NGHIÊN CỨU CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝCỦA GỖ MUỒNG ĐEN (Cassia Siamea Lamk)

88 14 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** ĐẶNG XUÂN NGUYÊN NGHIÊN CỨU CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝCỦA GỖ MUỒNG ĐEN (Cassia Siamea Lamk) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 / 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** ĐẶNG XUÂN NGUYÊN NGHIÊN CỨU CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA GỖ MUỒNG ĐEN (Cassia Siamea Lamk) Ngành: Công Nghệ Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hƣớng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 / 2013 i LỜI CẢM TẠ Trong suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp nhận dạy bảo Thầy Cô, quan tâm giúp đỡ động viên gia đình bạn bè Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: - Cha Mẹ sinh thành nuôi dưỡng, cho ăn học nên người - Ban Giám Hiệu toàn thể Thầy Cô Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt q Thầy Cơ Khoa Lâm Nghiệp Bộ môn Chế Biến Lâm Sản tận tâm truyền đạt kiến thức cho suốt khóa học - Đặc biệt xin gởi lòng biết ơn sâu sắc đến Cô Th.S Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Thầy PGS.TS Phạm Ngọc Nam tận tình hướng dẫn giúp đỡ chúng tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp - Trung tâm nghiên cứu Chế biến lâm sản, Giấy bột giấy - Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh giúp tơi việc thử ứng suất gỗ - Gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Nguyễn Văn Tiến nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thứ ứng suất gỗ - Công ty Trường Tiền giúp đỡ việc gia cơng mẫu gỗ thí nghiệm - Cảm ơn tập thể lớp DH0CB ủng hộ giúp đỡ trình làm đề tài - Xin cảm ơn gia đình bạn bè gần xa ln bên cạnh động viên hỗ trợ năm học trường Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, tháng 06 năm 2013 Sinh viên: Đặng Xuân Nguyên ii TÓM TẮT Tên đề tài: “Nghiên cứu cấu tạo tính chất lý gỗ Muồng đen” Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 25/02/2013 đến ngày 20/06/2013 Địa điểm thực hiện: - Phòng thí nghiệm Khoa học gỗ - Trƣờng Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh - Phòng thí nghiệm Chế biến lâm sản, Giấy bột giấy – Trƣờng Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh - Mẫu đƣợc gia cơng Công ty gỗ Trƣờng Tiền (Trƣờng Đại học Nông Lâm – Khu phố 6, Phƣờng Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ CHí Minh) Phƣơng pháp nghiên cứu: - Chọn thanh, cắt khúc gia công mẫu, xác định tiêu vật lý học gỗ theo TCVN từ 340 – 1970 đến 363 – 1970 theo tiêu chuẩn ASTM Trung tâm Nghiên cứu Chế biến lâm sản – Trƣờng đại học Nông Lâm TP HCM - Sử dụng phần mềm Excel phƣơng pháp thống kê để đánh giá kết thu đƣợc - Mối quan hệ khối lƣợng thể tích tiêu lý đƣợc biểu thị qua phƣơng trình tƣơng quan Kết thu đƣợc: ♦ Đặc điểm cấu tạo: - Cấu tạo thô đại: Gỗ giác gỗ lõi phân biệt, giác màu vàng nhạt, lõi màu nâu đen Vòng sinh trƣởng rõ ràng thƣờng rộng từ 3-4 mm Mặt gỗ thô cứng, gỗ nặng, gỗ lệch thớ - Cấu tạo hiển vi: Mạch gỗ phần lớn lỗ mạch đơn, có lỗ mạch kép tồn Lỗ mạch xếp phân tán, mật độ trung bình lỗ/mm2 Đƣờng kính lỗ mạch trung bình 215 µm Tấm xun mạch đơn Trong mạch gỗ iii xuất thể bít dạng màng mỏng chất chứa.Tế bào mô mềm xa mạch vây quanh mạch Tế bào mô mềm xa mạch phân tán Tế bào mơ mềm dính mạch thành hình cánh, hình cánh nối tiếp phát triển thành dãy liên tục gián đoạn lệch hay lƣợn sóng Tia đồng hình Bề rộng tia từ đến tế bào Mật độ tia tia/mm Có chất chứa tia gỗ ♦ Tính chất vật lý: - Độ hút ẩm sau 40 ngày Muồng đen Wa= 11,54 % - Độ hút nƣớc sau 40 ngày Muồng đen Wn= 72,29 % - Khối lƣợng thể tích gỗ Muồng đen nhƣ sau: Dcb= 0,73; D0= 0,78; Dkk= 0,83 - Tỷ lệ dãn nở chiều gỗ Muồng đen: Tỷ lệ dãn nở tiếp tuyến Yt= 5,62 %, tỷ lệ dãn nở xuyên tâm Y x= 3,97 %, tỷ lệ dãn nở theo chiều dài Yl=0,97 % - Tỷ lệ dãn nở thể tích gỗ Muồng đen: Y v=11,44 % - Hệ số dãn nở gỗ Muồng đen: Theo chiều tiếp tuyến Kt= 0,17, theo chiều xuyên tâm Kx=0,16, theo chiều dài K l= 0,04, hệ số dãn nở thể tích Kv=0,77 - Độ ẩm bão hòa thớ gỗ độ ẩm thăng gỗ Muồng đen: Wtb=11,33%; Wbh=27,38 % ♦Tính chất học: - Ứng suất nén dọc gỗ Muồng đen: σnd = 693,76(kG/cm2) - Ứng suất nén ngang thớ gỗ Muồng đen:σnn = 126,56 (kG/cm2) - Ứng suất trƣợt dọc thớ gỗ Muồng đen:σkd=107,26 kG/cm2) iv - Ứng suất trƣợt ngang thớ gỗ Muồng đen: σtn= 54,03 kG/cm2) - Ứng suất uốn tĩnh gỗ Muồng đen: σut=1020,8kG/cm2) - Ứng suất tách gỗ Muồng đen:σt= 69,25 (kG/cm2) - Ứng suất kéo dọc thớ gỗ Muồng đen:σkd= 945,57 (kG/cm2) - Độ cứng gỗ Muồng đen:778,4 (kG/cm2) v SUMMARY Project title: "Research on structure and mechanical properties of Cassia SiameaLamk " Total time research: From 01/03/2013 to 15/07/2013 Location of: - Laboratory of Wood Science - City University of Agriculture and Forestry Ho Chi Minh City - Laboratory of Forest Product Processing, Pulp and Paper - City University of Agriculture and Forestry Ho Chi Minh City - Samples were processed in Wood Co Truong Tien (University of Agriculture and Forestry - Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City) Research Methodology: - Select the radio, in the form of cut, determine the target's physical and mechanical wood under the ISO from 340-1970 to 363 - 1970 and ASTM Research Center of Forest Product Processing - University City University of Agriculture and Forestry HCM - Use Excel software and statistical methods to evaluate the results obtained - The relationship between density and mechanical properties of expressed through the correlation equation The results were: ♦ Composition characteristics: - Structure of the Raw: Wood and wood core visual discrimination, visual light yellow, dark brown core Clear growth rings usually 3-4 mm wide The wood has a coarse and hard, heavy wood, wood grain deviation - Microscopic structure: Wood Circuit largely single-hole circuit, double circuit loss sometimes coexist Loss order dispersion circuit, the average density of holes/mm2 Hole diameter is 215 µm average circuit Regular single-stranded vi sheet In xylem appeared to bits and contains a thin film Cells away from vessels and soft tissues surrounding the vessels Soft tissue cells dispersed away from the circuit Soft tissue cells stick to the right circuit, the serial wings developed into continuous ranges of deviation or interruption or wavy Tia homologies Beam width to cells 6-ray beam density / mm It contains the wooden beam ♦ Physical properties: - Moisture absorption after 40 days of Cassia Siamea Lamk Wa = 11.54% - Water absorption after 40 days of Cassia Siamea Lamk: Wn = 72.29% - Bulk density ofCassia Siamea Lamk: Dcb = 0.73, D0= 0.78; Dkk = 0.83 - The rate of expansion of the timber dimensionsCassia Siamea Lamk : tangent dilatation ratio Yt = 5.62%, the rate of radial expansion Yx = 3.97%, the rate of expansion in length Yl = 0.97 % - The rate of expansion of the Cassia Siamea Lamk: Yv = 11.44% - The coefficient of expansion of :Cassia Siamea Lamk tangent direction Kt = 0.17, according to the radial direction Kx = 0.16, the length K l = 0.04, volume expansion coefficient Kv = 0.77 - Saturated humidity and grain moisture balance: Wtb = 11.33%; Wbh= 27.38% ♦ Mechanical properties: - Compressive stress along the Cassia Siamea Lamk: σnd = 693.76 (kG/cm2) - Horizontal compressive stress: σnn = 126.56 (kG/cm2) - Stresses of slid of the Cassia Siamea Lamk: σkd = 107.26 kG/cm2) - Horizontal stress of the Cassia Siamea Lamk: σtn = 54.03 kG/cm2) - Static bending stress of the Cassia Siamea Lamk: σut = 1020.8 kG/cm2) - Stress cup of Cassia Siamea Lamk: σt = 69.25 (kG/cm) - Tensile stress along the grain : σkd = 945.57 (kG/cm2) - The hardness of the Cassia Siamea Lamk: 778.4 (kG/cm2) vii MỤC LỤC TRANG TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii SUMMARY vi MỤC LỤC viii DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT xi DANH SÁCH CÁC BẢNG xiii DANH SÁCH CÁC HÌNH xiv DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ xvi Chƣơng 1MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Chƣơng 2TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Muồng đen 2.2 Tổng quan Muồng đen 2.2.1 Nguồn gốc vùng phân bố tự nhiên 2.2.2 Đặc điểm hình thái 2.2.3 Đặc điểm sinh học 2.2.4 Giá trị sử dụng Chƣơng 3NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Vật liệu khảo sát 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.4 Phƣơng pháp khảo sát đặc điểm cấu tạo viii 3.4.1 Dụng cụ thí nghiệm 3.4.2 Khảo sát cấu tạo thô đại 3.4.3 Khảo sát cấu tạo hiển vi 3.5 Phƣơng pháp khảo sát tính chất vật lý 10 3.5.1 Dụng cụ thí nghiệm 10 3.5.2 Xác định độ hút ẩm 10 3.5.3 Xác định độ hút nƣớc 11 3.5.4 Xác định khối lƣợng thể tích 11 3.5.5 Xác định tỷ lệ dãn nở chiều 13 3.5.6 Xác định tỷ lệ dãn nở thể tích 13 3.5.7 Xác định hệ số dãn nở 14 3.5.8 Xác định điểm bão hòa thớ gỗ 14 3.6 Phƣơng pháp khảo sát tính chất học 15 3.6.1 Dụng cụ thí nghiệm 16 3.6.2 Ứng suất nén dọc thớ 16 3.6.3 Ứng suất nén ngang thớ 17 3.6.4 Ứng suất trƣợt dọc thớ 17 3.6.5 Ứng suất trƣợt ngang thớ 18 3.6.6 Ứng suất uốn tĩnh 19 3.6.7 Ứng suất tách 20 3.6.8 Độ cứng 21 3.6.9 Ứng suất kéo dọc thớ 22 Chƣơng 4KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Đặc điểm cấu tạo gỗ Muồng đen 23 4.1.1 Đặc điểm cấu tạo thô đại 23 4.1.2 Đặc điểm cấu tạo hiển vi 24 4.2 Đặc điểm tính chất vật lý 27 4.2.1 Khối lƣợng thể tích 27 4.2.2 Độ hút ẩm 28 ix Phụ lục 6: Khối lƣợng mẫu gỗ Muồng đen sau thời gian hút nƣớc Khối lƣợng mẫu sau thời gian hút nƣớc (g) STT 11 13 20 30 mo 2h ngày ngày 6,68 8,12 9,32 10,04 10,31 10,39 10,72 11,14 6,84 8,47 9,58 10,46 10,62 10,78 11,09 11,53 6,53 8,14 9,32 10,22 10,34 10,66 11,05 11,33 6,53 7,96 9,49 10,38 10,53 10,69 10,89 11,31 6,59 8,16 9,36 10,34 10,56 10,78 10,9 11,32 6,78 8,13 9,48 10,19 10,37 10,46 10,83 11,11 6,87 8,49 9,62 10,36 10,58 10,73 11,07 11,44 6,46 8,03 9,38 10,34 10,55 10,72 11 11,28 6,52 8,13 9,26 10,25 10,38 10,66 10,99 11,37 10 6,5 7,74 9,17 9,78 9,96 10,07 10,41 10,7 11 6,38 7,58 9,27 10,21 10,34 10,54 10,79 11,07 12 7,18 8,45 10 10,63 10,84 11,06 11,28 11,59 13 6,32 7,5 9,13 10,1 10,24 10,38 10,62 10,59 14 6,55 8,02 9,49 10,4 10,55 10,77 11,04 11,36 15 6,8 8,16 9,44 10,36 10,49 10,75 11,08 11,42 16 6,46 7,71 8,86 9,91 10,03 10,2 10,59 10,87 17 6,42 8,02 9,19 10,18 10,33 10,46 10,72 11,14 18 6,54 8,09 9,36 10,22 10,55 10,76 11,01 11,32 19 6,64 7,81 9,06 9,76 9,94 10,16 10,51 10,84 20 6,39 7,78 9,25 10,2 10,46 10,66 10,92 11,21 21 6,43 8,01 9,2 10,13 10,22 10,43 10,72 11,11 22 6,65 8,45 9,53 10,51 10,73 10,84 11,12 11,48 23 6,65 7,96 9,64 10,61 10,78 10,96 11,29 11,56 24 7,21 8,77 9,98 10,87 11,01 11,24 11,43 11,84 25 6,48 7,78 9,12 9,71 9,9 9,98 10,29 10,54 26 6,52 7,84 9,43 10,22 10,55 10,65 11,09 11,31 27 6,55 8,04 9,5 10,26 10,43 10,66 11,04 11,26 28 6,28 7,92 9,01 10,01 10,21 10,29 10,61 11,05 29 6,62 7,93 9,61 10,48 10,62 10,79 11,15 11,45 30 6,64 8,1 9,62 10,57 10,77 11 11,32 11,64 40 ngày 11,29 11,66 11,56 11,37 11,47 11,15 11,56 11,42 11,41 10,84 11,14 11,77 10,98 11,44 11,5 10,99 11,27 11,45 10,96 11,27 11,21 11,64 11,64 12,01 10,71 11,42 11,4 11,11 11,5 11,65 Phụ lục 7: Độ hút nƣớc qua số ngày đêm gỗ Muồng đen Độ hút nƣớc qua số ngày đêm(%) STT 11 13 20 2h ngày 21,56 39,52 50,3 54,34 55,54 60,48 23,83 40,06 52,92 55,26 57,6 62,13 26,59 44,95 58,94 60,81 65,79 71,85 21,9 45,33 58,96 61,26 63,71 66,77 23,82 42,03 56,9 60,24 63,58 65,4 19,91 39,82 50,29 52,95 54,28 59,73 23,58 40,03 50,8 54 56,19 61,14 24,3 45,2 60,06 63,31 65,94 70,28 24,69 42,02 57,21 59,2 63,5 68,56 10 19,08 41,08 50,46 53,23 54,92 60,15 11 18,81 45,3 60,03 62,07 65,2 69,12 12 17,69 39,28 48,05 50,97 54,04 57,1 13 18,67 44,46 59,81 62,03 64,24 68,04 14 22,44 44,89 58,78 61,07 64,43 68,55 15 20 38,82 52,35 54,26 58,09 62,94 16 19,35 37,15 53,41 55,26 57,89 63,93 17 24,92 43,15 58,57 60,9 62,93 66,98 18 23,7 43,12 56,27 61,31 64,53 68,35 19 17,62 36,45 46,99 49,7 53,01 58,28 20 21,75 44,76 59,62 63,69 66,82 70,89 21 24,57 43,08 57,54 58,94 62,21 66,72 22 27,07 43,31 58,05 61,35 63,01 67,22 23 19,7 44,96 59,55 62,11 64,81 69,77 24 21,64 38,42 50,76 52,7 55,89 58,53 25 20,06 40,74 49,85 52,78 54,01 58,8 26 20,25 44,63 56,75 61,81 63,34 70,09 27 22,75 45,04 56,64 59,24 62,75 68,55 28 26,11 43,47 59,39 62,58 63,85 68,95 29 19,97 45,39 58,55 60,67 63,24 68,68 30 21,99 44,88 59,19 62,2 65,66 70,48 Xử lý số liệu Độ hút nƣớc qua số ngày đêm Đ.T.M 11 13 20 2h ngày X 21,52 42,03 55,24 58,04 60,67 65,22 Sd 2,68 2,76 4,16 4,22 4,46 4,51 Cv % 12,45 6,57 7,53 7,27 7,35 6,92 30 ngày 66,77 68,57 76,21 73,2 71,78 63,86 66,52 74,61 74,39 64,62 73,51 61,42 67,56 73,44 67,94 68,27 73,52 73,09 63,25 75,43 72,78 72,63 73,83 64,22 62,65 73,47 71,91 75,96 73,22 75,3 30 ngày 70,05 4,54 6,48 40 ngày 69,01 70,47 79,78 74,12 74,05 64,45 68,27 76,78 75 66,77 74,61 63,93 73,73 74,66 69,12 70,12 75,55 75,08 65,06 76,37 74,34 75,04 75,04 66,57 65,28 75,15 74,05 76,91 73,98 75,45 40 ngày 72,29 4,33 5,99 Phụ lục 8: Tỷ lệ dãn nở chiều gỗ Muồng đen KT mẫu hút nƣớc KT mẫu khô kiệt (mm) (mm) STT TT XT L TT XT L 30,56 30,48 10,42 28,78 29,52 10,32 30,92 30,22 11,02 29,36 28,94 10,92 31,12 30,14 10,52 29,42 28,94 10,44 29,94 29,64 11,18 28,42 28,44 11,1 31,12 30,06 10,64 29,52 28,76 10,54 29,96 29,54 11,14 28,14 28,32 11,04 30,38 30,52 10,66 28,78 29,22 10,56 30,48 30,44 10,12 28,74 29,28 10,01 30,92 30,02 10,48 29,46 28,74 10,38 10 29,92 29,52 10,74 27,86 28,44 10,62 11 30,16 29,86 11,02 28,34 28,72 10,92 12 30,52 30,08 10,54 28,54 28,74 10,44 13 30,74 28,66 10,74 28,84 27,48 10,62 14 30,5 30,28 10,62 28,1 29,32 10,52 15 31,48 30,06 10,44 29,82 28,64 10,32 16 30,26 30,76 11,06 28,74 29,72 10,94 17 30,56 30,62 10,32 28,98 29,62 10,24 18 30,96 29,88 10,46 29,52 28,58 10,32 19 30,54 30,32 10,38 28,76 29,02 10,28 20 29,96 29,94 10,64 27,96 29,02 10,56 21 30,42 30,52 10,36 28,84 29,54 10,24 22 30,64 30,46 10,96 28,84 29,2 10,86 23 29,96 29,52 11,18 28,54 28,14 11,08 24 30,08 30,24 11,4 28,42 28,94 11,28 25 29,84 29,44 10,68 28,34 28,04 10,58 26 30,58 29,06 11,02 28,98 27,86 10,94 27 30,34 30,28 10,8 28,14 29,32 10,66 28 31,12 30,26 10,44 29,52 28,88 10,32 29 29,86 29,72 11,36 28,26 28,32 11,24 30 30,88 30,24 11,04 29,34 29,32 10,96 Độ dãn nở chiều (%) Yt % Yx% Yl% 5,82 3,15 0,96 5,05 4,24 0,91 5,46 3,98 0,76 5,08 4,05 0,72 5,14 4,32 0,94 6,07 4,13 0,9 5,27 4,26 0,94 5,71 3,81 1,09 4,72 4,26 0,95 6,89 3,66 1,12 6,03 3,82 0,91 6,49 4,45 0,95 6,18 4,12 1,12 7,87 3,17 0,94 5,27 4,72 1,15 5,02 3,38 1,08 5,17 3,27 0,78 4,65 4,35 1,34 5,83 4,29 0,96 6,68 3,07 0,75 5,19 3,21 1,16 5,87 4,14 0,91 4,74 4,67 0,89 5,52 4,3 1,05 5,03 4,76 0,94 5,23 4,13 0,73 7,25 3,17 1,3 5,14 4,56 1,15 5,36 4,71 1,06 4,99 3,04 0,72 Phụ lục 9: tỷ lệ dãn nở thể tích gỗ Muồng đen STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đ.T.M X Sd Cv% KT mẫu hút nƣớc (mm) KT mẫu khô kiệt (mm) TT XT L TT XT L 30,56 30,48 10,42 28,78 29,52 10,32 30,92 30,22 11,02 29,36 28,94 10,92 31,12 30,14 10,52 29,42 28,94 10,44 29,94 29,64 11,18 28,42 28,44 11,1 31,12 30,06 10,64 29,52 28,76 10,54 29,96 29,54 11,14 28,14 28,32 11,04 30,38 30,52 10,66 28,78 29,22 10,56 30,48 30,44 10,12 28,74 29,28 10,01 30,92 30,02 10,48 29,46 28,74 10,38 29,92 29,52 10,74 27,86 28,44 10,62 30,16 29,86 11,02 28,34 28,72 10,92 30,52 30,08 10,54 28,54 28,74 10,44 30,74 28,66 10,74 28,84 27,48 10,62 30,5 30,28 10,62 28,1 29,32 10,52 31,48 30,06 10,44 29,82 28,64 10,32 30,26 30,76 11,06 28,74 29,72 10,94 30,56 30,62 10,32 28,98 29,62 10,24 30,96 29,88 10,46 29,52 28,58 10,32 30,54 30,32 10,38 28,76 29,02 10,28 29,96 29,94 10,64 27,96 29,02 10,56 30,42 30,52 10,36 28,84 29,54 10,24 30,64 30,46 10,96 28,84 29,2 10,86 29,96 29,52 11,18 28,54 28,14 11,08 30,08 30,24 11,4 28,42 28,94 11,28 29,84 29,44 10,68 28,34 28,04 10,58 30,58 29,06 11,02 28,98 27,86 10,94 30,34 30,28 10,8 28,14 29,32 10,66 31,12 30,26 10,44 29,52 28,88 10,32 29,86 29,72 11,36 28,26 28,32 11,24 30,88 30,24 11,04 29,34 29,32 10,96 Xử lý số liệu Ytt (%) 5,62 0,78 13,88 Tỷ lệ dãn nở (%) Yx (%) Y l(%) 3,97 0,97 0,55 0,16 13,85 16,49 Yv% 10,72 10,99 11,02 10,59 11,17 12,05 11,26 11,52 10,69 12,84 11,59 13,08 12,35 13,15 12,15 10,17 9,9 11,14 12 11,32 10,32 11,8 11,12 11,75 11,53 10,87 12,73 11,7 12 9,33 Yv (%) 11,43 0,92 8,05 Phụ lục 10: hệ số dãn nở gỗ Muồng đen STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kích thƣớc thăng (mm) a b l 20,72 20,92 30,54 20,92 20,92 30,68 20,82 21,06 30,98 20,88 20,68 30,42 20,78 20,72 31,02 21,28 20,92 30,04 19,46 19,82 30,14 20,94 20,78 30,86 21 20,72 30,26 21,08 20,94 30,88 19,96 19,62 30,24 20,94 21,08 31,02 20,84 20,86 30,32 20,86 20,92 30,42 20,42 20,88 30,58 20,88 20,82 30,46 20,74 21,08 30,88 19,42 19,18 30,18 20,86 20,78 30,46 20,34 20,78 30,68 20,82 20,76 30,52 20,09 19,82 30,6 20,72 20,84 30,72 20,68 20,82 30,44 19,32 19,32 29,94 20,74 20,78 30,74 19,94 20,78 30,72 19,34 19,68 29,94 20,76 20,82 31,04 20,82 20,46 30,34 Kích thƣớc mẫu khơ kiệt (mm) a b l 20,42 20,68 30,46 20,74 20,28 30,46 20,36 20,82 30,76 20,52 20,34 30,2 20,32 20,34 30,86 20,84 20,62 29,92 19,16 19,48 30,02 20,44 20,36 30,72 20,74 20,32 30,14 20,64 20,66 30,78 19,64 19,34 30,1 20,64 20,68 30,86 20,48 20,48 30,22 20,44 20,56 30,28 19,86 20,5 30,44 20,44 20,46 30,36 20,36 20,78 30,74 19,06 18,94 30,04 20,42 20,38 30,3 19,96 20,36 30,56 20,42 20,32 30,42 19,76 19,46 30,48 20,36 20,48 30,62 20,32 20,5 30,36 19,04 19,1 29,82 20,38 20,42 30,58 19,58 20,4 30,6 19,08 19,46 29,8 20,38 20,44 30,88 20,46 20,12 30,24 Hệ số dãn nở chiều (%) Kt Kx Kl 0,13 0,11 0,02 0,08 0,29 0,07 0,21 0,1 0,07 0,16 0,15 0,07 0,21 0,17 0,05 0,19 0,13 0,04 0,14 0,16 0,04 0,22 0,19 0,04 0,11 0,18 0,04 0,19 0,12 0,03 0,15 0,13 0,04 0,13 0,18 0,05 0,16 0,17 0,03 0,19 0,16 0,04 0,26 0,17 0,04 0,2 0,16 0,03 0,17 0,13 0,04 0,17 0,12 0,04 0,2 0,18 0,05 0,17 0,19 0,04 0,18 0,2 0,03 0,15 0,17 0,04 0,16 0,16 0,03 0,16 0,14 0,02 0,13 0,1 0,04 0,16 0,16 0,05 0,17 0,17 0,04 0,12 0,1 0,04 0,17 0,17 0,05 0,16 0,15 0,03 Phụ lục 11: hệ số dãn nở thể tích gỗ Muồng đen STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kích thƣớc thăng (mm) a b l 20,72 20,92 30,54 20,92 20,92 30,68 20,82 21,06 30,98 20,88 20,68 30,42 20,78 20,72 31,02 21,28 20,92 30,04 19,46 19,82 30,14 20,94 20,78 30,86 21 20,72 30,26 21,08 20,94 30,88 19,96 19,62 30,24 20,94 21,08 31,02 20,84 20,86 30,32 20,86 20,92 30,42 20,42 20,88 30,58 20,88 20,82 30,46 20,74 21,08 30,88 19,42 19,18 30,18 20,86 20,78 30,46 20,34 20,78 30,68 20,82 20,76 30,52 20,09 19,82 30,6 20,72 20,84 30,72 20,68 20,82 30,44 19,32 19,32 29,94 20,74 20,78 30,74 19,94 20,78 30,72 19,34 19,68 29,94 20,76 20,82 31,04 20,82 20,46 30,34 Kích thƣớc mẫu khơ kiệt(mm) a b l 20,42 20,68 30,46 20,74 20,28 30,46 20,36 20,82 30,76 20,52 20,34 30,2 20,32 20,34 30,86 20,84 20,62 29,92 19,16 19,48 30,02 20,44 20,36 30,72 20,74 20,32 30,14 20,64 20,66 30,78 19,64 19,34 30,1 20,64 20,68 30,86 20,48 20,48 30,22 20,44 20,56 30,28 19,86 20,5 30,44 20,44 20,46 30,36 20,36 20,78 30,74 19,06 18,94 30,04 20,42 20,38 30,3 19,96 20,36 30,56 20,42 20,32 30,42 19,76 19,46 30,48 20,36 20,48 30,62 20,32 20,5 30,36 19,04 19,1 29,82 20,38 20,42 30,58 19,58 20,4 30,6 19,08 19,46 29,8 20,38 20,44 30,88 20,46 20,12 30,24 Kv 0,27 0,44 0,38 0,39 0,43 0,36 0,34 0,46 0,34 0,35 0,33 0,36 0,36 0,39 0,48 0,39 0,34 0,34 0,43 0,4 0,41 0,36 0,36 0,33 0,29 0,37 0,38 0,28 0,4 0,34 Xử lý số liệu Đ.T.M X Sd Cv% Kt 0,17 0,04 23,53 Kx 0,16 0,04 25 Kl 0,04 0,01 25 Kv 0,37 0,05 13,51 Phụ lục 12: độ ẩm thăng độ ẩm bão hòa thớ gỗ Muồng đen STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 mkk m0 Wtb Vkk Vo (g) (g) (%) (cm3) (cm3) 9,82 11,15 11,58 10,76 11,07 10,47 9,93 11,15 11,05 11,21 9,89 11,84 10,98 10,76 10,63 11,06 11,36 10,74 11,07 11,05 11,31 11,58 11,33 11,18 9,98 10,97 9,3 9,85 11,28 10,84 8,92 10,02 10,24 9,78 9,95 9,48 8,97 10,06 9,94 10,04 8,91 10,61 9,93 9,72 9,58 9,93 10,18 8,78 9,94 9,93 10,06 10,48 10,18 10,07 9,02 9,92 8,68 8,79 10,4 9,63 Đ.T.M X Sd Cv% 10,09 13,24 12,86 11,28 13,43 12,81 13,09 13,58 13,04 10,02 13,14 12,6 11,26 13,36 12,75 10,44 13,37 12,86 10,7 11,62 11,2 10,83 13,43 12,78 11,17 13,17 12,7 11,65 13,63 13,13 11 11,84 11,43 11,59 13,69 13,17 10,57 13,18 12,68 10,7 13,28 12,73 10,96 13,04 12,39 11,38 13,24 12,7 11,59 13,5 13,01 22,32 11,24 10,84 11,37 13,2 12,61 11,28 12,97 12,42 12,43 13,19 12,62 10,5 12,18 11,72 11,3 13,27 12,77 11,02 13,11 12,65 10,64 11,18 10,84 10,58 13,25 12,73 7,14 12,73 12,22 12,06 11,4 11,06 8,46 13,42 12,86 12,56 12,92 12,45 Xử lý số liệu Wtb 11,33 2,36 20,83 Yv Kv 10,08 10,05 12,28 10,81 7,42 12,52 12,42 8,89 8,84 9,58 9,04 11,5 7,59 11,33 9,76 11,27 10,11 10,86 10,33 8,8 11,05 8,42 10,59 11,02 8,58 6,96 10,37 10,53 7,77 0,27 0,44 0,38 0,39 0,43 0,36 0,34 0,46 0,34 0,35 0,33 0,36 0,36 0,39 0,48 0,39 0,34 0,34 0,43 0,4 0,41 0,36 0,36 0,33 0,29 0,37 0,38 0,28 0,4 0,34 Wbh 27,38 5,92 21,62 Wbh (%) 37,33 22,84 32,32 27,72 17,26 34,78 36,53 19,33 26 25,71 29,03 25,11 31,94 19,46 23,6 25,03 33,15 29,74 25,26 25,83 21,46 30,69 23,39 32,09 38 23,19 18,32 37,04 26,33 22,85 Phụ lục 13: Ứng suất nén dọc gỗ Muồng đen STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 a (mm) 21,22 21,28 21,18 21,08 20,64 21,08 20,26 21,08 21,14 21,22 21,18 21,1 21,14 21,28 21,04 20,28 21,22 21,12 21,1 20,08 20,86 19,84 19,84 31,12 21,26 20,88 20,1 20,84 21,08 21,04 Ứng suất nén dọc thớ Pmax P max σnd (11%) (kN) (kG) (kG/cm2) 30,21 3079,5 687,13 30,628 3122,1 686,23 30,584 3117,6 697,61 29,826 3040,4 688,78 28,829 2938,7 699,99 31,561 3217,2 723,31 28,978 2953,9 714 30,559 3115,1 699,69 31,376 3198,4 714,33 31,231 3183,6 710,36 30,826 3142,3 700,48 29,4 2996,9 681,54 29,568 3014,1 670,01 31,7 3231,4 713,59 28,718 2927,4 653,83 29,006 2956,8 723,93 30,318 3090,5 681,2 29,834 3041,2 683,74 30,79 3138,6 703,64 30,335 3092,3 738,96 29,67 3024,5 687,81 29,561 3013,4 771,77 29,798 3037,5 780,33 28,915 2947,5 451,45 32,964 3360,2 746,94 29,849 3042,7 691,29 26,665 2718,1 680,23 27,857 2839,7 650,73 30,85 3144,8 706,36 28,917 2947,7 673,56 Xử lý số liệu b (mm) 21,12 21,38 21,1 20,94 20,34 21,1 20,42 21,12 21,18 21,12 21,18 20,84 21,28 21,28 21,28 20,14 21,38 21,06 21,14 20,84 21,08 19,68 19,62 20,98 21,16 21,08 19,88 20,94 21,12 20,8 σnd (18%) (kG/cm2) 446,63 446,05 453,45 447,71 454,99 470,15 464,1 454,8 464,31 461,73 455,31 443 435,51 463,83 424,99 470,55 442,78 444,43 457,37 480,32 447,08 501,65 507,21 293,44 485,51 449,34 442,15 422,97 459,13 437,81 Đ.T.M X Sd σnd (11%) (kG/cm2) 693,76 54,88 σnd (18%) (kG/cm2) 450,94 35,68 Cv% 7,91 7,91 Phụ lục 14: Ứng suất nén ngang gỗ Muồng đen STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 a (mm) 19,86 20,94 20,88 20,46 20,56 21,04 19,32 20,92 20,8 20,52 19,32 20,7 20,74 20,92 21,32 20,82 20,86 19,06 20,94 20,8 20,7 20,16 20,96 21,02 19,32 20,74 20,1 19,12 20,66 20,14 Đ.T.M X Sd Cv% b (mm) 30,32 30,68 30,26 30,84 31,12 30,12 30,84 30,16 30,52 31,04 30,46 31,34 30,42 30,52 30,62 30,52 30,88 30,28 30,48 30,56 30,62 30,94 30,7 30,54 30,12 30,74 30,7 31,02 30,94 30,52 Ứng suất nén ngang thớ P max σnn (11%) (kG) (kG/cm2) 850 141,16 800 124,53 750 118,7 800 126,79 950 148,48 900 142,02 850 142,66 900 142,64 884,7 139,36 750 117,75 800 135,94 725 111,76 850 134,73 800 125,3 850 130,2 750 118,03 700 108,67 720 124,75 750 117,51 750 117,99 700 110,44 750 120,24 825 128,21 900 140,2 675 116 800 125,48 650 105,34 700 118,02 750 117,33 900 146,42 Xử lý số liệu σnn (11%) (kG/cm2) 126,56 12,18 9,62 σnn (18%) (kG/cm2) 91,75 80,94 77,16 82,41 96,51 92,31 92,73 92,72 90,58 76,54 88,36 72,64 87,57 81,45 84,63 76,72 70,64 81,09 76,38 76,69 71,79 78,16 83,34 91,13 75,4 81,56 68,47 76,71 76,26 95,17 σnn (18%) (kG/cm2) 82,26 7,91 9,62 Phụ lục 15: Ứng suất trƣợt dọc gỗ Muồng đen Ứng suất trƣợt dọc thớ STT b (mm) l (mm) Pmax (kG) σtd (11%) (kG/cm2) σtd (18%) (kG/cm2) 48,74 49,24 2465 102,71 66,76 48,68 49,18 2611 109,06 70,89 48,54 49,26 2719 113,71 73,91 48,48 49,08 2642 111,04 72,18 49,38 49,12 2657 109,54 71,2 48,74 48,94 2627 110,13 71,58 48,88 49,76 2533 104,14 67,69 48,82 50,12 2963 121,09 78,71 48,84 49,24 2347 97,59 63,43 10 49,1 49,32 2568 106,05 68,93 11 49,04 50,2 2345 95,26 61,92 12 48,84 49,22 2890 120,22 78,14 13 48,86 48,96 2627 109,82 71,38 14 49,14 49,62 2972 121,89 79,23 15 48,44 49,52 2045 85,25 55,41 16 48,78 49,32 2582 107,32 69,76 17 48,88 49,38 2379 98,56 64,06 Xử lý số liệu Đ.T.M σtd (11%) (kG/cm2) σtd (18%) (kG/cm2) X 107,26 69,72 Sd 9,63 6,26 Cv% 8,98 8,98 Phụ lục 16: Ứng suất trƣợt ngang gỗ Muồng đen Ứng suất trƣợt ngang thớ STT b (mm) l (mm) Pmax (kG) σtn (11%) (kG/cm2) σtn (18%) (kG/cm2) 48,54 51,42 1318 52,81 34,33 48,74 51,72 1355 53,75 34,94 48,64 52,26 1379 54,25 35,26 48,82 51,88 1314 51,88 33,72 48,64 52,94 1623 63,03 40,97 49,02 52,08 1604 62,83 40,84 48,24 52,76 1310 51,47 33,46 48,54 51,82 1260 50,09 32,56 49,12 52,3 1368 53,25 34,61 10 48,52 51,82 1277 50,79 33,01 11 48,64 51,34 1213 48,57 31,57 12 48,76 52,62 1400 54,56 35,46 13 48,32 51,24 1386 55,98 36,39 14 48,84 51,88 1347 53,16 34,55 Xử lý số liệu Đ.T.M σtn (11%)(kG/cm2) σtn (18%) (kG/cm2) X 54,03 35,12 Sd 4,23 2,75 Cv% 7,83 7,83 Phụ lục 17: Ứng suất uốn tĩnh gỗ Muồng đen Ứng suất uốn tĩnh STT b (mm) h (mm) l (mm) Pmax (kG) σut (11%) (kG/cm2) σut (18%) (kG/cm2) 24,35 24,45 360 289,4 1073,6 772,98 24,39 24,18 360 280,5 1062,2 764,78 24,49 24,28 360 309,2 1156,5 832,68 24,42 24,32 360 301,7 1128 812,14 24,29 24,7 360 218 794,38 571,95 24,48 24,28 360 236,2 883,82 636,35 24,36 24,42 360 234,1 870,22 626,56 24,68 24,37 360 295,8 1089,8 784,63 24,08 24,39 360 299,1 1127,5 811,83 10 24,12 24,36 360 270,8 1021,7 735,6 Xử lý số liệu Đ.T.M σut (11%) (kG/cm2) σut (18%) (kG/cm2) X 1020,8 734,95 Sd 126,16 90,84 Cv% 12,36 12,36 Phụ lục 18: Ứng suất tách gỗ Muồng đen Ứng Suất tách STT a (mm) Pmax (kG) σt (11%) (kG/cm2) σt (18%) (kG/cm2) 48,02 404,2 84,17 66,49 48,36 319,4 66,05 52,18 48,22 241,4 50,06 39,55 48,24 383,9 79,58 62,87 48,04 377,1 78,5 62,02 48,58 245,4 50,51 39,9 48,28 357 73,94 58,41 48,44 352,5 72,77 57,49 48,34 292,9 60,59 47,87 10 48,24 436,1 90,4 71,42 11 48,1 250,3 52,04 41,11 12 48,72 325,3 66,77 52,75 13 47,02 320 68,06 53,77 14 48,86 307,3 62,89 49,68 15 47,92 394,8 82,39 65,09 Xử lý số liệu Đ.T.M σt (11%) (kG/cm2) σt (18%) (kG/cm2) X 69,25 54,71 Sd 12,6 9,95 Cv% 18,19 18,19 Phụ lục 19: Độ cứng gỗ Muồng đen Độ cứng (kG/cm2) STT Ngang Xuyên tâm Tiếp tuyến 673,5 443,5 580,5 1007 632,8 759,8 679,3 618,8 686,7 734 722,2 730,3 715,2 571,6 689,3 872,7 593,5 599,8 743,5 587,3 602,1 709,6 509,4 632,8 697,9 581 659,5 10 951,6 704,9 848,6 Xử lý số liệu Độ cứng (kG/cm2) Đ.T.M Ngang Xuyên tâm Tiếp tuyến X 778,4 596,5 678,9 Sd 120,4 82,5 83,3 Cv% 15,47 13,83 12,27 Phụ lục 20: Các dụng cụ thí nghiệm Cân điện tử Bình hút ẩm Ẩm kế Thƣớc Kẹp Kính hiển vi hóa chất Tủ sấy Máy Thử Ứng Suất (ASTM)
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝCỦA GỖ MUỒNG ĐEN (Cassia Siamea Lamk) , NGHIÊN CỨU CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝCỦA GỖ MUỒNG ĐEN (Cassia Siamea Lamk)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn