Bài soạn tổng hợp bài thi III.1chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính

11 16 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 08:05

Bài soạn tổng hợp bài thi III.1chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính Những nguyên tắc Luật HN GĐ MB : Hơn nhân, gia đình tượng xã hội nên q trình nhân gia đình nước ta phát sinh nhiều vấn đề nhân thân, tài sản vợ với chồng, cha mẹ với cái, thành viên gia đình với Để điều chỉnh mối quan hệ xã hội này, Nhà nước phải ban hành quy phạm pháp luật nhân, gia đình Luật nhân, gia đình Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 19 tháng năm 2014 Luật HN & GĐ ngành luật hệ thống PL VN, tổng hợp văn QPPL quan NN có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh quan hệ nhân thân quan hệ tài sản phát sinh lĩnh vực nhân, gia đình Những ngun tắc L HNGĐ nguyên lý, tư tưởng đạo quán triệt toàn hệ thống QPPL HN GĐ nội dung nguyên tắc thể quan điểm pháp luật Đảng NN nhiệm vụ chức thành viên gia đình, quan hữu quan việc thực chế độ HNGD XHCN Để đảm bảo cho quan hệ HN thực theo quy định PL, LHNGD đưa nguyên tắc chế độ hôn nhân GD sau: 1/ Nguyên tắc HN tự nguyện tiến bộ: Đảng NN ln có chủ trương sách để đảm bảo HN tự nguyện tiến + Nam, nữ có quyền kết hơn,ly HN theo ngun tắc tự nguyện tiến bộ, vợ, chồng, bình đẳng tơn trọng lẫn nhau(Đ 36 HP2013) + Cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn (Đ 5) + Việc kết hôn nam nữ tự nguyện định(D8) + Tự ly hôn khơng có nghĩa ly tùy tiện, mà việc ly phải đặt kiểm sốt quan NN có thẩm quyền 2/ Nguyên tắc HN vợ chồng +Nguyên tắc hôn nhân vợ chồng đảm bảo cho tình yêu vợ chồng thực bền vững, trì củng cố gia đình hạnh phúc + Người có vợ, có chồng mà kết hôn chung sống vợ chồng với người khác chưa có vợ chưa có chồng mà kết hôn, chung sống vợ, chồng với người có chồng có vợ (D5 LHNGD 2014) 3/ Nguyên tắc bình đẳng giữ vợ chồng + Đây nguyên tắc quan trọng Luật HN&GĐ + Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang mặt gia đình (D17 2014) ngun tắc có tác dụng lớn việc bảo đảm quyền bình đẳng người phụ nữ góp phần thể chế độ bình đẳng công dân nước ta + Quyền bình đẳng vợ chồng thể mặt thể qua quyền lựa chọn nơi cư trú; việc nuôi dạy con; lựa chọn nghề nghiệp, học tập tham gia hoạt động kinh tế, trị, văn hóa, xã hội; tự tín ngưỡng, tôn giáo; đại diện cho vợ chồng; quyền yêu cầu ly hôn… điều quy định rõ Luật nhân gia đình năm 2014 4/ Nguyên tắc bảo đảm quyền lợi cha mẹ + Nguyên tắc thể nhiều chương, nhiều điều L HNGD 2014 Cha mẹ có nghĩa vụ ni dạy thành cơng dân có cho XH Con có nghĩa vụ kính trọng chăm sóc, ni dưỡng cho cha mẹ + Cấm ngược đãi hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng cháu anh chị em thành viên khác gia đình + Con có bổn phận u q biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ… có nghĩa vụ quyền chăm sóc ni dưỡng cha mẹ nghiêm cấm có hành vi ngược đãi hành hạ xúc phạm cha mẹ 5/ Nguyên tắc bảo vệ bà mẹ, trẻ em + NN XH GĐ có trách nhiệm bảo vệ phụ nữ trẻ em, giúp đỡ bà mẹ thực chức cao quý người mẹ, bảo đảm trách nhiệm chồng vợ nhỏ + NN bảo hộ HNGD bảo hộ quyền lợi người mẹ trẻ em (D36 HP2013) Liên hệ thực tế: Đối với nguyên tắc địa phương áp dụng thực có hiệu số lĩnh vực như: Việc kết hôn nam nữ tự định không bên ép buộc lừa dối bên không cưỡng ép cản trở theo khoảng điều LHNGD 2014 quy định tự nguyện hồn tồn việc kết hôn bên nam nữ tự định việc kết thể ý chí mong muốn trở thành vợ chồng Mỗi bên không chịu tác động bên hay người khác kiến họ phải kết hôn trái với nguyện vọng Sự tự nguyện kết hôn, phải thể rõ mong muốn gắn bó với nhau chung sống suốt đời Điều quyền địa phương thường xun thơng tin tun truyền rộng rãi đến tầng lớp nhân dân qua trình đăng kí kết địa phương cơng dân đủ 18 trở lên nữ 20 tuổi nam có nguyện vọng chung sống với đến tư pháp xã, phường đăng kí kết hôn trở thành vợ chồng hợp pháp, từ đầu năm 2018 đến phường …đã tiếp nhận 109 hồ sơ đăng ký kết hôn, thủ tục nhận nuôi 12 hồ sơ…bên cạnh thành lập CLB phòng chống bạo lực gia đình tổ hỗ trợ tư vấn HNGĐ khóm ấp Những người lực hành vi dân người bệnh tâm thần bệnh khác mà nhận thức phải làm chủ hành vi địa phương hồn tồn khơng cấp giấy kết trường hợp đến địa phương đăng kí kết Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, Hội LH phụ nữ phường…đã tiếp nhận chuyển quan nhà nước có thẩm quyền 15 đơn thư khiếu nại, tố cáo phụ nữ hôn nhân gia đình, cưỡng hiếp phụ nữ trẻ em gái, bạo lực gia đình loại đơn khác Các quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải thành 15 đơn, Đối với việc thi hành pháp luật hòa giải sở, Hội Liên hiệp phụ nữ có thành viên tham gia đủ 4/4 tổ hồ giải khóm, ấpdo tư pháp phường thành lập có đóng góp tích cực 90% vụ việc hòa giải thành hàng năm địa phương, khóm, ấp Các hành vi tảo cưỡng ép kết hôn lừa dối kết hôn cản trở kết hôn Các trường hợp cưỡng ép kết hôn, ly hôn việc đe dọa uy hiếp tinh thần hành hạ ngược đãi yêu sách cải hành vi khác để buộc người khác phải kết hôn ly hôn trái với ý muốn họ theo phong tục gia đình phong kiến cha mẹ đặt đâu ngồi khơng phù hợp với đời sống quyền điạ phương quan tâm vận động tun truyền nên trường hợp khơng xảy địa phương HN GD dựa nguyên tắc tự nguyện tiến vợ chồng hạnh phúc Những trường hợp cưỡng ép kết hôn ly hôn, tảo hôn, ngược đãi hành hạ, uy hiếp tinh thần, thủ đoạn khác địa phương cương xử lý phạt cảnh cáo từ 100.000đ đến 300.000đ theo điều 15 NĐ 110/2009/NĐ-CP xử phạt hành bạo lực gia đình Các tổ hòa giải địa phương thường xuyên thực tốt chức trách nhiệm vụ nhằm hạn chế tối đa tình trạng ly đến mức phải tòa địa phương thực nghiêm túc luật HNGĐ ngăn chặn xâm nhập TNXH vào gia đình, thực tốt chủ trương tiêu chí gia đình văn hóa Hàng năm địa phương sơ, tổng kết , biểu dương nhân rơng mơ hình xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc ni dạy ngoan, học giỏi Thông qua họp tổ dân phố, phụ nữ, niên kịp thời uống nắn gia đình chưa thực tốt luật HNGĐ, phấn đấu trở thành gia đình văn hóa têu biểu năm Bên cạnh diễn biến tích cực nêu trên, đời sống nhân gia đình địa phương khơng biểu tiêu cực trái ngược với chất tốt đẹp chế độ hôn nhân xã hội chủ nghĩa mà xây dựng - Đội ngũ cán thực công tác tun truyền, cơng tác hồn giải chưa đc đào tạo chun mơn, tính thuyết phục chưa cao - Chưa có phối hợp chặc chẽ, đồng kịp thời ban ngành công tác tuyên truyền phổ biến giáo dực, PL giải tranh chấp liên quan đến HN GĐ - Tình trạng BLGD xảy địa bàn - Trường hợp kết hôn giả tạo diễn biến phức tạp hạn chế lớn địa phương -Tình trạng kết khơng đăng ký, tình trạng sống thử đơi nam nữ tượng phổ biến số nơi địa bàn - Một số người dân hiểu biết pháp luật hôn nhân gia đình mức độ thấp nên dẫn đến tình trạng vi phạm L HNGĐ - Việc xử lý cá nhân có hành vi vi phạm quy định Luật nhân gia đình chưa kịp thời, nghiêm minh, chí bị coi nhẹ nên khơng phát huy tính giáo dục, răn đe phòng ngừa * Để thực tốt luật HNGD địa phương cần tập trung tốt số giải pháp sau; - - Tăng cường công tác lãnh đạo cuả đội ngũ cán địa phương trình thực cơng tác chun mơn, Bố trí cán chức trách chuyên môn, chuyên ngành phù hợp với lực cán - Đổi công tác tuyên truyền gắn với việc thường xuyên thực tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực tốt luật HNGĐ - Đấu tranh chống hình thức BLGD - Thực hiệu phong trào xây dựng GĐVH, ấm no, bình đẳng, Hạnh phúc, tiến KB: Trong thời kì CNH – HĐH đất nước luật HN GĐ chế định đặc biệt, xây dựng điều chỉnh quan hệ xã hội mang tính văn hóa đặc thù, xây dựng áp dụng PL cần am hiểu sâu sắc phong tục tập qn, văn hóa dân tộc.Đây vấn đề bổ sung VH cho PL thực XH có bước tiến KH-KT LHNGD quy định chế độ HNGD, trách nhiệm công dân, NN XH việc xây dụng củng cố chế độ HNGD VN Dữ liệu đề bài: Ông T bà L sống chung với vợ chồng kể từ năm 1990 Cả sống chung với nhay đến năm 2001 ông T đăng ký kết hôn với bà P Cả trì quan hệ đến năm 2015 ơng T chết → Bà L bà P vợ hợp pháp ông T Bài làm: Theo Luật Hơn nhân gia đình 2014- văn luật sử dụng thời điểm hành 1 Quan hệ nhân gia đình xác lập trước ngày Luật có hiệu lực áp dụng pháp luật nhân gia đình thời điểm xác lập để giải Căn Mục Nghị 35/2000/NQ-QH10: Việc áp dụng quy định khoản Điều 11 Luật thực sau: b) Nam nữ chung sống với vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01 tháng 01 năm 2001, mà có đủ điều kiện kết theo quy định Luật có nghĩa vụ đăng ký kết hôn thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2003; thời hạn mà họ không đăng ký kết hơn, có u cầu ly Tồ án áp dụng quy định ly Luật nhân gia đình năm 2000 để giải Từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà họ khơng đăng ký kết pháp luật không công nhận họ vợ chồng; Như vậy, sống chung từ ngày 03/01/1987 tới ngày 01/01/2001 mà đăng ký kết từ ngày 01/01/2003 cơng nhận vợ chồng, khơng đăng ký kế thời hạn khơng cơng nhận vợ chồng Kết luận bà P vợ hợp pháp ông T LUẬT HÀNH CHÍNH Câu 1: Anh, chị trình bày quyền nghĩa vụ cán bộ, cơng chức ? Liên hệ thực tế địa phương đơn vị, quan đồng chí ? KN: Cán bộ: công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(sau gọi chung cấp tỉnh), quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước Công chức: công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị-xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, qn nhân chun nghiệp, cơng nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập ĐCS VN, Nhà nước, tổ chức trị-xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật - Cán sở (xã, phường, thị trấn), công dân Việt Nam, bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ thường trực HĐND, UBND, Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức trị - xã hội - Công chức sở (xã, phường, thị trấn), công dân Việt Nam, tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước * Quyền nghĩa vụ cán bộ, công chức: - Quyền cán bộ, công chức bảo đảm điều kiện thi hành công vụ + Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ + Được bảo đảm trang thiết bị điều kiện làm việc khác theo quy định pháp luật + Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn giao + Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ + Được pháp luật bảo vệ thi hành công vụ - Quyền cán bộ, công chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương + Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn giao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội đất nước Cán bộ, công chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, nghành, nghề có mơi trường độc hại, nguy hiểm phụ cấp sách ưu đãi theo quy định pháp luật + Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, cơng tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật - Quyền cán bộ, công chức nghỉ ngơi + Cán bộ, công chức nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải riêng theo quy định pháp luật lao động Trường hợp yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng sử dụng khơng hết số ngày nghỉ hàng năm ngồi tiền lương tốn thêm khoản tiền tiền lương cho ngày không nghỉ - Các quyền khác cán bộ, công chức + Cán bộ, công chức bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động kinh tế, xã hội; hưởng sách ưu đãi nhà ở, phương tiện lại, chế độ bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật; bị thương hy sinh thi hành cơng vụ xem xét hưởng chế độ, sách thương binh xem xét để công nhận liệt sĩ quyền khác theo quy định pháp luật - Nghĩa vụ cán bộ, công chức Đảng, Nhà nước nhân dân: + Trung thành với ĐCS VN, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN; bảo vệ danh dự Tổ quốc lợi ích quốc gia + Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân + Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân + Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước - Nghĩa vụ cán bộ, công chức thi hành công vụ: + Thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn giao + Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền phát hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước + Chủ động phối hợp chặt chẽ thi hành công vụ; giữ gìn đồn kết quan, tổ chức, đơn vị + Bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu quả, kiết kiệm tài sản nhà nước giao + Chấp hành định cấp Khi có cho định trái pháp luật phải kịp thời báo cáo văn với người định; trường hợp người địnhvẫn định việc thi hành phải có văn người thi hành phải chấp hành không chịu trách nhiệm hậu việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trực tiếp người định Người định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật định + Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật * Liên hệ thực tế việc thực quyền nghĩa vụ công chức quan thân? Đối với quan thân công tác : Hiện thân công tác UBND phường Mỹ Thạnh, thực tốt nhiệm vụ cấp ủy - Ủy ban giao làm tốt quyền nghĩa vụ cán công chức người dân Đối với quan, đơn vị thực việc sau: +Luôn trung thành với ĐCS, NN VN; Chấp hành tốt chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, có lập trường quan điểm trị rõ ràng, thực tốt Luật CBCC, chấp hành nghiêm chủ trương địa phương nơi cư trú + Tôn trọng nhân dân đến liên hệ công tác, tận tụy phục vụ nhân dân; liên hệ chặt chẽ với ND; Tận tình hướng dẫn, nhiệt tình giúp đỡ người dân theo quy định chuyên môn người phụ trách, đảm bảo thực thời gian quy định ( VD: giải thủ tục hành đảm bảo nhanh gọn lẹ cho người dân ) - Tại trụ sở có bảng niêm yết cơng khai loại TTHC, mẫu hướng dẫn, thời gian nhận & trả kết hạn - Hàng tuần lãnh đạo UBND phường có lên lịch tiếp dân phận cửa vào ngày thứ hàng tuần để bà tiện việc liên hệ - Cán bộ, cơng chức tận tình phục vụ nhân dân - Thực chế cửa liên thơng giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cho người dân - Phối hợp với Đồn TN xây dựng mơ hình nụ cười & lời chào công sở điểm tiếp nhận & trả kết + Thực bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước giao + Thưc tốt nội qui, quy chế quan quy chế dân chủ đơn vị + Thực tốt quy hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chun môn CBCC đơn vị - Tuy nhiên đơn vị có số hạn chế: + Một số CBCC chưa thực nghiêm túc nội quy, quy chế CQ: tình trạng trễ, sớm, lo việc riêng hành chính… + Việc đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác chưa quan tâm mức (do khó khăn tài chính) nên đơi lúc ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hồn thành công việc giao CBCC + Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc hướng dẫn việc thi hành công vụ chưa quan tâm, quản lý chặt chẽ, nhiều việc hình thức, sơ sài, làm qua loa: quy định đeo bảng tên, công tác phải lên lịch, quy định xin nghỉ phép…… + Chưa thực đồng việc toán chế độ nghỉ ngơi hàng năm cán bộ, công chức (chưa hết số ngày nghỉ phép quy định) - Để giải hạn chế nêu trên, thân có số giải pháp nhằm góp phần xây dựng tập thể CBCC đơn vị ngày vững mạnh: - Kịp thời chấn chỉnh xây dựng nội quy, quy chế quan chặt chẽ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi cơng vụ CBCCđể có biện pháp, giải pháp chấn chỉnh kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thực thi công vụ đạo đức CBCC Đồng thời nghiêm túc xử lý trường hợp vi phạm, khen thưởng biểu dương trường hợp thực tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao - Nâng cao vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu người đứng đầu quan đơn vị - Nâng cao nhận thức tư tưởng trị, XD đạo dức lối sống lành mạnh, đầu tranh ngăn ngừa đầy lùi biểu suy thoái CBCC - Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ sách, khen thưởng đáng (về vật chất –tinh thần) để động viên, kích lệ, để cải thiệnthu nhập góp phần ổn định sống CBCC Tóm lại: Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, chịu giám sát nhân dân, phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ lực cơng tác để thực tốt nhiệm vụ, công việc giao.” LUẬT DÂN SỰ Phân biệt thừa kế theo di chúc thừa kế theo pháp luật? Mở bài: Thừa kế dịch chuyển tài sản thừa kế người ch ết cho người s ống theo di chúc theo Pháp luật Theo quy định pháp lu ật (B ộ lu ật dân s ự 2015) có 02 trường hợp thừa kế là: thừa kế theo di chúc thừa kế theo Pháp luật * Khái niệm: Thừa kế theo Di chúc: việc chuyển tài sản người chết sang người s ống theo ý chí người chết thể di chúc mà họ để lại Thừa kế theo Pháp luật: thừa kế theo hàng thừa kế, điều ki ện trình tự th ừa k ế pháp luật quy định Đối tượng thừa kế theo di chúc: cá nhân, tổ chức người lập di chúc đề cập người nhận di sản di chúc đủ điều kiện theo quy định Đối tượng thừa kế theo Pháp luật: + cá nhân có quan hệ huyết thống ni dưỡng người để lại di sản (Điều 649 BLDS 2015) + Là cha, mẹ, vợ, chồng, chưa thành niên thành niên khả lao động Pháp luật bảo vệ quyền thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc (Điều 664 BLDS 2015) Điều 651: Người thừa kế theo pháp luật Những người thừa kế theo pháp luật quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết; b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại người chết; bác ruột, ruột, cậu ruột, ruột, dì ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết bác ruột, ruột, cậu ruột, ruột, dì ruột, chắt ruột người chết mà người chết cụ nội, cụ ngoại * Giống 1.Đều chuyển dịch tài sản người chết cho người sống 2.Thời điểm mở thừa kế thời điểm người có tài sản chết Người thừa kế cá nhân phải người sống vào thời điểm mở thừa kế sinh sống sau thời điểm mở thừa kế thành thai trước người để lại di sản chết Tất có quyền từ chối thừa kế 4.Tài sản khơng có người nhận thừa kế thuộc Nhà nước * Khác THỪA KẾ THEO DI CHÚC Đối tượng thừa kế Những cá nhân, tổ chức người lập di chúc đề cập người nhận di sản di chúc đủ điều kiện theo quy định pháp luật THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT - Các cá nhân có quan hệ huyết thống nuôi dưỡng người để lại di sản - Cha mẹ, vợ chồng, chưa thành niên thành niên khả lao động pháp luật bảo vệ quyền thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc - Con riêng bố dượng, mẹ kế Hình thức Trường hợp thừa kế Phải lập văn bản, không lập di chúc văn lập di chúc miệng (Điều 627) Theo ý chí, nguyện vọng cá nhân lập di chúc, người thừa kế cá nhân phải sống vào thời điểm mở thừa kế sinh sống sau thời điểm mở thừa kế thành thai trước người để lại di sản chết Trường hợp người thừa kế theo di chúc khơng cá nhân phải tồn vào thời điểm mở thừa kế - Văn thỏa thuận có công chứng việc phân chia di sản đồng thừa kế - Nếu có tranh chấp thừa kế theo định tòa án phân chia di sản - Khơng có di chúc; - Di chúc không hợp pháp; - Những người thừa kế theo di chúc chết trước chết thời điểm với người lập di chúc; quan, tổ chức hưởng thừa kế theo di chúc khơng tồn vào thời điểm mở thừa kế; - Những người định làm người thừa kế theo di chúc mà khơng có quyền hưởng di sản từ chối nhận di sản Thừa kế vị Phân chia di sản Khơng có thừa kế vị Việc phân chia di sản thực theo ý chí người để lại di chúc; di chúc không xác định rõ phần người thừa kế di sản chia cho người định di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo vật người thừa kế nhận vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu từ vật phải chịu phần giá trị vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; vật bị tiêu huỷ lỗi người khác người thừa kế có quyền u cầu bồi thường thiệt hại Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo tỷ lệ tổng giá trị khối di sản tỷ lệ tính giá trị khối di sản vào thời điểm phân chia Trường hợp người để lại di sản chết trước thời điểm với người để lại di sản cháu hưởng phần di sản mà cha mẹ cháu hưởng sống; cháu chết trước thời điểm với người để lại di sản chắt hưởng phần di sản mà cha mẹ chắt hưởng sống Khi phân chia di sản, có người thừa kế hàng thành thai chưa sinh phải dành lại phần di sản phần mà người thừa kế khác hưởng để người thừa kế sống sinh hưởng; chết trước sinh người thừa kế khác hưởng Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản vật; khơng thể chia vật người thừa kế thoả thuận việc định giá vật thoả thuận người nhận vật; khơng thoả thuận vật bán để chia di sản Thứ tự áp dụng Thừa kế theo di chúc ưu tiên áp dụng trước Thừa kế theo pháp luật áp dụng rơi vào trường hợp phân tích * Bài tập : Ông An chết ko để lại di chúc tài sản đc chia theo pl Những người thuộc hàng thừa kế thứ ông An : bà Lan, Bình, Nam, Châu(4 người) Xác định tổng giá trị ông An : 300 triệu (ts riêng)+ 500tr (50% khối ts chung tỷ với bà Lan) = 800tr Phân chia di sản thừa kế: 800tr chia = 200tr Kết luận bà Lan = 200tr+ 500tr = 700tr Bình = Nam = Châu = 200tr ... nước, tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(sau gọi chung cấp tỉnh), quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng... quản lý sử dụng hiệu quả, kiết kiệm tài sản nhà nước giao + Chấp hành định cấp Khi có cho định trái pháp luật phải kịp thời báo cáo văn với người định; trường hợp người địnhvẫn định việc thi hành. .. hợp người địnhvẫn định việc thi hành phải có văn người thi hành phải chấp hành không chịu trách nhiệm hậu việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trực tiếp người định Người định phải chịu trách nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn tổng hợp bài thi III.1chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính, Bài soạn tổng hợp bài thi III.1chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay