DE CHINH THUC BANG a

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 06:31

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THCS NĂM 2017 Môn thi: SINH HỌC - Bảng A Ngày thi: 03/3/2017 Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề (Đề thi có 02 trang) Câu (3,5 điểm) a Trình bày trình biến đổi hóa học chất hữu cơ: prơtêin, lipit, gluxit thức ăn dày người b Khi nghiên cứu chức tủy sống ếch tủy (ếch hủy não), bạn học sinh vơ tình làm đứt số rễ tủy, cách em phát rễ còn, rễ bị đứt? Hãy giải thích c Trình bày chế đơng máu người? Vai trò đơng máu? Câu (2,5 điểm) Ở người ba bệnh P, Q, S bệnh đột biến gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường, không liên kết với (các gen quy định ba bệnh nằm ba cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau) Một cặp vợ chồng bình thường sinh đứa mắc ba bệnh Nếu cặp vợ chồng muốn sinh đứa thứ hai tính theo lí thuyết, xác suất đứa thứ hai mắc hai ba bệnh bao nhiêu? Biết rằng, không xảy đột biến lần sinh cặp vợ chồng Câu (2,5 điểm) a Nêu vai trò kiểu gen mơi trường loại tính trạng? b Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 20, người ta thấy tế bào có 19 nhiễm sắc thể bình thường nhiễm sắc thể có tâm động vị trí khác thường Hãy cho biết nhiễm sắc thể có tâm động vị trí khác thường hình thành chế nào? Câu (2,5 điểm) a Một người nông dân cho rằng: Tự thụ phấn, giao phối gần gây hậu xấu khơng có vai trò sản xuất chọn giống Dựa hiểu biết kiến thức di truyền học, cho biết nhận định hay sai? Giải thích b Quan hệ cá thể tượng tự tỉa thưa thực vật mối quan hệ gì? Trong điều kiện tượng tự tỉa thưa thực vật diễn mạnh mẽ? Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm để tránh cạnh tranh cá thể sinh vật để không làm giảm suất vật nuôi trồng Câu (2,5 điểm) Bộ nhiễm sắc thể lồi kí hiệu: AaBbDdXX a Xác định nhiễm sắc thể lưỡng bội lồi b Viết kí hiệu nhiễm sắc thể lồi kì phân bào sau: - Kì kì cuối nguyên phân - Kì đầu kì cuối giảm phân II Câu (3,0 điểm) Ở gà, nhiễm sắc thể 2n = 78 a Một tế bào xôma gà tiến hành nguyên phân Tính số nhiễm sắc thể kép, số crơmatit, số tâm động có tế bào kì đầu kì sau trình nguyên phân Biết trình nguyên phân diễn bình thường b Trong tinh hồn gà trống có 6250 tinh bào bậc trải qua giảm phân hình thành tinh trùng, hiệu suất thụ tinh tinh trùng 0,1% Các trứng hình thành buồng trứng gà mái đẻ thu 30 trứng Sau ấp nở 16 gà Tính số nhiễm sắc thể có tất trứng không nở? Câu (3,5 điểm ) Xét cặp nhiễm sắc thể tương đồng chứa cặp gen dị hợp (Aa), gen dài 4080 Ăngstron Gen trội A có 3120 liên kết hiđrơ; gen lặn a có 3240 liên kết hiđrơ a Số lượng loại nuclêơtit loại giao tử bình thường chứa gen nói bao nhiêu? b Khi có tượng giảm phân I phân li khơng bình thường có loại giao tử số lượng loại nuclêôtit loại giao tử bao nhiêu? c Nếu giảm phân I phân li bình thường, giảm phân II phân li khơng bình thường có loại giao tử số lượng loại nuclêôtit loại giao tử bao nhiêu? -Hết - Thí sinh khơng sử dụng tài liệu - Cán coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Chữ kí cán coi thi 1: Chữ kí cán coi thi 2: ... hiđrơ; gen lặn a có 3240 liên kết hiđrô a Số lượng loại nuclêôtit loại giao tử bình thường ch a gen nói bao nhiêu? b Khi có tượng giảm phân I phân li khơng bình thường có loại giao tử số lượng... thu 30 trứng Sau ấp nở 16 gà Tính số nhiễm sắc thể có tất trứng khơng nở? Câu (3,5 điểm ) Xét cặp nhiễm sắc thể tương đồng ch a cặp gen dị hợp (Aa), gen dài 4080 Ăngstron Gen trội A có 3120 liên... loại nuclêôtit loại giao tử bao nhiêu? c Nếu giảm phân I phân li bình thường, giảm phân II phân li khơng bình thường có loại giao tử số lượng loại nuclêôtit loại giao tử bao nhiêu? -Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CHINH THUC BANG a, DE CHINH THUC BANG a

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay