Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các hợp tác xã ở tỉnh thái nguyên

110 18 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 00:23

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN DANH TRUNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN DANH TRUNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Thị Thúy Phương THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i , 12 năm 2013 Trần Danh Trung ii : 12 năm 2013 Tác giả Trần Danh Trung MỤC LỤC i ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu luận văn Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỢP TÁC XÃ 1.1 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh HTX 1.1.1 Một số vấn đề lý thuyết cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.2 Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh HTX 11 1.2 Cơ sở thực tiễn - Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh HTX số nước giới Việt Nam 14 1.2.1 Liên minh hợp tác xã quốc tế (ICA) 14 1.2.2 Phát triển nâng cao lực cạnh tranh hợp tác xã số nước giới 16 1.2.3 Quá trình phát triển hợp tác xã Việt Nam 18 1.2.4 Một số học kinh nghiệm để nâng cao lực cạnh tranh hợp tác xã Việt Nam 21 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 25 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 27 2.2.3 Phương pháp phân tích 27 2.3 Hệ thống tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh HTX 28 Chương THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 29 3.1 Thực trạng phát triển HTX địa bàn tỉnh Thái Nguyên 29 3.1.1 Tình hình phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên 29 3.1.2 Tình hình hoạt động hợp tác xã 33 3.2 Thực trạng lực cạnh tranh HTX tỉnh Thái Nguyên 36 3.2.1 Năng lực cạnh tranh sản phẩm 36 3.2.2 Thị phần tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ 38 3.2.3 Hiệu hoạt động SXKD 40 3.2.4 Năng lực thu hút nguồn lực tài 41 3.2.5 Khả liên kết hợp tác HTX 43 3.2.6 Kết đánh giá chuyên gia lực cạnh tranh hợp tác xã so với loại hình doanh nghiệp khác 44 3.3 Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh HTX 44 3.3.1 Các yếu tố bên hợp tác xã 44 3.3.2 Các yếu tố bên HTX 47 3.4 Phân tích SWOT HTX Thái Nguyên 55 3.5 Đánh giá chung lực cạnh tranh HTX tỉnh Thái Nguyên 59 3.5.1 Về tổ chức quản lý hoạt động hợp tác xã 59 3.5.2 Về kết hoạt động hợp tác xã 60 3.5.3 Một số hạn chế, tồn 62 3.5.4 Phân tích nguyên nhân hạn chế ảnh hưởng đến lực cạnh tranh HTX 63 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 65 4.1 Định hướng phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên 65 4.1.1 Cơ sở định hướng 65 4.1.2 Định hướng mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh hợp tác xã địa bàn tỉnh Thái Nguyên 66 4.2 Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh HTX tỉnh Thái Nguyên 69 4.2.1 Nhóm giải pháp dành cho HTX 69 4.2.2 Giải pháp tạo lập môi trường kinh doanh HTX 74 4.3 Kiến nghị 76 4.3.1 Kiến nghị với Trung ương 76 4.3.2 Kiến nghị với UBND tỉnh Thái Nguyên 76 4.3.3 Kiến nghị với sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên 77 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 82 DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT TT BQT Ban quản trị BKS Ban kiểm soát CN Chủ nhiệm CNXH Chủ nghĩa xã hội CNTB Chủ nghĩa tư CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa HTX Hợp tác xã HTX NN HTX nông nghiệp HTXPNN HTX Phi nông nghiệp 10 ICA Liên minh HTX Quốc tế 11 KTHT Kinh tế hợp tác 12 KTTT Kinh tế tập thể 13 KTT Kế toán trưởng 14 LMHTXVN Liên minh HTX Việt Nam 15 LMHTXTN Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên 16 LHQ Liên hiệp quốc 17 NN Nông nghiệp 18 ND Nông dân 19 NT Nơng thơn 20 PCN Phó chủ nhiệm 21 XHCN Xã hội chủ nghĩa 22 SXKD Sản xuất kinh doanh 23 THT Tổ hợp tác 24 UBND Ủy ban nhân dân 25 UBTMTTQVN Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Phân tổ HTX theo địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên 26 Bảng 2.2: HTX phân theo lĩnh vực hoạt động 26 Bảng 3.1: Tình hình chuyển đổi thành lập hợp tác xã giai đoạn 2001-2012 32 Bảng 3.2: Tổng hợp HTX theo địa bàn toàn tỉnh đến 31/12/2012 33 Bảng 3.3 Tổng hợp HTX theo lĩnh vực hoạt động 34 Bảng 3.4 Doanh thu tốc độ tăng doanh thu HTX 39 Bảng 3.5: Một số số tài HTX nông nghiệp 40 Bảng 3.6: Một số số tài HTX phi nông nghiệp 40 Bảng 3.7: Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu bình quân loại hình doanh nghiệp theo hình thức sở hữu Thái Nguyên năm 2012 41 Bảng 3.8: Vốn phân theo lĩnh vực hoạt động HTX .41 Bảng 3.9: Đánh giá chuyên gia lực cạnh tranh loại hình doanh nghiệp 44 Bảng 3.10: Số lượng trình độ cán quản lý HTX năm 2012 48 Bảng 3.11: Trình độ cán quản lý HTX 49 Bảng 3.12: Trình độ cán quản lý loại hình doanh nghiệp 50 Bảng 3.13: Số lượng hợp tác xã có trụ sở 53 Bảng 3.14: Tình hình vốn quỹ HTX đến 31/12/2012 54 Bảng 3.15: Nhìn nhận lực cạnh tranh HTX nhà quản lý nhà nước, cán quản lý HTX chuyên gia .56 Biểu 3.16: Phân tích SWOT HTX Thái Nguyên .57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, thực đường lối đổi Đảng, kinh tế nước ta có bước phát triển vượt bậc Phát triển kinh tế nhiều thành phần chủ trương quán Đảng từ sau Đại hội VI đến Trong đó, thành phần kinh tế tập thể mà nòng cốt hợp tác xã xác định thành phần kinh tế quan trọng, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước Trong giai đoạn, phát triển kinh tế xã hội đất nước hợp tác xã có đóng góp to lớn phát triển chung kinh tế nước nhà, số lượng tổ hợp tác hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã ngày tăng lên; hợp tác xã kiểu cũ chuyển đổi; hợp tác xã phát triển đa dạng ngành nghề, lĩnh vực, quy mơ trình độ Thực Luật HTX, tôn trọng nguyên tắc chất HTX, tình trạng yếu khu vực kinh tế tập thể bước khắc phục, số mô hình HTX điển hình tiên tiến làm ăn có hiệu công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, vận tải, kinh doanh tổng hợp, chế biến dịch vụ thương mại… Bộ máy tổ chức hợp tác xã củng cố, bước đầu khẳng định kinh tế hợp tác, HTX nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định trị sở, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Thái Nguyên Phát triển hợp tác xã thời kỳ đổi chủ trương lớn Đảng Nhà nước Năm 2006 khu vực kinh tế hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên có giá trị GDP 34.360 triệu đồng, năm 2008 34.290 triệu đồng Như vậy, nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm khu vực khoảng gần 2% Trong năm qua, năm đạt tăng trưởng cao năm 2010 có giá trị 34,61 triệu đồng với mức tăng 9,87% lại có năm giảm tăng trưởng tới gần 12,51% (năm 2007) Điều chứng tỏ, khu vực kinh tế hợp tác, HTX phát triển chưa thật ổn định Số HTX hoạt động hiệu chiếm tỷ lệ thấp đạt khoảng 20%-30% số HTX yếu chiếm tỷ lệ cao với 45%-50% Một số HTX hoạt động mang tính hình thức máy mà khơng hoạt động, chưa củng cố giải thể Tình trạng 76 Về mặt chiến lược cạnh tranh, HTX yếu liên kết nhóm Vừa cạnh tranh vừa hợp tác, hợp tác để tăng cường khả cạnh tranh; Nếu HTX tuý ý đến mặt cạnh tranh mà bỏ qua mặt hợp tác sai lầm Phải biết hợp tác đôi với phát triển nội lực để giảm bớt áp lực cạnh tranh 4.2.2 Giải pháp tạo lập môi trường kinh doanh HTX 4.2.2.1 Về công tác tuyên truyền pháp luật liên quan đến hoạt động HTX, phát triển kinh tế hợp tác, đặc biệt lĩnh vực, ngành nghề Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật HTX, sách phát triển kinh tế HTX Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên đến cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân thơng qua hình thức tuyên truyền giới thiệu nội dung Luật HTX chương trình giảng dạy sở đào tạo; tổ chức toạ đàm hội thảo chuyên đề; tổ chức lớp tuyên truyền Luật HTX riêng lồng ghép với chương trình khác; xây dựng chuyên mục kinh tế HTX đưa tin đài phát thanh, truyền hình báo chí; in tờ rơi xuất ấn phẩm HTX,… Nhà nước cần có sách hỗ trợ kinh phí cho cơng tác tuyên truyền quan liên quan theo quy định 4.2.2.2 Cơ chế sách hỗ trợ công tác chuyển đổi thành lập hợp tác xã Các HTX thành lập chuyển đổi, việc tư vấn, cung cấp thông tin, kiến thức HTX, hướng dẫn xây dựng điều lệ, hoàn thiện thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định hành Nhà nước hỗ trợ kinh phí thành lập chuyển đổi từ nguồn ngân sách tỉnh 4.2.2.3 Tiếp tục thực sách tài - tín dụng để tăng cường nguồn lực vốn cho HTX Khuyến khích xã viên HTX có nhiều hình thức góp vốn kể tài sản, đất đai,… để tăng thêm vốn kinh doanh cho HTX Cơng khai hố khoản đóng góp thành viên Để tạo điều kiện cho HTX có vốn hoạt động, nâng cao lực cạnh tranh HTX trình hội nhập kinh tế quốc tế, hàng năm, tỉnh cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Các tổ chức tín dụng địa bàn cần tăng mức cho vay tạo điều kiện thuận lợi mặt thủ tục vay vốn HTX có phương án/dự án kinh doanh khả thi Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 77 4.2.2.4 Chính sách đất đai HTX Cấp đất xác nhận quyền sử dụng đất cho HTX Những HTX có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng trụ sở, nhà kho, sở sản xuất, sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông - lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản chưa giao đất làm thủ tục xin giao đất Cơ quan có thẩm quyền xem xét, định việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho HTX Những địa phương khơng quỹ đất cơng ích, HTX tự tìm đất mà đất đất nông - lâm nghiệp, phù hợp với quy hoạch cấp có thẩm quyền xem xét chuyển mục đích sử dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khơng phải trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất Ngồi diện tích sử dụng trên, HTX nơng nghiệp có nhu cầu vào quỹ đất địa phương giao thêm phần diện tích đất có thu tiền sử dụng đất thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định Luật đất đai hưởng sách ưu đãi miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định hành Đối với đất sản xuất xã viên HTX nông nghiệp cần vận động thực việc dồn điển đổi Khuyến khích tạo điều kiện để người dân khơng có nhu cầu sử dụng chuyển nhượng đất cho người có nhu cầu Hình thức chuyển nhượng giúp cho việc dồn điền đổi thuận lợi, tạo điều kiện thực nhanh việc chuyển đổi cấu trồng, áp dụng tiến kỹ thuật công nghệ sinh học vào sản xuất sản phẩm hàng hố Các HTX phi nơng nghiệp chủ động tìm kiếm địa điểm để xây dựng trụ sở, sở sản xuất - kinh doanh lựa chọn hình thức giao đất thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định Luật đất đai Khuyến khích ưu tiên HTX đầu tư sở sản xuất kinh doanh vào khu công nghiệp tập trung Chính sách đất đai thực theo Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2005 Chính phủ số sách khuyến khích phát triển HTX 4.2.2.5 Chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến xuất hàng hoá Các HTX sản xuất hàng hoá xuất không thuộc đối tượng hỗ trợ kinh phí từ chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia, có dự án Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 78 xúc tiến thương mại cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho nội dung hoạt động sau: Thơng tin thương mại, tuyên truyền xuất khẩu; tư vấn xuất khẩu; đào tạo nâng cao lực kỹ kinh doanh xuất khẩu; tham gia hội chợ triển lãm quảng bá thương hiệu sản phẩm 4.2.2.6 Chính sách hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ Các Trung tâm: khuyến công, khuyến nông khoa học công nghệ tỉnh ưu tiên tổ chức tập huấn cho xã viên, người lao động tiếp thu công nghệ chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật áp dụng sản xuất kinh doanh 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Trung ương - Tăng cường đạo cấp uỷ đảng việc triển khai thực Nghị 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX nhằm chuyển biến nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân vị trí vai trò kinh tế tập thể - Đề nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát việc thực sách phát triển kinh tế tập thể - Đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế quản lý, hỗ trợ phát triển HTX; chế hỗ trợ thông tin định hướng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cho khu vực nông nghiệp, nông thôn nông dân; xây dựng hệ thống khuyến công, khuyến nông sở ban hành sách hỗ trợ hệ thống thực thành công việc chuyển giao khoa học công nghệ nơng thơn - Chính phủ tăng cường đạo ngành, địa phương hướng dẫn thực đồng sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể ban hành - Đề nghị Liên minh HTX Việt Nam, trường cán HTX tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, chuyên viên theo dõi phát triển kinh tế hợp tác, HTX Liên minh HTX, sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4.3.2 Kiến nghị với UBND tỉnh Thái Nguyên - Kịp thời rà soát văn bản, sửa đổi quy định chưa phù hợp trình tổ chức thực hiện, điều chỉnh kịp thời vấn đề phát sinh thực tế phù Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 79 hợp với văn quy định hệ thống văn pháp luật phát triển kinh tế tập thể sách HTX, tính quán sách, tính đồng bộ, khả thi tổ chức thực - Tăng cường hoạt động Ban đạo phát triển kinh tế tập thể - Xác định rõ phân nhiệm cụ thể quan quản lý nhà nước HTX quan khác khu vực kinh tế hợp tác địa phương - Chỉ đạo ban ngành liên quan tuỳ theo chức nhiệm vụ có hoạt động cụ thể để hỗ trợ HTX địa phương Phối hợp chặt chẽ việc triển khai thực đề án "Tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015" Bố trí cán bộ, chuyên viên chuyên trách phát triển kinh tế hợp tác, HTX huyện, thành phố, thị xã - Chú trọng việc tổ chức thực sách giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho HTX; đào tạo bồi dưỡng cho cán HTX hoạt động thông tin tuyên truyền HTX; hướng dẫn bảo hiểm xã hội; lồng ghép chương trình, dự án; vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,… - Thành lập "Quỹ tín dụng nhân dân" cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, nhằm giúp HTX vốn phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, - Thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX nhằm trợ giúp HTX việc tư vấn thành lập mới, định hướng kinh doanh, điều hành quản lý hợp tác xã, … - Thường xuyên tổ chức diễn đàn lắng nghe khó khăn vướng mắc HTX bàn giải pháp tháo gỡ 4.3.3 Kiến nghị với sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên Tiếp tục triển khai thực tốt đề án "Tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015" UBND tỉnh phê duyệt Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 80 Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán người dân thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước việc phát triển kinh tế tập thể Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 81 Chủ động, thực triệt để sách phát triển kinh tế hợp tác, HTX đặc biệt trọng HTX nơng nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi ích HTX xã viên, người lao động Phát huy tiềm mạnh địa phương, thực tốt việc lồng ghép chương trình dự án nhằm đem lại hiệu kinh tế cao khu vực kinh tế tập thể Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 82 KẾT LUẬN Kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường ngày phát triển, cạnh tranh ngày gay gắt hơn, đặt biệt điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Do người sản xuất nhỏ, hộ sản xuất, hỗ xã viên khó tực đứng vững cạnh tranh, mà phải hợp tác, liên kết lại nhằm tăng cường sức mạnh, tăng khả cạnh tranh, để tồn kinh tế thị trường đầy biến động Trong bối cảnh đó, kinh tế HT, HTX trở thành phương tiện hữu ích phù hợp nhất, đặc trưng hình thức kinh tế HT, HTX cho phép người ta đứng cạnh nhau, dựa vào để tồn tại, phát triển mà không tính chất xã hội, nhân văn hình thức kinh tế Đó vấn đề có tính chất HTX Từ nói phát triển kinh tế HT, HTX xu hướng khách quan, lâu dài q trình phát triển xã hội lồi người năm Mặt khác, tính chất xã hội mà kinh tế HT, HTX trở thành hình thức kinh tế ưu việt cho hàng ngàn người nơng dân, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ nương tựa vào để đứng vững cạnh tranh, để tồn phát triển Phát triển HTX Thái Nguyên công việc cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn to lớn phù hợp với chủ trương Đảng, Nhà nước tỉnh chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước Các quan điểm phát triển kinh tế HTX với chế sách sửa đổi, bổ sung theo nội dung Nghị số 13 Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX ban hành ngày 18/3/2002 cụ thể hoá địa bàn tỉnh Chỉ thị, Kế hoạch Đề án Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nhằm thực Nghị việc phát triển phong trào HTX giới sở giúp đưa hoạt động HTX phát triển đạt hiệu ngày cao Thực tiễn cho thấy, để phát triển HTX bên cạnh chủ động tích cực tự thân vận động HTX, cần triển khai đồng giải pháp cần thiết từ thống nhận thức, tăng cường công tác tuyên truyền, hồn thiện mơi trường pháp lý, kiện tồn tổ chức, tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy đảng, đạo Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 83 cấp quyền, đồn thể; sách hỗ trợ cơng tác chuyển đổi thành lập HTX; sách đất đai HTX; sách tài - tín dụng; xúc tiến thương mại; ứng dụng khoa học công nghệ; Nâng cao vai trò quan Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên; giải pháp quản lý tài HTX; giải pháp đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán quản lý HTX, cán chuyên mơn nghiệp vụ HTX từ đó, nhằm góp phần nhỏ vào phát triển HTX phát triển kinh tế xã hội địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các Mác (1978), Mác - Ăngghen toàn tập, NXB Sự thật, Hà Nội Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên (2012), Báo cáo tình hình kinh tế tập thể năm 2012 phương hướng nhiệm vụ năm 2013, Thái Nguyên Nguyễn Quang Huân (2003), Thực trạng giải pháp phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội Niên giám thống kê thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2012 (2011), Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật hợp tác xã, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Ths Bùi Giang Long (2009), Thực trạng giải pháp nhằm phát triển HTX nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn T.S Phan Vĩnh Điển (2010), Ban sách phát triển, Liên minh HTX Việt Nam, Báo cáo đề tài khoa học nghiên cứu sở lý luận, thực tiễn việc chuyển đổi, tổ chức, quản lý nâng cao hiệu hoạt động HTX nông nghiệp Vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, Hà Nội TS Nguyễn Tiến Quân (2010), Liên hợp quốc với phong trào HTX quốc tế, Nhà xuất Văn hóa Thơng tin, Hà Nội TS Nguyễn Ty (Hà Nội, 2001), Tư tưởng Hồ Chí Minh Hợp tác xã, Nhà xuất Chính trị quốc gia 10 Trường cán Hợp tác xã doanh nghiệp nhỏ (2004), Một số vấn đề hợp tác xã, Giáo trình bồi dưỡng cán quản lý hợp tác xã, Nhà xuất Lao động - Xã hội 11 UBND tỉnh Thái Nguyên (2010), Đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu luận khoa học để xây dựng tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015 phục vụ Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVIII" 12 UBND tỉnh Thái Nguyên (2012), Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2010 phương hướng thực nhiệm vụ năm 2013 13 UBND tỉnh Thái Nguyên (2010), Đề án tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu tinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 85 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA HỢP TÁC XÃ I Những thông tin HTX - Chưa thành viên Liên minh HTX tỉnh - Là thành viên Liên minh HTX tỉnh Từ ngày… tháng….năm Lĩnh vực hoạt động: Nông nghiệp Phi nông nghiệp Tổng hợp Ngày tháng năm chuyển đổi:…………… thành lập mới:……………… Trụ sở làm việc HTX: Đã có Chưa có Đăng ký kinh doanh: - Chưa có + Lý chưa có:……………………………………… - Đã có + Số ĐKKD:…………cấp lần thứ:……ngày cấp:……… + Nơi cấp:………………………………………………… HTX có dấu chưa: + Đã có + Chưa có Ngành nghề đăng ký kinh doanh: (Ghi theo đăng ký kinh doanh) 11.1 ………………………………………………………………………… 11.2 ………………………………………………………………………… 11.3 ………………………………………………………………………… 11.4 ………………………………………………………………………… 11.5 ………………………………………………………………………… 11.6 ………………………………………………………………………… 11.7 ………………………………………………………………………… 11.8 ………………………………………………………………………… 11.9 ………………………………………………………………………… Mã số thuế: Đã có Ghi rõ mã số thuế:……………………… Chưa có Lý chưa có:………………………… ………………………………………………… Xã viên HTX TT Đối tượng xã viên Cá nhân Hộ gia đình Cán cơng chức Pháp nhân Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng số xã viên Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 86 Số lao động làm việc cho HTX tham gia BHXH ĐVT: người TT Đối tượng Năm 2010 Nam Nữ Năm 2011 Nam Nữ Năm 2012 Nam Nữ Tổng số lao động làm việc thường xuyên HTX - Trong số lao động xã viên HTX Trong tham gia Ban quản trị HTX - Trình độ văn hố cấp I Cấp II Cấp III Khác - Trình độ chun mơn Sau đại học đại học Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp Chưa qua đào tạo Tổng số lao động tham gia BHXH (kể lao động xã viên) 10 Quy mơ HTX Quy mơ xóm (bản) Liên thơn Tồn xã 11 Ban quản trị HTX + Loại hình: Quản lý riêng, điều hành riêng Số lượng:… người + Loại hình:Vừa quản lý vừa điều hành Số lượng:… người 12 Danh sách, trình độ cán quản lý (gồm BQT, Kế tốn) Đã qua thời gian đào Trình độ Giới Năm Chức tạo ngắn ngày STT Họ tên tính sinh vụ VH CM T/g ĐV tổ chức Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 13 Ban kiểm soát: Số lượng: … người Danh sách, trình độ Ban kiểm sốt STT Họ tên Giới Năm Chức tính sinh vụ Đã qua thời gian Trình độ VH đào tạo ngắn ngày CM T/gian ĐV tổ chức 14 Các tổ chức trị, xã hội HTX STT Tên tổ chức Chi Đảng Cơng đồn Đoàn niên Chi hội phụ nữ Đội tự vệ Các tổ chức khác Ngày thành lập Số hội viên 15 Vốn, quỹ, tài sản HTX (ĐVT: trđồng) TT Chỉ tiêu Vốn HTX giao chuyển đổi Vốn HTX sử dụng chưa bàn giao Vốn điều lệ HTX Vốn góp tối thiểu/1 xã viên Vốn góp tối đa/1xã viên Các quỹ xã viên Quỹ khuyến khích phát triển sx Quỹ dự phòng Quỹ phúc lợi Các quỹ khác Vốn vay ngân hàng thương mại Vốn vay ưu đãi (vốn 120, vốn kích cầu) Các nguồn vốn khác Tổng cộng vốn hoạt động HTX (21.1+21.2+21.3+21.4+21.5+21.6+21.7) Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 CĐ LĐ CĐ CĐ LĐ CĐ 16 HTX có thực hoạt động tín dụng nội khơng? + Khơng + Có Nêu số dư có:………………………… II Kết hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ HTX 17 Kết thực qua năm Các tiêu A Doanh thu Đ vị Năm Năm Năm tính 2010 2011 2012 B 1.000đ Trong + Giá trị SX + Giá trị DV Một số mặt hàng + + + + + Thu nhập BQ người LĐ/tháng 1.000đ Thu nhập CBQL 1.000đ + Chủ nhiệm 1.000đ + P Chủ nhiệm 1.000đ + Kế toán 1.000đ + Trưởng K.soát 1.000đ + Chức danh khác 1.000đ Nộp ngân sách nhà nước 1.000đ + Thuế môn 1.000đ + Thuế VAT 1.000đ + Thuế TNDN 1.000đ + Thuế TNCN 1.000đ + Nộp khác 1.000đ Lợi nhuận HTX 1.000đ Ghi III Về lực cạnh tranh sản phẩm Câu 1: Theo anh/chị, chất lượng sản phẩm HTX so với chất lượng sản phẩm loại hình doanh nghiệp khác là: a.Cao b.Khá c.Trung bình d.Thấp e.Rất Thấp Câu 2: Theo anh/chị, giá sản phẩm HTX so với giá sản phẩm loại hình doanh nghiệp khác là: a.Cao b.Khá c.Trung bình d.Thấp e.Rất Thấp Câu 3: Theo anh/chị, kênh phân phối sản phẩm HTX so với hệ thống phân phối sản phẩm loại hình doanh nghiệp khác là: a.Cao b.Khá c.Trung bình d.Thấp e.Rất Thấp Câu 4: Theo anh/chị, cơng tác xúc tiến bán hàng HTX so với công tác xúc tiến bán hàng loại hình doanh nghiệp khác là: a.Cao b.Khá c.Trung bình d.Thấp e.Rất Thấp Câu 5: Theo anh/chị, mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng HTX so với loại hình doanh nghiệp khác là: a.Cao b.Khá c.Trung bình d.Thấp e.Rất Thấp Phiếu điều tra đánh giá lực cạnh tranh hợp tác xã Thái Nguyên STT I II III IV V VI Các số lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh sản phẩm Chất lượng Giá Hệ thống phân phối Xúc tiến bán hàng Mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng Thị phần Thị phần tương đối Tốc độ tăng thị phần Hiệu SXKD Tỷ suất lợi nhuận doanh thu tiêu thụ Giá thành sản phẩm Năng suất yếu tố sản xuất Năng suất lao động Tỷ suất doanh lợi vốn kinh doanh Khả thu hút nguồn lực Khả huy động vốn Công nghệ sản xuất sử dụng Chất lượng nguồn nhân lực Khả năngliên doanh, liên kết hoạt động SXKD Số lượng mối liên doanh, liên kết Chất lượng mối liên doanh, liên kết Khả liên doanh, liên kết với đối tác nước Mức độ thực tương đối so với Tầm quan trọng mức trung bình ngành Cao Khá Trung Thấp Rất Rất Quan Khơng bình Thấp quan trọng quan trọng trọng 3 2 ... tiễn nâng cao lực cạnh tranh hợp tác xã Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng lực cạnh tranh hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh hợp. .. hướng mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh hợp tác xã địa bàn tỉnh Thái Nguyên 66 4.2 Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh HTX tỉnh Thái Nguyên 69 4.2.1 Nhóm giải pháp dành cho HTX... trên, tác giả chọn đề tài: "Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên" Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu sở khoa học lực cạnh tranh thực trạng lực cạnh tranh HTX tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các hợp tác xã ở tỉnh thái nguyên , Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các hợp tác xã ở tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay