Tổng hợp bài 15 câu thi vấn đáp về tư tưởng Hồ Chí Minh

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 08:05

Tư tưởng Hồ Chí MInh 15 câu hỏi Câu 1: Khái niệm TT HCM ? TT HCM có ý nghĩa Đảng dân tộc ta nào? - KN: TT HCM hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sang tạo chủ nghĩa Mác-Leenin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tài sản tinh thần vơ to lớn quý giá Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi - Ý nghĩa: TT HCM tảng lý luận định hướng cho Đảng ta xây dựng đường lối đắn, tổ chức lực lượng cách mạng dẫn dắt nhân dân từ thắng lợi đến thắng lợi khác tồn tiến trình cách mạng nước ta Đảng rõ: với chủ nghĩa Mác-Lênin, TT HCM tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng, đem lại thắng lợi cho công đổi nước ta, tiếp tục dẫn dắt đường xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “ Độc lập tự hạnh phúc Câu 2: Nêu nguồn gốc hình thành TT HCM, làm rõ giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc VN ảnh hưởng đến đời TT HCM ? - Gồm có nguồn gốc hình thành TT HCM: Giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc VN Tinh hoa văn hóa phương Đơng phương Tây Chủ nghĩa Mác-Lênin Trí tuệ hoạt động thực tiễn HCM - Giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc VN: + Chủ nghĩa yêu nước ý chí bất khuất, tự lực tự cường để dựng nước giữ nước hun đúc qua hàng ngàn năm + Tinh thần cộng đồng, đoàn kết, ý thức dân chủ xuất hiện, ni dưỡng q trình dựng nước, giữ nước trở thành giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc + Dũng cảm, cần cù, thông minh, sáng tạo lao động sản xuất, chiến đấu đồng thời dân tộc VN ln rộng mở đón nhận giá trị văn minh nhân loại để bảo tồn dân tộc phát triển đất nước Câu 3: Quan niệm HCM đặc trưng chất chủ nghĩa xã hội ? - Chủ nghĩa xã hội có kinh tế phát triển cao, dựa lực lượng sản xuất đại chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân - Chủ nghĩa xã hội chế độ nhân dân lao động làm chủ Nhà nước phải phát huy quyền làm chủ nhân dân để huy động tính tích cực sáng tạo nhân dân vào suwjnghieejp xây dựng chủ nghĩa xã hội - Chủ nghĩa xã hội xã hội phát triển cao văn hóa, đạo đức, người với người bạn bè, đồng chí, anh em, người giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, có sống vật chất tinh thần phong phú, tạo điều kiện để phát triển hết khả sẵn có - Chủ nghĩa xã hội xã hội công hợp lý, làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng ít, khơng làm khơng hưởng, dân tộc bình đẳng, miền núi giúp đỡ để tiến kịp miền xi; có quan hệ hòa bình, hữu nghị với dân tộc giới Câu 4: Trình bày TT HCM độc lập dân tộc tiền đề lên CNXH - Chính trị: Xác lập phát triển thành tố hệ thống trị Đảng Cộng sản VN lãnh đạo; thành lập Mặt trận dân tộc thống thực đoàn kết toàn dân mặt trận; giành quyền xây dựng nhà nước cách mạng thật dân, dân dân - Kinh tế: Bước đầu hình thành đường lối kinh tế, bước xây dựng sở kinh tế có tính chất xã hội chủ nghĩa Mục đích xây dựng phát triển kinh tế bước cải thiện đời sống nhân dân, bồi bổ lực lượng cách mạng - Văn hóa-xã hội: Xây dựng văn hóa mới, văn hóa cách mạng, giải vấn đề xã hội tảng chủ nghĩa Mác-lênin Đường lối xây dựng phát triển văn hóa-xã hội tiếp nối phát triển cách mạng xã hội chủ nghĩa Câu 5: Khái niệm TT HCM đại đồn kết ? ĐĐK dân tộc theo TT HCM thực theo nguyên tắc ? - TT đại đoàn kết HCM hệ thống luận điểm vị trí, vai trò, nội dung, nguyên tắc, phương pháp tập hợp, tổ chức lực lượng cách mạng, nhằm phát huy đến mức cao sức mạnh dân tộc, quốc tế nghiệp đấu tranh cho độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội - Nguyên tắc đại đoàn kết dân tộc: + Thứ nhất: ĐĐK phải xây dựng sở thống lợi ích quốc gia dân tộc với quyền lợi giai tầng xã hội + Thứ hai: Tin vào dân, dựa vào dân, phấn đấu quyền lợi nhân dân + Thứ ba: ĐĐK cách tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo; đồn kết lâu dài, chặt chẽ + Thứ tư: ĐĐK phải chân thành, thẳng thắn, than ái; đoàn kết phải gắn với tự phê bình phê bình Câu 6: Theo quan điểm HCM Mặt trận ? xây dựng Mặt trận thống nhất, HCM có u cầu ? - Mặt trận là: liên minh trị nhằm đoàn kết rộng rãi tổ chức yêu nước vào khối thống nhất, đấu tranh độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội - Mặt trận thống HCM yêu cầu: + Thứ nhất: Mặt trận phải lấy liên minh công – nông – trí thức làm tảng Liên minh cơng – nơng – trí thức có vững, Mặt trận bền, lâu dài Đây yếu tố cần Còn yếu tố đủ Mặt trận phải đoàn kết tầng lớp yêu nước khác để mở rộng tổ chức, mở rộng khối đại đoàn kết + Thứ hai: Mặt trận Đảng giai cấp công nhân lãnh đạo, đề sách Mặt trận đắn, phù hợp với thời kỳ, giai đoạn cách mạng; phương pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục; thông qua tổ chức sở đảng đội ngũ đảng viên Mặt trận dân tộc thống lực lượng to lớn cách mạng VN Câu 7: Kể tên phương pháp ĐĐK dân tộc theo TT HCM ? Làm rõ phương pháp tổ chức ? - Có phương pháp: phương pháp đại đoàn kết dân tộc Phương pháp tổ chức Phương pháp xử lý giải mối quan hệ Trong đó, phương pháp tổ chức phương pháp xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống trị, bao gồm: Đảng, Nhà nước, Mặt trận đoàn thể nhân dân - Phương pháp tổ chức: Đảng phải đề đường lối đại đoàn kết đắn; Đảng phải đoàn kết, thống tư tưởng lẫn hành động, từ xuống dưới; Đảng phải tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật, tự giác; đảng viên người đày tớ thật trung thành nhân dân Nhà nước đề sách thực đại đồn kết đáp ứng nguyện vọng nhân dân phù hợp với thực tiễn Cán công chức nhà nước phải tận tụy, trung thành phục vụ nhân dân, phải “ công bộc dân” Mặt trận đoàn thể nhân dân: cương lĩnh đề phải thiết thực, ngắn gọn, rõ ràng; hình thức tổ chức phải phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ nhận thức quần chúng; cán óc nghĩ, chân đi, mắt thấy, tay nghe, miệng nói, tay làm; phải làm tốt cơng tác dân vận Câu 8: Vai trò HCM tổ chức hoạt động Nhà nước VN ? - Một là, HCM người sáng lập Nhà nước ta, đứng đầu Nhà nước vòng 24 năm, để lại dấu ấn sâu đậm phong cách lãnh đạo nhà nước, trở thành chuẩn mực cho hệ lãnh đạo sau Ha là, HCM xác lập sở, móng pháp lý tổ chức, hoạt động Nhà nước ta Các sở pháp lý tảng tư tưởng để tổ chức, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước qua giai đoạn cách mạng dân tộc Ba là, HCM người khơi nguồn cho truyền thống dân chủ đại VN, làm cho dân ta hưởng quyền tư do, dân chủ, hướng dẫn nhân dân làm chủ, thực hành dân chủ điều kiện nước nơng nghiệp lạc hậu, trình độ dân trí thấp, bước độ lên CNXH Câu 9: Bản chất giai cấp công nhân Nhà nước kiểu thể qua nội dung nào? Quán triệt quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, theo HCM bất ký nhà nước mang chất giai cấp định, tính chất Nhà nước chất giai cấp quốc gia định Trong tư tưởng HCM, Nhà nước kiểu ta mang chất giai cấp công nhân vì: - Nhà nước ta tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin Nhà nước chun vơ sản, Nhà nước XHCN nói chung - Nhà nước ln ln đặt lãnh đạo trực tiếp Đảng công sản - Nhà nước ta tổ chức, hoạt động vận hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ - Cơ sở XH Nhà nước khối đại đoàn kết dân tộc, khối đại đoàn kết toàn dân, mà nòng cốt liên minh cơng – nơng –trí thức - Nhà nước ta tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc: Quyền lực nhà nước thống nhất, tổ chức, hoạt động có phân cơng rành mạch chức năng, nhiệm vụ quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp - Nhà nước điều hành, quản lý XH pháp luật, mà pháp luật đại biểu cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích giai cấp công nhân đông đảo quần chúng nhân dân lao động Câu 10: Trình bày quan niệm HCM nhà nước dân ? Theo HCM, nhà nước dân dân làm chủ nhà nước; nhà nước phải tin dân dựa vào dân, trước hết thể chổ: Nhân dân người tổ chức nên quan nhà nước từ TW đến địa phương thông qua thực chế độ tổng tuyển cử phổ thơng, trực tiếp, bỏ phiếu kín bầu đại biểu xứng đáng vào quan quyền lực nhà nước, v.v Nhân dân có quyền bầu cử, ứng cử có quyền thực chế độ bãi miễn theo ba mức độ từ thấp đến cao: bãi miễn đại biểu; bãi miễn quan nhà nước; bãi miễn nội phủ đại biểu đó, quan nhà nước nội phủ khơng phù hợp với nhân dân, ngược lại với lợi ích nhân dân Nhà nước dân có nội dung quan trọng nhân dân có quyền tham gia công việc quản lý nhà nước; cho định quan nhà nước xuất phát từ ý chí, nguyện vọng nhân dân Nhà nước dân, nghĩa dân có trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp trí tuệ, sức người, sức tổ chức, xây dựng, bảo vệ phát triển nhà nước Nhà nước dân bao hàm nội dung quan trọng: nhân dân có quyền tham gia vào cơng việc quản lý nhà nước, phê bình, kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động quan nhà nước, đại biểu cử Câu 11: Thế trung với nước, hiếu với dân ? - Trung với nước, hiếu với dân” mối quan hệ với đất nước với dân tộc, thể trách nhiệm với nghiệp dựng nước, giữ nước phát triển đất nước, phẩm chất đạo đức chủ chốt Nội dung chung với nước, hiếu với dân phải tâm, suốt đời, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích Tổ quốc, nhân dân lên hết, trước hết Phải trọng dân, tin dân, học dân, hỏi dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, thương dân, hòa với quần chúng nhân dân thành khối, nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý, quan tâm dân quyền, dân sinh, dân trí, dân chủ, dân vận; làm cho dân tin, dân phục, dân yêu - “Trung với nước, hiếu với dân” hiệu, tâm hội trường mà phải lấy hiệu công việc làm thước đo theo tinh thần “ nhiệm vụ hoàn thành, khó khăn vượt qua, kẻ thù đánh thắng” Đó thật đạo đức mới, đạo đức cách mạng Câu 12: Trình bày quan niệm HCM cần, kiệm, liêm, chính? Nội dung cần, kiệm, liêm, HCM là: - Cần siêng năng, chăm cố gắng dẻo dai Cần liên quan đến kế hoạch, công việc, nghĩa phải tính tốn cẩn thận, đạt gọn gàng Cần cố gắng, chăm chỉ, năm, đời - Kiệm tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, khơng bừa bãi Cần kiệm phải đơi với Tiết kiệm bủn xỉn Khi có việc đáng làm, việc lợi ích cho đồng bào, cho Tổ quốc, dù cơng, tốn hao vui lòng - Liêm sạch, không tham lam Tham tiền của, tham danh tiếng, tham ăn ngon, tham sống yên bất liêm.Người cán cậy quyền mà đục khoét dân, ăn đút, dìm người giỏi để giữ địa vị danh tiếng ddeuf trái với chữ liêm Chữ liêm phải đơi chữ kiệm - Chính khơng tà, nghĩa thẳng thắn, đứng đắn Điều khơng thẳng thắn, đứng đắn, tức tà - Cần , kiệm, liêm gơc rễ Nhưng cần có gốc hồn tồn Mọi người phải cần, kiệm, liêm, phải người hoàn toàn Câu 13: Quan niệm HCM phong cách người cán ? có phong cách HCM mà người cán phải học tập làm theo; làm rõ phong cách tư ? Phong cách cán chỉnh thể suy nghĩ đến hoạt động thực tiễn, cuối phong cách sinh hoạt đời thường Có phong cách mà người người cán học tập làm theo HCM là: + Phong cách tư duy; Phong cách làm việc; Phong cách diễn đạt; Phong cách ứng xử; Phong cách sinh hoạt đời thường Rèn luyện phong cách tư duy: Tu dưỡng theo phong cách tư HCM mỗi cán bộ, đảng viên phải có tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo Độc lập không lệ thuộc, không phụ thuộc, không bắt chước, khơng theo Tự chủ tự làm chủ suy nghĩ mình, làm chủ thân cơng việc mình, tự thấy trách nhiệm trước nhân dân Sáng tạo sẵn sàng từ bỏ củ xấu xa, lạc hậu, lỗi thời; cũ thời khơng phù hợp Tư phải xuất phát từ thực tế VN, địa phương, ngành mình, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể Tư độc lập, tự chủ, sáng tạo đồng nghĩa với lĩnh vững vàng, tinh thần dũng cảm, dám nghĩ đến “nghịch lý táo bạo” sở nhân cách tài năng, tự định cách độc lập thái độ, hành động, quan điểm khơng áp lực bên ngồi mà thay đổi kiến với tinh thần dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, Tổ quốc, Đảng Tư tạo cho mỡi cán có sắc riêng, kiến riêng, xa lạ với xơ cứng, giáo điều Câu 14: Học tập rèn luyện theo phong cách làm việc HCM gồm tác phong nào? Người cán học theo tác phong quần chúng cần phải làm gì? - Gồm có tác phong: Tác phong quần chúng, tác phong tập thể-dân chủ tác phong khoa học - Tác phong quần chúng: + Thứ nhất: phải đặt lợi ích quần chúng nhân lên hết + Thứ hai: Liên hệ chặt chẽ với nhân dân + Thứ ba: Việc bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ Vấn đề gốc rễ cán bộ, đảng viên phải hiểu “ mà làm? Đối phụ trách? + Thứ tư: Có khuyết điểm thật tự phê bình trước nhân dân hoanh nghênh nhân dân phê bình mình, sợ có khuyết điểm khơng dám tự phể bình Đó cách tốt để làm cho dân tin + Thứ năm: Sẵn sàng học hỏi nhân dân Người lãnh đạo không nên kêu ngạo mà nên hiểu thấu Mỗi người phải hiểu rằng, hiểu biết kinh nghiệm chưa đủ cho lãnh đạo đắn Vì vậy, ngồi kinh nghiệm mình, người lãnh đạo phải dung kinh nghiệm đảng viên, dân chúng, để thêm cho kinh nghiệm + Thứ sáu: Chống bệnh quan liêu Từ quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng Thực phong cách quần chúng đồng thời chống cách quan liêu với biểu xa nhân dân, khinh nhân dân, sợ nhân dân, không tin cậy nhân dân, không hiểu biết nhân dân, không thương yêu nhân dân Quan liêu gốc rễ, cội nguồn đẻ ham ô, lãng phí Làm theo cách quan liêu hỏng việc, thất bại Câu 15: Quan niệm HCM lãnh đạo dùng cán ? - Lãnh đạo đúng: phải định vấn đề cách cho Phải tổ chức thi hành cho Phải tổ chức kiểm soát, mà muốn kiểm sốt phải có quần chúng giúp - Dùng cán đúng: Phải có độ lượng vĩ đại, khơng có thành kiến với cán Phải có tinh thần rộng rãi, gần gụi người khơng ưa Phải có tính chịu khó dạy bảo để nâng đỡ cán Phải sáng suốt để khỏi bị bọn vu vơ bao vây, mà cách xa cán tốt Phải có thái độ vui vẻ, thân mật để cán gần gũi ... pháp lý tảng tư tưởng để tổ chức, xây dựng, hoàn thi n Nhà nước qua giai đoạn cách mạng dân tộc Ba là, HCM người khơi nguồn cho truyền thống dân chủ đại VN, làm cho dân ta hưởng quyền tư do, dân... kết, thống tư tưởng lẫn hành động, từ xuống dưới; Đảng phải tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật, tự giác; đảng viên người đày tớ thật trung thành nhân dân Nhà nước đề sách thực đại đoàn kết đáp ứng nguyện... xấu xa, lạc hậu, lỗi thời; cũ thời khơng phù hợp Tư phải xuất phát từ thực tế VN, địa phương, ngành mình, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể Tư độc lập, tự chủ, sáng tạo đồng nghĩa với lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp bài 15 câu thi vấn đáp về tư tưởng Hồ Chí Minh, Tổng hợp bài 15 câu thi vấn đáp về tư tưởng Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay