PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KOSTEEL VINA

66 5 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KOSTEEL VINA VŨ TRỌNG HIỂU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trƣờng Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KOSTEEL VINA”, Vũ Trọng Hiểu, sinh viên khoá 35, Ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trƣớc Hội đồng vào ngày PHẠM THỊ NHIÊN Giáo viên hƣớng dẫn (Ký, ghi họ tên) Ngày Chủ tịch Hội đồng chấm báo cáo tháng năm Thƣ ký Hội đồng chấm báo (Ký, ghi họ tên) Ngày tháng năm (Ký, ghi họ tên) Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này, trƣớc hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bố, Mẹ, Anh chị em gia đình ni nấng ủng hộ để có đƣợc nhƣ ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô, đặc biệt quý thầy cô Khoa Kinh Tế, Trƣờng Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh tận tâm truyền đạt kiến thức kinh nghiệm q báu cho tơi suốt q trình học tập trƣờng Đó hành trang vững cho bƣớc vào đời Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Phạm Thị Nhiên, ngƣời tận tình giảng dạy, bảo hƣớng dẫn cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH kosteel Vina tất cô chú, anh chị phòng ban Cơng ty tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập Công ty Sau cùng, xin cảm ơn tất bạn bè, ngƣời giúp đỡ tơi mặt tinh thần, nhƣ đóng góp ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Sinh viên thực Vũ Trọng Hiểu NỘI DUNG TÓM TẮT Vũ Trọng Hiểu Tháng 01 năm 2013 “ Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Cơng Ty TNHH Kosteel Vina” Vu Trong Hieu January 2013 “The Production Activities At Kosteel Vina Textile Company Limited” Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty tnhh kosteel Vina, chủ yếu dựa số liệu năm 2010 – 2011, để tìm mặt mạnh hay yếu trình hoạt động sản xuất kinh doanh Đồng thời tìm phƣơng hƣớng khắc phục định hƣớng phát triển thời gian tới Đề tài tập trung vào số vấn đề sau: Kết hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh; Tình hình sử dụng lao động; Tình hình sử dụng nguyên vật liệu; Tình hình sử dụng tài sản cố định; Tình hình doanh thu, tiêu thụ, lợi nhuận; Tình hình tài Để phân tích đánh giá đƣợc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đề tài có sử dụng phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp thay liên hoàn, phƣơng pháp số chênh lệch số phƣơng pháp khác kinh tế Qua phân tích, đề tài cho thấy cơng ty hoạt động có hiệu qua năm Tuy nhiên, bên cạnh có mặt cần phải quan tâm nhƣ chi phí sử dụng vốn, từ giúp cho hoạt động công ty ngày phát triển Đề tài đánh giá thông qua tiêu nhƣ lao động, nguồn vốn,… để từ đánh giá đƣợc hiệu việc sử dụng chúng công ty Sau đề tài có số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế phát huy mặt mạnh công ty để công ty ngày phát triển MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc công ty 2.2 Chức năng, nhiêm vụ mục tiêu công ty 2.2.1 Chức .4 2.2.2 Nhiệm vụ 2.2.3.Mục tiêu 2.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý, chức nhiệm vụ phận 2.3.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban: 2.4 Chiến lƣợc kinh doanh công ty 2.5 Quy trình cơng nghệ sản xuất cơng ty .8 2.6 Thuận lợi, khó khăn cơng ty 2.6.1 Thuận lợi 2.6.2 Khó Khăn .9 CHƢƠNG NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1.Cơ sở lý luận 11 3.1.1.Khái niệm phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 11 3.1.2 Vai trò phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 11 v 3.1.3 Đối tƣợng phân tích hoạt động kinh doanh 12 3.1.4 Nhiệm vụ phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh .12 3.1.5 Ý ‎nghĩa phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 12 3.1.6 Các tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh 13 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 16 3.2.1 Phƣơng pháp thu thập xử lí số liệu 16 3.2.2 Phƣơng pháp phân tích 16 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty .19 4.1.1 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty 19 4.1.2 Phân tích số tiêu hiệu sản xuất kinh doanh .21 4.2 Phân tích yếu tố q trình sản xuất 22 4.2.1 Tình hình bố trí sử dụng lao động 22 4.2.2 Phân tích tình hình trang bị sử dụng tài sản cố định cơng ty 26 4.2.3 Tình hình cung cấp sử dụng nguyên vật liệu 30 4.3 Phân tích chi phí cơng ty qua hai năm 2010 – 2011 32 4.3.1 Phân tích chung tình hình chi phí sản xuất kinh doanh công ty qua hai năm 2010 – 2011 32 4.3.2 Phân tích chi phí ngồi sản xuất công ty qua hai năm 2010 – 2011 33 4.4 Phân tích doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh 35 4.4.1 Tình hình biến động doanh thu qua năm .35 4.4.2 Doanh thu công ty qua năm 2010 – 2011 36 4.5 Phân tích tình hình tiêu thụ đối thủ cạnh tranh 37 4.5.1 Về thị trƣờng tiêu thụ 38 4.5.2 Tình hình tiêu thụ hàng hoá qua năm 2010 – 2011 Công Ty .38 4.6 Các yếu tố ảnh hƣởng đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty .39 4.7 Phân tích tình hình tài cơng ty .42 4.7.1 Tình hình biến động vốn nguồn vốn công ty 42 4.7.2 Phân tích số sinh lợi 45 vi 4.7.3 Phân tích khả tốn .47 4.8 Các giải pháp đề xuất .51 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Kiến nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO .55 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT b/q Bình quân BHXH Bảo hiểm xã hội CB-CNV Cán - công nhân viên CP Chi phí CSH Chủ sở hữu DCQL Dụng cụ quản lý DT Doanh thu ĐTDH Đầu tƣ dài hạn ĐTNH Đầu tƣ ngắn hạn ĐVT Đơn vị tính HĐQT Hội đồng quản trị HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh KH-VT Kế hoạch – vật tƣ LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế MMTB Máy móc thiết bị NSLĐ Năng suất lao động NVL Nguyên vật liệu PTVT Phƣơng tiện vận tải QLDN Quản lý doanh nghiệp ROA Tỉ số lợi nhuận tổng tài sản (Return On Asset) ROE Tỉ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu (Return On Equity) SL Số lƣợng TP Thành phố TSCĐ Tài sản cố định TSL Tổng sản lƣợng TSLĐ Tài sản lƣu động TT Tỷ trọng TTTH Tính tốn tổng hợp viii WTO Tổ Chức Thƣơng Mại Thế Giới (World Trade Organization) XDCBDD Xây dựng dở dang ix DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh Qua Năm 2010 - 2011 .20 Bảng 4.2 Một Số Chỉ Tiêu Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Qua Năm 2010 – 2011 21 Bảng 4.3 Tình Hình Lao Động Tại Cơng Ty Qua Năm 2010 - 2011 23 Bảng 4.4 Năng Suất Lao Động Tại Công Ty Qua Năm 2010 - 2011 .25 Bảng 4.5 Cơ Cấu TSCĐ Của Công Ty Qua Hai Năm 2010 - 2011 .27 Bảng 4.6 Tình Trạng K Thuật TCSĐ Của Công Ty Qua Hai Năm 2010 - 2011 .28 Bảng 4.7 Tình Hình Sử Dụng Tài Sản Cố Định 29 Bảng 4.8: Tình Hình Thu Mua Một Số Ngun Liệu Chính 31 Bảng 4.9 Hiệu Suất Sử Dụng NVL Của Công Ty Qua Hai Năm 2010 – 2011 31 Bảng 4.10 Tình Hình Chi Phí Của Công Ty Qua Hai Năm 2010 – 2011 32 Bảng 4.11 Biến Động CPBH Của Công Ty Qua Hai Năm 2010 – 2011 .33 Bảng 4.12 Biến Động CPQLDN Của Công Ty Qua Hai Năm 2010 – 2011 .34 Bảng 4.13 Tình Hình Doanh Thu Của Công Ty Qua Năm 2010 – 2011 36 Bảng 4.14 Sản Lƣợng Tiêu Thụ Các Sản Phẩm Qua Năm 2010 – 2011 38 Bảng 4.15 Tình Hình Sử Dụng Vốn Và Nguồn Vốn Của Công Ty Qua Năm 2010 – 2011 .43 Bảng 4.16 Các Chỉ Số Sinh Lợi 45 Bảng 4.17 Phân Tích Các Chỉ Tiêu Cấu Thành Tài Sản Lƣu Động 47 Bảng 4.18 So Sánh TSLĐ Nợ Ngắn Hạn Với Tổng Nguồn Vốn 47 Bảng 4.19 Phân Tích Khả Năng Thanh Tốn Hiện Hành 48 Bảng 4.20 Phân Tích Khả Năng Thanh Toán Nhanh 49 Bảng 4.21 Phân Tích Hàng Tồn Kho 50 Bảng 4.22 Phân Tích Tình Hình Ln Chuyển Hàng Kho 50 x Thị trƣờng lúc xuất nhiều đối thủ cạnh tranh nƣớc lẫn nƣớc ngồi Cạnh tranh q trình đấu tranh doanh nghiệp khác nhằm đứng vững thị trƣờng tăng lợi nhuận sở chênh lệch giá bán, giá trị sử dụng sản phẩm nhƣ cách thức phục vụ khách hàng Nhà cung ứng Trong kinh tế thị trƣờng nay, trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với nhà cung ứng Việc cung ứng yếu tố đầu vào nhƣ nguyên vất liệu, vật tƣ … phải đảm bảo chất lƣợng nhanh chóng Số lƣợng chất lƣợng nguồn cung ứng có ảnh hƣởng lớn đến hoạt động doanh nghiệp Nhà nƣớc Hệ thống pháp luật nhà nƣớc nhân tố định đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hành lang pháp lý thơng thống có hiệu tạo nên sân chơi bình đẳng cho thành phần kinh tế chế thị trƣờng nay, tạo tảng vững cho doanh nghiệp vững tin đầu tƣ hoạt động sản xuất kinh doanh Một hệ thống pháp luật có hiệu pháp lý mạnh mẽ vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cách thuận lợi, mặt khác điều chỉnh hoạt động kinh tế vĩ mơ cần thiết (đặc biệt có tình trạng lạm phát xảy ra) b) Các nhân tố chủ quan yếu tố bên trong) Công tác tổ chức quản lý Đóng vai trò chủ đạo việc tạo hiệu sản xuất kinh doanh, việc thực đồng chức năng, quản lý, tổ chức thực kiểm tra giám sát lao động nhân tố đảm bảo tốt việc thực hiệu sản xuất kinh doanh Tình hình sử dụng lao động, máy móc thiết bị, ngun vật liệu Lao động yếu tố trình hoạt động sản xuất kinh doanh Tăng suất lao động có nghĩa giảm chi phí lao động cho sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Lao động, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, … yếu tố chủ yếu cho hoạt động sản xuất kinh doanh 41 doanh nghiệp Do cần khai thác sử dụng triệt để nguồn để tăng ƣu cho doanh nghiệp Hoạt động xúc tiến bán hàng Các hoạt động xúc tiến bán hàng có vai trò quan trọng q tình tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện đẩy mạnh sản lƣợng tiêu thụ giúp công ty nắm bắt đƣợc nhu cầu thị trƣờng nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu Cơng ty TNHH Kosteel Vina cơng ty có qui mơ nhỏ, bán hàng chủ yếu qua trung gian nên kinh phí dành cho cơng tác Tuy nhiên, cơng ty dự kiến xây dựng website cho công ty để giới thiệu mẫu hàng công ty Vào thời đại công nghệ thông tin ngày phát triển, internet rộng khắp tồn cầu hình thức quảng cáo hiệu mà chi phí lại rẻ Do đó, so sánh điều kiện cơng ty giải pháp tối ƣu 4.7 Phân tích tình hình tài cơng ty Tình hình tài cơng ty có liên quan đến trực tiếp đến trình hoạt động sản xuất kinh doanh Vì thế, việc phân tích tài quan trọng cơng ty, từ đƣa định đắn hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu cao 4.7.1 Tình hình biến động vốn nguồn vốn cơng ty Phân tích tình hình biến động vốn nguồn vốn cơng ty cho thấy xu hƣớng sản xuất kinh doanh công ty, phân bổ vốn cho trình sản xuất kinh doanh 42 Bảng 4.15 Tình Hình Sử Dụng Vốn Và Nguồn Vốn Của Công Ty Qua Năm 2010 – 2011 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu A TÀI SẢN I TSLĐ & ĐTNH - Tiền - Đầu tƣ tài NH - Các khoản phải thu - Hàng tồn kho - TSLĐ khác II TSCĐ & ĐTDH - Tài sản cố định TSCĐ hữu hình + Nguyên giá + Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vơ hình + Ngun giá + Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí XDCBDD - Tài sản dài hạn khác B NGUỒN VỐN I NỢ PHẢI TRẢ - Nợ ngắn hạn + Vay ngắn hạn + Phải trả cho ngƣời bán + Ngƣời mua trả tiền trƣớc + Thuế nộp cho Nhà nƣớc + Các khoản chi trả khác - Nợ dài hạn II NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU - Nguồn vốn kinh doanh - LN chƣa phân phối Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch ∆ % 53.651 38.09 53.004 55,74 (5.669) (40,21) 25.781 52,27 33.402 127,2 (510) (9,42) 647 1,41 (5.188) (11,34) (4.912) (12,47) 751 1,11 (5.649) (19,85) (276) (4,33) (227) (11,98) 5.853 53.651 38,09 38.865 40,41 38.882 40,43 36.592 38,93 2.414 196,3 (70) (97,22) (88) (43,14) (10) (1,54) (17) (89,5) 140.844 95.088 14.099 49.324 26.252 5.413 45.756 45.756 39.385 67.889 (28.460) 6.371 8.266 (1.894) 140.844 96.173 96.154 94.000 1.230 72 204 648 19 194.495 148.092 8.430 75.105 59.654 4.903 46.403 40.568 34.473 68.640 (34.109) 6.095 8.266 (2.170) 5.835 194.495 135.038 135.037 130.592 3.644 116 638 44.672 81.800 (37.128) 59.456 14.784 33,09 81.800 (22.344) 14.784 39,82 Nguồn: Phòng Kế Tốn Qua bảng 4.18 ta thấy tổng nguồn vốn hoạt động kinh doanh công ty năm 2011 tăng 53.651 tỷ đồng so với năm 2010, nguồn vốn vay tăng 38.883 triệu đồng, vốn chủ sở hữu tăng 14.784 tỷ đồng 43 Với nguồn vốn huy động trên, công ty đầu tƣ cho tài sản cố định năm 2011 46.403 triệu đồng, tăng 647 triệu đồng so với năm 2010; đầu tƣ cho tài sản lƣu động năm 2011 148.092 triệu đồng, tăng 53.003 triệu đồng so với năm 2010 Tuy nhiên ta phân tích tình hình biến động nhân tố cấu thành nên nguồn vốn công ty để thấy rõ gia tăng a) Tài sản lƣu động Đầu tƣ ngắn hạn Loại tài sản chiếm tỷ lệ 76,14 % tổng tài sản công ty năm 2011, nhƣ so với năm 2010 công ty tăng đầu tƣ cho tài sản lƣu động 53.004 triệu đồng, đó: Các khoản phải thu tăng 25.781 triệu đồng ứng với mức tăng 52,27%, cho thấy tình hình tiêu thụ ngày tăng, nhiên công tác thu hồi nợ công ty chƣa đƣợc tốt Hàng tồn kho tăng 33.402 triệu đồng ứng với mức tăng 126,2%, nguyên liệu tồn kho tăng cao, thành phẩm tồn kho tăng so với năm 2010 b) Tài sản cố định Đầu tƣ dài hạn Tài sản cố đinh đƣợc thể qua số vốn cố định sử dụng vào trình sản xuất kinh doanh, tài sản cố định năm 2011 giảm 5.188 triệu đồng tƣơng ứng với mức giảm 11,34% so với năm 2010 nguyên nhân giảm tài sản cố định công ty cũ nên giá trị hao mòn tăng dẫn đến giá trị TSCĐ giảm c) Nợ phải trả Năm 2011 nợ phải trả tăng 38.865 triệu đồng ứng với mức tăng 40,41%, đó: Vay ngắn hạn tăng 36.592 triệu đồng ứng với mức tăng 38,93% để phục vụ cho sản xuất kinh doanh Phải trả cho ngƣời bán tăng 2.414 triệu đồng tƣơng ứng với mức tăng 196,3% Thuế khoản phải nộp cho Nhà nƣớc giảm 88 triệu đồng ứng với mức giảm 43,14% Trong năm 2011 nợ phải trả tăng, biểu không tốt công ty khả toán 44 d) Nguồn vốn chủ sở hữu So với năm 2010 nguồn vốn chủ sở hữu năm 2011 tăng 14.874 triệu đồng tƣơng ứng với mức tăng 33,09%, cho thấy công ty chủ động hoạt động kinh doanh Vốn chủ sở hữu tăng qu lợi nhuận chƣa phân phối tăng 14.784 triệu đồng ứng với mức tăng 39,82% 4.7.2 Phân tích số sinh lợi Bảng 4.16 Các Chỉ Số Sinh Lợi ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu Năm 2010 Chênh lệch Năm 2011 ∆ % 228.663 296.430 67.767 29,60 9.352 15.252 5.900 63,10 134.444 167.670 33.226 24,71 39.996 52.046 12.050 30,13 0,040 0,051 0,011 27,50 1,7 1,768 0,068 ROA 0,069 0,090 0,021 30,43 Hệ số đòn bẩy tài 3,361 3,221 (0,14) (4.10) ROE 0,232 0,290 0,058 25 LNST Tổng tài sản bình qn Vốn CSH bình qn ROS Hệ số vòng quay tài sản Nguồn: Phòng Kế Tốn a) Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản ROA) Tỷ suất thể đồng tài sản bình quân đƣợc đảm bảo đồng lợi nhuận sau thuế, ta thấy ROA năm 2011 tăng 0,021 đơn vị so với năm 2010, ROS tăng 0,011 đơn vị, hệ số vòng quay tài sản tăng 0,068 đơn vị ROS thể khả công ty việc khống chế chi phí sản xuất liên quan đến doanh thu Trong doanh thu bao gồm chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí bán hàng, thuế …, với mức doanh thu cơng ty quản lý tốt chi phí sản xuất tạo điều kiện cho việc gia tăng lợi nhuận sau thuế Năm 2011 công tác quản lý chi phí cơng ty tốt, cụ thể năm 2010 đồng doanh thu tạo 0,040 đồng lợi nhuận sau thuế, năm 2011 0,051 đồng lợi nhuận sau thuế Nhƣ đồng doanh thu qua năm hoạt động làm cho ROS tăng 27,5 % Công ty cần giữ vững 45 số để nâng cao ROS, công ty cần nâng cao uy tín nhãn hiệu sản phẩm, sử dụng hiệu nguyên liệu cho sản xuất, nâng cao chất lƣợng sản phẩm Hệ số vòng quay tài sản thể khả công ty việc tạo giá trị doanh thu từ việc sử dụng đồng tài sản bình quân Tài sản đƣợc đầu tƣ nhằm mục tiêu tạo sản phẩm cung ứng cho thị trƣờng, tiêu thụ tạo doanh thu cho công ty Quá trình đầu tƣ tiền cho sản xuất đến thu đƣợc tiền từ bán hàng đƣợc xem vòng quay tài sản Nhƣ năm 2011 đồng đầu tƣ sản xuất thu đƣợc 1,768 đồng doanh thu, tăng 0,068 đồng so với năm 2010 Hệ số vòng quay tài sản tăng tốc độ tăng doanh thu lớn tốc độ tăng tổng tài sản bình quân b) Tỷ suất sinh lời vốn Chủ sở hữu ROE) Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu thể đồng vốn chủ sở hữu đầu tƣ vào hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại đồng lợi nhuận sau thuế Năm 2011 đồng vốn chủ sở hữu đầu tƣ mang lại 0,290 đồng lợi nhuận tăng 0,058 đồng so với năm 2010 Nhƣ đồng vốn chủ sỡ hữu đầu tƣ nhƣng lợi nhuận đem lại năm 2011 cao năm 2010, nguyên nhân tốc độ tăng ROA năm 2011 lớn so với tốc độ giảm hệ số đòn bẩy tài Hệ số đòn bẩy tài thể tỷ lệ tổng tài sản nguồn vốn chủ sở hữu bình quân Khi lƣợng vốn vay lớn vốn chủ sở hữu nhỏ, hệ số đòn bẩy tài lớn tạo điều kiện nâng cao mức sinh lời vốn chủ sở hữu công ty hoạt động tốt, nhiên rủi ro lớn hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty gặp khó khăn Hệ số đòn bẩy tài năm 2011 đạt 3,231 đơn vị giảm 0,14 đơn vị so với năm 2010 Năm 2011, lợi nhuận sau thuế vốn chủ sỡ hữu bình quân tăng so với năm 2010, nhiên tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế nhanh tốc độ tăng vốn chủ sở hữu, làm cho ROE năm 2011 tăng so với năm 2010, dấu hiệu tốt cho thấy khả sinh lời vốn đầu tƣ đƣợc đảm bảo Tuy nhiên công ty cần phải quản lý nguồn vốn chặc chẽ để việc sử dụng vốn đạt hiệu cao 46 4.7.3 Phân tích khả tốn Phân tích khả tốn nhằm đánh giá hợp lý tình hình quản lý khoản thu, trả cơng ty, từ tìm nguyên nhân dẫn đến trì trệ tốn, nhằm giúp cho cơng ty làm chủ tình hình tài mình, đảm bảo cho phát triển bền vững a) Phân tích tình hình biến động tài sản lƣu động Bảng 4.17 Phân Tích Các Chỉ Tiêu Cấu Thành Tài Sản Lƣu Động ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch ∆ % Tiền 14.099 8.430 (5.669) (40,20) Các khoản phải thu 49.324 75.105 25.781 52,26 Hàng tồn kho 26.252 59.654 33.402 127,23 TSLĐ khác 5.413 4.903 (510) (9,42) Tổng TSLĐ 95.088 148.092 53.004 55,74 Nguồn: Phòng Kế Tốn Tài sản lƣu động công ty vào năm 2011 tăng cao so với năm 2010 (tăng 53.004 triệu đồng, ứng với mức tăng 55,74 %), tiêu cấu thành nên tài sản lƣu động có biến động lớn, cụ thể là: Các khoản hàng tồn kho khoản phải thu có mức tăng mạnh so với năm 2010, khoản phải thu tăng 25.781 triệu đồng ứng với mức tăng 52,26% Đặc biệt hàng tồn kho tăng nhanh, tăng từ 26.252 triệu đồng vào năm 2010 lên thành 59.654 triệu đồng vào năm 2011 ứng với mức tăng 127,23% Nguyên nhân nguyên vật liệu tồn kho tăng cao Các khoản tiền TSLĐ khác giảm TSLĐ khác giảm 510 triệu đồng ứng với mức giảm 9,42% Lƣợng tiền mặt công ty giảm 5.669 triệu đồng, giảm 40,2% so với năm 2010 Bảng 4.18 So Sánh TSLĐ Nợ Ngắn Hạn Với Tổng Nguồn Vốn 47 Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng triệu đồng (%) triệu đồng (%) +/-Δ % TSLĐ 95.088 67,51 148.092 76,14 53.004 55,74 Nợ ngắn hạn 96.154 68,26 135.037 69,42 38.883 40,43 Tổng nguồn vốn 140.845 194.495 53.650 38,09 Nguồn: Phòng kế tốn Qua bảng ta thấy, cấu tài sản lƣu động có nợ ngắn hạn có xu hƣớng tăng Cụ thể tài sản lƣu động chiếm 67,51% tổng nguồn vốn năm 2010 năm 2011 chiếm tỷ trọng 76,14% tổng nguồn vốn Nợ ngắn hạn năm 2010 chiếm tỷ trọng 68,26% tổng nguồn vốn, đến năm 2011 chiếm 69,42% tổng nguồn vốn Qua phân tích ta thấy nợ ngắn hạn chiếm tỉ trọng lớn tổng nguồn vốn, mà chủ yếu khoản vay ngân hàng nên hàng năm công ty phải bỏ khoản tiền lớn để trả lãi cho ngân hàng Do cơng ty cần phải giảm bớt khoản nợ ngắn hạn b Phân tích khả tốn Khả tốn hành Bảng 4.19 Phân Tích Khả Năng Thanh Tốn Hiện Hành Chênh lệch Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011  % TSLĐ Triệu đồng 95.088 148.092 53.004 55,74 Nợ ngắn hạn Triệu đồng 96.154 135.037 38.882 40,43 0,99 1,10 0,11 11,11 Rc Nguồn: PKT tính tốn tổng hợp Khả toán hành Rc thể đơn vị nợ ngắn hạn đƣợc đảm bảo đơn vị tài sản lƣu động Năm 2010 đơn vị nợ ngắn hạn đƣợc đảm bảo 0,99 đơn vị tài sản lƣu động, điều cho thấy cơng ty khơng có khả trả nợ vào năm 2010 Tuy nhiên vào năm 2011 đơn vị nợ ngắn hạn đƣợc đảm bảo 1,1 đơn vị tài sản lƣu động Nhƣ vậy, đơn vị nợ ngắn hạn nhƣng năm 2011 công ty đƣợc đảm bảo lƣợng tài sản lƣu động tăng 11,11% 48 Qua cho thấy, khả tốn hành công ty đƣợc cải thiện qua năm hoạt động Tuy nhiên khả toán hành thấp Khả tốn nhanh Bảng 4.20 Phân Tích Khả Năng Thanh Tốn Nhanh Chênh lệch Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011  % TSLĐ Triệu đồng 95.088 148.092 53.004 55,74 Hàng tồn kho Triệu đồng 26.252 59.654 33.402 127,23 Nợ ngắn hạn Triệu đồng 96.154 135.037 38.883 40,43 0,71 0,65 (0,06) (8,45) Rq Nguồn: PKT tính tốn tổng hợp Rq đo lƣờng mức độ đáp ứng nhanh vốn lƣu động trƣớc khoản nợ ngắn hạn Năm 2010 khả toán hành cơng ty 0,71 % Điều chứng tỏ khả tốn hành cơng ty xấu Tuy nhiên vào năm 2011 khả tốn hành khơng đƣợc cải thiện mà giảm 8,45% so với năm 2010 xuống 0,65 Nguyên nhân hàng tồn kho công ty tăng cao (tăng 127,2% so với năm 2010) Bên cạnh nợ ngắn hạn cơng ty tăng cao Sau phân tích hàng tồn kho để biết đƣợc nguyên nhân làm cho hàng tồn kho tăng cao 49 Bảng 4.21 Phân Tích Hàng Tồn Kho Chênh lệch Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 19.707  % 50.690 30.983 157,22 243 219 -24 -9,88 doanh dở dang 2.444 3.899 1455 59,53 Thành phẩm 3.857 4.846 989 25,64 26.252 59.654 59.654 127,23 Nguyên liệu, vật liệu tồn kho Công cụ, dụng cụ kho Chi phí sản xuất kinh Tổng hàng tồn kho Nguồn: Phòng kế tốn Qua bảng ta thấy ngun nhân chủ yếu làm tăng hàng tồn kho nguyên liệu, vật liệu tồn kho tăng 30.983 triệu đồng tƣơng ứng với mức tăng 157,22% Việc tăng hàng tồn kho ảnh hƣởng nhƣ đến tình hình luân chuyển hàng tồn kho, sau phân tích Bảng 4.22 Phân Tích Tình Hình Ln Chuyển Hàng Kho Chỉ tiêu Chênh lệch Năm Năm 2010 2011 196.947 252.372 55.425 28,14 26.366 42.953 16.587 62,91 vòng/năm 7,47 5,87 (-1,6) (21,42) ngày/vòng 49 62 13 26,53 ĐVT %  Triệu Giá vốn hàng bán đồng Triệu Hàng tồn kho b/q đồng Hệ số vòng quay HTK Số ngày tồn kho b/q Nguồn: PKT tính tốn tổng hợp 50 Năm 2011 hàng tồn kho bình quân tăng 16.587 triệu đồng tƣơng ứng với mức tăng 62,91%, làm hệ số vòng quay hàng tồn kho giảm 1,6 vòng ứng với mức giảm 21,42% số ngày tồn kho bình quân tăng 13 ngày tƣơng ứng với mức tăng 26,53% Việc gia tăng hàng tồn kho với mục đích dự trữ biến động giá nguồn nguyên liệu sách quản lý hàng tồn kho công ty Do vậy, giá trị hàng tồn kho cao vòng quay chậm chƣa điều khơng tốt, ngƣợc lại tạo điều kiện gia tăng doanh thu lợi nhuận Hơn công ty không muốn có q hàng tồn kho, hàng tồn kho tình cầu thị trƣờng tăng, cơng ty khơng có đủ hàng cung ứng để nảy sinh tình trạng khách hàng 4.8 Các giải pháp đề xuất Dựa vào sở: kết nghiên cứu, quan sát, cảm nhận, nắm bắt đƣợc thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty thời gian thực tập công ty Tác giả xin đề xuất số giải pháp sau để nâng cao hiệu hoạt sản xuất kinh doanh công ty a) Về tài sản cố định Qua phân tích ta thấy năm 2011 cơng ty đầu tƣ thêm số máy móc thiết bị nhƣng nhìn chung hệ số hao mòn cao Tuy sử dụng đƣợc để tạo sản phẩm nhƣng điều kiện để cạnh tranh với đối thủ ngành để khẳng định vị trí thị trƣờng cơng ty cần phải cố gắng đầu tƣ thêm nhiều máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất đại Ngồi việc đầu tƣ thêm cơng ty phải có sách quản lý sử dụng có hiệu tài sản cố định nhƣ: Tăng cƣờng công tác kiểm tra, bảo dƣỡng máy móc nhƣ cơng tác kiểm tra, đôn đốc công nhân sản xuất để tận dụng hết cơng suất máy móc thiết bị Một số máy móc q cũ lạc hậu, cơng ty nên mạnh dạn bán để giải phóng kho có thêm kinh phí vào việc tu bổ, bảo dƣỡng máy móc thiết bị khác Ban hành quy chế sử dụng máy móc, dán phòng ban nhƣ phân xƣởng nhƣ biện pháp nhắc nhở thƣờng xuyên; có chế độ thƣởng phạt đích đáng cá nhân, đơn vị bảo quản sử dụng tốt không tốt tài sản cố định b) Về chi phí sản xuất kinh doanh 51 Việc thực tiết kiệm chi phí biện pháp để có hiệu kinh tế cao Để quản lý chi phí cách chặt chẽ, giảm khoản chi phí bất hợp lý, cơng ty cần phải xem xét lại khâu tiêu cách: Giảm chi phí lãi vay: khoản chin phí chiếm tỉ trọng lớn chi phí doanh nghiệp Muốn giảm đƣợc chi phí cơng ty cần phải đề kế hoạch để lƣợng vật tƣ, nguyên liệu, thành phẩm tồn kho hợp lí, có biện pháp che chắn hàng hóa hợp lý tránh tình trạng hàng hóa bị gỉ sét, đẩy nhanh thời gian thu nợ từ phía khách hàng, giảm thiểu bán hàng cho khách hàng nợ lâu Có nhƣ khả tốn ngắn hạn cơng ty nhanh từ giảm đƣợc lãi vay Sử dụng hợp lý cơng suất, thời gian hoạt động máy móc cách tăng cƣờng kiểm tra máy móc thiết bị vận hành trƣớc vào vận hành để giảm cố dẫn đến tình trạng máy móc bị hƣ hỏng nặng Tăng tốc độ luân chuyển hàng tồn kho: cơng ty cần phải vào tình hình thực tế đơn đặt hàng q, năm trƣớc để dự báo đƣợc xác nhu cầu thị trƣờng để có kế hoạch nhập nguyên vật liệu sản xuất hợp lí từ giảm tình trạng tồn kho ngun vật liệu thành phẩm c) Về lao động Hiện nhà máy có đội ngũ cán cơng nhân viên lâu năm lành nghề, có trình độ chun mơn cao, có sáng tạo sản xuất Mặc dù cơng ty nên xem xét bố trí lại đội ngũ lao động cho phù hợp với lực Đồng thời đƣa biện pháp nhằm làm thay đổi trình độ đội ngũ cán công nhân viên cách thƣờng xuyên tổ chức hƣớng dẫn, trao đổi huấn luyện nghề nghiệp Nâng cao tinh thần đồn kết giữ vững truyền thống cơng ty Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán cơng nhân viên chức khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiêm vụ đƣợc giao, thực tốt nội quy, quy chế công ty Đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm chi phí có hiệu quả, quan tâm tới hoạt động giới tính, hoạt động TDTT 52 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Kosteel Vina, nhận thấy sau 10 năm thành lập, công ty gặt hái đƣợc thành công định hoạt động có hiệu Thành có đƣợc nỗ lực không ngừng đội ngũ cán công nhân viên với mong muốn đem lại thành cao cho công ty Đi sâu vào hoạt động phòng ban, tơi có nhận xét nhƣ sau: Đội ngũ cán công nhân viên có trình độ chun mơn cao, tinh thơng nghiệp vụ, phong cách làm việc khoa học, hiệu tuân thủ cách triệt để, nghiêm túc quy định nhà nƣớc chế độ báo cáo sổ sách, hóa đơn chứng từ… góp phần khơng nhỏ vào thành công chung công ty suốt năm qua Cơng ty có hệ thống mạng nội hoạt động hiệu quả, đảm bảo thông tin liên tục phòng ban với Do việc lập báo cáo, lên kế hoạch hoạt động thực riêng biệt phòng ban đƣợc phòng ban khác cập nhật theo dõi cách xác thay đổi có q trình hoạt động Tình hình sản xuất cơng ty tƣơng đối ổn định, làm cho lợi nhuận công ty tăng lên năm 2011 Tóm lại, tình hình hoạt động sản xuât kinh doanh công ty tƣơng đối tốt, đem lại lợi nhuận cao nhƣng vấn đề cần đƣợc cải thiện thời gian tới 5.2 Kiến nghị Bên cạnh thành đạt đƣợc hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty tồn đọng vấn đề cần phải khắc phục để hoạt động kinh doanh ngày tốt hơn, cụ thể:  Tạo điều kiện nâng cao trình độ chun mơn cho cán cơng nhân viên cơng ty, trình độ tay nghề góp phần làm cho suất lao động công ty đạt hiệu cao  Nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tìm kiếm thêm khách hàng  Tăng cƣờng mối quan hệ với công chúng, nhà cung ứng, với khách hàng quen thuộc công ty  Cần quản lí tốt khoản chi phí, tình hình sử dụng vốn, xây dựng kế hoạch chi tiêu rõ ràng, minh bạch Có nhƣ cơng ty điều tiết khoản chi phí cách hợp lí nhằm giảm giá thành sản phẩm, gia tăng sức mạnh cạnh tranh thị trƣờng  Đầu tƣ đại hóa máy móc trang thiết bị công ty nhằm gia tăng suất, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tạo đứng vững thị trƣờng  Tăng cƣờng hoạt động quảng cáo phƣơng tiện thông tin đại chúng 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyến Tấn Bình, 2004 Phân tích hoạt động doanh nghiệp Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh, 389 trang Nguyễn Minh Kiều, 2006 Tài doanh nghiệp Nhà xuất thống kê, 453 trang Đặng Hồng Vũ, 2006 Phân tích hoạt động kinh doanh đề xuất số giải pháp cho công ty vật tư xây dựng TP.Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Nông Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Phạm Thị Minh Thƣ, 2008 phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty tnhh ngun anh tp.hồ chí minh Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Nơng Lâm, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 55 ... điều hành sản xuất kinh doanh 12 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh công cụ phát khả tiềm tàng hoạt động kinh doanh công cụ cải tiến chế quản lý kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh cho... niệm phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 11 3.1.2 Vai trò phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 11 v 3.1.3 Đối tƣợng phân tích hoạt động kinh doanh 12 3.1.4 Nhiệm vụ phân tích hoạt. .. niệm phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh q trình nghiên cứu nội dung kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phƣơng pháp riêng kết hợp với l‎ý thuyết kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KOSTEEL VINA , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KOSTEEL VINA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay