đề thi thử THPT QG 2019 toán gv nguyễn chiến đề 01 có lời giải chi tiết

20 17 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 08:36

ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2019 MƠN: TỐN (Thời gian làm 90 phút) Mã đề 075 LẦN Họ tên thí sinh: ………………………………………… SBD: ……… …… Câu 1: Cho hàm số y  f x bảng biến thiên sau: Tìm giá trị cực đại yCĐ giá trị cực tiểu yCT hàm số cho A yCĐ = 3và yCT = B yCĐ = 3và yCT = 2 C yCĐ = 2 yCT = Câu 2: Cho hàm số y  x  Hàm số đạt cực tiểu điểm x A x  4 B x  C x  Câu 3: lim  x  3x  x  2018 D yCĐ = 2và yCT = D x  2 x  A 2018 B  C D  Câu 4: Hàm số y  x  đồng biến khoảng   B   ;   C  0;   D  ;0    1 Câu 5: Cho khối chóp tích m3 diện tích đáy m2 Khi chiều cao khối chóp bằng: A 1m B 2m C 3m D m Câu 6: Hàm số sau đồng biến khoảng ;  x 1 x 1 A y  x3  x  B y  C y  D y  x3  3x  x2 x 1 Câu 7: Tính thể tích khối chóp, biết diện tích đáy 60cm2, chiều cao 2dm ? A 120cm3 B 40cm3 C 1200cm3 D 400cm3 Câu 8: Số điểm cực trị hàm số y   x3  x  A B C D Câu 9: Cho hình chóp S.ABC SA, SB, SC vng góc với đơi SA= a, SB = b, SC = c Thể tích khối chóp 1 A abc B abc C abc D abc Câu 10: Cho hàm số y = f x Mệnh đề sau đúng? A f x  0, x   f x đồng biến a; b B f x  0, x   f x đồng biến a; b C f x  0, x   f x đồng biến a; b D f x  0, x   f  x  đồng biến a; b 1  A  ;   2  Câu 11: Cho hai hàm số f  x   x  g  x   x  x  Đạo hàm hàm số y = g (f (x)) x 1 A B C D Câu 12: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vng cân A, BC  2a Mặt bên SBC tam giác vuông cân S nằm mặt phẳng vng góc với đáy Tính thể tích khối chóp S.ABC A V  a 2a B V  2a C V  a3 D V   x 1 x   Câu 13: Cho hàm số f  x    x  Tìm m để hàm số f x liên tục mx  mx   1 A m   B m  C m  2 D m  2 Câu 14: Cho hàm số y  f x đồ thị hàm số y  f’ x hình bên: Hỏi hàm số y  f x điểm cực trị? A B C D Câu 15: Cho hình chóp tam giác S.ABC SA vng góc với mặt phẳng ABC, AB  6, BC  8, AC 10 Tính khoảng cách d hai đường thẳng SA BC A d  B d  C d  D d 10 Câu 16: Số điểm cực trị hàm số y   x4  x  A B C Câu 17: Tính thể tích khối chóp tứ giác tất cạnh a a3 a3 2a 3 B C 3 Câu 18: Hàm số y  ax  bx  cx  d nghịch biến A D D a3 A b2 3ac  B a  b2  3ac  C a  b2  3ac  a = b  c  D a  b2  3ac  a = b  c  Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a Mặt phẳng SAB vng góc với đáy ABCD Gọi H trung điểm AB, SH = HC, SA = AB Gọi  góc đường thẳng SC mặt phẳng ABCD Giá trị tan B Câu 20: Hàm số y  f x đồ thị hình vẽ bên A C  D  Với m  1; 1 hàm số g  x   f x  2019m2  2019 điểm cực trị? A B C D Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD, đáy hình chữ nhật, SA  ABCD Biết AB = a, AD = 2a, góc SC SAB 30 Khi d B, SDC A 2a 15 B 2a Câu 22: Cho y  x  x  3; y '  A 2 C ax  b x  2x  B 1 2a 11 15 D 22a 15 Khi giá trị a  2b là: C D Câu 23: Hàm số y  x  x nghịch biến khoảng: A 0;1 B 0; 2 C 1;  D 1; 2 Câu 24: Tim giá trị tham số m để hàm số y  x3  mx   m2  m  1 x  đạt cực trị điểmx1; x2, thỏa mãn x1  x2  A m  B m  2 C m  D m  2 mx  Câu 25: giá trị nguyên m để hàm số y  đồng biến khoảng 2;  xm A B C D Câu 26: Cho hàm số y   x  2mx  đồ thị Cm Để đồ thị hàm số ba điểm cực trị tạo thành tam giác vng giá trị m A m  3 B m  3 C m  1 D m  Câu 27: Một hình chóp tam giác cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc  Thể tích khối chóp a tan  a cot  a tan  a cos  B C D 12 12 12 12 Câu 28: Một chất điểm chuyển động thẳng quãng đường xác định phương trình s  t  3t  quãng đường s tính mét m , thời gian t tính giây s Khi gia tốc tức thời chuyển động giây thứ 10 A A (m/s2) B 54 (m/s2) C 240 (m/s2) D 60 (m/s2) mx  3m  Câu 29: Tất giá trị thực tham số m để hàm số y  nghịch biến khoảng xm xác định m  m  A 1 m  B  m  C  D  m  m  Câu 30: Cho hàm số y  x3  3mx  1 Cho A2; 3 tìm m để đồ thị hàm số (1) hai điểm cực trị B C cho tam giác ABC cân A 1 3 A m  B m  C m  D m  2 2 Câu 31: Cho hàm số y  Khẳng định khẳng định sau: 1 x A y '' y3  B y '' y3  C y '' y3  D y '' y3  Câu 32: Cho hàm số f  x    x3  x  x  Tập nghiệm bất phương trình: f x  A 1; 7 B  ;1  7;   C 7; 1 D 1; 7 Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thang vng A B, I trung điểm AB, SIC SID vng góc với đáy Biết AD = AB = 2a, BC = a, khoảng cách từ I đến SCD Khi thể tích khối chóp S.ABCD A a B a3 C 3a  sin  x x  Câu 34: Cho hàm số f  x    Mệnh đề sau đúng?   x  x  A Hàm số liên tục khoảng; 1 1; B Hàm số liên tục khoảng; 1 1; C Hàm số liên tục D Hàm số gián đoạn x  1 Câu 35: Cho hàm số y  f x đồ thị hàm số y  f‘x hình bên D a3 3a Hàm số g  x   f 1  x  đồng biến khoảng khoảng sau? A  1;0  B  ;0  1  C  ;1 2    D   ;     Câu 36: Cho hàm số f  x   x3   m  1 x    m  x  m2  giá trị nguyên tham số m để hàm số g  x   f  x  điểm cực trị? A B C D Câu 37: giá trị nguyên dương tham số m để đồ thị hàm số  Cm  : y  x3  mx2   2m  3 x  2019 hai điểm nằm hai phía trục tung mà tiếp tuyến Cm hai điểm vng góc với đường thẳng  d  : x  y   0? A B C D Câu 38: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD cạnh đáy cạnh bên a Tính cosin góc hai mặt phẳng SAB SAD 2 2 1 B  C  D 3 3 Câu 39: Cho hàm số y  ax  bx  cx  d hai điểm cực trị x1, x2 thỏa mãn x1   3; 1 x2 0; 1 A Biết hàm số nghịch biến khoảng  x1, x2  đồ thị hàm số cắt trục tung điểm tung độ dương Mệnh đề đúng? A a > 0, b > 0, c > 0, d  B a > 0, b > 0, c < 0, d  C a < 0, b < 0, c < 0, d < D a > 0, b < 0, c < 0, d  Câu 40: Cho hàm số y  f x đồ thị hình vẽ bên: Biết hàm số y  f x m điểm cực trị, hàm số y  f  x  n điểm cực trị, hàm số y  f  x  p điểm cực trị Giá trị m + n + p A 26 B 30 C 27 D 31 Câu 41: Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để hàm số y  x  mx  x  m nghịch biến khoảng 1; 2 A  1;   11   B  ;   4  C  ; 1 11   D  ;   4  Câu 42: Tìm tham số m để hàm số y  x3  3x2  mx  m nghịch biến đoạn độ dài 15 B m   4 Câu 43: Cho hàm số y  f x liên tục A m   Hỏi hàm số y  f  x   A 15 D m  4 Hàm số y  f’ x đồ thị hình bên C m   2017  2019 x điểm cực trị? 2018 B C Câu 44: y  f x đạo hàm f '  x   x  x    x  m  1 ới x D số nguyên âm m để hàm số g  x   f  x  đồng biến khoảng 1;  A B C D Câu 45: Cho hình lập phương ABCD A’B’C’D’ Gọi M, N, P trung điểm cạnh AB, AD, C’D’ Tính cosin góc hai đường thẳng MN CP 10 15 B C D 5 10 10 Câu 46: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A’B’C’ cạnh đáy a Gọi I trung điểm B’C Khoảng cách từ điểm B tới mặt phẳng AA’I a a a A B a C D 2cos x    Câu 47: Tìm tất giá trị m để hàm số y  nghịch biến khoảng  0;  2cos x  m  3 A A m  3  m  3 B  m  C m  3  3  m  D  m  đạo hàm tới cấp với f '''  x   thỏa mãn Câu 48: Cho hàm số y  f x liên tục  f  x  ' 2018 1  f ''  x   x  x  1  x  2018 g  x    f '  x  A 2019 2019 : f ''  x  với x Hàm số 1  f ''  x  điểm cực trị? B C D Câu 49: Để phương trình x4  x  m  x  x  m  hai nghiệm thực phân biệt tất giá trị thực m A m  19 B m 19 C m  19 D m 19 Câu 50: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ A’.ABC tứ diện cạnh a Gọi M, N trung điểm AA BB Tính tan góc hai mặt phẳng ABC CMN A B 2 C D - HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-A 2-C 3-D 4-C 5-B 6-D 7-D 8-A 9-B 10-C 11-A 12-D 13-A 14-B 15-C 16-C 17-D 18-D 19-B 20-C 21-C 22-C 23-D 24-B 25-C 26-D 27-C 28-B 29-A 30-C 31-A 32-A 33-B 34-B 35-C 36-B 37-C 38-A 39-B 40-A 41-D 42-B 43-A 44-A 45-B 46-C 47-C 48-B 49-A 50-BS (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Dựa vào bảng biến thiên ta thấy yCĐ = yCt = Câu 2: C x  Ta y '   ; y '    x  x  2 Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số đạt cực tiểu điểm x  Câu 3: D  2018  Ta lim  x3  3x  x  2018  lim x3 1       x  x  x   x x Câu 4: C y '  x3  y '   x   y '   x  Vậy hàm số đồng biến khoảng 0; Câu 5: B 3V V  Bh  h   2m B Câu 6: D Loại đáp án B, C hàm biến đồng biến đồng biến khoảng xác định Loại đáp án A pt y '  3x  hai nghiệm phân biệt Với đáp án D: y '  3x2   Hàm số sau đồng biến khoảng;  Câu 7: D 1 V  Bh  60.20  400cm3 3 Câu 8: A y '  3x     3x  1  0x  Do hàm số khơng điểm cực trị Câu 9: B 1 Thể tích hình chóp: V  SA.SB.SC  abc 6 Câu 10: C Theo định lý biến thiên: f '  x   0, x   a; b   f  x  đồng biến a;b f x đồng biến a;b  f '  x   0, x   a; b  Câu 11: A Ta f  x   x  g  x   x  x  Suy ra: y  g  f  x     x     x     y  g  f  x    x  x  Đạo hàm y '  x   y ' 1  2.1   Câu 12: D Gọi H trung điểm BC Ta SH  ABC SH  SABC  BC  a 1 AH BC  a.2a  a 2 Vậy thể tích khối chóp VSABC 1 a3  SH SABC  a.a  3 Câu 13: A Ta có: lim f  x   lim x 1 x 1 x 1 x 1 1  lim  lim  x  x  x 1 x 1  x  1 x    Ta có: lim f  x   lim  mx  1  m  f (1)  m  x 1 x 1 hàm số liên tục x 1 1  lim f  x   lim f  x   f 1   m   m   x 1 x 1 2 Câu 14: B Đồ thị hàm số y  f x cắt trục hoành điểm nên hàm số y  f x điểm cực trị Câu 15: C Để hàm số liên tục Tam giác ABC vuông B nên AB đoạn vng góc chung SA BC Vậy d  SA; BC   AB  Câu 16: C Ta a.b < nên đồ thị hàm số điểm cực trị Câu 17: D Diện tích đáy ABCD: SABCD  a2 a 2 1 a AO  AC  AB 2; SO  SA2  AO  a     2   1 a a3 Vậy thể tích khối chóp tứ giác là: V  S ABCD SO  a  3 Câu 18: D +) Nếu a = b = => y = cx + d nghịch biến c  a  +) Hàm số bậc ba y  ax3  bx  cx  a   nghịch biến   b  3ac  Vậy điều kiện là: a  b2  3ac  a = b  c  Câu 19: B a a a Trong tam giác HBC vng B ta có: HC  a      SH  HC  2 2 a nên tam giác SAH vuông A Suy SA  ABCD Do SC, (ABCD)) = (SC, AC) = SCA = SA a   Vậy tan   AC a 2 Câu 20: C Trong tam giác SAH ta SH  SA2  AH  Lấy đối xứng trước ta đồ thị hàm số f  x  hình bên Đồ thị hàm số f  x  m  suy từ đồ thị hàm số f x cách lấy đối xứng trước tịnh tiến Dựa vào đồ thị hàm số f  x  ta thấy f  x  điểm cực trị    f x  2019m2  điểm cực trị phép tịnh tiến khơng làm thay đổi số cực trị Câu 21: C Ta SA  ABCD  SA  BC Mặt khác BC  AB nên BC  (SAB)   SC,  SAB     SC, SB   BSC  300 Xét tam giác vng SBC ta SB  BC  2a tan 300 Xét tam giác vuông SAB SA  SB2  AB2  a 11 Vì AB // SCD nên d  B,  SCD    d  A,  SCD   Trong mặt phẳng SAD kẻ AH  SD AH khoảng cách từ A đến SCD Xét tam giác vuông SAD ta AH  Câu 22: C Ta y  x  x   y '   a  2b Câu 23: D x AS AD SA  AD  x  3 x  2x    a 11.2a a 11 4a 2x  2 x  2x    2a 11 15 x 1 x  2x   a  1; b  1 Tập xác định là: D  0;2 1 x Ta có: y  x  x  y '  2x  x2 1 x Hàm số nghịch biến y     x 1 x  x2 Kết hợp với tập xác định ta hàm số nghịch biến khoảng 1;2 Câu 24: B Ta có: y '  x2  2mx  m2  m  Hàm số hai điểm cực trị  y  = hai nghiệm phân biệt   '  m2   m2  m  1   m  1* m  Khi đó: x1  x2   2m     m  2 Đối chiếu với điều kiện (*) ta m 2 Câu 25: C Ta y '  m2   x  m m    3  m  Hàm số đồng biến khoảng 2;  m   Câu 26: D Ta y '  4 x3  4mx  4 x  x  m  Để hàm số ba cực trị phương trình y  ba nghiệm phân biệt  4 x  x  m   ba nghiệm phân biệt m >    Gọi A  0;  , B  m , m2  ,C  m , m2  ba điểm cực trị đồ thị hàm số Vì ABC cân A nên ABC vng A  ABAC    Với AB   m ; m2 , AC    m ; m2  m  m4   m  m3  1   m  Câu 27: C Gọi O giao điểm đường cao tam giác suy SO ABC Ta S.ABC hình chóp tam giác nên góc cạnh bên cạnh đáy SCO  Ta CH  a a  CO  CH  3 Tam giác SOC vuông O nên tan   SO a tan   SO  CO 1 a tan  a a3 Thể tích khối chóp V  SO.S ABC   tan  3 12 Câu 28: B Ta có: s  t  3t   s '  3t  6t  s ''  6t  Gia tốc tức thời chuyển động giây thứ 10 là: a  6.10   54  m / s  Câu 29: A Ta y '  m2  3m   x  m Để hàm số nghịch biến khoảng xác định y '  m2  3m   x  m 0 x  m  m2  3m     m  Câu 30: C Ta y '  3x  3m Hàm số hai điểm cực trị m  x  m y’    x   m Đồ thị hàm số hai điểm cực trị B       m ; 2m m  C  m ; 2m m  Suy BC 2 m ; 4m m Gọi M trung điểm BC M 0;1 nên AM  2; 2  Vậy tam giác ABC tam giác cân AM  BC AM BC  Suy m  Câu 31: A ' '     2x  2  x   y'    y ''    mà y       2 4 3     x  1  x   x  1  x  1  x  1 1  x   1  x   Vậy y '' y3  Câu 32: A Ta có: f '  x    x  8x  Khi f '  x     x  8x     x  Vậy tập nghiệm bất phương trình là: S  1;7 Câu 33: B Ta có: SI   ABCD  , S ABCD   AD  BC  AB  3a 2 Gọi K hình chiếu vng góc I CD, H hình chiếu vng góc I SK 2S 3a 5a  IK  ICD  CD Ta có: SI CD, IK CD  CD(SIK) => CD  IH Xét ICD : ID  CD  a 5, CI  a  SICD  Mà IH  SK => IH  (SCD) Do IH  d  I ;  SCD    Xét IHK vuông I : 3a 1    SI  a IH SI IK Vậy VS ABCD  SI S ABCD  3a3 Câu 34: B Ta có: lim  x  1  lim sin  x   lim f  x   lim f  x  hàm số gián đoạn x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 Tương tự: lim  x  1  lim sin  x  x 1 x 1  lim  f  x   lim  f  x   lim f  x   f  1 hàm số liên tục x  1 x ( 1) x ( 1) x 1 Với x  1 hàm số liên tục tập xác định Câu 35: C Ta g '  x   4 f ' 1  x  Hàm số g  x   f 1  x  đồng biến  g '  x    f ' 1  x    x  1 Dựa vào đồ thị, suy f '  x     1  x   x  1  x  1 f ' 1  x      1   x    x     1  Vậy g x đồng biến khoảng   ;0  va  ;     2  Câu 36: B Ta f '  x   3x   m  1 x   m Với hàm đa thức: Số điểm cực trị f  x  lần số điểm cực trị (dương) f x cộng với Hàm số g  x   f  x  điểm cực trị  hàm số f x hai cực trị dương   m  1    m         m  1  f '  x   hai nghiệm dương phân biệt   S    0 P    5  m   1  57  m  Do m Câu 37: C Ta y '  x2  2mx  2m    m = giá trị nguyên tham số m 1 Đường thẳng  d  : x  y     d  : y   x  hệ số góc k   2 Gọi M  x0 ; y0    C  Tiếp tuyến C M vng góc với d nên y ' x0  k  1  y ' x0   x02  2mx0  2m    x02  2mx0  2m   * u cầu tốn * hai nghiệm trái dấu  2m    m  Do m nguyên dương nên m 1 m  Câu 38: A Gọi I trung điểm SA Vì tam giác SAB SAD tam giác nên ta BI DI vng góc với SA  góc hai mặt phẳng SAB SAD BI, DI DI  BI  BD  Trong tam giác BID ta có: cos  BI , DI   cos BID  BI DI Vậy cosin góc mặt phẳng SAB SAD Câu 39: B +) Đồ thị cắt trục tung điểm tung độ dương  d > +) Hàm số nghịch biến  x1;x2  hàm số đồng biến  x2 ; , đồ thị hàm số hướng lên x    a >  Loại C Ta y '  3ax2  2bx  c a 0 +) Hàm số điểm cực trị x1;x2 trái dấu  ac   c   Loại A 2b a 0 +) Do x1   2; 1 x2   0;1  x1  x2      ab   b   Loại D 3a Câu 40: A Hàm số y = f x điểm cực trị, Hàm số y = f x cắt trục hoành điểm nên y  f  x  + = 11 điểm cực trị, Hàm số y = f x điểm cực trị hồnh độ dương nên hàm số y  f  x  2.4 + 1= điểm cực trị Vậy m + n + p  + 11 + = 26 Câu 41: D Ta y '  3x2  2mx  Hàm số nghịch biến khoảng   3x 2  x  mx   m   f  x   2x 1;   y '  0x  1;     x  1;  x  1;   3x   0x  1;   f x nghịch biến khoảng 1;2 x2 11  f  x   f  2   Ta f '  x     11 11  m  f  x    m  f      m   ;   Mặt khác  4   x  1;  Câu 42: B Ta tập xác định D  y '  3x2  x  m,  '   3m Xét ’  y‘ 0; x: Hàm đồng biến (loại) Xét ’   m  y ' = nghiệm x1, x2, nên x1  x2  2, x1 , x2  Bảng biến thiên m Theo đề bài: x2  x1    x2  x1    x12  x22  x1 x2  15   x2  x1   x1 x2    m   m   Câu 43: A 2019 2019 Ta có: y '  f '  x   Khi đó: y '   f '  x   * 2018 2018 Số nghiệm (*) số giao điểm đồ thị y  f x đường thẳng y  2019 2018 Suy (*) nghiệm phân biệt nên hàm số cực trị Câu 44: A Từ giả thiết suy f '  x   x  x    x  m  1 Ta g '  x   xf '  x  Để hàm số g x đồng biến khoảng 1; g '  x   0, x  ;    xf '  x   0, x  ;    x.x  x    x  m  1  0, x  1;    m  max  2 x  1  5  m  6 Mà m  1;  Câu 45: B   m  5; 4; 3; 2; 1 Gọi Q trung điểm BC  Khi PQ // MN Ta MN, CP) = (PQ, CP) = CPQ tam giác CPQ cân C CP  CQ  Gọi H trung điểm PQ nên CH  PQ ; PQ  Vậy cosCPH a a  PH  PH a 2   CP a 10 Câu 46: C Ta BB’ //AA  BB’ // (AA’I)  d (B, (AA’I)) = d (B’, (AA’I) Ta tam giác A’B’C’ tam giác nên A’I  B’C 1 Mặt khác AA’  (A’B’C’)  AA’  B’C 2 Từ 1 2 ta B’C’  (AA’I) I  d  B '  AA ' I    B ' I  Câu 47: C   1  Đặt t  cosx, với x   0;   t   ;1  3 2  2t  2m   y ' t   Hàm số trở thành y  t   2t  m  2t  m  a a     Ta t '   sin x  0, x   0;  t  cosx nghịch biến  0;   3  3 1  1  Do YCBT  y t đồng biến khoảng  ;1  y '  t   0, t   ;1 2  2   2m   m  3 m  3 1  1   , t   ;1   , t   ;1    m  3 2  2   2t  m  m  2t m  1;  Câu 48: B Ta g '  x   2019  f '  x   g '  x   2019  f '  x  Ta  f  x  '   f  x  ' 2018 2018 2018 2018 f ''  x  1  f ''  x    f '  x  2019 f '''  x  Do f ''  x   f ''  x  1  f ''  x  1  f ''  x   x  x  1  x  2018 2019 :  f ''  x  1  f ''  x   f ''  x   x  x  1  x  2018   g '  x   2019.2 x  x  1  x  2018 2019 2019 Ta thấy x  x  2018 nghiệm đơn nên hàm số g x điểm cực trị Câu 49: A Điều kiện: x4  x  m  Đặt t  x4  x  m  x  x  m  t với t  t  Khi đó, phương trình cho trở thành t  t      t  (do t  0) t  3 Với t  ta x4  x  m   x  x  m  16 Do phương trình x4  x  m  16  m   x4  x  16 Xét hàm số f  x    x  x  16 Ta có: f '  x   4 x3   4  x3  1 ; f '  x    x  1 Bảng biến thiên Từ bảng biến thiên ta thấy để phương trình cho hai nghiệm phân biệt m 19 Câu 50: B Gọi H trực tâm tam giác ABC I trung điểm AH Ta AH (ABC) MI  (ABC) Qua C kẻ đường thẳng d song song với MN //AB nên d giao tuyến hai mặt phẳng ABC CMN Kẻ IK  d K Ta MI  d IK  d nên MK  d Suy góc hai mặt phẳng ABC CMN   MKI 5a Gọi E trung điểm cạnh AB Xét tam giác ABC ta KI  CP  EH  CP  12 Ta MI  1 a2 a A' H  AA '2  AH  a   2 3 Vậy tan  tan MKI  MI a 12 2   KI 5a ... 2018  2019 :  f ''  x  1  f ''  x   f ''  x   x  x  1  x  2018   g '  x   2019 . 2 x  x  1  x  2018  2019 2019 Ta thấy x  x  2018 nghiệm đơn nên hàm số g x có. .. 48: B Ta có g '  x   2019  f '  x   g '  x   2019  f '  x  Ta có  f  x  '   f  x  ' 2018 2018 2018 2018 f ''  x  1  f ''  x    f '  x  2019 f '''... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Dựa vào bảng biến thi n ta thấy yCĐ = yCt
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPT QG 2019 toán gv nguyễn chiến đề 01 có lời giải chi tiết, đề thi thử THPT QG 2019 toán gv nguyễn chiến đề 01 có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay