PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

90 7 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGHIỆP MAY CƠNG NGHIỆP ĐỒNG NAI VŨ ĐỖ TRẦN NGUYỄN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 i Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực nghiệp May Cơng Nghiệp Đồng Nai”, Vũ Đỗ Trần Nguyễn, sinh viên khoá 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày………………………… PHẠM THỊ NHIÊN Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM ƠN Những mà có ngày hơm trước hết phải nhớ đên công ơn sinh thành, dưỡng dục, động viên, ủng hộ giúp đỡ cha mẹ, hai chị kính u Những người ln ln dõi theo bước chân cho dù đâu làm gì, cho vật chất lẫn tinh thần để có đủ sức vượt qua khó khăn sống học tập Con biết chưa phải người bật xã hội, chưa phải gương sáng để cháu noi theo, phấn đấu không ngừng để niềm tự hào lòng người gia đình Và để có ngày hôm em phải gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô, đặc biệt quý thầy cô khoa Kinh Tế trường Đại Học Nông Lâm, hết lòng giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho em suốt thời gian học tập trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Phạm Thị Nhiên, người bước hướng dẫn em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Đồng thời xin nói lời cảm ơn với anh Phan Anh Tuấn – trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính tạo điều kiện thật tốt cho em hồn thành tốt khóa thực tập Cảm ơn người bạn chia vui buồn sống, khó khăn học tập, sát cánh suốt quãng đời sinh viên Xin chúc người mạnh khỏe, đạt ước mơ ln thành cơng sống TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2012 Sinh viên Vũ Đỗ Trần Nguyễn NỘI DUNG TÓM TẮT VŨ ĐỖ TRẦN NGUYỄN Tháng 12 năm 2012 “Phân Tích Thực Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Nghiệp May Công Nghiệp Đồng Nai” VU DO TRAN NGUYEN December 2012 “Analysis Human Resource Management At DONAMAY Co.Ltd” Đề tài thực thông qua việc điều tra người lao động Công ty với bảng câu hỏi điều tra soạn sẵn, chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng sử dụng phương pháp so sánh, thống kê mô tả để phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực nghiệp May Cơng Nghiệp Đồng Nai qua hai năm 2010 2011 Nội dung phân tích bao gồm hoạt động thu hút nguồn nhân lực, hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hoạt động trì nguồn nhân lực, phân tích kết hiệu quản trị nguồn nhân lực thông qua tiêu suất lao động chi phí tiền lương/ doanh thu cuối phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực Công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC PHỤ LỤC .xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP MAY CƠNG NGHIỆP ĐỒNG NAI 2.1 Quá trình hình thành phát triển nghiệp 2.1.1 Giới thiệu sơ lược 2.1.2 Phạm vi kinh doanh 2.1.3 Quá trình hình thành phát triển 2.2 Cơ cấu máy tổ chức – chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.2.1 Cơ cấu máy tổ chức 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.3 Tình hình hoạt động nghiệp thời gian qua 11 2.3.1 Vốn kinh doanh 11 2.3.2 Doanh thu 12 2.3.3 Mặt hàng kinh doanh 15 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh doanh nghiệp 16 2.4.1 Môi trường vĩ mô 16 2.4.2 Môi trường vi mô 19 2.5 Thuận lợi khó khăn nghiệp thời gian qua 21 2.5.1 Thuận lợi 21 v 2.5.2 Khó khăn 22 2.6 Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh công ty thời gian tới 23 CHƯƠNG 23 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 23 3.2 Vai trò, ý nghĩa quản trị nguồn nhân lực 24 3.3 Các chức quản trị nguồn nhân lực 24 3.4 Các tiêu đánh giá kết quả, hiệu quản trị nguồn nhân lực 32 3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực 33 3.5.1 Môi trường bên 33 3.5.2 Môi trường bên 34 3.6 Phương pháp nghiên cứu 35 3.6.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 35 3.6.2 Phương pháp phân tích 35 CHƯƠNG 37 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực Cơng ty qua năm 2010 - 2011 37 4.1.1 Đặc điểm cấu nguồn nhân lực 37 4.1.2 Phân tích thực trạng hoạt động thu hút nguồn nhân lực cơng ty 39 4.1.3 Phân tích thực trạng hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty 48 4.1.4 Phân tích thực trạng hoạt động trì nguồn nhân lực Cơng ty 54 4.2 Đánh giá hiệu quản trị nguồn nhân lực Công ty 59 4.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực 62 4.3.1 Phân tích mơi trường bên 62 4.3.2 Phân tích mơi trường bên 65 4.4 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty 66 4.4.1 Về công tác thu hút nguồn nhân lực 66 4.4.2 Về công tác đào tạo, phát triển công nhân viên 67 4.4.3 Về cơng tác trì nguồn nhân lực 67 CHƯƠNG 69 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 69 vi 5.2.1 Với nhà nước 69 5.2.2 Với công ty 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QTNNL Quản Trị Nguồn nhân lực BHTN Bảo Hiểm Tai Nạn BHXH Bảo Hiểm Xã Hội BHYT Bảo Hiểm Y Tế ĐVT Đơn Vị Tính VNĐ Việt Nam Đồng USD Đơla Mỹ BQ Bình qn GTTSL Giá trị tổng sản lượng NSLĐ Năng suất lao động UBND Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh WTO Tổ Chức Thương Mại Thế Giới viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2010-2011 12 Bảng 2.2 Tình Hình Kinh Doanh Trong Nước 13 Bảng 2.3 Tình Hình Kinh Doanh Ngồi Nước 14 Bảng 2.4 Cơ Cấu Thị Trường 15 Bảng 2.5 Danh Mục Các Sản Phẩm Của Nghiệp 16 Bảng 4.1 Cơ Cấu Lao Động Theo Trình Độ Chun Mơn Năm 2010-2011 38 Bảng 4.2 Cơ Cấu Lao Động Theo Giới Tính Năm 2010-2011 38 Bảng 4.3 Cơ Cấu Lao Động Theo Tính Chất Sản Xuất Năm 2010-2011 39 Bảng 4.4 Nguồn Cung ứng Lao Động Của Công Ty 41 Bảng 4.5 Chi Phí Tuyển Dụng Bình Qn Trên Người Năm 2010-2011 47 Bảng 4.6 Số Lượng Lao Động Tuyển Mới Năm 2010-2011 48 Bảng 4.7 Nội Dung Các Khóa Đào Tạo Và Số Người Tham Dự Năm 2010-2011 50 Bảng 4.8 Kết Quả Đào Tạo Năm 2010-2011 50 Bảng 4.9 Bảng Thống Kê Đánh Giá Của Người Lao Động Về Các Khóa Đào Tạo Năm 2011 52 Bảng 4.10 Bảng Thống Kê Đánh Giá Của Người Lao Động Về Hiệu Quả Của Các Khóa Đào Tạo Năm 2011 53 Bảng 4.11 Chi Phí Đào Tạo Trung Bình Một Lao Động Năm 2010-2011 54 Bảng 4.12 Tổng Quỹ Lương Tháng Và Tiền Lương Bình Quân Của Người Lao Động Năm 2010-2011 55 Bảng 4.13 Bảng Thống Kê Đánh Giá Của Người Lao Động Về Mức Lương Của Công Ty So Với Các Công Ty Khác Trong Ngành Năm 2011 56 Bảng 4.14 Các Loại Phụ Cấp Áp Dụng Trong Công Ty Năm 2011 57 Bảng 4.15 Hiệu Quả Sử Dụng Lao Động Năm 2010-2011 60 Bảng 4.16 Doanh Thu Và Chi Phí Tiên Lương Năm 2010-2011 60 Bảng 4.17 Số Lượng Lao Động Nghỉ Việc Năm 2010-2011 61 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Của Nghiệp Hình 2.2 Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất 10 Hình 3.1 Các Yếu Tố Thành Phần Chức Năng Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực 25 Hình 3.2 Ích Lợi Của Phân Tích Cơng Việc 26 Hình 3.3 Quá Trình Tuyển Dụng 27 Hình 3.4 Hệ Thống Đánh Giá Năng Lực Thực Hiện Công Việc Của Nhân Viên 30 Hình 3.5 Cơ Cấu Hệ Thống Trả Cơng Trong Các Doanh Nghiệp 31 Hình 4.1 Diễn Biến Tình Hình Lao Động Qua Các Năm 2009-2011 36 Hình 4.2 Quy Trình Tuyển Dụng Của Nghiệp 42 Hình 4.3 Tỷ Lệ Thích Chương Trình Đào Tạo 52 Hình 4.4 Đánh Giá Mức Độ Hiệu Quả Các Khóa Đào Tạo 53 Hình 4.5 Đánh Giá Của Người Lao Động Về Mức Lương Của Công Ty So Với Các Công Ty Khác Trong Ngành 56 Hình 4.6 Biểu Đồ Tốc Độ Tăng Trưởng GDP Của Việt Nam Qua Các Năm 20092011 62 Hình 4.7 Biểu Đồ Tốc Độ Tăng Giá Tiêu Dung Qua Các Năm 2009-2011 63 x Đây một thuận lợi lớn để Cơng ty thu hút, tuyển dụng lượng lớn lao động có trình độ, chun mơn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh c Môi trường luật pháp Mọi doanh nghiệp Việt Nam hoạt động chi phối Luật pháp Việt Nam Luật pháp tác động trực tiếp tới công tác quản trị nguồn nhân lực mặt như: mức lương tối thiểu, Luật cơng đồn, bảo hiểm xã hội, quy định độ tuổi lao động,… d Văn hóa – xã hội Văn hóa – xã hội có ảnh hưởng lớn đến công tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Nó thể cách nhìn nhận doanh nghiệp lao động nữ, việc phát huy sắc văn hóa truyền thống dân tộc,…Là Công ty với 100% vốn đầu tư nước, song Donamay phát huy tính tích cực cuả văn hóa phương Đơng tinh hoa văn hóa phương Tây Mọi lao động Cơng ty bình quyền , khơng phân biệt nam nữ, có lực người chọn lựa Về khoản phúc lợi, Công ty phát huy chất văn hóa Việt Nam tinh thần đoàn kết, tương thân tương Khi người lao động cưới hỏi có đám tang, Cơng ty quan tâm, động viên, chia sẻ, tạo gần gũi Công ty với người lao động Đối với kỳ vọng giá trị xã hội, Công ty không quan tâm đến mặt vật chất lương thưởng mà quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động, mức sống ngày cao nhu cầu người ngày phát triển, mà Cơng ty cần phải có sách nhân đắn để đáp ứng mong mỏi người lao động, có thu hút giữ họ lại với công ty e Đối thủ cạnh tranh Rất nhiều doanh nghiệp tỉnh có hình thức hoạt động sản xuất kinh doanh tương tự nên cạnh tranh mạnh mẽ Thiết nghĩ doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động xây dựng, quảng bá thương hiệu mình, tăng cường mối quan hệ hợp tác với đối tác cũ tìm kiếm khách hàng mới… để ngày củng cố vị thị trường nước f Tiến khoa học kỹ thuật Điểm bật tồn cầu hóa định hình kinh tế tri thức, mà trọng tâm bước ngoặt phát triển khoa học cơng nghệ vai trò 64 chúng đời sống Tiến khoa học kỹ thuật có nghĩa việc tự động hóa sản xuất phát triển, máy móc thay dần sức lao động người Nhu cầu lao động phổ thông doanh nghiệp giảm Mặt khác, tiến khoa học kỹ thuật đòi hỏi phải có lao động có tay nghề kỹ thuật cao, Cơng ty phải có kế hoạch đào tạo, phát triển nhân lực cho phù hợp để tiếp thu thành tựu vào sản xuất Như vậy, khoa học kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến sách quản trị nhân lực Công ty g Khách hàng Khách hàng mục tiêu mục tiêu cuối tất doanh nghiệp Sản phẩm Donamay hàng năm xuất 100% khách hàng chủ yếu Công ty là: Thị trường Nga, thị trường Đông Âu thị trường khác Để thỏa mãn nhu cầu ngày cao khách hàng đòi hỏi Cơng ty phải có đội ngũ lao động lành nghề, tạo sản phẩm có chất lượng cao Khơng dừng lại yêu cầu chất lượng sản phẩm, trước xem xét để ký kết hợp đồng, khách hàng Donamay thuê chuyên gia đến điều tra hoạt động Công ty từ vấn đề nguyên vật liệu, môi trường làm việc, việc tuyển dụng đãi ngộ với người lao động,…Nếu đạt tất tiêu chuẩn đề khách hàng ký kết hợp đồng Như vậy, khách hàng có áp lực lớn Cơng ty sách quản trị nguồn nhân lực 4.3.2 Phân tích mơi trường bên a Mục tiêu Công ty Mỗi năm, Donamay đưa mục tiêu cụ thể để giúp cho việc thực kế hoạch Cơng ty có hiệu Những mục tiêu cụ thể phải nằm mục tiêu dài hạn Công ty Donamay cam kết đối tác tin cậy bạn hàng Vì cơng ty đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu mục tiêu dài hạn công ty Để đạt mục tiêu đề đòi hỏi Cơng ty phải đào tạo, tuyển dụng đội ngũ lao động có trình độ tay nghề chun mơn giỏi b Chính sách Cơng ty Chính sách nhânCông ty áp dụng khuyến khích nhân viên làm việc theo đội nhóm, phát huy tối đa lực thực công nhân viên, thu hút, tuyển dụng đào tạo đội ngũ cơng nhân viên giỏi, động, nhiệt tình 65 công việc Để đạt chiến lược ngắn hạn dài hạn đòi hỏi Cơng ty phải có sách đãi ngộ người lao động để khuyến khích họ làm việc, cống hiến cho Cơng ty c Văn hóa Cơng ty Quản trị nguồn nhân lực yếu tố quan trọng việc hình thành phát triển tạo nên sức mạnh cho văn hóa Cơng ty Hiện nay, Cơng ty có quy định rõ ràng nội quy an tồn lao động, tác phong cơng nghiệp, nội quy làm việc, Cơng ty có đồng phục riêng cho nhân viên quy định Công ty buộc người lao động phải tn theo Chính điều tạo nên nét riêng biệt Donamay với Công ty khác d Cơng đồn Cơng đồn có ảnh hưởng lớn đến sách nhân Cơng ty tổ chức đại diện cho quyền lợi nghĩa vụ người lao động Mọi thắc mắc người lao động sách Cơng ty Cơng đồn đề xuất tới ban lãnh đạo Cơng ty xem xét Và Cơng đồn phải có trách nhiệm kết hợp với quyền chăm lo đời sống công nhân viên Công ty 4.4 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty 4.4.1 Về công tác thu hút nguồn nhân lực Nhìn chung cơng tác thu hút nguồn nhân lực Công ty chưa hiệu Công ty dựa vào hai nguồn cung ứng chủ yếu là: Giới thiệu cán Công ty qua bảng thông báo trước công ty Do Cơng ty bỏ qua hội tìm kiếm nguồn nhân lực tốt từ nguồn khác như: Quảng cáo báo, tạp chí; internet; thuê chuyên gia lĩnh vực tuyển dụng; văn phòng giới thiệu việc làm nhà nước; công ty chuyên cung cấp vị trí cấp cao; hội chợ việc làm; trường đại học… Công tác tuyển dụng Công ty hạn chế nhiều Cơng ty nên tạo hồ sơ xin việc riêng cho Công ty, điều giúp Cơng ty sàng lọc hồ sơ nhanh chóng Có nghĩa dựa vào hồ sơ xin việc ứng viên biết rõ điều kiện công việc yêu cầu cụ thể, từ Cơng ty dễ dàng việc phân loại ứng viên Chúng ta biết người nguồn lực vô tận Công ty nên gởi thư cảm ơn đến tất ứng viên mời vấn không mời vấn 66 Điều tạo cho người ấn tượng thật tốt Công ty, tin tưởng Công ty mong muốn làm việc Công ty 4.4.2 Về công tác đào tạo, phát triển công nhân viên Nhìn chung Cơng ty đẩy mạnh cơng tác đào tạo phát triển cho công nhân viên ba năm trở lại Cơng ty có cử cán học nâng cao trình độ chun mơn, số lượng Trong điều kiện công nghệ kỹ thuật phát triển vũ bão hiên Cơng ty cần đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển cho công nhân viên Cơng tác đào tạo cần thiết nên tránh tình trạng đào tạo ạt, chi phí cao hiệu thấp Cần trì cơng tác đào tạo thực thời gian qua Mở rộng diện bồi dưỡng chuyên đề quản lý kinh tế cho thành viên cơng ty Ngồi nghiệp vụ quản lý điều hành kinh doanh, phận phòng ban cần phải đào tạo tốt ngoại ngữ, tin học, ứng xử giao tiếp nhằm phục vụ cho công việc Đối với lao động phổ thông, Công ty nên kết hợp với trường bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục thường xuyên, kỹ nghiệp vụ, huấn luyện nâng cao tay nghề…Tất công việc thể nét đẹp văn hóa đáng trân trọng nên làm Theo đó, Cơng ty nên cử cán theo dõi để khuyến khích họ tích cực học hỏi Công ty phải chuẩn bị đội ngũ cán kế thừa để thay kịp thời cán trước cần thiết 4.4.3 Về cơng tác trì nguồn nhân lực nghiệp cần xây dựng kế hoạch kinh doanh mang tính ổn định đảm bảo thời gian nghiệp sản xuất đặn từ mà nguồn thu nhập người công nhân bảo đảm Tiền lương ý nghĩa đơn số tiền phải trả cho công sức người lao động bỏ ra, ngày có ý nghĩa khác, chí chủ đạo mang tính khuyến khích động làm việc thu hút người lao động Do đó, hệ thống trả lương phải mang tính cơng bằng, phản ánh giá trị thật công việc đặc biệt phải gắn với thành tích lao động Bên cạnh tiền lương thưởng phụ cấp yếu tố đóng vai trò định đến cơng tác trì nguồn nhân lực 67 Tiền thưởng phụ cấp thực chất khoản tiền lương bổ sung thêm Nó biến pháp khuyến khích vật chất, nhằm động viên người tích cực, sáng tạo cơng việc… Vấn đề thưởng phải công cho tất người Theo vấn đề hệ thống lương thưởng Công ty nên bổ sung vấn đề sau: Cần xét cách khách quan kỹ lưỡng yếu tố sau bảng hệ thống lương cấp bậc theo chức danh: Mức độ thành công công việc, mức độ phức tạp công việc, áp lực cơng việc, điều kiện làm việc, tính chịu trách nhiệm cho công việc công nhân viên Hiện công tác đánh giá nhân viên lỏng lẽo, chưa có hệ thống, chưa có tiêu cụ thể để đánh giá lực công nhân viên Công ty cần xây dựng hệ thống đánh giá xác lực họ để chi trả lương xác, hợp lý, khách quan công Công ty nên xác lập hệ số chấm thi đua cụ thể làm để tính vào lương, làm kích thích nhân viên làm việc có hiệu Cơng ty nên tỏ thái độ quan tâm chân thành tới nhân viên cơng ty : nắm vững tên tuổi, hồn cảnh gia đình, thường xuyên thăm hỏi động viên cấp dưới, giảm bớt phân biệt cấp cấp Tạo điều kiện để sinh hoạt nghỉ mát, vui chơi, giải trí, tránh phân biệt thái lĩnh vực đãi ngộ Có thể nói mơi trường làm việc Công ty tốt, người hòa đồng, giúp đỡ cơng việc Tuy nhiên, khoảng cách ban lãnh đạo nhân viên q xa, dường nhân viên khơng tự tin đóng góp ý kiến trực tiếp thường xuyên với Ban Giám Đốc, mà phải qua buổi họp Vì Ban Lãnh Đạo phải nhận chủ động tạo mối quan hệ gần gũi với công nhân viên để xóa bỏ khoảng cách vơ hình họ công nhân viên 68 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thời gian thực tập nghiệp May Cơng Nghiệp Đồng Nai cho học hỏi nhiều kinh nghiệm hiểu biết môi trường làm việc động với nhân viên nhiệt huyết, trung thành Bằng quan tâm tạo nhiều điều kiện để nhân phát triển trình độ chun mơn lẫn đạo đức, nghiệp có đội ngũ nhân viên nhiệt tình làm việc, trình độ chun mơn ngày cao ln gắn bó với nhà máy nỗ lực đưa nhà máy ngày phát triển lên Hiện nay, Cơng ty có sách nhằm thu hút, đào tạo, phát triển trì lao động giỏi, có tinh thần trách nhiệm nhiệt tình cơng việc Tuy nhiên, sách Cơng ty thực chưa có hiệu quả, số lượng công nhân viên nghỉ việc Công ty hàng năm chiếm tỷ lệ cao, số lượng lao động tham gia khóa đào tạo hạn chế, điều kiện làm việc chưa tốt, trình độ chuyên mơn người lao động chưa cao, Cơng ty phải thuê chuyên gia nước làm việc Do đó, ban lãnh đạo phòng ban Công ty cần quan tâm tới vấn đề quản trị nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quản trị nguồn nhân lực thời gian tới 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Với nhà nước Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đào tạo theo nhu cầu xã hội, giảm bớt tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” Nhà nước cần phối hợp với Hiệp hội may mặc để hình thành trường đào tạo công nhân cho ngành may mặc, tạo lực lượng lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Quốc tế Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động may hình thức đào tạo tập trung chỗ, đặc biệt có sách hỗ trợ doanh nghiệp tự đào tạo nhân lực Tạo điều kiện thuận lợi mơi trường kinh doanh bình đẳng để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp, có sách ưu đãi thuế, thưởng hạn ngạch,… Nhà nước cần có biện pháp bình ổn giá hữu hiệu hơn, kiềm chế lạm phát để tránh bất ổn xã hội đình cơng, gây uy tín hình ảnh Cơng ty Tăng cường đảm bảo an ninh khu công nghiệp khu nhà trọ để công nhân an tâm làm việc Cơng ty Chính quyền cấp khu cơng nghiệp nên có đề án xây dựng nhà trọ tập trung cho công nhân thuê để dễ dàng quản lý lao động nhập cư, kiểm soát an ninh trật tự tốt Công an khu vực phường xã cần kiểm tra thường xuyên khu vực nhà trọ, tạo điều kiện việc cấp giấy phép tạm trú tạm vắng cho người lao động Cần phải cải tiến thủ tục cấp giấy phép lao động, thủ tục cấp giấy phép lao động phức tạp nhiều công đoạn lý lịch tư pháp, hợp thức hóa lãnh cấp Nhà nước cần giảm bớt thủ tục để người nước ngồi dễ dàng làm việc Việt Nam 5.2.2 Với công ty Công ty cần quan tâm tới sách quản trị nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngắn hạn dài hạn Bồi dưỡng trọng đầu tư nhân cho phận chủ chốt Cơng ty, thường xun tổ chức khóa huấn luyện, đào tạo để nâng cao tay nghề, kiến thức trình độ chun mơn người lao động 70 Xây dựng mơi trường làm việc thơng thống, lành mạnh để phát huy tinh thần làm chủ sáng kiến cá nhân, đội nhóm,…trong Cơng ty Có sách thu hút chế độ đãi ngộ thỏa đáng người lao động để đảm bảo lực lượng lao động ổn định Công ty Xây dựng hệ thống lương thưởng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá lực thực nhân viên cách rõ ràng, minh bạch cơng để khuyến khích người lao động an tâm làm việc, nâng cao suất lao động 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung, 2003 Quản Trị Nguồn Nhân Lực Nhà Xuất Bản Thống Kê, 349 trang Nguyễn Hữu Thân, 1995 Quản Trị Nhân Sự Nhà xuất Giáo Dục, 425 trang Vũ Bá Thể, 2005 Phát Huy Nguồn Lực Con Người Để Cơng Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội, 226 trang Trần Thanh Bút, 2004 Hiện Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Dệt Phong Phú TP.HCM Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Trần Nhật Hiếu, 2006 Phân Tích Thực Trạng Quản Trị Nhân Lực Tại Nghiệp Chế Biến Gỗ Xuất Khẩu Dĩ An Tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Trương Thị Bích Huệ, 2007 Phân Tích Thực Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Phát Triển Kinh Tế Duyên Hải (COFIDEC) Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam www.Sggp.org.vn www.ctu.edu.vn www.tuoitre.com.vn www.agro.gov.vn 72 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi điều tra ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM MSP: Khoa Kinh Tế SVTH: Vũ Đỗ Trần Nguyễn PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ TẠI NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI Họ tên người vấn: Giới tính: Nam Nữ   Phòng ban: Chức vụ: Tôi sinh viên năm cuối thuộc khoa Kinh tế, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Hiện tơi q trình thực tập tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực Nghiệp May Cơng Nghiệp Đồng Nai Phiếu đánh giá nhằm tìm hiểu tác động cơng tác quản trị nguồn nhân lực đến hài lòng công nhân viên công ty Mọi thông tin mà anh chị cung cấp tơi xin đảm bảo bí mật Rất mong cộng tác anh chị để luận văn tơi hồn thành tốt thời gian tới Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu 1: Tuổi đời anh/chị thuộc nhóm: a 18 – 25 tuổi b 26 – 35 tuổi c 36 – 45 tuổi d Trên 45 tuổi Câu 2: Trình độ anh/ chị là: a Lao động phổ thông b Trung cấp c Cao đẳng d Đại học trở lên Câu 3: Anh/ chị đảm nhận vị trí bao lâu? a Dưới năm b – năm c – năm d Trên năm Câu 4: Anh/ chị biết đến công ty do: a Người thân giới thiệu b Yết thị trước cổng công ty c Trung tâm giới thiệu việc làm d Qua báo, đài, internet e Khác (ghi rõ) Câu 5: Công việc mà anh/chị thực có cho phép sử dụng tốt lựcnhân hay khơng? a Có b Khơng Câu 6: Từ làm việc công ty, anh/chị có tham gia khóa đào tạo cơng ty tổ chức khơng? a Có b Khơng Câu 7: Anh/ chị có thích khóa đào tạo hay khơng? a Có b Khơng Câu 8: Anh/ chị nhận xét hiệu khóa đào tạo đó? a Khơng có hiệu b Tương đối hiệu c Rất hiệu Câu 9: Anh/ chị áp dụng nhiều kiến thức từ khóa học vào thực tiễn cơng việc khơng? a Rất b Ít d Nhiều e Rất nhiều d Chính xác c Trung bình e Rất xác Câu 10: Theo anh/chị Cơng ty nên dựa vào tiêu chuẩn để đánh giá lực nhân viên? Câu 11: Mức lương mà Công ty trả cho anh/ chị so với Công ty khác ngành là: a Thấp nhiều b Thấp d Cao e Cao nhiều c Ngang Câu 12: Theo anh/chị Cơng ty cần làm để sách nhân có hiệu thời gian tới? Phụ lục 2: Bản Mô Tả Công Việc Chức danh Quản lý tuyển dụng Quản lý đào tạo-phát triển Tóm tắt cơng Chịu trách nhiệm tìm kiếm lựa Hồn thiện chương trình việc chọn ứng viên phù hợp đào tạo, phát triển tối đa với mục tiêu chiến lược tuyển kỹ thực công việc dụng Công ty, quản lý hiệu người lao động nhằm công tác tuyển dụng phục vụ cho mục tiêu chiến Công ty lược đầu tư kinh doanh Công ty Quan hệ bên Chịu lãnh đạo trực tiếp Tất phòng ban trong trưởng phòng Tổ Chức Hành cơng ty Chính Quan hệ bên Các trung tâm giới thiệu việc làm, Các trường trung cấp, cao ngồi cơng ty săn đầu người, ban đẳng, đại học trung tâm quản lý khu Cơng nghiệp Biên đào tạo Hòa ban quản lý khác tỉnh Đồng Nai, hãng báo, … Chức năng, Tìm kiếm lựa chọn ứng Phân tích nhu cầu đào tạo để nhiệm vụ viên tốt từ nhiều nguồn , bao xác định kế hoạch đào tạo phù gồm: mối quan hệ có sẵn hợp với chiến lược phát triển từ cơng ty cũ, thông qua bạn bè Công ty buổi hội tháo khoa học, quảng cáo báo, tạp chí, website, trang thơng tin tuyển dụng, , cơng ty săn đầu người,… Phân tích xác định nhu cầu tuyển dụng công ty dựa Lên kế hoạch chương trình yêu cầu phòng đào tạo ngắn hạn dài ban hạn Chịu trách nhiệm liên lạc với trung tâm giới thiệu việc làm, Liên hệ với phòng ban để trường đại học để tư vấn xác định nhu cầu đào tạo tiêu sản xuất yêu Lên lịch đào tạo cầu, tổ chức hội chợ việc làm để Xây dựng phương pháp đào đa dạng hóa nguồn cung ứng lao tạo có hiệu động Kinh nghiệm Trên năm kinh nghiệm Trên năm kinh nghiệm lĩnh vực quảnnhân sự, tuyển lĩnh vực quảnnhân dụng Có kinh nghiệm kiến thức Có khả tuyển dụng công việc đào tạo-phát lượng lớn công nhân viên từ triển nguồn có sẵn Kỹ quảnnhân viên khoảng thời gian sớm Tốt nghiệp Đại học Khoa học Tiêu chuẩn Nữ, 30 tuổi nhân viên Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xã hội nhân văn, trường đào tạo, quản trị nguồn nhân lực, dạy nghề, trường ngoại quản trị kinh doanh, kinh tế ngữ Hiểu biết sâu rộng sách quản lý phát triển nguồn nhân Sử dụng thành thạo tiếng Việt lực Việt Nam tiếng Anh Nói, viết tiếng Anh tốt Kỹ vấn, đánh giá Sử dụng tốt vi tính văn phòng kỹ trình bày, thuyết phục Có khả làm việc môi trường áp lực cao Trung thực, giao tiếp tốt Phụ lục 3: Bảng thăm ý kiến người lao động nghỉ việc BẢNG THĂM DÒ Ý KIẾN Họ tên: Bộ phận: Năm sinh: Quê quán: Quê quán: Ngày bắt đầu làm việc: Giới tính: Ngày xin nghỉ: *Đánh dấu “X” vào ô trống mà bạn cảm thấy với suy nghĩ Bạn Bạn người thích gọn gàng, ngăn nắp Bạn cảm thấy khơng thoải mái mơi trường làm việc cơng ty: a Nóng lực b Thoải mái, khơng vấn đề c Khơng d Ý kiến khác Bạn cảm thấy khơng thích hợp với cơng việc cơng ty vì: a Nặng nhọc b Công nhân hay đánh c Dễ xảy tai nạn d Ý kiến khác Những điều làm Bạn cảm thấy không yên tâm làm việc cơng ty: a Khơng có hội thăng tiến b Công việc không ổn định c Thu nhập không thỏa đáng d Chất lượng bữa ăn Có Bạn tự hỏi thân phải phấn đấu làm việc để chứng tỏ thân lực làm việc Donamay? a Có b Khơng Hiện Công ty đà phát triển nhiều mặt Bạn có hội lên lương, Bạn nghĩ gì? a Sẽ cố gắng làm việc tốt b Sau Bạn trở lại làm việc c Sẽ tiếp tục làm việc d Suy nghĩ khác Theo Bạn vào làm việc Donamay, bạn học gì? a Khơng học b Nâng cao kỹ năng, tay nghề c Học thêm nhiều d Ý kiến khác Điều Bạn làm sau thơi việc Donamay? a Khơng làm b Đi kiếm việc làm mới, tốt c Ở nhà phụ giúp gia đình d Đi học Tại Cơng ty việc Bạn quan tâm vấn đề gì? a Mơi trường làm việc tốt b Lương bổng c Được làm việc gần nhà d Tất Nếu Công ty cũ mời Bạn quay trở lại làm việc Bạn: a Khơng quan tâm b Sẽ suy nghĩ thêm c Đòi hỏi thu nhập thỏa đáng d Ý kiến khác 10 Bạn muốn thay đổi cơng việc vì: a Được gần bạn bè b Được làm việc nơi thú vị c Bạn thích thay đổi d Khơng hài lòng phân công việc không công Xin chân thành cảm ơn! ... hiệu công tác quản trị nguồn nhân lực công ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty năm 2010 – 2011; - Phân tích hiệu cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công. .. tích thực trạng hoạt động trì nguồn nhân lực Công ty 54 4.2 Đánh giá hiệu quản trị nguồn nhân lực Công ty 59 4.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực 62 4.3.1 Phân. .. cầu thực tế tơi chọn nghiên cứu đề tài Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực xí nghiệp May Cơng Nghiệp Đồng Nai để đưa nhận xét, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI , PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay