ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN TẠI THỊ XÃ TÂN CHÂU TỈNH AN GIANG

89 7 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN TẠI THỊ TÂN CHÂU TỈNH AN GIANG VÕ THÀNH PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH VÕ THÀNH PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN TẠI THỊ TÂN CHÂU TỈNH AN GIANG Ngành: Kinh Doanh Nông Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn : TRANG THỊ HUY NHẤT Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013   Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN TẠI THỊ TÂN CHÂU TỈNH AN GIANG” Võ Thành Phương, sinh viên khóa 36, ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Trang Thị Huy Nhất Giảng viên hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin gửi dòng tri ân đến Ba Mẹ gia đình, người sinh thành, nuôi nấng tạo điều kiện cho có ngày hơm Em xin cảm ơn tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, đặc biệt q thầy Khoa Kinh Tế, truyền dạy cho em kiến thức chuyên môn kinh nghiệm làm việc vô quý báu thời gian học tập vừa qua Đặc biệt xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trang Thị Huy Nhất tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ cô, chú, bác, anh, chị nông hộ trồng lúa Tân Châu, Trạm BVTV Tân Châu, Các Hợp Tác địa bàn phòng ban Ủy Ban Nhân Dân thị Tân Châu hết lòng dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực tập thực khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên, thời gian thực đề tài có hạn cộng với trình độ hiểu biết tầm nhìn chưa rộng Vì thế, luận văn chắn nhiều thiếu sót Rất mong góp ý q thầy bạn Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, tháng 12 năm 2013 Sinh viên: Võ Thành Phương NỘI DUNG TÓM TẮT VÕ THÀNH PHƯƠNG, Tháng 12 năm 2013 “Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Hình “Cánh Đồng Mẫu Lớn” thị Tân Châu, Tỉnh An Giang” VO THANH PHUONG, December, 2013.“Assessing the current situation on implementing Great Field model at Tan Chau Town, An Giang province” Khóa luận tập trung nghiên cứu đặc điểm, tình hình thực hình “Cánh đồng mẫu lớn” địa bàn thị Tân Châu Cụ thể khóa luận sâu vào nghiên cứu mặt sau: phân tích tình hình thực hình, làm bật lên mối liên kết nông dân doanh nghiệp thông qua hợp đồng tiêu thụ nơng sản hàng hóa, vai trò hợp tác số mối quan hệ khác Khóa luận so sánh hiệu sản xuất hai nhóm nơng hộ từ đưa kết luận hình mang lại hiệu cao Đồng thời phân tích mặt đạt hạn chế cần khắc phục…và đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện mở rộng hình Khóa luận sử dụng kết bảng câu hỏi điều tra 60 nơng hộ có tham gia hình 30 hộ trồng lúa khơng tham gia hình, bên cạnh nguồn số liệu thứ cấp quan quyền địa phương Các phương pháp sử dụng: thống kê tả, so sánh, phân tích tổng hợp,… Kết nghiên cứu đề tài sở đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện hình MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii CHƯƠNG .1 MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi thời gian .3 1.3.2 Phạm vi không gian 1.4 Cấu trúc khóa luận .3 CHƯƠNG .4 TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu đôi nét thị Tân Châu 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý 2.1.1.2 Khí hậu – thời tiết 2.1.1.3 Địa hình – Đất đai – Sơng ngòi 2.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 2.1.2.1 Dân số lao động v 2.1.2.2 Dân tộc – Tôn giáo 2.1.2.3 Giáo dục – Đào tạo 2.1.2.4 Y tế 2.1.2.5 Văn hóa – Thể thao 2.1.2.6 Cơ sở hạ tầng .9 2.1.2.7 Tình hình kinh tế .11 2.1.3 Đánh giá chung .13 2.2 Tổng quan tình hình sản xuất tiêu thụ lúa lúa gạo Việt Nam 14 2.2.1 Tình hình sản xuất 14 2.2.2 Tình hình xuất gạo Việt Nam 15 CHƯƠNG 16 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .16 3.1 Cơ sở lý luận 16 3.1.1 Giới thiệu hình “Cánh Đồng Mẫu Lớn” 16 3.1.1.1 Định nghĩa hình 16 3.1.1.2 Điều kiện hình thành hình 17 3.1.1.3 Mục tiêu hình 18 3.1.1.4 Mối liên kết hình “Cánh Đồng Mẫu Lớn” .18 3.1.2 Một số khái niệm 22 3.1.2.1 Kết sản xuất 22 3.1.2.2 Hiệu kinh tế 23 3.1.2.3 Hợp đồng kinh tế .23 3.1.3 Một số tiêu đo lường kết - hiệu kinh tế 24 3.1.3.1 Chỉ tiêu đo lường kết kinh tế 24 3.1.3.2 Chỉ tiêu đo lường hiệu kinh tế 25 vi 3.2 Phương pháp nghiên cứu 25 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 25 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu .26 CHƯƠNG 27 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Đặt điểm hình “Cánh Đồng Mẫu Lớn” Tân Châu 27 4.1.1 Tình hình thực hình “Cánh Đồng Mẫu Lớn” sản xuất tiêu thụ lúa Tân Châu thời gian gần .27 4.1.2 Tiến trình thực 28 4.2 Đặc điểm mẫu điều tra 30 4.2.1 Độ tuổi chủ hộ 30 4.2.2 Trình độ học vấn chủ hộ điều tra 30 4.2.3 Thâm niên canh tác 31 4.2.4 Đặc điểm nhân lao động 32 4.2.5 Quy sản xuất 33 4.2.6 Cơ cấu giống lúa gieo sạ 34 4.2.7 Tình hình tham gia khuyến nông 35 4.2.8 Tình hình ghi chép Sổ tay sản xuất hộ nơng dân tham gia hình .36 4.2.9 Lý tham gia hình 37 4.3 Phân tích mối liên kết nhà hình “Cánh Đồng Mẫu Lớn” .38 4.3.1 Mối liên kết nhà Nông nhà Doanh nghiệp 38 4.3.1.1 Mối liên kết nông dân công ty cổ phần Toàn Cầu 40 4.3.1.2 Mối liên kết nông dân công ty cổ phần nông dược HAI 42 4.3.2 Mối liên kết nông dân HTX NN .43 4.3.2.1 Vai trò kết hợp tổ chức HTX NN .45 vii 4.3.2.2 Vai trò trung gian nơng dân doanh nghiệp 45 4.3.2.3 HTX đầu tư phân bón cho nơng dân .45 4.3.3 Mối liên kết cán kỹ thuật (nhà Doanh nghiệp, nhà Khoa học, Nhà Nước) nông dân 46 4.4 So sánh kết quả, hiệu sản xuất Ha lúa nông hộ tham gia hình với hộ nơng dân khơng tham gia hình 47 4.4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất Ha lúa hai nhóm nơng hộ 47 4.4.2 Giá thành sản phẩm .49 4.4.3 So sánh kết hiệu sản xuất hai nhóm hộ 49 4.5 Đánh giá nơng dân hình “Cánh Đồng Mẫu Lớn” .50 4.5.1 Đối với doanh nghiệp cung ứng đầu vào .50 4.5.2 Đối với việc thu mua đầu 52 4.5.3 Đối với hỗ trợ cán kỹ thuật 53 4.6 Một số thuận lợi khó khăn thực hình 53 4.6.1 Thuận lợi 53 4.6.2 Khó khăn 54 4.7 Xu hướng phát triển hình .55 4.8 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động hình .56 CHƯƠNG 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .58 5.1 Kết luận 58 5.2 Kiến nghị 58 5.2.1 Đối với Nhà nước 59 5.2.2 Đối với nông dân 60 5.2.3 Đối với nhà Khoa học 60 5.2.4 Đối với Nhà Doanh nghiệp 60 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế BVTV Bảo vệ thực vật CBKT Cán kỹ thuật CPLĐ Chi phí lao động CPSX Chi phí sản xuất CPVC Chi phí vật chất DT Doanh thu ĐBSCL Đồng sông cửu long HTX Hợp tác KHKT Khoa học kỹ thuật LN Lợi nhuận NN Nông nghiệp PTNT Phát triển nông thôn THCS Trung học sở TNHH Trách nhiệm hữu hạn THPT Trung học phổ thông TN Thu nhập TM Thương mại UBND Ủy ban nhân dân ix   TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Đào, 2012 Thực Trạng Triển Khai Hình “Cánh Đồng Mẫu Lớn” Tuyên Thạnh, Huyện Mộc Hóa, Tỉnh Long An Luận văn tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh Tế Nông Lâm, Khoa Kinh Tế, Đại học Nơng Lâm TPHCM, 2012 Trần Văn Bích, 2008 Nghiên Cứu Sản Xuất Nông Sản Theo Hợp Đồng Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp Cục Trồng Trọt, 2011 Tiêu Chí Xây Dựng Cánh Đồng Mẫu Lớn Nhà xuất Nông Nghiệp, TPHCM Nguyễn Đình Luận, 2013 Xuất Khẩu Gạo Việt Nam: Thực Trạng Giải Pháp.Tạp Chí Kinh Tế Phát Triển, Số 193, 9-14 Niêm Giám Thống Kê Thị Tân Châu, 2012 Tổng Cục Thống Kê năm 2013 62    PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT LÚA TRONG HÌNH “CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN” - Mã số phiếu: ……………………………………………………………… Ngày điều tra: …………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………… I Thông tin chung: Họ tên chủ hộ:…………………………………………………………… Tuổi ……………Trình độ văn hóa:……………Thâm niên:……………… Số nhân khẩu……………………… Số lao động nông nghiệp:…………… II Thông tin ruộng đất: Diện tích đất lúa hình……………………………………… Ha Hình thức sở hữu:  Đất nhà………… Ha  Đất thuê………… Ha III Tình hình sản xuất lúa: Giống lúa Ơng/bà sử dụng vụ giống ? Cấp giống:………… Chỉ tiêu ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền (Đồng) (Đồng) I Tổng chi phí Chi phí làm đất 1.1 Cày, bừa, trục ………… …………… ………… + Thuê ………… …………… ………… + Nhà ………… …………… ………… ………… …………… ………… 1.2 Sửa bờ Chi phí vật tư 2.1 Phân bón + Bón lần …………… …………   …………… ………… ………… …………… ………… …………… ………… ………… …………… ………… …………… ………… ………… …………… ………… …………… ………… ………… …………… ………… …………… ………… ………… …………… ………… …………… ………… ………… …………… ………… …………… ………… ………… …………… ………… …………… ………… ………… …………… ………… + Bón ………… ………… …………… ………… + Cty đầu tư ………… ………… …………… ………… + Mua bổ sung ………… ………… …………… ………… + Kích thích ………… ………… …………… ………… + Trừ sâu ………… ………… …………… ………… + Trừ bệnh ………… ………… …………… ………… + Trừ Ốc ………… ………… …………… ………… + Diệt cỏ ………… ………… …………… ………… + Khác ……… ………… ………… …………… ………… ………… ………… …………… ………… + Nhà ………… ………… …………… ………… + Thuê ………… ………… …………… ………… + Nhà ………… ………… …………… ………… + Thuê ………… ………… …………… ………… + Bón lần +Bón lần 2.2 Giống 2.3 Thuốc BVTV Chi phí bom nước Chi phí lao động 4.1 Gieo xạ 4.2 Chăm sóc     Chi phí thu hoạch 5.1 Gặt đập liên hợp ………… ………… …………… ………… ………… ………… …………… ………… Kg/1000m2 ………… …………… ………… III Sản lượng Kg ………… …………… ………… IV Giá bán Đồng ………… …………… ………… 5.2 Vận chuyển II Năng suất bình quân/1000m2   IV Đối với doanh nghiệp:  Doanh nghiệp cung ứng đầu vào: Ông/Bà sử dụng phân bón từ doanh nghiệp hỗ trợ khơng ?  Có  Khơng Lý khơng sử dụng:…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ơng/Bà sử dụng phân bón từ doanh nghiệp hỗ trợ khơng ?  Có  Khơng Lý khơng sử dụng:…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ơng/Bà có hài lòng việc thực cung ứng đầu vào doanh nghiệp khơng?  Có  Khơng Lý khơng hài lòng:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………     Ý kiến Ông/Bà việc cung ứng đầu vào công ty ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Doanh nghiệp thu mua đầu Doanh nghiệp có thu mua theo hợp đồng khơng ?  Có  Khơng Lý khơng đúng:……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ơng/Bà có thực theo hợp đồng khơng ?  Có  Khơng Lý khơng đúng:……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ơng/Bà có hài lòng mức giá thu mua doanh nghiệp khơng ?  Có  Khơng Theo Ơng/Bà hợp đồng khó khăn ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… V Đối với trạm Bảo Vệ Thực Vật Ơng/Bà có hỗ trợ mặt kỹ thuật từ trạm khuyến nơng khơng ?  Có  Khơng Số lần/vụ:……………………… Theo Ơng/Bà lợi ích từ việc hỗ trợ gì?     ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… VI Đối với hợp tác quyền Ơng/Bà có hài lòng việc giải vấn đề quyền hợp tác có vấn đề xảy khơng ?  Có  Khơng Lý khơng hài lòng:…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….…… Ơng/Bà có HTX phổ biến nội dung hợp đồng khơng?  Có  Khơng Ý kiến Ơng/Bà việc tổ chức thực hợp tác quyền? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… VII Đối với thân nông hộ Lý Ơng/Bà tham gia hình ? a Hợp tác b Người thân giới thiệu c Tự đăng ký d Khác …………… Theo Ông/Bà tham gia hình, Ơng/Bà lợi ích gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trong vụ Ơng/Bà có định thiếp tục tham gia hình khơng?      Có  Khơng Lý khơng tham gia:………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ơng/Bà có sử dụng sổ tay nơng nghiệp khơng ?  Có  Khơng Ơng/Bà có đề suất quyền, HTX, doanh nghiệp ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn !     PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN HỘ NƠNG DÂN KHƠNG SẢN XUẤT LÚA TRONG HÌNH “CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN” - Mã số phiếu: ……………………………………………………………… Ngày điều tra: …………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………… I Thông tin chung: Họ tên chủ hộ:…………………………………………………………… Tuổi ……………Trình độ văn hóa:……………Thâm niên:……………… Số nhân khẩu……………………… Số lao động nông nghiệp:…………… II Thông tin ruộng đất: Diện tích đất lúa ……………………………………… Ha Hình thức sở hữu:  Đất nhà………… Ha  Đất thuê………… Ha III Tình hình sản xuất lúa: Giống lúa Ơng/bà sử dụng vụ giống ? Cấp giống:………… Chỉ tiêu ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền (Đồng) (Đồng) ………… …………… ……………… + Thuê ………… …………… ……………… + Nhà ………… …………… ……………… V Tổng chi phí Chi phí làm đất 6.1 Cày, bừa, trục 6.2 Sửa bờ Chi phí vật tư 7.1 Phân bón + Bón lần   …………… ………… ………… …………… ……………… …………… ………… ………… …………… ……………… …………… ………… ………… …………… ……………… …………… ………… ………… …………… ……………… …………… ………… ………… …………… ……………… …………… ………… ………… …………… ……………… …………… ………… ………… …………… ……………… …………… ………… ………… …………… ……………… …………… ………… ………… …………… ……………… + Bón ………… ………… …………… ……………… +Cấp giống sử ………… ………… …………… ……………… dụng ………… ………… …………… ……………… + Mua ………… ………… …………… ……………… ………… ………… …………… ……………… + Kích thích ………… ………… …………… ……………… + Trừ sâu ………… ………… …………… ……………… + Trừ bệnh ………… ………… …………… ……………… + Trừ Ốc ………… ………… …………… ……………… + Diệt cỏ ………… ………… …………… ……………… + Khác ……… ………… ………… …………… ……………… ………… ………… …………… ……………… ………… ………… …………… ……………… + Bón lần +Bón lần 7.2 Giống + Tự nhân 7.3 Thuốc BVTV Chi phí bom nước Chi phí lao động 9.1 Gieo xạ + Nhà + Thuê     ………… ………… …………… ……………… ………… ………… …………… ……………… 10.1 Gặt đập liên hợp ………… ………… …………… ……………… 10.2 Vận chuyển ………… ………… …………… ……………… Kg/1000m2 ………… …………… ……………… 9.2 Chăm sóc + Nhà + Th 10 Chi phí thu hoạch VI Năng suất bình quân/1000m2 VII Sản lượng Kg ………… …………… ……………… VIII Giá bán Đồng ………… …………… ……………… IV TÌNH HÌNH TIÊU THỤ Ơng/bà bán lúa cho ai?  Thương lái  Công ty Khác:…………………………………………………………………………………… Hình thức thu mua ?  Bán nhà  Chở đến nơi thu mua Bán ruộng Khác:…………………………………………………………………………………… Phương thức thu mua ?  Thuận tiện  Không thuận tiện Lý do:…………………………………………………………………………………… Ơng/bà có tham gia khuyến nơng, tập huấn kỹ thuật khơng ? Có, Số lần:……………  Khơng Theo Ơng/Bà tập huấn kỹ thuật có cần thiết khơng?  Có  Khơng Lý do:…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Theo Ơng/bà việc sản xuất có gặp khó khăn khơng?     ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Gia đình có biết thơng tin hình “cánh đồng mẫu lớn” khơng?  Có  Khơng Nhận xét:……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Gia đình có vận động tham gia hình khơng?  Có  Khơng Gia đình có muốn tham gia hình “Cánh đồng mẫu lớn” khơng?  Có  Khơng Vì sao:…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 10 Ý kiến đề xuất Ông/Bà ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn !     PHỤ LỤC MẪU HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN - CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NƠNG SẢN HÀNG HĨA Hợp đồng số………………… HĐTT/20… - Căn Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng năm 2002 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích tiêu thụ nơng sản hàng hóa thơng qua hợp đồng - Căn kết họp vào ngày …./…./20…., UBND ………………… đại diện công ty, HTX …………………… nông dân thỏa thuận thực cánh đồng mẫu lớn hợp tác xã, vụ ……………………………………… Hôm nay, ngày……… tháng …… năm 20…, UBND ………………… Chúng gồm: Công ty Cổ phần Toàn Cầu (gọi bên A) - Địa trụ sở chính:…………………………………………………………… - Điện thoại:………………………………………… Fax:…………………… - Tài khoản số:………………………………… Tại ngân hàng:………………… - Mã số thuế doanh nghiệp:……………………………………………………… - Đại diện ông (bà):……………………………….Chức vụ:……………… Hợp tác nông nghiệp ……………………… (gọi bên B) - Địa trụ sở chính:…………………………………………………………… - Điện thoại:………………………………………….Fax:……………………… - Tài khoản số:…………………………………Tại ngân hàng:………………… - Mã số thuế doanh nghiệp:……………………………………………………… - Đại diện ông (bà):……………………………… Chức vụ: Chủ nhiệm     Hai bên thống thỏa thuận nội dung hợp đồng sau: Điều Điều khoản chung - Các bên thống thực theo nội dung họp vào ngày …./…./20… , UBND ……………… đại diện công ty, HTX nông dân thỏa thuận thực cánh đồng mẫu lớn hợp tác …………………., vụ …………………… năm………………… Điều Trách nhiệm bên A Đầu tư giống lúa để thực cánh đồng mẫu tổng diện tích ………… Giao giống lúa cho bên B số lượng …………kg X ………… đồng = ……………… đồng (thông qua hợp đồng tổ lai tạo nhân giống lúa Tân Châu với bên A) Phần thực xong ngày ………………… Thu mua lúa nông dân phương thức tốn: - Thu mua tồn lúa nơng dân, lúa thu hoạch phải độ chín - Giá thu mua lúa nơng dân tính theo giá thị trường ngày thu mua, cộng thêm 150 đồng/kg, ẩm độ lúa không 250 Nếu ẩm độ 250 cơng ty tính trừ độ 1,2% (VD: giá lúa thu mua 5.000 đ/kg, độ trừ 60 đ/kg) - Địa điểm thu mua: Công ty đặt trạm thu mua địa điểm + Địa điểm khu vực HTX ………………… (chọn nơi thuận tiện cho nông dân tập trung lúa từ cánh đồng mẫu về) + Nông dân tập kết lúa đến trạm thu mua Cơng ty cân trả bao bì chổ - Phương thức tốn: Cơng ty cân lúa nông dân xong phiếu cân hàng cho nơng dân Ngày hơm sau cơng ty tốn tiền cho nông dân trụ sở HTX ……………………………… - Trường hợp nơng dân khơng muốn bán lúa công ty cân nhận phiếu gửi kho, cơng ty khơng tín chi phí gởi kho Thời hạn vòng tháng nơng dân cần bán cắt giá theo thị trường hưởng chênh lệch 150 đ/kg Nếu tháng nông dân không cắt giá cơng ty có quyền tính giá thời điểm cuối tháng kể từ ngày công ty cân lúa nông dân giao tiền cho HTX trả tiền cho nông dân     - Nếu lúa không đạt chuẩn theo quy định cơng ty thương lượng mức giá thu mua cho nông dân Nếu nông dân khơng thống giá thương lượng có quyền bán bên ngồi, nơng dân trả tiền đầu tư công ty Nếu lúa đạt chuẩn nông dân tự ý bán bên ngồi phải trả vốn đầu tư 8% lãi cho khoản đầu tư Điều Trách nhiệm bên B Phân phối giống lúa cho nông dân trước xuống giống theo danh sách nông dân tham gia UBND ………………………… ký xác nhận Cung cấp danh sách nông dân tham gia cám đồng mẫu có địa chỉ, diện tích tham gia, số điện thoại (nếu có) Thơng báo trước cho bên A ngày lịch (thời gian) diện tích thu hoạch cánh đồng mẫu Cho bên A mượn phần trụ sở thời gian tốn tiền thu mua lúa cho nơng dân Thu tiền đầu tư giống nông dân trả lại cho bên A hưởng huê hồng 10 đồng/kg lúa mà công ty mua từ nông dân tham gia cánh đồng mẫu theo danh sách Điều Trách nhiệm vật chất bên việc thực hợp đồng - Hai bên cam kết thực nghiêm túc điều khoản thỏa thuận hợp đồng, bên không thực đúng, thực không đầy đủ đơn phương đình thực hợp đồng mà khơng có lý đáng bị phạt bồi thường thiệt hại vật chất mức phạt 1,5 lần vật chất bị thiệt hại Điều Giải tranh chấp hợp đồng - Hai bên phải chủ động thông báo cho tiến độ thực hợp đồng Những vấn đề phát sinh trình thực hợp đồngcó nguy dẫn tới khơng đảm bảo tốt cho việc thực hợp đồng, bên kịp thời thơng báo cho tìm cách giải Trường hợp tranh chấp hợp đồng UBND có trách nhiệm tổ chức thương lượng, hòa giải Trường hợp có tranh chấp chất lượng hàng hóa, hai bên mời quan giám định có thẩm quyền đến giám định, kết luận quan giám định kết cuối     - Trường hợp việc thương lượng, hòa giải khơng đạt kết bên đưa vụ tranh chấp Tòa án nhân dân thị Tân Châu giải theo pháp luật Điều Hiệu lực hợp đồng - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…… Tháng…… Năm 20… đến bên B toán dứt điểm tiền giống lúa cho bên A lý hợp đồng - Mọi sửa đổi, bổ sung (nếu có) liên quan đến hợp đồnggiá trị pháp lý thỏa thuận bên lập biên có chữ ký bên xác nhận - Hai bên tổ chức họp lập biên lý hợp đồng sau hết hiệu lực không 10 ngày Bên A có trách nhiệm tổ chức chuẩn bị thời gian họp lý hợp đồng trụ sở HTX NN …………………………… - Hợp đồng có trang, làm thành …… bản, có giá trị nhau, bên giữ … Đại diện bên A Đại diện bên B Xác nhận UBND ……………………………   ... “ Đánh giá tình hình thực mơ hình cánh đồng mẫu lớn thị xã Tân Châu tỉnh An Giang 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đề tài “ Đánh giá tình hình thực mơ hình cánh đồng mẫu lớn thị xã. .. luận “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MƠ HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN TẠI THỊ XÃ TÂN CHÂU TỈNH AN GIANG Võ Thành Phương, sinh viên khóa 36, ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp, bảo vệ thành công trước hội đồng. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH VÕ THÀNH PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MƠ HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN TẠI THỊ XÃ TÂN CHÂU TỈNH AN GIANG Ngành: Kinh Doanh Nông
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN TẠI THỊ XÃ TÂN CHÂU TỈNH AN GIANG , ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN TẠI THỊ XÃ TÂN CHÂU TỈNH AN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay