EBAY ấn định tiên phong

48 21 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 00:17

CASE 3: EBAYẤN ĐỊNH TIÊN PHONG Môn học : Marketing GVHD : Lê Thị Huệ Linh luan_NHOM SVTH MSSV : : Nhoùm MCB_FTVB2K21.1_Tieu DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHĨM Võ Xn Hồng : Nhóm trưởng : Dịch, edit tồn làm, trình bày làm, tìm nguồn tài liệu cho phần 1,4 bổ sung phần làm phần 2, tiểu luận Lê Thị Kim Khánh : Thành viên : Dịch, tìm nguồn và tài liệu cho phần tiểu luận Trần Thị Thảo : Thành viên : Dịch, tìm nguồn và tài liệu cho phần tiểu luận Lương Bình Huy : Thành viên : Dịch, tìm nguồn và tài liệu cho phần tiểu luận Đặng Ngọc Phương Oanh: Thành viên : Dịch, edit tồn dịch, tìm nguồn và tài liệu cho phần tiểu luận Nguyễn Ngọc Minh Tâm: Thành viên : Dịch, tìm nguồn tài liệu cho phần tiểu luận NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC Trang Môn học : Marketing GVHD : Lê Thị Huệ Linh luan_NHOM SVTH MSSV : : Nhoùm MCB_FTVB2K21.1_Tieu PHẦN A: BÀI DỊCH TIỂU LUẬN Trang Môn học : Marketing GVHD : Lê Thị Huệ Linh luan_NHOM SVTH MSSV : : Nhoùm MCB_FTVB2K21.1_Tieu EBay: Fixing an Online Marketing Pioneer EBay: Ấn định tiên phong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến Pop quiz: Name the high-tech company that got its start in some-one’s living room, grew from zero revenue to a multibillion-dollar corporation in less than a decade, and pioneered the model for an entire industry to follow If you’re thinking that the list of com-panies that fit this description is a mile long, you’re right But in this case, we’re talking about eBay Tên gọi cơng ty cơng nghệ cao phòng khách đó, tăng từ doanh thu khơng thành tập đồn nhiều tỷ la chưa đầy thập kỷ, tiên phong mơ hình cho tồn ngành công nghiệp theo Nếu bạn nghĩ danh sách công ty phù hợp với mô tả dài dặm, bạn Nhưng trường hợp này, nói eBay EBay is one of the biggest Internet success stories in the his-tory of, well, the Internet But sooner or later, every highgrowth company hits a speed bump and experiences growing pains After amazing growth in its first 15 years, eBay hit that speed bump When John Donahoe took over as CEO in 2008, he faced the difficult challenge of putting eBay back on the superhighway to prosperity And with a comprehensive strategic plan now years under way, eBay vital signs are once again showing some life EBay công ty máy tính tồn cầu lớn thành cơng lịch sử Nhưng sớm hay muộn công ty tăng trưởng cao gặp phải cú sốc tốc độ tăng trưởng trải qua khủng hoảng ngày tăng Sau tăng trưởng đáng kinh ngạc 15 năm đầu tiên, ebay đạt tốc độ Khi John Dohahoe tiếp quản vị trí CEO vào năm 2008, ơng phải đối mặt với thử thách khó khăn đưa ebay trở lại đường cao tốc để trở nên thịnh vượng Và với kế hoạch chiến lược toàn diện nhiều năm tới, dấu hiệu quan trọng Ebay lần thể sống EBay started in 1995 as an auction house Unlike most dot-coms, eBay was based on a model that produced profits, not just revenue Whenever a user posted an item for auction, eBay collected a fee The more products that went up for auction, the more money eBay made EBay has tinkered with its fee structure over the years But the basic idea has remained the same The online auction formula took off like wildfire and eBay dominated the industry Ebay’s revenue, stock price, profits, and number of employees soared By the year 2000, eBay Trang Môn học : Marketing GVHD : Lê Thị Huệ Linh luan_NHOM was the number one e-commerce site in the world by sales revenue SVTH MSSV : : Nhoùm MCB_FTVB2K21.1_Tieu Ebay bắt đầu vào năm 1995 nhà đấu giá Không giống hầu hết công ty khác, EBay dựa mơ hình tạo lợi nhuận, khơng doanh thu EBay thu phí người dùng đăng mục để bán đấu giá Càng nhiều sản phẩm bán đấu giá, ebay kiếm nhiều tiền Ebay sửa đổi cấu trúc lệ phí năm qua Nhưng ý tưởng giữ nguyên Công thức đấu giá trực tuyến lan tỏa cách nhanh chóng EBay chiếm ưu lĩnh vực kinh doanh Doanh thu, giá cổ phiếu, lợi nhuận số lượng nhân viên Ebay tăng vọt Vào năm 2000, EBay trang web thương mại điện tử số giới doanh thu bán hàng The Changing Face of a Growing Company Sự thay đổi bề mặt công ty phát triền With explosive growth, change is inevitable As the new century dawned, eBay embraced that change in two ways First, eBay expanded the scope of its business Its list of categories and subcategories grew into the hundreds The e-commerce giant also added international sites for different countries And it began to launch sub-sites (such as eBay Motors) and to acquire other dot.coms relevant to its business Such acquisitions ultimately included Half.com, PayPal, StubHub, Shopping.- com, and Skype Với phát triển bùng nổ, thay đổi điều tránh khỏi Như giai đoạn đầu kỉ mới, EBay nắm lấy thay đổi cách Đầu tiên, eBay mở rộng phạm vi kinh doanh Đó danh sách hàng trăm phân loại loại hàng khác Thương mại điện tử thêm vào vị trí quốc tế với quốc gia khác Những trang phụ (như eBay Motor) khởi đầu giành trang web (dot.coms) khác liên quan đến việc kinh doanh Như trang web tân tiến bao gồm Half.com, PayPal,StubHub, Shopping.com Skype But eBay also recognized that the novelty of buying and selling based on its auction format would not last Trends indicated that people didn’t want to wait for an auction to end in order to make a purchase So eBay added fixed-price selling with its “Buy It Now” option Two years later, it took that concept much further with the introduction of eBay Stores With eBay stores, a seller could create an online “storefront” within eBay The feature allowed sell-ers to post items more quickly, making it easier for highvolume sellers to business It also gave fixed-price options with no bidding whatsoever and virtually eliminated the sales period for an item Nhưng eBay thừa nhận tính lạ việc mua bán dựa hình thức đấu giá không lỗi thời Những xu hướng cho biết người không muốn chờ đợi đấu giá kết thúc để mua hàng Vì eBay thêm vào giá bán hàng cố định với lựa Trang Môn học : Marketing GVHD : Lê Thị Huệ Linh luan_NHOM SVTH MSSV : : Nhoùm MCB_FTVB2K21.1_Tieu chọn “Mua liền ngay” Hai năm sau đó, đưa khái niệm xa giới thiệu của hàng ebay Với cửa hàng eBay người bán tạo cửa hàng trực tuyến eBay Đặc trưng cho phép người bán đăng bán hàng nhanh chóng, giúp người bán có số lượng hàng hố lớn dễ dàng kinh doanh Nó đưa tùy chọn giá cố định mà cần đấu giá loại bỏ việc thời gian bán hàng Both of these dynamics continued to fuel eBay’s steady, strong growth for years In 2006, eBay achieved revenue of $5.97 billion with a profit of $1.12 billiontremendous numbers for a dot.com that had only been doing business for a single decade But in 2007, eBay began to show signs of slowing down When Donahoe took over as CEO, he acknowledged that eBay faced issues, including the fact that it had been resting on its laurels and had stopped innovating Consumer behavior was also shifting Online shopping using the tried-and-true method of finding the best price on a new piece of merchandise and buying it from a reputable retailer moved Amazon into the top e-commerce posi-tion as its growth took off while eBay’s stagnated Cả hai bùng nổ tiếp tục thúc đẩy vững eBay, phát triển mạnh qua nhiều năm Năm 2006, eBay đạt doanh thu 5.97 tỉ đô với lợi nhuận 1.12 tỉ đô – số kinh khủng cho dot.com mà với thập kỉ Nhưng vào năm 2007, eBay bắt đầu có dấu hiệu chậm lại Khi Donahoe tiếp quản CEO, ông thừa nhận eBbay phải đối mặt với vấn đề, bao gồm việc thực tế nghỉ ngơi với thành cơng ngừng đổi Thái độ người tiêu dùng thay đổi Mua sắm trực tuyến sử dụng phương pháp thử thật để tìm kiếm giá tốt cho mặt hàng sau mua từ nhà bán lẻ uy tín đưa Amazon vào vị trí thương mại điện tử hàng đầu với tăng trưởng đáng kể eBay bị đình trệ Shortly after taking over, Donahoe said at a public event, “We need to redo our playbook, we need to redo it fast, and we need to take bold actions” He unveiled the details of a three-year revival plan for eBay’s turnaround This included stripping out layers of bureaucracy, opening up PayPal to outside developers, investing in new ecommerce technologies, and divesting businesses such as Skype that had little to with eBay’s core marketplace But Donahoe’s strategy also focused on changing the identity of the eBay marketplace by moving further away from auctions Donahoe specified that the new strategy would focus on building the site’s business in the secondary market, the $500-billion-a-year slice of retail that includes out-of-season and overstock items as well as the used and antique items for which eBay had always been known Ngay sau tiếp quản, Donahoe phát biểu kiện công khai “Chúng ta cần làm lại kịch mình, cần làm nhanh, cần hành động táo bạo” Ông tiết lộ chi tiết kế hoạch ba năm khơi phục lại hồn tồn thay đổi eBay Bao gồm việc Trang Môn học : Marketing GVHD : Lê Thị Huệ Linh luan_NHOM SVTH MSSV : : Nhóm MCB_FTVB2K21.1_Tieu tước bỏ tầng lớp quan liêu, mở PayPal cho nhà phát triển bên ngồi, đầu tư cơng nghệ thương mại điện tử mới, thoái vốn doanh nghiệp liên quan đến thị trường cốt lỗi eBay Skype Nhưng chiến lược Donahoe tập trung thay đổi sắc thị trường eBay cách xa khỏi đấu giá Donahoe xác định chiến lược tập trung vào việc xây dựng trang web doanh nghiệp thị trường thứ cấp, 500 tỉ đô năm bán lẻ bao gồm mặt hàng trái vụ mức mặt hàng qua sử dụng đồ cổ mà ebay biết đến Core to Donahoe’s strategy, eBay changed its fee structure, search-engine algorithm, and feedback rating system in ways that favored highly rated sellers, fixed-price listings, and sellers offering free shipping Donahoe claimed that all these tactics helped align eBay’s interests with those of its best sellers But the strategy to focus on gaining new business came at the expense of losing the portion of its customer base that still came to eBay for used goods and auctions Cốt lõi với chiến lược Donahoe, eBay thay đổi cấu chi phí, thuật tốn cơng cụ tìm kiếm hệ thống đánh giá phản hồi nhiều cách như: xếp hạng người bán yêu thích, danh sách sản phẩm bán với giá cố định, người bán hàng cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí Donahoe tuyên bố tất chiến thuật giúp gắn kết lợi ích eBay với người bán hàng tốt công ty Tuy nhiên, chiến lược tâp trung vào việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh dẫn đến việc phần khách hàng việc sử dụng hàng hóa đấu giá eBay Traditional eBay sellers cried foul, asserting that the company’s new strategy made it harder for them to business profitably while favoring the high-volume sellers Donahoe responded that the managers at eBay knew there would be growing pains, but that the transformation was essential He strongly believed that buyers wanted a fixed price, quick service, and free shipping Donahoe made the case to investors, vendors, and customers that for eBay to not focus on market demands would ultimately be bad for everyone Những người bán hàng truyền thống phàn nàn chiến lươc công ty ủng hộ người bán số lượng lớn khiến cho người bán nhỏ khó kinh doanh Người bán hàng số lượng đầu tư thời gian tiền bạc để gia tăng xếp hạng họ Bởi mặt hàng bán người bán hàng truyền thống khó định giá xác, việc đấu giá cơng khai có hiệu Và cấu trúc chi phí lại giảm chi phí bán hàng cho người bán số lượng lớn, lại làm tăng chi phí Trang Môn học : Marketing GVHD : Lê Thị Huệ Linh luan_NHOM bán hàng cho hầu hết nhà bán hàng truyền thống Donahoe phản hồi nhà quản lý eBay biết có khó khăn bước đầu, việc thay đổi điều cấp thiết “Chúng phải tạo thị trường nơi giúp người bán hàng cung cấp cho người mua họ muốn” Ông ta tin tưởng mạnh mẽ From Bad to Worse SVTH MSSV : : Nhoùm MCB_FTVB2K21.1_Tieu người mua muốn mức giá cố định, dịch vụ nhanh chóng, giao hàng miễn phí Donahoe cho nhà đầu tư, người bán khách hàng thấy eBay không tập trung vào nhu cầu thị trường sau gây bất lợi cho tất người Càng ngày tệ As with many great plans, things sometimes have to get worse before they get better Instead of immediate evidence of the fruits of the turnaround plan, eBay’s financials slid badly In the final quarter of 2008, typically eBay’s strongest period with holiday shopping, eBay experienced its first ever quarterly decline For its core marketplace, revenue was down 16 percent from the previous year, while net income dropped a whopping 31 percent It would have been very easy for Donahoe and his team to blame the company’s woes on the economic downturn But even as eBay experienced a drop in traffic, competitors Amazon.com and Walmart enjoyed increases Như với nhiều chiến lược lớn khác, thứ phải trở nên tệ trước chúng tốt Thay chứng tỏ trực tiếp thành chiến lược xoay vòng, tài eBay trượt dốc cách tệ hại Trong quý cuối năm 2008, điển hình giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ eBay với việc mua sắm mùa lễ, eBay trải qua suy giảm quý Đối với thị trường cốt lõi mình, doanh thu giảm 16% so với năm trước, thu nhập ròng giảm tới 31% Donahoe nhóm ông dễ đổ lỗi cho hoạt động kinh doanh không hiệu công ty dựa suy thoái kinh tế Nhưng eBay trải qua sụt giảm lưu lượng truy cập vào website, đối thủ Amazon.com Walmart phấn khởi với tăng trưởng thời kỳ Still, Donahoe moved forward with even greater resolve “The ‘buyer beware’ experience has run its course,” he said He reiterated eBay’s plans to focus on the secondary market “We’re going to focus where we can win,” Donahoe said, indicating that the shift away from new merchandise where its biggest competitors dominated would give eBay a strong point of differentiation “We have begun significant change The eBay you knew is not the eBay we are, or the eBay we will become.” As these changes began to take root, eBay’s financials began to stabilize But with total e-commerce growth in the low double digits and the likes of Amazon growing considerably faster, it was clear the eBay would continue to lag behind for the foreseeable future Trang Moân học : Marketing GVHD : Lê Thị Huệ Linh luan_NHOM SVTH MSSV : : Nhoùm MCB_FTVB2K21.1_Tieu Tuy nhiên, Donahoe tiến phía trước với tâm chí lớn “Kinh nghiệm ‘Người mua cẩn thận’ hình thành theo cách tự nhiên” Ông nhắc lại kế hoạch EBay tập trung vào thị trường thứ cấp “Chúng tập trung nơi chúng tơi giành chiến thắng,” Donahoe nói, việc thay đổi từ hàng hóa nơi mà đối thủ cạnh tranh lớn chi phối mang lại cho eBay điểm khác biệt mạnh mẽ “Chúng bắt đầu thay đổi đáng kể eBay mà bạn biết eBay eBay mà trở thành” Khi thay đổi bắt đầu bén rễ, tài eBay bắt đầu ổn định Nhưng với tăng trưởng thương mại điện tử mức hai số thấp khả Amazon phát triển nhanh đáng kể, rõ ràng eBay tụt lại phía sau tương lai gần A New Point of Differentiation Một điểm khác biệt As the turnaround strategy moved into its final year, Donahoe began unrolling a new layer Just as eBay was starting to adapt, market trends were again starting to shift as shoppers began spending more time and money shopping through mobile devices Determined not to be behind the curve again, Donahoe began expressing his vision of eBay as the innovative pioneer that it was during its first decade “In the next three to five years, we’re about to see more change in how consumers shop and pay than in the last decade,” says Donahoe “So our challenge as a company, our opportunity, is to help shape and be part of that next period.” Khi chiến lược quay vòng bước sang năm cuối cùng, Donahoe bắt đầu mở bước tiến Ngay eBay bắt đầu thích nghi, xu hướng thị trường lại bắt đầu thay đổi người mua hàng bắt đầu dành nhiều thời gian tiền bạc cho việc mua sắm thông qua thiết bị di động Quyết tâm khơng đứng phía sau lần nữa, Donahoe bắt đầu bày tỏ tầm nhìn eBay với tư cách người tiên phong suốt thập kỷ “Trong ba đến năm năm tới, thấy có nhiều thay đổi lớn cách người tiêu dùng mua sắm toán so với thập kỷ trước” “Vì thách thức chúng tơi với tư cách công ty, hội chúng tơi, giúp hình thành phần giai đoạn tiếp theo.” With that goal in mind, eBay started buying up technology companies that would help it become a leader in the emerging mobile shopping trend This led to the creation of an eBay shopping app as well as various category apps for eBay Motors and eBay Fashion The idea is to engage consumers even when they aren’t thinking about buying something For example, the eBay Fashion app emphasizes browsing over buying, featuring a style guide and a shared virtual closet where users can mix, match, and model different outfits with friends But even though the focus is on browsing, eBay knows that browsers will buy Users spend an average of 10 minutes browsing on the eBay Fashion app - 40 percent Trang Môn học : Marketing GVHD : Lê Thị Huệ Linh luan_NHOM longer than they spend on the main eBay app In the Fashion app’s first year, eBay mobile fashion sales tripled Với mục tiêu eBay bắt đầu mua lại công ty công nghệ giúp họ trở thành công ty hàng đầu xu hướng mua sắm qua di động Điều dẫn đến việc tạo ứng dụng mua sắm eBay nói chung tạo ứng dụng khác eBay Motors eBay Fashion Ý tưởng thu hút người tiêu dùng họ không nghĩ đến việc mua thứ Ví dụ: Ứng dụng eBay But if eBay is to return to ecommerce stardom, the strong growth that it seeks will have to break open the boundaries of the core eBay marketplace Donahoe imagines certain possibilities: Imagines you meet your girlfriend for brunch, and you are sweating her new taupe Marc Jacobs Kitty Clutch Then imagine that you snap a picture of her purse with your iPhone, which use an eBay app to reveal the three boutiques within a 3-mile radius that have the same bag in the same color in stock right that minute, with prices to boot You decide which store has the best combination of price and location, and order via your phone After brunch, you swing by and bypass the line because you show the salesperson your digital receipt Voilà! Your new Marc Jacobs clutch – and all the pleasure of instant gratification SVTH MSSV : : Nhoùm MCB_FTVB2K21.1_Tieu Fashion nhấn mạnh việc xem lướt qua trước mua, bao gồm hướng dẫn phong cách chia sẻ tủ quần áo thời trang mơ phỏng, nơi người dùng kết hợp tạo mẫu trang phục khác với bạn bè Nhưng tập trung vào việc xem lướt qua, eBay biết người mua Người dùng dành trung bình 10 phút để xem qua ứng dụng Thời trang eBay lâu 40% so với chi tiêu cho ứng dụng eBay Trong năm ứng dụng thời trang, doanh số bán hàng qua di động eBay tăng gấp ba lần Nhưng eBay trở lại với cương vị lĩnh vực thương mại điện tử, với tăng trưởng mạnh mẽ mà tìm kiếm vơ tình làm phá vỡ ranh giới thị trường cốt lõi eBay Donahoe tưởng tượng có khả định sau: Hãy tưởng tượng bạn gặp bạn để ăn trưa, bạn nhỏ dãi với túi Marc Jacobs mày nâu sẫm cô Sau tưởng tượng bạn chụp ảnh ví iPhone mình, sử dụng ứng dụng eBay để tìm ba cửa hàng bán kính dặm có túi giống phút đó, với giá để khởi động Bạn định chọn cửa hàng có địa điểm mức giá lý tưởng sau bạn đặt hàng qua điện thoạị Sau bữa ăn trưa, bạn làm việc khơng cần lo lắng việc việc mua hàng hay chưa, đơn hàng bạn xác nhận thông qua hóa đơn điện tử mua hàng Thật tuyệt vời! Bạn có Trang 10 Môn học : Marketing GVHD : Lê Thị Huệ Linh luan_NHOM SVTH MSSV : : Nhóm MCB_FTVB2K21.1_Tieu Hình 4: Ở thị trường nội địa, taobao ngày dần khẳng định rõ vị Nguyên eBay thất bại trước Taobao thị trường Trung Quốc: 1) 2) 3) 4) 5) Thị trường Trung Quốc sơ khai đầy niềm năng, đối thủ cạnh tranh đầu tư vào thị trường nhiều Sớm nhận mối nguy, Jack Ma lập dự án "tuyệt mật" với vài nhân viên thân cận Mục đích nhằm tạo đối thủ trực tiếp với eBay Trung Quốc, dùng am hiểu thị trường để cạnh tranh với mơ hình "chuẩn quốc tế" eBay  Khi eBay thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, Jack Ma chuẩn bị sẵn kế hoạch để cạnh tranh với ơng lớn Miễn phí sử dụng: Người dùng gần miễn phí sử dụng tồn taobao với eBay họ phải trả phí, đánh vào tâm lý chuộng hàng miễn phí người dân Trung Quốc Giao diện không thân thiện: So với taobao eBay sở hữu giao diện không thân thiện, không bắt mắt khó sử dụng nhiều so với taobao Không am hiểu thị trường: Bất lợi lớn eBay so với đối thủ không am hiểu thị trường nội địa taobao Tâm lý ủng hộ hàng nội địa: Một lý không phần quan trọng người dân Trung Quốc họ ưu tiên sử dụng hàng nội địa so với hàng ngoại…… Sự thay đổi chất người bán hàng eBay ảnh hưởng đến việc tạo giá trị cho người mua: “Core to Donahoe’s strategy, eBay changed its fee structure, search-engine algorithm, and feedback rating system in ways that favored highly rated sellers, fixed-price listings, and sellers offering free shipping” “Cốt lõi với chiến lược Donahoe, eBay thay đổi cấu chi phí, thuật tốn cơng cụ tìm kiếm hệ thống đánh giá phản hồi nhiều cách như: xếp hạng người bán yêu thích, danh sách sản phẩm bán với giá cố định, người bán hàng cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí” “He strongly believed that buyers wanted a fixed price, quick service, and free shipping” Ông ta tin tưởng mạnh mẽ người mua muốn mức giá cố định, dịch vụ nhanh chóng, giao hàng miễn phí “Our purpose is to bring consumers the best experience to find what they want, how they want, and when they want it, whether it’s on eBay or otherwise “Mục đích chúng tơi mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm tốt để tìm thấy họ muốn, cách họ muốn họ muốn nó, cho dù có tảng eBay hay khơng” trích page 542 – Principles of Marketing Trang 34 Môn học : Marketing GVHD : Lê Thị Huệ Linh luan_NHOM 3.1 SVTH MSSV : : Nhoùm MCB_FTVB2K21.1_Tieu Cố định giá bán: “But Donahoe’s strategy also focused on changing the identity of the eBay marketplace by moving further away from auctions Donahoe specified that the new strategy would focus on building the site’s business in the secondary market, the $500-billion-a-year slice of retail that includes out-of-season and overstock items as well as the used and antique” 3.2 “Nhưng chiến lược Donahoe tập trung thay đổi sắc thị trường eBay cách xa khỏi đấu giá Donahoe xác định chiến lược tập trung vào việc xây dựng trang web doanh nghiệp thị trường thứ cấp, 500 tỉ đô năm bán lẻ bao gồm mặt hàng trái vụ mức mặt hàng qua sử dụng đồ cổ mà ebay biết đến.” trích page 542 – Principles of Marketing Khách mua hàng eBay không mua hàng theo hình thức đấu giá, nghĩa trả giá đến người bán chấp nhận bán, mà mua hàng theo hình thức giá cố định thông qua chức gọi Buy It Now Ban đầu, giá mặt hàng eBay theo hình thức đấu giá Khi eBay tiến hành mở rộng quy mơ kinh doanh hạng mục mặt hàng bán theo giá cố định xuất Đó thay đổi mang tính tất yếu doanh nghiệp cần phải đổi phương thức kinh doanh để phù hợp với nhu cầu thực tế Buy It Now cải tiến eBay, có 45% danh sách yết hàng có sử dụng chức này, thu hút thêm nhiều khách mua hàng giúp cho đấu giá kết thúc nhanh chóng so với trước Trước đây, mảng kinh doanh cốt lõi eBay trang bán đấu giá trực tuyến với sản phẩm đồ cổ, quần áo xe cộ Nhưng Ebay chuyển dần sang trọng tâm bán hàng với giá cố định Người mua đến với eBay hồn tồn miễn phí, họ mua thứ hưởng thuận lợi với tiện ích đại trang web 3.3 Dịch vụ nhanh chóng: Chỉ ngày sau bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc eBay (ngày 31/3/2008), John Donahoe tuyên bố thực thay đổi lớn cấu tính phí trang web Đồng thời ông áp đặt quy định khắt khe nhà bán hàng để nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng “As the turnaround strategy moved into its final year, Donahoe began unrolling a new layer Just as eBay was starting to adapt, market trends were again starting to shift as shoppers began spending more time and money shopping through mobile devices” “Khi chiến lược quay vòng bước sang năm cuối cùng, Donahoe bắt đầu mở bước tiến Ngay eBay bắt đầu thích nghi, xu hướng thị trường lại bắt đầu thay đổi người mua hàng bắt đầu dành Trang 35 Môn học : Marketing GVHD : Lê Thị Huệ Linh luan_NHOM SVTH MSSV : : Nhoùm MCB_FTVB2K21.1_Tieu nhiều thời gian tiền bạc cho việc mua sắm thông qua thiết bị di động” trích page 542 – Principles of Marketing “Not only does Donahoe believe this scenario will become shopping reality, he is confident that eBay will lead the charge To that end, the once online-only auction house is moving fast to capitalize on the disintegrating boundary between shopping online and shopping offline As more and more shoppers use their mobile devices for “showrooming” – looking up information, comparing prices, and even purchasing online while in a brick-andmortar store” “Donahoe không tin viễn cảnh mua sắm trở thành thực, mà ơng tự tin eBay dẫn đầu lĩnh vực Cuối cùng, người mua hàng sử dụng ứng dụng eBay nhà đấu giá trực tuyến rút ngắn thao tác để tận dụng ranh giới phân ngã mua sắm trực tuyến mua sắm ngoại tuyến Khi ngày có nhiều người mua sắm sử dụng thiết bị di động shọwrom họ - -để tìm kiếm thơng tin, so sánh giá chí mua hàng trực tuyến cửa hàng thống” trích page 542 – Principles of Marketing Giám đốc điều hành John Donahoe, nhậm chức năm 2008, phát tiềm điện thoại thông minh hình thức thương mại qua thiết bị di động (mcommerce) Việc công bố ứng dụng di động eBay điện thoại thông minh, đồng thời cải thiện dịch vụ giao hàng kéo khách hàng trở lại với eBay Điều cho thấy ơng Donahoe khơng nhận thay đổi thói quen mua sắm người tiêu dùng, mà nhanh chóng “đi tắt đón đầu” mặt cơng nghệ để giúp eBay có cú lội ngược dòng ngoạn mục “Thành cơng Donahoe eBay thực đáng kinh ngạc Từ gã khổng lồ làm ăn hiệu thung lũng Silicon, eBay trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghệ, tập trung vào lĩnh vực di động với cải tiến mạnh mẽ tốc độ tăng trưởng cao”, Gil Luria, chuyên gia phân tích Wedbush Securities, nhận xét Khi Donahoe gia nhập eBay vào năm 2005 để điều hành phận Marketplaces (nền tảng thương mại điện tử cho phép người bán kết nối với người mua qua website eBay qua ứng dụng di động), công ty công nghệ xuống dốc Khi thói quen người tiêu dùng thay đổi, eBay khơng lựa chọn tối ưu họ Họ chuyển sang mua sắm Amazon, lúc bành trướng khỏi mảng kinh doanh sách EBay đau đầu khơng biết phải xử trí với Skype, phận Donahoe đánh giá “khơng ăn nhập với lĩnh vực Cơng ty” (Skype bán Trang 36 Môn học : Marketing GVHD : Lê Thị Huệ Linh luan_NHOM SVTH MSSV : : Nhoùm MCB_FTVB2K21.1_Tieu vào năm 2009) Cổ phiếu eBay giảm từ mức 58 USD/cổ phiếu vào năm 2004 xuống 10 USD/cổ phiếu Donahoe bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc eBay lúc kinh tế toàn cầu xuống Mặc dù chưa thử sức lĩnh vực công nghệ, Donahoe biết muốn vượt qua khủng hoảng tài cạnh tranh gay gắt từ Amazon công ty khác, eBay cần phải thực thay đổi triệt để Những thay đổi triệt để đó, theo ơng, phải dựa tảng di động Chính thế, vào đầu năm 2009, ơng chiêu mộ Steve Yankovich, nhân tài công nghệ từ hãng Adobe Ông giao cho Yankovich trọng trách thành lập nhóm di động để phát triển ứng dụng cho iPhone thiết bị di động khác Và Yankovich khơng phụ lòng mong mỏi Donahoe Dưới lãnh đạo ông, giai đoạn 2008-2012, eBay tăng gấp đôi giao dịch thương mại qua thiết bị di động năm Chỉ riêng năm 2012, giá trị giao dịch thương mại qua thiết bị di động đạt 13 tỉ USD Dự kiến, số cho năm 2013 20 tỉ USD Donahoe trọng đến việc không ngừng nâng cao trải nghiệm người sử dụng cách tung dịch vụ cải tiến Cuối năm ngối, chẳng hạn, Cơng ty tung ứng dụng eBay Now, cho phép người sử dụng nhận hàng từ nhà bán lẻ Target, Best Buy vòng Bill McComb, Tổng Giám đốc công ty bán lẻ cao cấp Fifth & Pacific, cho biết eBay đưa danh mục sản phẩm thông minh cho phép nhãn hàng ông tiếp cận người tiêu dùng trực tuyến cách nhanh chóng, dễ dàng Fifth & Pacific sử dụng dịch vụ eBay Enterprise (trước GSI Commerce) để giúp Công ty điều hành website Để tạo cơng cụ thơng minh giúp phục vụ người tiêu dùng tốt hơn, năm gần đây, Donahoe bỏ tỉ USD thâu tóm 20 cơng ty Zong, cơng ty giao dịch di động hay RedLaser, ứng dụng so sánh giá Năm 2011, ông dàn xếp vụ mua lại 2,4 tỉ USD GSI Commerce, công ty chuyên xây dựng quản lý trang web mua sắm trực tuyến cho tập đoàn bán lẻ lớn Cuối năm ngối, eBay cơng bố thương vụ cho phép người tiêu dùng sử dụng PayPal địa điểm bán lẻ chấp nhận thẻ Discover Các dịch vụ tương tự giúp thúc đẩy tăng trưởng eBay: Năm ngoái eBay tạo 14,1 tỉ USD doanh thu, tăng 21% so với năm 2011 Bộ phận Marketplaces, chiếm phân nửa doanh thu, tăng 11% Bộ phận toán (chủ yếu PayPal), chiếm 40% tổng doanh thu, tăng 26% đạt 5,6 tỉ USD Bộ phận xử lý giao dịch toán trị giá tới 145 tỉ USD năm 2012, khoảng 14 tỉ USD qua thiết bị di động Trang 37 Môn học : Marketing GVHD : Lê Thị Huệ Linh luan_NHOM SVTH MSSV : : Nhoùm MCB_FTVB2K21.1_Tieu đạt 822 triệu USD doanh thu tăng 14% đạt 3,9 tỉ USD Dịch vụ toán PayPal phận tăng trưởng tốt eBay với doanh thu tăng 20% đạt 1,6 tỉ USD Tính đến cuối quý II, eBay cho biết có 132 triệu tài khoản PayPal kích hoạt, tăng 17% so với kỳ năm ngoái EBay nắm giữ khoản tiền mặt tương đương tiền 11,7 tỉ USD tính đến cuối quý II/2013 Donahoe biết để giữ cho eBay không ngừng tăng trưởng, cần phải đưa số người sử dụng eBay vượt khỏi số 120 triệu Có cách làm tăng giao dịch xuyên biên giới tăng diện Trung Quốc, Nga Cuối năm ngối, eBay Style đời mục đích Đây liên doanh với Xiu.com, nhà bán lẻ trực tuyến mặt hàng xa xỉ Trung Quốc, cho phép người tiêu dùng Trung Quốc mua hàng hóa ngồi Trung Quốc Những nỗ lực xuyên biên giới ông mang lại kết Trong quý II/2013, tổng giá trị giao dịch thương mại Công ty tăng 21% đạt 51 tỉ USD, có 22% đến từ giao dịch xuyên biên giới “And as eBay’s mobile network takes off, every transaction will end with PayPal From “inventory where you are” to “paying where you are” the shopping experience will be much more seamless” “Và từ mạng di động eBay phát triển mạnh mẽ, giao dịch kết thúc với PayPal Từ “kho hàng nơi bạn mua” đến “nơi bạn toán”, trải ngiệm mua sắm liền mạch nhiều” trích page 542 – Principles of Marketing Trang 38 Thu hút khách hàng đảm bảo: Với eBay có sách bảo hiểm cho người mua người mua mua phải sản phẩm không chất lượng, không mô tả, eBay đóng băng tài khoản người bán Sau giải xong tranh chấp BQT eBay mở tài khoản cho người bán để bán hàng hay đóng băng tài khoản vĩnh viễn Giữ chân khách hàng chất lượng dịch vụ: Tại Ebay.com qua lần giao dịch có thơng tin đánh giá tốt hay xấu cho người mua người bán Và đến 90% người mua định lựa chọn người bán Ebay dựa vào thông tin đánh giá này.Khi người bán sử dụng dịch vụ eBay cung cấp, sản phẩm họ nhận quan tâm niềm tin cao từ phía người mua uy tín eBay.com khẳng định Chính ma ebay có mặt 40 thị trường rộng lớn cộng với 80 triệu khách hàng thường xuyên trao đổi mua bán EBay cung cấp cho khách hàng lượng đa dạng loại công cụ hướng dẫn mua/bán hàng trang web, dịch vụ tạo điều kiện cho khách hàng mua bán nhanh chóng, an tồn tiện lợi Trong số dịch vụ có dịch vụ tốn PayPal, hướng dẫn để kinh doanh an tồn, Chương trình Phát triển (Developers Program) cho thành viên cộng đồng eBay người muốn phát triển giải pháp công nghệ riêng Trong lịch sử 20 năm eBay, cách để người mua tìm hàng hóa mà họ cần thơng qua hộp tìm kiếm Tuy nhiên, điện thoại di động, người dùng không muốn phải lướt qua danh sách hàng trăm kết tìm kiếm EBay nỗ lực việc cải thiện cách thức tìm kiếm hàng hóa, giúp việc trở nên "bài bản" Công ty mong muốn giúp người mua thu hẹp kết tìm kiếm cách cung cấp cho họ kết chọn lọc Ví dụ, muốn tìm kiếm iPhone, bạn thấy danh mục liên quan đến giá tiền, kiểu dáng mẫu mã Những bạn thấy kết chọn lọc phù hợp với mong muốn bạn danh sách tất iPhone bán eBay Ngồi ra, eBay khuyến khích người mua đăng đánh giá sản phẩm Như vậy, việc bán hàng eBay trở nên chất lượng uy tín Ông Wenig cho biết, công ty xem xét chi tiết đánh giá đăng khách hàng EBay theo bước Amazon việc cung cấp cho người bán nhiều công cụ liệu để giúp họ phát triển kinh doanh Nhân viên bán hàng Amazon thường cung cấp cho người bán số liệu số mặt hàng bán chạy mặt hàng không bán Đồng thời, Amazon cho người bán biết thời điểm họ tăng giảm giá, dựa liệu mặt hàng tương tự bán trang web 3.4 Giao hàng miễn phí: Một lĩnh vực mà eBay không "bắt chước" Amazon mảng hậu cần Công ty từ chối việc xây dựng đội máy bay, xe tải tài để tiếp nhận FedEx UPS Ông Wenig tuyên bố "yêu thương" Uber Rush – dịch vụ giao hàng "gã khổng lồ" Uber Thay tạo lại mạng lưới phân phối, ông muốn làm việc với Uber Wenig mạnh: "Điều cạnh tranh với Amazon vận chuyển" Theo eBay - Danh sách có biểu tượng Fast 'N Free dẫn đến doanh số tăng tới 11% cho người bán Giao hàng miễn phí giao hàng nhanh thường cân nhắc mua hàng cuối cho người mua Để thúc đẩy việc bán hàng kèm theo miễn phí vận chuyển, eBay hiển thị biểu tượng Fast 'N Free khi: a Danh sách mặt hàng định có cung cấp miễn phí vận chuyển b Cả người mua người bán 48 tiểu bang Hoa Kỳ c Mặt hàng giao vòng ngày làm việc EBay ln cung cấp vận chuyển miễn phí cho số quốc gia cụ thể, thông thường sản phẩm phổ thông, nhẹ giá trị thấp Đối với mặt hàng nặng, lúc cung cấp vận chuyển miễn phí tồn giới, eBay cung cấp vận chuyển miễn phí cho khách hàng địa phương tính phí cho khách hàng quốc tế Nếu mặt hàng có biểu tượng Fast 'N Free đến muộn, eBay ln đảm bảo lợi ích người mua với tùy chọn sau: a b c Hoàn trả chi phí vận chuyển Tặng phiếu mua hàng eBay tương lai Nhãn hàng cho phép trả lại miễn phí người bán chấp nhận trả lại Sự phát triển eBay với ứng dụng PayPal mobile, dự đoán kết tương lai eBay: 4.1 Ứng dụng Paypal eBay: PayPal gì? Hình 5: Minh họa Paypal 4.1.1 Giới thiệu sơ lược PayPal: PayPal công ty chuyên dịch vụ ví điện tử hay cổng tốn trực tuyến mạng Internet, hoạt động lĩnh vực thương mại điện tử thành lập từ năm 1998, có trụ sở Sanjose, Califonia, Hoa Kỳ Đây coi công ty mở phương thức toán điện tử trực tuyến, hỗ trợ toàn tảng thương mại điện tử Dịch vụ Paypal tốn chuyển tiền qua mạng Internet nhằm hỗ trợ người có địa an tồn tin cậy cho việc tốn, chuyển tiền qua mạng internet, ngồi PayPal xem bên trung gian trình giao dịch người mua người bán Đây dịch vụ toán chuyển khoản điện tử thay cho phương thức truyền thống sử dụng giấy tờ séc lệnh chuyển tiền Paypal thu phí thơng qua thực việc xử lý tốn cho cơng ty đơn vị kinh doanh trực tuyến, trang đấu giá, khách hàng doanh nghiệp khác Khi có tài khoản PayPal, bạn sử dụng để chuyển tiền vào tài khoản dùng để toán trực tuyến rút tiền mạng tài khoản ngân hàng 4.1.2 Ưu điểm Paypal: 1) Thanh tốn nhanh chóng: Giao dịch Paypal thực nhanh chóng tức thời 2) Dễ dàng nhận chuyển tiền qua lại tài khoản PayPal mà khơng bị phí trường hợp cá nhân chuyển tiền cho 3) Không cần nhập thông tin chủ thẻ nhiều lần: Thông tin chủ thẻ lưu trữ lần đăng ký tài khoản Và bạn không cần nhập nhập lại thơng tin chủ thẻ cho lần tốn Khi bạn click chọn tốn PayPal trang truy cập vào Paypal, bạn vào tài khoản Rồi ấn tiếp theo, click vào dòng chữ “PAY NOW” xong 4) Bảo mật thơng tin khách hàng: Các thông tin cá nhân chủ thẻ bảo mật tuyệt đối 5) Phổ biến: Paypal ví điện tử có mạng lưới toán rộng khắp nước giới 6) Hỗ trợ: Paypal có dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng tốt nhanh chóng… Khi thương mại điện tử mua sắm thiết bị di động tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt, từ mạng di động eBay phát triển mạnh mẽ, giao dịch kết thúc với PayPal Từ “kho hàng nơi bạn mua” đến “nơi bạn toán”, trải ngiệm mua sắm liền mạch nhiều PayPal kiếm khoản phí giao dịch cho mặt hàng mua khoản phí giới thiệu nhằm thúc đẩy lượng giao dịch hàng hóa đến cho nhà bán lẻ khác Người tiêu dùng toán tài khoản PayPal họ cách liên kết chúng với thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ tài khoản ngân hàng cơng ty tính phí cho nhà bán lẻ khoản hoa hồng nhỏ cho giao dịch thực thông qua dịch vụ 4.1.3 Chặng đường hợp tác eBay – PayPal kết luận: 4.1.3.1 Chặng đường hợp tác eBay – Paypal: Năm 2002, eBay thâu tóm nhà cung cấp dịch toán chuyển tiền trực tuyến PayPal Vào năm 2014, eBay bị tin tặc công vào sở liệu trang web này, ảnh hưởng mạnh đến uy tín eBay gây quan ngại tính bảo mật thông tin cá nhân người dùng Ngay sau đó, trước sức ép nhà đầu tư, PayPal tách khỏi eBay "đường đi" kể từ tháng 7/2015 Việc bán công ty eBay Enterprise với giá 925 triệu USD động thái khiến eBay thiệt hại đáng kể, PayPal “máy in tiền” chính, đóng góp trung bình 50% doanh thu eBay Hiện “gã khổng lồ” lĩnh vực bán lẻ trực tuyến Amazon đối thủ cạnh tranh lớn eBay với quy mô gấp nhiều lần hệ thống kho hàng phân phối đại Bên cạnh đó, "đại gia" bán lẻ Alibaba đến từ Trung Quốc mối đe dọa khác Trước tình hình này, eBay khơng cách khác ngồi việc tập trung đầu tư phát triển mơ hình sàn giao dịch - đấu giá trực tuyến, vốn "bản sắc" truyền thống họ Trong biện pháp chủ yếu hệ thống lại trang tìm kiếm danh sách hàng hóa, bên cạnh nỗ lực giúp khách hàng tiếp cận với hàng hóa đa dạng thông qua kênh mạng xã hội Facebook, Instagram Snapchat EBay giới thiệu ứng dụng dành cho đồng hồ thông minh Apple Watch để người dùng nhận thơng báo sản phẩm danh sách theo dõi, bán đấu giá họ Mặc dù, doanh thu eBay quý 3/2015 tăng 7%, thấp so với mức tăng 20% Amazon, song số khả quan so sánh với nhà bán lẻ truyền thống Wal-Mart Best Buy Giới phân tích cho thị trường bán lẻ trực tuyến nhiều dư địa, điều quan trọng eBay phải tiếp tục hành động để giữ chân khách hàng nhà đầu tư tương lai 4.1.3.2 Kết luận: Có thể nói thị trường nay, có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực toán trực tuyến kết hợp với website thương mại điện tử Hơn thế, chiến lược Marketing Paypal có mà hiệu đem lại vô lớn cho doanh nghiệp Mặc dù phải đối chọi lại với doanh nghiệp nội địa, với Paypal việc liên minh với ngân hàng quốc tế có “máu mặt” khiến cho uy tín hãng đảm bảo, Paypal ứng dụng toán số thị trường Tuy nhiên đáng tiếc chặng đường eBay – Paypal đoạn đường dài với nhau, đồng hành với vẻn vẹn 10 năm, mốc thời gian không dài thành tựu mà eBay Paypal mang lại cho khách hàng đáng trân trọng 4.2 Ứng dụng Mobie eBay: Hình 6: Minh họa ứng dụng mobile eBay Năm 2008, Việc công bố ứng dụng di động eBay điện thoại thông minh, đồng thời cải thiện dịch vụ giao hàng kéo khách hàng trở lại với eBay Điều cho thấy ơng Donahoe khơng nhận thay đổi thói quen mua sắm người tiêu dùng, mà nhanh chóng “đi tắt đón đầu” mặt cơng nghệ để giúp eBay có cú lội ngược dòng ngoạn mục Ứng dụng Mobile eBay mở hướng cho eBay đường giành lại vị Vậy ứng dụng mobile eBay lại thành công đến vậy? Theo số liệu thống kế Nielsen ứng dụng mobile eBay tải 43% người dùng smartphone Android - tỷ lệ đáng ngạc nhiên Và số 10 ứng dụng Android phổ biến ứng dụng mua sắm Những ưu điểm vượt trội ứng dụng mobile eBay 4.2.1 Tính tìm kiếm xuất sắc Với ứng dụng mobile, để thành công cần phải đơn giản tiện dụng, tính tìm kiếm xác thiếu Ứng dụng eBay không dự đốn trước ký tự người dùng gõ, mà đưa đề xuất cho loại sản phẩm Ví dụ bạn gõ "Converse" vào khung tìm kiếm, ứng dụng đưa tùy chọn loại giày nam hay giày nữ Và bạn tìm kiếm giọng nói 4.2.2 Quét mã vạch Đây tính hữu ích để tìm kiếm sản phẩm Bạn qt mã vạch tìm thấy sản phẩm cần, thay phải cuộn lên cuộn xuống hàng chục trang sản phẩm EBay khơng có cửa hàng, hãng mở cửa hàng thời vụ Và mã vạch cách để tăng diện eBay cửa hàng truyền thống 4.2.3 Bộ lọc Bên cạnh tính tìm kiếm xuất sắc, ứng dụng eBay có nhiều lọc giúp bạn tìm kiếm dễ dàng Bạn lọc kết tìm kiếm theo giá cả, theo điều kiện, theo khoảng cách, vị trí hay thời gian lại phiên đấu giá 4.2.4 Những trang sản phẩm đơn giản Một quy tắc chung thương mại điện tử thông tin sản phẩm chi tiết bạn dễ bán eBay cho phép người bán thêm vào nhiều thơng tin, với hình điện thoại có lẽ nhiều thơng tin q vấn đề eBay giải cách chia thông tin thành tab riêng biệt Ảnh sản phẩm, giá thời hạn đấu giá cố định, với thơng tin sâu người dùng nhấn vào tab khác để xem thêm 4.2.5 Thanh toán PayPal Một rào cản lớn với thương mại di động nỗi phiền phức phải điền thơng tin thẻ tín dụng Amazon giải vấn đề phương pháp toán qua cú click chuột, eBay sử dụng PayPal cho phép người dùng toán việc nhập mật Giám đốc thương mại di động eBay, Olivier Ropars, cho biết eBay giới thiệu tính tốn nhanh mobile quốc gia doanh thu di động hãng lại tăng mạnh 4.2.6 Khả theo dõi sản phẩm Trước đấu giá sản phẩm eBay, bạn cần nhớ thời hạn kết thúc phiên đấu giá online trước vài phút để đặt giá cuối Giờ đây, có mobile bạn khơng cần phải khổ Ứng dụng mobile eBay cho phép bạn xem thông tin đấu giá đâu, ứng dụng có tính thơng báo, giúp bạn khơng bỏ lỡ đấu giá 4.2.7 Kêu gọi hành động Để tăng doanh số q tình tốn phải đơn giản tốt Nút "Đặt hàng" "Đấu giá" eBay bật tồn trang, khuyến khích người dùng ấn vào 4.2.8 Hỗ trợ tảng Trong hầu hết thương hiệu cho mắt ứng dụng iPhone bỏ qua ứng dụng Android rắc rối có q nhiều thiết bị eBay lại đối xử với tảng công 4.2.9 Đa dạng sản phẩm Cũng Amazon, điểm mạnh eBay có đa dạng loại sản phẩm Rất người dùng gặp phải tình trạng khơng tìm sản phẩm muốn eBay, điều làm tăng độ trung thành khách hàng với hãng 4.2.10 Dễ dàng để bán sản phẩm Một điều tuyệt ứng dụng eBay trình lên danh sách sản phẩm Quá trình đơn giản, chụp ảnh điền thông tin bản, ứng dụng tự động đề xuất mã vạch, loại sản phẩm tự động điền hầu hết thông tin cho bạn Bạn cần vài phút để đăng bán sản phẩm 4.2.11.Tận dụng hội eBay "nhà vô địch" thị trường thương mại di động nhiều năm, đầu việc cải tiến Chính nhờ việc đầu tư vào mobile từ ngày đầu, eBay thu lượng liệu khổng lồ người dùng, đối thủ hãng khó bắt kịp 4.3 Dự đốn kết eBay 05 năm tới: Với thị trường thương mại điện tử liên tục phát triển lớn mạnh không ngừng, thật khó để dự đốn kết tương lai, eBay không ngừng cải tiến phát triển công nghệ để cạnh tranh với đối thủ trở thời hoàng kim, tự lập nên đế chế riêng CEO eBay phát biểu “Hãy dần quen với shopping giọng nói” (theo CNBC, 2018) Những tiến vượt bậc khoa học kỹ thuật thay đổi hoàn toàn sinh hoạt người Giám đốc điều hành tập đoàn Ebay Devin Wenig cho kỷ nguyên mua sắm trực tuyến bắt đầu Liệu bắt đầu bùng nổ cho kỷ nguyên mua sắm online? Thay đổi cách thức shoppping Khi hoạt động bán lẻ trở nên cá nhân hóa, người mua sắm dần thích ứng với hoạt động thương mại điện tử cơng nghệ giọng nói – tức khơng cần đến bàn phím thiết bị Giám đốc điều hành tập đoàn khổng lồ eBay Devin Wenig trả lời vấn CNBC từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ: “Cách thức tương tác người với máy tính thay đổi nhanh chóng Hoạt động chuyển từ dạng văn sang hình ảnh thơng qua giọng nói” Ơng Devin Wenig cho biết tập đoàn eBay dành nhiều thời gian để nghiên cứu thực hành hoạt động mua sắm giọng nói Cụ thể, eBay hợp tác với Google Người dùng mua sắm hàng hóa eBay trang điện tử ebay.com thông qua giao tiếp giọng nói với máy tính “Shopping giọng nói cách tiện lợi để người mua sắm.” Hiện nay, nhiều nhà bán lẻ lớn Target Walmart hợp tác với Google (các trang web họ mua sắm thơng qua Google Home) Giờ đây, tồn chiến liên tục Google Amazon để giành thị phần số Trong Google hợp tác với eBay Amazon quảng bá nhiều dòng sản phẩm cá nhân, chẳng hạn Wickedly Prime Mama Bear, thông qua thiết bị Echo CEO eBay lập luận: Mua sắm giọng nói tạo trải nghiệm mua sắm nhanh liền mạch cho người tiêu dùng Hai ông lớn lĩnh vực Google Amazon nhiều năm để cố gắng hoàn thiện quy trình chỗ cho cải tiến Ví dụ, truy vấn cho “bơ đậu phộng” tảng Alexa Amazon dẫn đến kết tìm kiếm từ kết tìm kiếm - tất nhãn hiệu có sẵn Amazon.com chi tiết không đáng kể loại Hoạt động mua sắm đồ thời trang giọng nói tiện lợi cho đòi hỏi ngày cao từ phía khách hàng 40% khách hàng muốn shopping giọng nói Theo báo cáo từ nhóm tư vấn Capgemini, khoảng 25% người hỏi muốn sử dụng trợ lý giọng nói để mua hàng ngày qua trang web Trong vòng ba năm tới, tỷ lệ tăng lên 40% Đại diện nhóm tư vấn, Mark Taylor cho biết: “Hoạt động thương mại chuyển đổi Mua hàng tiêu dùng sản phẩm dịch vụ thông qua trợ lý thoại Google Assistant, Alexa Amazon Siri Apple làm cách mạng hóa cách thức người tiêu dùng thương hiệu tương tác theo cách tưởng tượng kể từ buổi bình minh hoạt động thương mại điện tử” Ơng Mark Taylor nói thêm: “Nó hứa hẹn người quản lý dịch vụ kinh nghiệm thông minh đáp ứng nhu cầu thu hút người tiêu dùng cảm xúc, lúc, nơi.” Thông thường, người tiêu dùng sử dụng thiết bị kích hoạt giọng nói họ để tìm kiếm thơng tin "Alexa, thời tiết" kích hoạt thiết bị phát nhạc Nhưng nhà bán lẻ thấy triển vọng nhiều từ đột phá tương tác người thiết bị thơng qua giọng nói Họ làm cách mạng hoạt động thương mại, cụ thểm trọng tới mặt hàng may mặc, đồ tạp hóa hay thiết bị điện tử Với tầm nhìn xu shopping hy vọng eBay lại lập nên kỳ tích lần lịch sử thương mại điện tử ... Lê Thị Huệ Linh luan_NHOM SVTH MSSV : : Nhoùm MCB_FTVB2K21.1_Tieu EBay: Fixing an Online Marketing Pioneer EBay: Ấn định tiên phong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến Pop quiz: Name the high-tech company... lâu trước eBay tìm đến Trang chủ chi nhánh quốc tế: Ngoài trang chủ trang dành cho Hoa Kỳ, eBay thành lập số trang web chi nhánh số nước ebay. com.au Úc, ebay. be Đức, ebay. ca Canada… gần ebay. vn... khác biệt mạnh mẽ “Chúng bắt đầu thay đổi đáng kể eBay mà bạn biết eBay eBay mà trở thành” Khi thay đổi bắt đầu bén rễ, tài eBay bắt đầu ổn định Nhưng với tăng trưởng thương mại điện tử mức hai
- Xem thêm -

Xem thêm: EBAY ấn định tiên phong , EBAY ấn định tiên phong , BÀI DỊCH TIỂU LUẬN, II. Câu hỏi thảo luận:, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ NGUỒN TÀI LIỆU:, Phân tích môi trường marketing và các lực lượng (tác động) hình thành nên hoạt động kinh doanh của EBay trong những năm qua., Nguyên do eBay thất bại trước Taobao tại thị trường Trung Quốc:, Sự thay đổi bản chất người bán hàng trên eBay đã ảnh hưởng đến việc tạo ra giá trị cho người mua:, Sự phát triển hiện tại của eBay với các ứng dụng PayPal và mobile, dự đoán kết quả tương lai của eBay:, Những ưu điểm vượt trội của ứng dụng mobile eBay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay