Quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp

67 87 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 08:35

, phần 2 sách với nội dung trình bày về các vấn đề sau: Đề cập đến quyết định dưới điều kiện rủi ro, trong đó nhấn mạnh các qui tắc lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu trong điều kiện có tính đến rủi ro; đề cập đến biến động giá và biện pháp nhằm hạn chế rủi ro về giá; để cập đến các chiến lược giảm rủi ro trong sản xuất và marketing, đề cập đến rủi ro tài chính, trong đó nhấn mạnh sự liên quan giữa sử dụng tín dụng và rủi ro tài chính và các chiến lược nhằm giảm rủi ro tài chính. CHƯƠNG III-3 QUYẾT ðỊNH DƯỚI ðIỀU KIỆN RỦI RO Mục ñích chương: Học xong chương sinh viên hiểu: - Một số mơ hình định khác - Cách xác ñịnh giá trị kỳ vọng - Cách xếp thơng tin phân tích rủi ro - Các qui tắc ñịnh ñiều kiện rủi ro Chương ñã ñề cập ñến thái ñộ khác người ñịnh ñối với rủi ro phương pháp ñánh giá thái ñộ họ ñối với rủi ro Trong chương bàn đến ba mơ hình định Và nói chương trước, mục tiêu người ñịnh thoả mãn giá trị kỳ vọng, chương trình bày số cách xác ñịnh giá trị kỳ vọng dựa sở áp dụng qui tắc ñịnh điều kiện rủi ro Các mơ hình định Trong phần ñề cập ñến qui tắc định gắn với mơ hình định: (1) định khơng đòi hỏi có thơng tin xác suất, (2) an tồn đặt lên hàng đầu, (3) tối đa hố lợi ích kỳ vọng 1.1 Quyết định khơng đòi hỏi thơng tin xác suất Halter Dean (1971) đưa qui tắc định khơng đòi hỏi thơng tin xác suất, là: - Qui tắc kết tốt kết xấu (Maximin) - Qui tắc kết tôt kết tốt (Maximax) - Hệ số α Hurwicz - Ngun tắc lý khơng đầy đủ (ngun tắc LaPlace) a) Qui tắc Maximin Qui tắc hướng vào chọn kết xấu chiến lược bỏ qua kết khác Trong trường hợp người ñịnh cho kết xấu xảy chọn chiến lược nào, lựa chọn kết tốt kết xấu b) Qui tắc Maximax Nguyên tắc ngược lại với nguyên tắc ý ñến kết tốt chiến lược bỏ qua kết khác Qui tắc lựa chọn giá trị cao giá trị tốt c) Qui tăc hệ số α Hurwicz Qui tắc hệ số α - Hurwicz thể sau: (3.1.) max [Ij = α (Mi) + (1- α)(mi)] Hệ số α người ñịnh ñưa với ñiều kiện α2 σ12 < σ22 Phân phối 1a Pi (Xác suất) Phân phối 2a d µ1 ðồ thị 3.1.a µ2 ∏ ∏= thu nhập d = Mức thu nhập “tai họa” µi; σi2; (Mi)i = trung bình; phương sai; độ lệch phân phối i αi = Pi(∏ α2 σ12= σ22 (Mi)1 < …< (Mi)2 Pi Phân phối 2b (Xác suất) Phân phối 1b d µ1=µ2 ∏ ðồ thị 3.1b ðồ thị 3.1: khả tổn thất phương sai 1.3.Tối đa hố lợi ích kỳ vọng Lợi ích kỳ vọng hoạt động Aj thể sau: n (EU) = ∑ [ ∏(Si, Aj) P(Si)] (3.3) j=1 Trong EU lợi ích kỳ vọng, ∏ ( Si , Aj ) mức thu nhập thứ i đặc tính Si hoạt ñộng Aj; U[∏(Si , Aj)] lợi ích tương ñương mức thu nhập ; P(Si) xác suất xảy Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro -38 đặc tính thứ i Theo dãy số mở rộng Taylor , lợi ích kỳ vọng hoạt ñộng Aj ñược thể sau: (3.4.) (EU) = f(µj , σj2, M3j, M4j ….) Trong EU lợi ích kỳ vọng, µj , σj2, M3j, M4j tương ứng trung bình, phương sai, độ lệch, kurtosis Hoặc đơn giản ta có hàm lợi ích: (EU) = f(µj , σj2) (3.5) Trong EU lợi ích kỳ vọng, µj trung bình, σj2 phương sai Và hoạt động có lợi ích kỳ vọng tối ña (3.4) (3.5) ñược lựa chọn Quyết ñịnh ñiều kiện rủi ro 2.1 Kết kỳ vọng biến ñộng Sự tồn rủi ro làm cho định thêm phức tạp khó khăn Nhưng định phải làm phải cân nhắc đến rủi ro điều khơng chắn Trong mơi trường tồn rủi ro ñịnh thường ñược dựa giá trị kỳ vọng suất kỳ vọng, chi phí kỳ vọng giá kỳ vọng Khơng có đảm bảo giá trị kỳ vọng kết thực định kết tiềm có xác suất riêng Kết ñịnh ñược biết tương lai ðể ñịnh giới ñầy rủi ro, nhà ñịnh phải hiểu cách thể kỳ vọng nào, sử dụng xác suất phân tích biến động kết tiềm Sau ñây số cách thể kết kỳ vọng 2.2 Phương pháp xác ñịnh giá trị kỳ vọng Có nhiều phương pháp biểu thị gía trị kỳ vọng suất, giá giá trị khác chúng cách chắn Khi có giá trị kỳ vọng ta sử dụng để lập kế hoạch định các”ước lượng tốt nhất” cho giá trị chưa biết xác định xác tương lai a) Số trung bình Có loại số trung bình sử dụng để tính kỳ vọng Một số trung bình/bình qn đơn giản tính từ số liệu qúa khứ, số liệu suât gía ðây phương pháp đơn giản thường sử dụng có sẵn số liệu thống kê Vấn ñề ñây lựa chọn số liệu để tính tốn Tính số trung bình năm, năm hay 10 năm? khơng có qui tắc trả lời cho câu hỏi lựa chọn phụ thuộc vào ước lượng chủ quan người ñịnh Hai là, phương pháp số trung bình hiệu chỉnh Có vấn đề cần xử lý sử dụng hệ thống Thứ nhất, sử dụng số liệu năm? Hai là, sử dụng hệ thống hiệu chỉnh tốt ? Ngược lại, có kinh nghiệm, khả phán đốn sở thích người định với hiểu biết số liệu cung cấp cho hướng dẫn dễ dàng áp dụng Bảng 3.1 ví dụ đơn giản áp dụng phương pháp Giá kỳ vọng ñược xác ñịnh theo phương pháp số bình qn đơn giản 2,96$, theo phương pháp số bình quân hiệu chỉnh 3,11$, cao số bình qn đơn giản Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro -39 Bảng 3.1: Áp dụng phương pháp số trung bình để thể kỳ vọng Năm Giá trung bình hàng Hệ số hiệu chỉnh Giá x Hệ số hiệu năm ($) chỉnh năm trước 2,43 2,43 năm trước 3,02 6,04 năm trước 2,94 8,82 năm trước 3,46 13,84 Tổng cộng 11,85 10 31,13 Giá trị kỳ vọng Số trung bình đơn giản 11,85 $ : = 2,96$ Số trung bình hiệu chỉnh 31,11$ :10 = 3,11$ b) Gía trị kỳ vọng chắn Một cách khác ñể biểu thị kỳ vọng chọn giá trị có khả xảy Phương pháp cần có xác suất kết có khả xảy Kết có xác suất cao chọn có khả xảy Ví dụ bảng 3.2 (hãy chưa nói đến cột cuối cùng) áp dụng phương pháp ñể biểu thị kỳ vọng, suất 24tạ/ha chọn, có xác suất cao có khả xảy Bảng 3.2: Sử dụng xác suất ñể xác định kỳ vọng Năng suất có khả Xác suất Xác suất x Kết 12 0,1 1,2 18 0,3 5,4 24 0,4 9,6 30 0,2 6,0 Tổng số 1,0 22,2 Không suất xảy năm, xác suất xác dài hạn 40% thời gian xảy c) Kỳ vọng tốn học Nếu có xác suất (hoặc chủ quan khách quan) kết kỳ vọng tính kỳ vọng tốn học Kỳ vọng tốn học giá trị trung bình kết thí nghiệm nhắc lại kiện nhiều lần Phương pháp tính kỳ vọng tốn học ñược thể cột phải bảng 3.3 Mỗi kết có khả xảy nhân với xác suất kết cộng lại thành kỳ vọng toán học Cần ý kỳ vọng tồn học 22,2tạ/ha nhỏ suất chắn (24tạ/ha) phân phối xác suất khơng đối xứng mà bị lệch phía suất thấp Số liệu bảng 3.2 thể phân phối xác suất rời rạc khơng đối xứng mà lệch phía suất thấp Chúng ta minh họa phân phối xác xuất liên tục, khơng đối xứng lệch phía suất thấp ñồ thi 3.2 ñây Ở ñồ thị 3.2 giá trị M giá trị hay xảy có xác suất lớn nhất, giá trị trung bình lại nhỏ hơn, phân phối xác suất phân phối lệch (không phải phân phối chuẩn), giá trị trung bình giá trị A Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro -40 Xác suất A M Kết kỳ vọng ðồ thị 3.2: Phân phối xác suất liên tục lệch trái d) Sự biến thiên Nhà quản trị cần phải cân nhắc thêm yếu tố khác bên cạnh giá trị kỳ vọng phải lựa chọn từ hai nhiều phương án, ví dụ yếu tố biến động kết quanh giá trị kỳ vọng Nếu phương án có giá trị kỳ vọng hầu hết nhà quản trị chọn phương án có biến động e) Khoảng biến thiên Một thước ño biến ñộng khoảng cách giá trị lớn giá trị nhỏ hay gọi khoảng biến thiên Những phương án có khoảng biến thiên nhỏ ưa thích Khoảng biến thiên khơng phải thước đo tốt tính biến thiên khơng xét đến xác suất giá trị xa (giá trị lớn nhỏ nhất) phân phối kết g) Phương sai ñộ lệch chuẩn Hai thước ño ñộ biến thiên thông dụng phương sai bậc hai (độ lệch chuẩn) Cơng thức tính sau: Σ (Χ − Χ) Phương sai = i i n −1 − Trong Xi giá trị quan sát, Χ giá trị trung bình giá trị quan sát, n số quan sát ðộ lệch chuấn tính cách lấy bậc hai phương sai ðộ lệch chuẩn lớn độ phân tán kết lớn, khả kết thực xa giá trị trung bình giá trị kỳ vọng lớn Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro -41 Xác suất Kết X ðồ thị 3.3: Biến thiên hai phân phối xác suất ðồ thị 3.3 cho thấy hai phân phối xác suất có giá trị kỳ vọng X, phân phối có độ lệch chuẩn nhỏ kết tập trung quanh giá trị kỳ vọng phân phối có độ lệch chuẩn lớn hai phân phối có giá trị trung bình kỳ vọng h) Hệ số biến thiên ðộ lệch chuẩn khó biểu diễn phân phối xác suất khơng có kỳ vọng Phân phối xác suất với kỳ vọng lớn có khả có biến động lớn Một suy xét quan trọng ñây biến động tương đối Có phải phân phối xác suất với giá trị kỳ vọng cao thực có biến động cao khơng? Hệ số biến ñộng ño biến thiên tương ñối so với giá trị kỳ vọng giá trị trung bình phân phối xác suất, tính theo cơng thức sau: ðộ lệch chuẩn Hệ số biến ñộng = Giá trị kỳ vọng trung bình Hệ số biến động nhỏ có nghĩa phân phối biến động so với giá trị kỳ vọng so với phân phối khác 2.3 Qui tắc ñịnh ñiều kiện rủi ro Có nhiều thành tố định có rủi ro Thứ có nhiều phương án ñịnh nhiều chiến lược cho người định Thứ hai có nhiều kết kiện xảy ra, thay đổi thời tiết,giá nhiều yếu tố khác Các yếu tố gây rủi ro kết thực khơng biết thời ñiểm ñịnh Thành tố thứ ba hậu kết có khả xảy chiến lược, ví dụ suất, thu nhập thuần/lợi nhuận số giá trị khác Ví dụ thành tố sau, giả sử nơng dân trồng diện tích lúa mì định tình trạng giá giảm Bê ñực ñược mua với giá rẻ ñược gặm cỏ cánh đồng lúa mì suất mùa đơng bán vào mùa xn ðể đơn giản hố vấn đề, giả sử tất bê ñược mua ñược bán lúc Vấn ñề mà người nông dân phải ñịnh mua bê thời tiết diễn khơng biết có thức ăn từ lúa mì cho bê Nếu mua bê thời tiết thuận lợi thừa thức ăn bỏ lỡ hội tăng lợi nhuận Nếu mua nhiều bê thời tiết không Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro -42 thuận lợi khơng đủ cỏ cho bê phải mua thêm thức ăn, lúc lợi nhuận giảm thiệt hại xảy Tiếp theo, giả sử người nơng dân định dựa lựa chọn: mua 300, 400 500 bê Các lựa chọn gọi chiến lược ñịnh Thời tiết thuận lợi, bình thường xấu với xác suất tương ứng 0,2; 0,5 0,3 Ở có kết có khả yếu tố thời tiết Lựa chọn xác suất quan trọng kết lựa chọn từ nghiên cứu thời tiết khứ tích luỹ kinh nghiệm/hoặc xác suất chủ quan người nông dân Cả ba kiện thời tiết xảy chiến lược tiềm tạo thành hậu tiềm cần cân nhắc Một vấn ñề cần xác định xếp thơng tin để áp dụng nguyên tắc định Hai cách tổ chức/sắp xếp thơng tin sử dụng ñịnh ma trận kết (payoff matrix) a) Sắp xếp thông tin - Cây ñịnh Cây ñịnh lược ñồ phác hoạ tất chiến lược, kết tiềm (potential outcomes) hậu (consequences) Lược đồ 3.3 định ví dụ Chiến lược 300 400 500 Sự kiện thời tiết xác suất Lợi nhuận Giá trị kỳ vọng 0.2 0,5 0.3 20.000$ 10.000$ 6.000$ 10.800$ 0.2 0,5 0.3 26.000$ 14.000$ 0$ 12.200$ 34.000$ 15.000$ -10.000$ 11.300$ 0.2 0,5 0.3 Lược ñồ3.1 : Cây ñịnh mua bê ñực Chúng ta cần ý ba kết tiềm chiến lược, xác suất kết tiềm lợi nhuận ước tính hậu hậu Nếu mua 300 bê lợi nhuận 20.000$ thời tiết thuận lợi, 10.000$ thời tiết bình thường 6.000$ thời tiết xấu Giá trị kỳ vọng tổng lợi nhuận hiệu chỉnh Nếu dựa vào giá trị hy vọng nơng dân mua 400 bê chiến lược có giá trị kỳ vọng cao Tuy nhiên có qui tắc định khác bàn tới phần tiếp sau Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro -43 - Ma trậm kết Ma trận kết bao gồm thông tin ñịnh ñược tổ chức dạng bảng (xem bảng 3.3) Phần phía chấm gạch kết chiến lược ñiều kiện thời tiết Các giá trị phía chấm gạch giá trị ñược thể cách tính khác phục vụ cho việc bàn qui tắc ñịnh ñiều kiện rủi ro 2) Các qui tắc ñịnh ñiều kiện rủi ro - Qui tắc Maximin Áp dụng qui tắc Maximin ñể lựa chọn bảng 3.3 người định lựa chọn chiến lược mua 300 bò có kết 6.000$ cao so với hai chiến lược Bảng 3.3 : Chiến lược mua bò Thời tiết Tốt Trung bình Xấu Giá trị tối thiểu Giá trị tối ña Gia trị kỳ vọng Giá trị trung bình đơn giản Xác suất 0,2 0,5 0,3 mua 300 20.000 $ 10.000$ 6.000$ Chiến lược mua mua 400 26.000$ 14.000$ 0$ mua 500 34.000$ 15.000$ -10.000$ 6.000$ 20.000 $ 10.800$ 12.000$ 26.000$ 12.200$ 13.333$ -10.000$ 34.000$ 11.300$ 13.000$ - Qui tắc Maximax Trong ví dụ chiến lược mua 500 bò lựa chọn ðây lựa chọn lạc quan, bỏ qua kết khác xác suất Qui tắc định phù hợp ñối với người bỏ qua rủi ro thích rủi ro có điều kiện tài cho phép tiếp tục kinh doanh rủi ro xảy ra, ví dụ chiến lược mua 500 bò có xác suất lỗ 10.000$ 0,3 - Qui tắc LaPlace/hay ngun tắc ngun nhân khơng đầy đủ Lựa chọn theo nguyên tác chọn giá trị bình quân ñơn giản, bảng 3.3 chiến lược mua 400 bò có giá trị bình qn đơn giản cao (13.333 $) Qui tắc không phù hợp biết xác suất bỏ qua xác suất ñịnh - Giá trị kỳ vọng tối ña Giá trị mong muốn tối ña ñược xác ñịnh dựa kết xác suất Nó ñược tính cách nhân kết với xác suất cộng lại Quyết ñịnh theo nguyên tắc chọn chiến lược có giá trị kỳ vọng cao Cả lược ñồ 3.1 bảng 3.3 ñều chiến lược mua 400 bê có giá trị kỳ vọng cao nhất, chiến lược ñược lựa chọn theo nguyên tắc Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro -44 - Kết chắn Qui tắc ñịnh chọn biến cố có xác suất cao sau chọn chiến lược có kết cao biến cố Bảng 3.1 biến cố thời tiết bình thường có xác suất cao 0,5 chiến lược mua 500 bê có lợi nhuận cao ðây qui tắc ñịnh lạc quan - Lợi nhuận tối thiểu Vì điều kiện tài trang trại mà người định cần đạt lợi nhuận tối thiểu Nếu người định muốn bảo ñảm 100% ñạt ñược lợi nhuận tối thiểu 5.000$ có chiến lược mua 300 bê ñược chấp nhận Một mức lợi nhuận 10.000$ với xác suất 0.7 ba chiến lược chấp nhận ñược Nhưng ngược lại, người ñịnh muốn có lợi nhuận tối thiểu 10.000$ với xác suất 0.9 khơng có chiến lược đáp ứng chiến lược có lợi nhuận thấp với xác suất 0.3 CÂU HỎI ÔN TẬP - Hiểu mơ hình định khơng cần đến thơng tin xác suất? - Hiểu qui tắc ñịnh an toàn trước tiên? - Hãy biểu thị giải thích mơ hình tối đa hố lợi ích kỳ vọng! - Nắm phương pháp xác ñịnh giá trị kỳ vọng ñã học - Hãy chọn vấn ñề định sản xuất marketing có rủi ro thực nhiệm vụ sau: + Hãy ñịnh rõ thành phần cuả vấn ñề ñịnh + Hãy xây dựng ñịnh ma trận ñịnh cho vấn ñề bạn +Hãy áp dụng nguyên tắc ñịnh cho giải vấn ñề bạn +Bạn chọn chiến lược nào? Xem có nhiều người lớp chọn chiến lược bạn khơng? khơng, bạn giải thích sao! TÀI LIỆU THAM KHẢO - Peter J Barry (Editor), 1984 Risk Management in Agriculture Iowa State University Press/Ames Iowa 282 pages -Peter H Callkins, Dennis D DiPietre, 1983 Farm Business Management Macmillan Publishing Co Inc New York, Collier Macmillan Publishers London 441 pages (p 214) - Ronald D Kay, 1988 Farm Management (Second Edition) McGRAW-Hill Book Company 384 pages (page 358-366) Hết 9/2008 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro -45 Trong MRS tỉ lệ thay biên máy móc lao động, P lđ giá lao động, P máy giá máy móc, ∆ máy móc gia tăngmáy móc, ∆ lao động gia tăng lao ñộng Pmáy + 13% P lao ñộng +15% Máy móc c b a P máy P lao ñộng Lao ñộng ðồ thi 6.6: Thay nguồn lực ñể tăng hiệu sản xuất Nhưng ñây nói mặt tín dụng, phải ñiều chỉnh theo dạng: P lao ñộng (1 + f1) MRS = -P máy (1 +f2) Trong ñó MRS tỉ lệ thay biên máy móc lao động, f1 f2 lãi suất trả tương ứng với yếu tố ñầu vào Nếu chúng tử mẫu ñều tăng ví dụ 14% độ dốc đường giá ñiểm sản xuất tối ưu không thay ñổi Nhưng giả sử ngân hàng cho lao động khó khăn yếu tố đầu vào khơng phụ thuộc vào quản lý trang trại (lao ñộng thời vụ) ngân hàng định lãi suất khác cho khoản vay cho yếu tố đầu vào nói khác nhau, ví dụ 13% cho máy 15% cho thuê lao ñộng Trong trường hợp ñường giá thay ñổi, ñược vẽ lại nh đồ thị 6.6 iu ny cú ngha rng thay việc di chuyển tới điểm b, người sản xuất di chuyển ñến ñiểm c Do vậy, ngân hàng ảnh hưởng tới điểm kinh tế tối ưu Tất nhiên, ngân hàng làm việc hạn chế lượng tiền mà người sản xuất vay cho yếu tố đầu vào (3) Phối hợp hiệu sản phẩm ñiều kiện thị trường thay ñổi có ưu khác công nghệ sản xuất Việc sử dụng tín dụng liên quan đến mối quan hệ sản phẩm- sản phẩm theo nguyên tắc kinh tế Sự thay ñổi thị trường cơng nghệ điều chỉnh đường giá ñường lực sản xuất cách tương ứng Kết là, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro 109 phối hợp ngành có th trang tri cú thu nhp cao hn (đồ thị 7.6) Tín dụng giúp nơng dân làm dịch chuyển tới phối hợp hiệu ngành ðiểm a: phối hợp sản xuất tối ưu công nghệ giá ðiểm b: sản xuất trồng trọt tăng lên cải tiến công nghệ + Sản xuất chăn ni tăng lên thay đổi gía đầu chăn ni b a trồng trọt §å thi 7.6: Sử dụng tín dụng có lợi ích từ thay đổi giá cơng nghệ (4) ðể đáp ứng biến động theo mùa vụ hàng năm thu nhập chi tiêu Thường nông dân chi tiêu nhiều vào vụ cày cấy có thu nhập lớn vào lúc thu hoạch Thơng qua dự thảo ngân sách dòng tiền người chủ trang trại dự báo cần vay để cân đốigiữa dòng vào dòng (5) ðảm bảo tính liên tục kinh doanh trang trại Tín dụng cho phép thuê muớn ruộng ñất trang bị sở vật chất khác nhằm mở rộng hoạt ñộng trang trại cách có hiệu (6) Bảo vệ hoạt động kinh doanh chống lại tình bất trắc xẩy Nói cách khác, người quản lý lựa chọn khoản khơng sử dụng khả tín dụng Anh trì tín dụng dự trữ để vượt qua thời kỳ thu nhập thấp bệnh tật ốm đau 4.3 Mục đích sử dụng loại tín dụng Phân loại tín dụng theo thời gian có tín dụng ngắn hạn, trung hạn dài hạn Chúng ta tóm tắt mục đích sử dụng loại tín dụng sau: Tín dụng ngắn hạn (dưới năm) ñược sử dụng vào mục ñích: Chi phí hoạt ñộng thường xuyên Chi tiêu cho sống ñể vượt qua lúc biến ñộng thu nhập theo mùa vụ Tái ñầu tư ngắn hạn Trong ngắn hạn, trang trại/doanh nghiệp thường sử dụng khoản vay tự tốn hồn tồn Tín dụng trung hạn (tuỳ thuộc quy định nước- từ 1-5 năm) sử dụng vào mục đích: Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro 110 Mua máy móc Mở rộng qui mơ đàn gia súc Mặc dù cầu tín dụng loại cho nơng nghiệp tăng lên nhanh chóng, lại thiếu cung nguồn vốn cho mục đích Những khoản vay có xu hướng khoản vay tự tốn, tự tốn phần Tín dụng dài hạn (từ năm trở lên) sử dụng vào mục đích: ðầu tư vào bất ñộng sản ðầu tư vào cơng trình kiên cố Tái đầu tư - nợ ngắn hạn chuyển thành dài hạn ñể cải thiện tỷ số khả toán tiền mặt - chấp thuận lợi chấp Vay dài hạn thường khoản vay không tự tốn hồn tồn thường ngân hàng nhà nước dự án đặc đặc biệt cung cấp Phương pháp tính lãi suất Phuơng pháp tính lãi suất phụ thuộc vào tổ chức cho vay kỳ hạn tiền vay Năm phương pháp chung là: 5.1 Lãi suất ñơn ðây tỷ lệ phần trăm cố định khoản vay tính cho năm Lãi suất tính dựa gốc cuối thời ñiểm vay, ví dụ 1000$ năm với lãi suất 14%, nghĩa anh phải trả 1.140$ gốc lãi cuối năm 5.2 Lãi suất chiết khấu ðây lãi suất tốn trước tiền vay ñược nhận, nên lãi suất thực cao Ví dụ người nơng dân vay 1000 $ với lãi suất danh nghĩa 13%, ñược nhận 870$ lúc ban ñầu phải trả lại ñủ 1000$ thời ñiểm cuối Số tiền phải trả Lãi suất = - Số tiền ñược nhận 1000 = - - 870 = 14,9% 5.3.Lãi suất bổ sung Có tổ chức tín dụng quy định tính lãi suất kiểu Thường họ dự kiến tiền vay cho năm tới dựa dự thảo ngân sách dòng tiền Lãi suất dồn lại dựa tiền gốc lại theo tuần ngày suốt năm ñó Lãi suất ñược trả lần cuối năm ñể tránh người nông dân trả lãi suất lãi suất Nhưng vay tiền để mua bán hàng hố Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro 111 họ định nơng dân phải trả thêm phần lãi bổ sung Ví dụ lãi danh nghĩa 16,6%, nơng dân vay tiền để mua yếu tố sản xuất họ phải trả bổ sung khoản lãi suất 1,111% Như thực tế họ phải trả lãi suất 17,711% 5.4.Lãi suất tính trờn khon cha toỏn Đồ thị 8.6 biu din phương pháp thực trả gốc với lãi suất giảm dần trả (gốc tăng lên, lãi suất giảm ñi ðây cách thức thứ ba, với số tiền trả tăng lên, thường ñược áp dụng với người kỳ vọng thu nhập họ tăng lên Cách thứ ba rủi ro hai cách trên, nên chọn cách trả ñối với tài sản có khả kinh doanh tốt thời kỳ sau Số tiền 1800 _ trả ($) 1600 _ Tổng số tiền trả 1400 _ Tiền lãi 1200 _ 1000 800 _ Tiền gốc 600 _ 400 _ 200 _ l l l l l l l l l l 10 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro 112 Số tiền 1800 _ trả ($) 1600 _ Tổng số tiền trả 1400 _ 1200 _ 1000 Tiền lãi 800 _ 600 _ Tiền gốc 400 _ 200 _ l l l l l Tiền gốc l l l l l 10 năm Trả dần 10.000$ vay 10 năm với lãi suất 7% phương pháp trả giảm dần Lãi suất trả theo số dư tiền vay chưa tr Đồ thị 8.6: Phng phỏp tr gim dn v trả ñối với vốn vay dài hạn 5.5.Lãi suất quy ñổi hàng năm (AEIR) ðây phương pháp giúp nông dân so sánh khoản vay với kỳ hạn phức tạp ñể xác ñịnh lãi suất thực tế Nó thường sử dụng trường hợp nơng dân mua hàng dạng đầu tư doanh nghiệp Cơng thức tính sau: x giá tài x Số lần trả AEIR = Tiền gốc x số năm x (số lần trả + 1) Ví dụ 1: Giả sử người nông dân muốn mua máy kéo, sau thoả thuận người nông dân phải trả 24.000$ Người bán máy nói với người nơng dân trả vòng năm năm trả 11.220 Vậy lãi suất hàng năm quy ñổi bao nhiêu? đó: 9660 = (3 x 11.220) – 24.000 x 9660 x AEIR = - = 20,1% 24.000 x x Cuộc trao đổi bn bán hấp dẫn người bán máy nói trả làm lần, để mua máy người nơng dân phải vay vốn với lãi suất 13 14% Anh ta ñã khơng bị lừa nhờ biết cách tính Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro 113 Ví dụ 2: Giả sử người nông dân vay 10.000$ cho sản xuất với lãi suất bổ sung 12% năm phải trả vòng 12 tháng x 1200 x 12 AEIR = - = 22,2% 10.000 x x 13 Với lãi suất tiền vay 12% hồn tồn cạnh tranh với tổ chức tín dụng khác, lãi thực tế quy ñổi hàng năm 22% Ghi chép trang trại phân tích tài Có tập hợp sổ sách ghi chép hoạt động tài thường xun đầy đủ giúp ích cho việc trì giám sát tài trang trại doanh nghiệp ðây nguồn thơng tin cần thiết để đánh giá kết thực khứ xây dựng kế hoạch cho hoạt ñộng tương lai Quản trị rủi ro tài khơng đạt trực tiếp việc trì ghi chép tổng hợp Nhưng ghi chép cung cấp thông tin cần thiết cho việc hiểu rõ nguồn rủi ro tài Bản báo cáo tài thiết yếu cho quản trị rủi ro bao gồm cân đối tài chính, báo cáo tài sản chủ sở hữu, thu nhập báo cáo nguồn tiền mặt dự kiến thực tế Những ghi chép cung cấp trình lịch sử kinh doanh doanh nghiệp trang trại thời ñiểm cần thiết để chủ trang trại tính tốn kết tài đề xuất giải pháp Thậm chí hộ nơng dân cần thiết phải có sổ ghi chép đơn giản hoạt động tài Khi mà quy mơ tính phức tạp hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên, thực đòi hỏi phải có sổ ghi chép tài tiêu chuẩn Các hệ số nợ/tổng vốn, nợ/vốn tự có vốn/doanh thu tiêu quan trọng ñể giám sát chung kết thực tài Các tiêu khác sử dụng để giám sát tình trạng tài hoạt động kinh doanh cung cấp ñịnh hướng cho ñịnh tương lai bao gồm khả toán tiền mặt, khả trả nợ, khả sinh lời, hiệu tài lực hồn trả doanh nghiệp trang trại Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro 114 CÂU HỎI ÔN TẬP -Bạn hiểu rủi ro tài chính, khả trả nợ, khả toán tiền mặt, cán cân tài chính? - Bạn giải thích nguyên tắc rủi ro tăng dần - Hày kể giải thích chiến lược giảm rủi ro tài thường áp dụng - Cách tính lãi suất có liên quan với rủi ro tài chính? TÀI LIỆU THAM KHẢO Vương Liêm Quản trị rủi ro doanh nghiệp vừa nhỏ Những hội làm ăn với luật doanh nghiệp NXB Giao thông vận tải, 2000 tr 177-217 Nguyễn Hải Sâm Quản trị rủi ro bảo hiểm Quản trị doanh nghiệp NXB Thống Kê, 1996 tr.420-433 Nguyễn Tấn Bình, Nguyễn Trần Huy Phân tích rủi ro định đầu tư Phân tích quản trị tài NXB ðai học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 2002 tr.289-337 Peter H Calkins and Dennis D Dipietre Farm Business Management Sucessfull Decisions in a Changing Environment Iowa State University Macmillan Publishing Co., Inc 1990 Joy Harwood, Richard Helfner, Keith Coble, Janet Perry, and Agaple Somwaru, Managing Risk in Farming: Concepts, Research, and Analysis Market and Trade Economic Division and Resource Economics Division, Economic Research Service, U.S Department of Agriculture Agricultural Economic Report No.774 Washington, DC 20036-5831, March 1999 Lê Hữu Ảnh Tài Nơng nghiệp NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 1997 164 trang Ronald D Kay Farm Management (Second Edition) McGraw-Hill, 1988 385 Pages Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro 115 CHƯƠNG VII-3 VAI TRỊ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG HOẠCH ðỊNH CHÍNH SÁCH Mục đích chương - Sự cần thiết phải có can thiệp phủ - Các sách can thiệp thơng thường phủ - Kinh nghiệm sách can thiệp phủ Tại Chính phủ phải can thiệp vào nơng nghiệp Như đề cập chương đây, rủi ro nơng nghiệp liên quan chặt chẽ với yếu tố: hệ thống canh tác, thời tiết, khí hậu, sách thể chế…, điều có tính phổ biến thịnh hành tồn giới thu hút cách tự nhiên quan tâm ý phủ nước Rõ ràng rủi ro thái ñộ ñối với rủi ro ñã ñược nhận thức quan trọng ñối với nhà hoạch định sách, với nhiều lý sau ñây Thứ nhất, biến ñộng thu nhập, ñặc biệt thiệt hại, mát thảm hoạ, làm cho phúc lợi người nông dân bị ảnh hưởng ảnh hưởng gia đình nông thôn Chẳng hạn trồng, vật nuôi bị tàn phá dẫn ñến giảm hội việc làm, nước phát triển tăng thêm thất nghiệp nước khác Cây trồng vật nuôi bị hư hại dẫn ñến giảm sản lượng giảm lợi nhuận ngành nông nghiệp ngành chế biến nông sản Xa hơn, thu nhập nơng nghiệp/của trang trại bị giảm nhân lên hiệu ứng bất lợi (gây thêm hiệu ứng số nhân bất lợi) thu nhập việc làm cho ngành phi nông nghiệp nông thôn thành thị Thứ hai, rủi ro nghiêm trọng nông dân khơng trả nợ, đặc biệt năm xảy thiên tai, làm suy yếu ngân hàng khơng thu nợ, đặc biệt thời điểm có nhiều nơng dân khơng trả nợ gặp thiên tai Thứ ba, nông dân cố gắng tránh rủi ro biện pháp quản lý trang trại dẫn đến giảm lợi nhuận bình qn đơn vị nguồn lực họ ðiều khơng làm giảm thu nhập bình qn trang trại mà dẫn đến cung sản phẩm rủi ro Nếu sản phẩm lương thực quan trọng xuất tăng sản xuất sản phẩm trực tiếp tác ñộng ñến phúc lợi người tiêu dùng, thu nhập quốc dân, thu nhập ngoại tệ đầu tư dài hạn nơng nghiệp Thứ tư, Vì sản xuất nơng nghiệp cần có thời gian, mà nơng dân phải phân bổ nguồn lực sản xuất họ trước lúc sản xuất họ chưa biết chắn mùa màng giá nông sản, tức hàng năm người ta phải phân bổ nguồn lực sản xuất dựa suất giá kỳ vọng họ Nếu kỳ vọng họ khơng thành thực nguồn lực họ khơng phân bổ cách có hiệu quả, điều ảnh hưởng đến thu nhập quốc dân, ñặc biệt ảnh hưởng ñến thu nhập người nơng dân Sự tổn thất nơng dân bù lại có lo xa từ trước Thứ năm, Sự biến ñộng mùa màng/năng suất dẫn đến cung nơng sản khơng ổn định ðể gải vấn đề hàng năm nơng dân phải điều chỉnh diện tích gieo trồng đầu vào khác để đối phó (to response) với biến động suất giá nông sản Nếu sản xuất lương thực phạm vi quốc gia khơng ổn định dẫn ñến xu hướng tăng biến ñộng giá nước, ñiều ñó thể vấn ñề bảo ñảm an ninh lương thực cho người nghèo tăng không chắn/rủi ro cho nơng dân Nếu khơng ổn định trồng xuất dẫn ñến thu ngoại tệ khơng ổn định, qua mà dẫn đến kinh tế bất ổn ñịnh Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro 116 Với lo lắng nói trên, khơng có ngạc nhiên phủ quốc gia giới thực sách can thiệp để giúp nông dân người tiêu dùng khắc phục rủi ro có hiệu Trong chương chủ yếu xem sét lại vấn ñề ñược nhà nước can thiệp cần phải ñiều chỉnh, ñánh giá rút kinh nghiệm số sách can thiệp thơng thường phủ Mỹ Rủi ro nông nghiệp khuyết tật thị trường Trong giới lý tưởng mà nhà kinh tế tưởng tượng, có vùng mà thị trường tồn ñơn vị kinh tế có khả trung hồ rủi ro Một giới giới mà nguồn lực nơng nghiệp phân bổ sử dụng khơng có rủi ro xảy moị cá nhân n tâm tận hưởng vơ tận mà khơng cần suy nghĩ đến biến động thu nhập giá Trong thực tế, tồn nhiều chế dẫn ñến rủi ro, vấn ñề mấu chốt khuyết tật thị trường Câu hỏi đặt có phương án ñể quản lý rủi ro hay chưa? phúc lợi xã hội tổn thất lớn ñến mức nào? Trả lời câu hỏi cung cấp sở ñánh giá cần thiết phải có can thiệp phủ Từ góc độ người nơng dân rủi ro làm giảm phúc lợi qua nhiều ñường khác Rủi ro dự báo sai dẫn đến sử dụng nguồn lực khơng hiệu quả, phần người nông dân phải áp dụng chiến lược giảm rủi ro (ví dụ áp dụng đa dạng hố), dẫn đến giảm suất bình quân giảm thu nhập bình qn Ở nước phát triển có nhiều tổ chức chia xẻ rủi ro với nơng dân, ví dụ nơng dân thường xun dễ dàng vay ñể sản xuất tiêu dùng kể năm thuận lợi năm khó khăn Trong nhiều trường hợp, họ ñược tiếp cận với loại bảo hiểm, họ ñược lựa chọn bảo hiểm cho trồng vật nuôi mà họ muốn Ở nước chậm phát triển kiểu bảo hiểm chưa phát triển không tồn khắp nơi cho nông dân sản xuất nhỏ Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn quản lý biến ñộng giá lương thực thực phẩm Nếu biến động giá, họ thay lương thực thực phẩm khác bữa ăn bình chân, mà sử dụng tín dụng sử dụng lương thực dự trữ Nông dân người tiêu dùng quản lý rủi ro có hiệu nào? chi phí xã hội lớn đến mức nào? Những cảm nhận/ kinh nghiệm có q ỏi để trả lời xác câu hỏi Những thiệt hại ước tính (tổng thặng dư người sản xuất người tiêu dùng) (từ phản ứng rủi ro) lớn phạm vi khu vực, ví dụ 5-10% mơ hình sản xuất nơng nghiệp có tưới tiêu Mexico (Hazell & Scandizzo 1977) chí lớn vài loại nơng trại Nhưng ước lượng thường dựa mơ hình tốn học, đặc biệt bỏ qua chiến lược chia sẻ rủi ro vấn ñề ña dạng hố sản xuất, dẫn đến sai chệch Phúc lợi bị thiệt hại dự báo sai tối thiểu hố xác suất nhỏ nông dân chọn giá kỳ vọng hợp lý (Muth 1961; Kantor 1979; Newbery & Stiglitz 1981; Willams & Wright 1991) Nhưng tổn thất lớn nơng dân dự báo cách ngây thơ giá cả, ñặc biệt cho rủi ro suất giống năm ngối Ở nước cơng nghiệp phương tây nơng dân có xu hướng sử dụng tiêu doanh thu (revenue) tiêu kỳ vọng (Kỳ vọng hợp lý mơ hình kinh tế lượng), nước chậm phát triển nước có kinh tế kế hoạch hố tập trung khơng Những nghiên cứu tìm thấy kết khả quan khả dự báo xác suất người nông dân ( Holt & Johnson 1989; Pluske & Fraser 1995), kết tích luỹ kinh nghiệm đào tạo hợp lý Hình khuyết tật thị trường thể rõ có thảm hoạ hạn hán lụt lội diện rộng xảy vấn đề tác động tổng thể (covariation problem) Tác động Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro 117 tổng thể vấn ñề ñược khẳng ñịnh nguyên nhân gây thiệt hại cho khoản nợ ngân hàng, chí nước phát triển Mỹ, thường khó xác định khoản thiệt hại khơng có khả trả nợ hay mong đợi phủ xố nợ năm gặp thiên tai (Anderson & Dillon 1988) Trong năm trước phủ phản ứng q nhiều khó khăn nơng dân cách xố nợ cho họ, làm giảm hoạt động hệ thống tín dụng dẫn đến tín hiệu sai nơng dân nhu cầu lãnh chịu trách nhiệm quản lý rủi ro họ Bất ổn định giá khơng phải vấn ñề ñáng sợ ñối với người tiêu dùng nước mà tỉ lệ chi tiêu cho lương thực thực phẩm chiếm phần nhỏ thu nhập gia đình, điều với nước có thu nhập khiêm tốn Costa Rica (Hazell & Stewart 1993) Vấn ñề trở nên nguy hiểm ñối với nước có thu nhập thấp nói chung người nghèo, nơi mà có lựa chọn quản lý giá lương thực thực phẩm ( Sahn & von Braun 1989) Mặc dù khơng có ñánh giá ñịnh lượng cách ñầy ñủ tổn thất khuyết tật thị trường quản lý rủi ro, lợi ích tiềm xã hội từ bảo trợ phủ, phủ nước áp dụng nhiều sách quản lý rủi ro khác Bây trở lại ñánh giá rút kinh nghiệm số sách can thiệp chủ yếu sau ñây Kinh nghiệm sách quản lý rủi ro nhà nước Với tính đa dạng phong phú rủi ro tính rộng lớn mặt ñịa lý mà kinh nghiệm sách bảo trợ rủi ro, khơng có ngạc nhiên, ña dạng khác 3.1 ðầu tư vào tài sản công ðầu tư vào tài sản công không nhằm hạn chế rủi ro cho nơng nghiệp mà có mục đích khác ðầu tư cho thuỷ lợi ví dụ, ngồi mục đich tưới tiêu có mục đích nâng cao suất ñất ñai tài nguyên nước, tăng công ăn việc làm cho nông thôn tăng khả tự cung cấp lương thực Tương tự, hiệu ứng hạn chế rủi ro từ chọn tạo giống trồng chống chịu sâu bệnh chịu úng, hạn nhân lên thơng qua đầu tư phủ cho cơng việc nghiên cứu Dạng đầu tư gọi đầu tư vào tài sản cơng, can thiệp cần thiết phủ Q trình khơng mang lại thành cơng lớn trước mắt mà cần thiết cho tương lai Làm việc khơng phải dễ có cạnh tranh tài nghiên cứu phát triển nước nghèo nước giàu Khu vực tư nhân có vai trò cung cấp, vài dịch vụ nông nghiệp, ví dụ ngơ lai bảo vệ quyền sở hữu 3.2 Ổn ñịnh giá Ổn ñịnh giá hình thức can thiểp truyền thống phủ khu vực nơng nghiệp Có nhiều chế ñã ñược áp dụng ñể theo ñuổi mục ñích có nhiều thành cơng sai lầm Ví dụ vấn đề dự trữ, ích lợi thấy từ dự trữ tương ñối nhỏ Hơn áp dụng vào thực tế có nhiều vấn đề nan giải phải khắc phục, khó đánh giá phản ứng cung ñối với việc ổn ñịnh giá ñưa ðời sỗng đơn giản dự trữ khơng tốn Nhưng khơng phải thế, kinh nghiêm liên minh châu Âu ngũ cốc, Úc kho dự trữ lông cừu khổng lồ chứng chứng minh điều 3.3 Bảo hiểm trồng Bảo hiểm trồng hình thức ñược nước phát triển ñã phát triển áp dụng ðộng lực chương trình thường bắt nguồn từ quan tâm phủ rủi ro thảm hoạ hạn, hạn chế tình trạng khơng trả nợ nhà Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro 118 băng/ngân hàng Chỉ trừ trường hợp, đa số kết tài bảo hiểm trồng ñã trở nên tồi tệ (Hazell 1992) ðể có hiệu kinh tế mà khơng cần đến trợ giúp/bù lỗ phủ nhà bảo hiểm phải giữ lượng chi bảo hiểm nhỏ lượng thu phí bảo hiểm nơng dân Trong thực tế, nhiều chương trình bảo hiểm trồng lớn trả 2,5 đơla nhiều cho la họ thu phí bảo hiểm nông dân Phần chênh lệch nhà nước bù lỗ (với số lượng 10-400 đơla cho bảo hiểm) Với lượng bù lỗ nhiều nơng dân miễn cưỡng mua bảo hiểm Kết là, nhiều chương trình bảo hiểm phủ làm mang tính bắt buộc kể nơng dân trồng chun mơn hố đặc biệt (như Nhật Bản) nơng dân có vay tiền từ ngân hàng nơng nghiệp Mexico Ngun nhân ban đầu chi phí cao chương trình bảo hiểm trồng phủ hướng vào bảo hiểm rủi ro thiệt hại thuộc vấn ñề ñạo ñức (Hazell 1995a) Các loại rủi ro bao gồm rủi ro thời tiết khí hậu, sâu bệnh, rủi ro khó định lượng đánh giá thiệt hại chịu ảnh hưởng hoạt động quản lý người nơng dân Vấn ñề trở nên tồi tệ bảo hiểm bảo hiểm suất cố định khơng phải bù thiệt hại thực Nhưng ñây nguyên nhân sai lầm Một yếu tố khác lớn vấn ñề nhạy cảm, phủ xây dựng lượng bảo đảm hiệu tài người cung cấp bảo hiểm Nếu nhân viên bảo hiểm biết thiệt hại lỗ ñều ñược nhà nước bù ñắp cách tự động họ nhạy cảm theo ñuổi việc kêu hoạt ñộng bảo hiểm họ làm phí bảo hiểm đánh giá thiệt hại Trong thực tế, họ tìm lợi việc thơng đồng/cấu kết với nơng dân đề trình khiếu nại rủi ro Bây lý thông thường cho sai lầm phủ phủ làm suy yếu người cung cấp bảo hiểm nhà nước lý trị Ví dụ Mexico, thống kê cho thấy tổng số tiền bồi thường thiệt hại tăng lên ñột ngột trước bầu cử năm có bầu cử, lại giảm sau Ở nước Mỹ, phủ Mỹ làm uy tín nhà bảo hiểm trồng cách hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất vùng bị thiệt hại Tại nơng dân mua bảo hiểm trồng thảm hoạ lớn (gồm hạn hán) họ biết hành lang nơng nghiệp ln ln sử dụng cho áp lực trị cần thiết để trực tiếp nhận ñược ủng hộ ñối với họ thời gian cần thiết mà khơng chi phí tài nào? Lý chi phí tốn khác họ người cung cấp bảo hiểm trồng có xu hướng chun mơn hố q sâu, tập trung vào trồng cụ thể, vùng nơng dân định, đặc biệt bảo hiểm gắn với chương trình tín dụng nhóm nơng dân nhà nước xác định Nếu khơng có cấu bảo hiểm tốt đa dạng nhà bảo hiểm trồng dễ mắc phải khó khăn lúc phải đối mặt với tổn thất thuộc vấn đề qui mơ vài năm Từ tổ chức bảo hiểm nhà nước thực có khả nhận tái bảo hiểm thương mại, chun mơn hố làm tăng phụ thuộc vào nhà nước Các nhà bảo hiểm/các tổ chức bảo hiểm trồng nhà nước có xu hướng chi phí quản lý cao, phần họ thường bảo hiểm cho nơng dân có qui mơ sản xuất nhỏ, cơng việc bảo hiểm có tính thời vụ cao thiếu cấu bảo hiểm ña dạng, có nghĩa nhân viên trang thiết bị không sử dụng hết công suất năm Cũng khơng có chứng thuyết phục vấn đề nhà nước bù lỗ bảo hiểm trồng ñã làm lợi cho xã hội Ví dụ, phân tích lợi ích-chi phí chương trình bảo hiểm Mexico Nhật Bản cho thấy lợi ích xã hội khơng đáng kể so với chi phí (Bassoco ; Artas & Norton 1986; Tsujii 1986), khơng có nhiều chứng cho thấy làm tăng cho vay làm lợi cho ngân hàng nông nghiệp Trong nghiên cứu hoi, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro 119 Pomerada 1984 ñã so sánh kết vay bảo hiểm không bảo hiểm cấu vay ngân hàng Panama, lợi ích vay bảo hiểm rõ ràng cao ổn định khơng bảo hiểm Nhưng tổng thể ñược ngân hàng khiêm tốn đạt dễ dàng ñơn giản cách cho phép ngân hàng nông nghiệp tăng 2% lãi suất người vay mà khơng tốn nhà nước Cái rẻ tỉ lệ phí bảo hiểm mà người vay phải trả bảo hiểm bắt buộc Bảo hiểm tư nhân phát triển số nước, phí hàng năm khoảng chừng tỉ đơla (Gudger 1991) Nhìn lại bảo hiểm tư nhân phần lớn dành cho bảo hiểm thảm hoạ ñối với trang trại sản xuất hàng hố qui mơ lớn trồng có giá trị kinh tế cao 3.4 Trợ giúp thảm hoạ Chính sách trợ gíup thảm hoạ, thiếu trợ giúp thảm hoạ, ñại diện cho hội can thiệp phủ Dấu hiệu sách tốt xoay vào hoạt ñộng cần thiết mà khơng cần đến (thậm chí khơng cần cho phép) sách thuận lợi Bây với sách khơng tạo nhạy cảm người sản xuất việc tự nỗ lực hoạch ñịnh kế hoạch chống thảm hoạ thiên tai (như hạn hán) Ví dụ nước Úc, sau chặng đường dài lịch sử can thiệp phủ thị trường chăn ni cỏ khơ tiêu ñề hỗ trợ quản lý hạn hán cho người sản xuất, thực hệ thống (DPRTF 1990) 3.5.Công cụ chung cơng cụ tín dụng can thiệp rủi ro Một chế khác ñể làm giảm bớt ñau ñớn thiệt hại rủi ro nhiều khu vực kinh tế sách thuế thu nhập Ở kinh tế mà hệ thống thuế thu nhập hoạt động tốt, thực sau: người khơng có khả đóng thuế, có nơng dân, quản lý dòng thu nhập sau thuế theo cách gây gánh nặng tài cho họ nâng cao hiệu doanh nghiệp phải ñối mặt với thay ñổi may sản xuất thị trường Ở đâu có nhiều nhóm đóng thuế thu nhập ít, có nhiều cộng đồng nơng nghiệp, rõ ràng công cụ quản lý rủi ro chế quản lý rủi ro có nhiều hạn chế Nhưng ý tưởng có chế chung cho tất khu vực kinh tế đáng Một chế tiềm thị trường tín dụng Tín dụng thể công cụ tự quản lý áp dụng rộng rãi có ích nước phát triển, lại khơng không thực dễ dàng nước chậm phát triển, đâu mà người nơng dân vay vốn bị trói buộc vào đầu vào phải trả nợ vào cuối vụ sản xuất kể mùa màng thất bát Ở nước phát triển thực tế có khu vực nhà nước yên tâm sử dụng tín dụng năm Thị trường tín dụng nơng thơn phục vụ hiệu cho nơng dân sản xuất hàng hố cho nơng dân sản xuất tự cung tự cấp, nhiều người họ người vay mượn khơng có hiệu họ tốn để vay ñặc biệt họ phải ñối mặt với rủi ro sản xuất cao khơng trả nợ Vì nhiều phủ thành lập ngân hàng phát triển nơng nghiệp ( ADBs) để cung cấp tín dụng với lãi suất ưu đãi cho nơng dân sản xuất nhỏ Những chi phí tốn kết tồi tệ ADBs năm 1970 1980 ñã dẫn ñến phải nỗ lực cho cải cách Thành tố mấu chốt cải cách tự hố thị trường tín dụng khuyến khích khu vực tư nhân cho vay hợp pháp mức ñộ khác Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro 120 Các tổ chức tín dụng thương mại, đặc biệt cho nông nghiệp vay nước phát triển, phải ñối mặt với rủi ro ñáng kể người vay khơng có khả trả nợ Trong quản lý nguồn lực họ, họ trì cung cấp tài đa dạng xun khu vực lãnh thổ, họ ñã thành lập tổ chức cho vay lục ñịa với ngân hàng khác, xây dựng mối quan hệ cá nhân với khách hàng Những lúc khó khăn họ làm việc với người vay ñể xây dựng kế hoạch cứu vãn quay vòng (rescue plan of roll-overs), ñiều chỉnh lãi suất …v.v chấp thoả thuận Nhưng mềm dẻo gặp ngân hàng nông nghiệp Một hy vọng tiến bảo hiểm tín dụng nơng nghiệp chương trình bảo hiểm trồng khả chuyển sang qui trình bảo hành vay Hiện chưa có nhiều chứng để nói giúp ngân hàng nhiều tăng lượng cho vay nơng nghiệp nói chung trang trại nhỏ nói riêng, cho thấy có hiệu 3.6 Tính khơng chắn xây dựng sách Cho đến ñã tập trung vào vấn ñề xây dựng sách để hạn chế rủi ro khơng chắn khu vực nơng thơn Nhưng có nhiều ý kiến suy sét ngược trở lại đáng ñược ý, ñó có rủi ro ñược tạo thêm lòng khu vực nơng thơn hậu sách can thiệp phủ hay khơng ?, có kết khơng chắn, phụ thuộc vào tần suất thay ñổi không lường trước ñược cách thiết kế thực sách hay khơng ? (MacLaren 1980; Gardner et al 1984) Hiện quốc gia cố gắng cải cách sách đối nội phạm vi hiệp ñịnh thương mại GATT dẫn chứng (Witzke 1987) Mặc dù cơng việc làm hiệu ứng tự hoá thương mại- Anderson & Blackhurst 1992 phân tích- giá thị trường nông sản giới không chắn/bấp bênh ý nghĩa thay đổi Ví dụ, qua việc mở cửa thương mại nông nghiệp nước ngày nhiều làm giảm biến ñộng giá giới có hiệu ứng kéo- rủi ro (Risk- pooling effect), qua làm giảm biến động giá giới, ñó lớn số bù trừ ngăn chặn phá gía giảm dự trữ…là kết việc giảm bù giá nước Hơn nữa, nhiều quốc gia cân phản ứng họ ñối với hiệp ñịnh GATT sách nước có lợi cho người nơng dân người tiêu dùng, họ điều chỉnh phát triển sách theo cách hỗ trợ rủi ro mức ñộ Một ñặc ñiểm gợi lên trí tò mò sách hạn chế rủi ro số nước ñang xem xét/cân nhắc để bổ sung sách quản lý rủi ro cơng cộng để giúp nơng dân khắc phục rủi ro Ví dụ Mỹ tính đến phương pháp bảo hiểm thu nhập, loại bảo hiểm bảo vệ nông dân trước nguồn rủi ro thu nhập, kể rủi ro giá phủ thay đổi sách (Tweeten et al.1994) Một kinh nghiệm khơng hay Mỹ sách bảo hiểm trồng tập trung vào rủi ro sinh học khí hậu Nếu bảo hiểm rủi ro thu nhập thơng qua, tương tự khái niệm “nơng nghiệp phủ” để nâng tầm sách lên mà đến chưa tưởng tượng ñược Một ñiểm ñáng ý bật lĩnh vực nông nghiệp tràn ngập rủi ro mơi trường Tính phức tạp mơi trường rủi ro, từ vấn ñề sinh học ñến vấn ñề lý học, hoá học kinh tế xã hội , làm cho vấn ñề trở nên lẫn lộn (Walker & Gardner 1992; NSCGR 1995) Những dấu hiệu tiềm liên quan ñến rủi ro gồm vấn ñề hiệu ứng nhà kính, nhiễm đất sử dụng khơng hợp lý chất nơng hố, quản lý vật ni mẫn cảm với bệnh tật, ñơn giản rửa trơi đất (Anderson & Thampapillai 1990) Chính sách khơng chắn phản ứng ñối với vấn ñề chuyển cam kết quốc tế, chuyển lời hứa bầu cử thành sách đối nội u cầu nơng dân, đóng góp vào rủi ro khu vực nông nghiệp Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro 121 Một lĩnh vực mà phủ làm vấn đề thuộc luật bảo vệ quyền sở hữu nhằm hạn chế ruỉ ro, ñảm bảo tiếp cận với ñất ñai, nước tưới tài nguyên quan trọng khác, nguồn rủi ro ñáng ñáng kể Vấn ñề quan trọng nhiều nước vấn ñề quyền ñất ñai, ñặc biệt vấn ñề tiếp cận với người sở hữu truyền thống Bằng qui ñịnh luật pháp tiếp cận nhóm người khơng làm nơng nghiệp, người trước khơng phải người có nguồn gốc đó, nhà nước giảm mức rủi ro hoạch định mơi trường Tất nhiên nhà nước cách khác ñể bù vào phần tăng hỗ trợ rủi ro Các thách thức sách khơng có kết thúc, bao gồm quyền đất đai khơng chắn 3.7 Nơng dân phản ứng can thiệp phủ Rủi ro thực Không bắt nông dân phải lại với nơng nghiệp, nhiều người chọn Chính phủ thấy khó lòng khơng can thiệp vào nơng nghiệp, ñặc biệt ñối với vấn ñề quản lý rủi ro Bất nơi nơng dân biết nơng nghiệp ngành kinh doanh có nhiều rủi ro, phủ có làm đơi phủ làm Khu vực nơng nghiệp khơng nhiều rủi ro khu vực có qui mơ kinh doanh nhỏ khác Kết hợp đó, số ý kiến đề cao đòi hỏi phủ xu hướng xới xáo lên vấn ñề quản lý rủi ro nơng dân với gọi sách can thiệp “ñầy giúp ñỡ’’ (Tweeten 1955) Mức ñộ phản ứng nơng dân chương trình phủ phụ thuộc hồn tồn vào mơi trường định, tìm kiếm vấn đề bên khơng có kết Người ta thấy rằng, nơng dân giàu có hơn, họ có xu hướng chống lại rủi ro hơn, quan tâm đến hình thức can thiệp nhằm hạn chế rủi ro phủ Phát triển kinh tế thành cơng lý tới để phủ cố gắng ngăn chặn khuynh hướng can thiệp hiệu trị giúp khắc phục rủi ro nông nghiệp Người ta ñưa giả thuyết kỹ phân tích định phân tích sách khơng đủ phát triển/ khơng đủ tầm để có khả hiểu thấu rủi ro mà nơng dân phải đối mặt khơng có khả thiết kế chương trình quản lý rủi ro phủ cách hiệu Có thể chương trước có đóng góp tiến tới thay đổi tình trạng này, nhanh chóng mở rộng cơng cụ can thiệp, tương lai cơng việc làm sách nơng nghiệp liên quan đến rủi ro ảm ñạm thời gian qua.% % Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro 122 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN - Hãy giải thích phủ phải can thiệp vào khu vực nông nghiệp! - Hãy bàn luận sách quản lý rủi ro phủ, khía cạnh tiêu cực sách can thiệp phủ - Chính sách bảo hiểm trồng kinh nghiệm rút thời gian qua TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Jock R Anderson, John L Dillon and J Brian Hardaker Agricultural Decision Analysis Iowa State University Press/Ames Iowa 344 pages - Peter J Barry (Editor), 1984 Risk Management in Agriculture Iowa State University Press/Ames Iowa 282 pages -J.B Hardaker, R.B.M Huirne and J.R Anderson, 1997 Coping with Risk in Agriculture Cab Internatinal 274 pages -Peter H Callkins, Dennis D DiPietre, 1983 Farm Business Management Macmillan Publishing Co Inc New York, Collier Macmillan Publishers London 441 pages (p 202) - Ronald D Kay, 1988 Farm Management (Second Edition) McGRAW-Hill Book Company 384 pages (page Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Qủan trị rủi ro 123 ... Vương Liêm Quản trị rủi ro doanh nghiệp vừa nhỏ Những hội làm ăn với luật doanh nghiệp NXB Giao thông vận tải, 2000 tr 177-217 Nguyễn Hải Sâm Quản trị rủi ro bảo hiểm Quản trị doanh nghiệp NXB... rủi ro - Hiểu ñược khác chiến lược sản xuất, chiến lược marketing chiến lược tài để giảm rủi ro Phân loại chiến lược sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp Ở chương ñã ñề cập ñến phương pháp ño rủi. .. cao Giải nợ ñáo hạn cách hợp lý Chiến lược sản xuất Chiến lược sản xuất nhằm giảm rủi ro cho người sản xuất ñề cập tới bốn sáu yếu tố gây rủi ro kinh doanh: biến động suất, cơng nghệ, thay đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp, Quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp, Chương 7: Vai trò của chính phủ trong hoạch định chính sách, Chương 6: Tín dụng và rủi ro tài chính, Chương 4: Biến động giá cả sảm phẩm, Chương 5: Chiến lược giảm rủi ro trong sản xuất và Marketing, Chương 3: Quyết định dưới điều kiện rủi ro

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay