giảm sử dụng nƣớc vệ sinh máy (nghiên cứu quy trình vận hành quy chuẩn ứng dụng) Sửa chữa chỗ rò rỉ đƣờng ống nƣớc, bể, nhà vệ sinh, v.v 56 Các hoạt động giúp cho nhà máy tiết kiệm đƣợc khoảng 888.000 m3/năm lƣợng nƣớc tiêu thụ máy xeo Chi phí sản xuất nƣớc Rp 900 m3 (US $ 0.1/ m3 *), nhƣ năm dự án tiết kiệm đƣợc khoảng US $ 88.800 (Rp 799.200.000-*) Lợi ích mặt mơi trƣờng giảm điện tiêu thụ dành cho (1) sản xuất nƣớc sử dụng quy trình, (2) vận chuyển nƣớc sử dụng quy trình, (3) vận chuyển nƣớc thải đến nhà máy sử lý nƣớc thải.Ngồi ra, dự án hứa hẹn giảm phát thải khí nhà kính Trong dự án này, nƣớc thải đƣợc lọc qua rây trƣớc tái sử dụng, nhờ thu hồi xơ sợi vƣớng lại rây để đƣa quy trình xử lý Nhƣ vậy, giảm nƣớc tiêu thụ tự động dẫn tới giảm lƣợng xơ sợi chảy vào dòng thải Tuy nhiên, chƣa thể tính tốn đƣợc lƣợng xơ sợi tiết kiệm đƣợc thời điểm (nguồn Hướng dẫn sử dụng lượng hiệu ngành công nghiệp khu vực châu Á – www.energyefficiencyasia.org) Công ty Tehri Pulp and Paper Limited (bang Musaffarnagar) Nhà máy sản xuất giấy bao bì cơng nghiệp với công suất 500 tấn/ngày (1992: 20 tấn/ngày) Năm 1993, nhà máy tham gia làm trình diễn SXSH UNIDO mời với hƣớng dẫn kỹ thuật chuyên gia Trung tâm Năng suất Quốc gia Ấn Độ (National Productivity Council India – NPC) tham gia khóa tập huấn SXSH New Dehri NPC thực Năm 1995, nhà máy thực SXSH với tên gọi “Tổ hợp SXSH” (Cleaner Production Circles: tạm dịch “Tổ hợp SXSH”): Tehri với nhà máy sản xuất giấy bột giấy khác thành lập nên tổ hợp SXSH, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng nguồn tài nguyên giảm thiểu chất thải phát sinh trình sản xuất Kêt quả: Giảm 50 % lƣợng nƣớc tiêu thụ; hiệu suất tiêu thụ nguyên liệu thô tăng 18 %; lƣợng tiêu thụ (điện, dầu) giảm 26 %; tiêu thụ giảm 10 %; tải lƣợng ô nhiễm giảm 40 % Thông qua tiếp cận áp dụng SXSH, Tehri đƣợc phổ biến công nghệ áp dụng công nghệ đồng phát nhiệt điện (cogeneration), sử dụng phế phẩm nông nghiệp nhƣ bã mía, rơm rạ, trấu làm chất đốt thay dùng dầu DO FO để sản xuất nhiệt, phát điện tự cung 57 cấp cho hoạt động sản xuất (khơng mua điện từ lƣới điện Quốc gia) giúp giảm giá thành sản phẩm Nhà máy đầu tƣ thêm thiết bị sản xuất với giá trị 500.000 USD từ tiền tiết kiệm đƣợc áp dụng SXSH (trích Tiếp cận sản xuất & số kinh nghiệm thực sản xuất Ấn Độ – Th.Sĩ Đỗ Hoàng Oanh – Phó trƣởng phòng kế hoạch – Tổng hợp – Sở Tài nguyên Môi trƣờng ngày 04/7/2006 trang http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn) 58 web sở tài nguyên môi trƣờng ... huỳnh đƣợc sinh từ nhiên liệu có chứa sulphur (nhƣ than đá, dầu FO, v.v ) đƣợc sử dụng cho nồi để tạo nƣớc Phát thải bụi đƣợc quan sát thấy số lò đốt than khơng có đủ thiết bị kiểm sốt bụi (cyclon,... trạm xử lý nƣớc thải Bên cạnh đó, đơi có cặn dầu thải từ thùng chứa dầu đốt Khi sử dụng than, xỉ phần than chƣa cháy từ lò nguồn thải rắn cần phải đƣợc thải bỏ cách an tồn Lƣợng thải rắn cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ , QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay