Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc CBTTXH của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành VLXD niêm yết trên TTCK việt nam

133 7 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 23:32

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG XUÂN LỘC NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊNTHỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG XUÂN LỘC NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Đà Nẵng - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Đặng Xn Lộc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 13 1.1 KH I QU T V C TT TR N TTCK VÀ C TTXH C O NH NGHIỆP 13 1.1.1 Khái niệm công bố thông tin doanh nghiệp TTCK 13 1.1.2 Khái niệm vai trò thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 14 1.1.3 Công bố thông tin trách nhiệm xã hội 15 1.2 C C LÝ THUY T LI N QU N VẤN Đ V C TTXH 17 1.3 QUI ĐỊNH CÔNG Ố THÔNG TIN V TR CH NHIỆM XÃ HỘI Ở VIỆT N M 19 1.4 C C NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG Đ N CÔNG Ố THÔNG TIN V TR CH NHIỆM XÃ HỘI 21 K T LUẬN CHƢƠNG 32 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC CBTTXH 33 2.1 GIỚI THIỆU KH I QU T V NHÓM NGÀNH VLX 33 2.1.1 Sơ lƣợc lịch sử phát triển 33 2.1.2 Đặc điểm ngành VLX 34 2.2 XÂY ỰNG C C GIẢ THUY T NGHI N CỨU 35 2.2.1 Lãnh đạo nữ với C TTXH 35 2.2.2 Quy mô hội đ ng quản trị 36 2.2.3 Sự kiêm nhiệm Giám đốc điều hành với C TTXH 36 2.2.4 Cổ phần nhà nƣớc 37 2.2.5 Sở hữu nƣớc 37 2.2.6 Quy mô công ty với C TTXH 38 2.2.7 Khả sinh lời với C TTXH 39 2.2.8 Đòn bẩy tài với C TTXH 39 2.3 ĐO LƢỜNG MỨC ĐỘ C TTXH VÀ C C NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG Đ N MỨC ĐỘ C TTXH C C C O NH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH VLX NI M Y T TR N TTCK VIỆT N M 40 2.3.1 ĐO LƢỜNG MỨC ĐỘ C TTXH 40 2.3.2 Đo lƣờng nhân tố ảnh hƣởng đến mức độ C TTXH doanh nghiệp thuộc nhòm ngành VLX niêm yết TTCK Việt Nam 43 2.4 Ữ LIỆU VÀ MƠ HÌNH NGHI N CỨU 46 2.4.1 Chọn mẫu nghiên cứu thu thập liệu 46 2.4.2 Mơ hình nghiên cứu 46 K T LUẬN CHƢƠNG 48 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 3.1 THỰC TRẠNG C TTXH C C C O NH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH VLX NI M Y T TR N TTCK VIỆT N M 49 3.2 PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG C C C NHÂN TỐ Đ N VIỆC CBTTXH 53 3.2.1 Thống kê mô tả nhân tố ảnh hƣởng đến C TTXH 53 3.2.2 Kiểm tra phân phối chuẩn liệu biến thuộc mơ hình nghiên cứu 54 3.3.3 Phân tích tƣơng quan biến mơ hình hệ số Pearson 56 3.2.4 Phân tích mơ hình h i quy bội 58 K T LUẬN CHƢƠNG 71 CHƢƠNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 72 4.1 TỔNG HỢP K T QUẢ NGHI N CỨU 72 4.1.1 Thực trạng quy định C TTXH TTCK Việt Nam 72 4.1.2 Thực trạng mức độ C TTXH doanh nghiệp thuộc nh m ngành VLX niêm yết TTCK Việt Nam 73 4.1.3 Ảnh hƣởng nhân tố đến mức độ C TTXH doanh nghiệp thuộc nh m ngành VLX niêm yết TTCK Việt Nam 74 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 81 4.2.1 Đối với đối tƣợng công bố thông tin báo cáo thƣờng niên 81 4.2.2 Đối với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Sở giao dịch chứng khốn Thành phố H Chí Minh 82 4.2.3 Hàm ý quy định kế toán trách nhiệm xã hội 83 4.2.2 Những hạn chế hƣớng phát triển đề tài 86 KẾT LUẬN 88 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBTTXH Công bố thông tin trách nhiệm xã hội CBTT Cơng bố thơng tin TTCK Thị trƣờng chứng khốn VLXD Vật liệu xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Tên bảng Tổng hợp ảnh hƣởng biến độc lập đến biến phụ thuộc nghiên cứu trƣớc Phƣơng pháp đo lƣờng biến độc lập Tỉ lệ công bố thông tin TNXH doanh nghiệp thuộc nh m ngành VLX TTCK Việt Nam Tổng hợp số lƣợng doanh nghiệp theo tỉ lệ công bố TTXH Thống kê mô tả biến Kiểm tra phân phối chuẩn hệ số Skewness Kurtosis Phân tích tƣơng quan biến mơ hình ban đầu Phân tích tƣơng quan biến dựa vào phân tích h i quy bội Trang 29 45 49 52 54 55 59 60 3.7 Phân tích h i quy theo phƣơng pháp Enter 61 3.8 Hệ số phù hợp mơ hình 62 3.9 Phân tích NOV phù hợp phân tích h i quy 62 3.10 Hệ số h i quy thống kê đa cộng tuyến 64 3.11 3.12 3.13 Kiểm tra mối quan hệ tƣơng quan yếu tố (lần 2) Hệ số phù hợp mơ hình (lần 2) Phân tích ANOVA phù hợp phân tích h i quy (lần 2) 65 66 67 3.14 Hệ số h i quy thống kê đa cộng tuyến (lần 2) 68 4.1 Tổng hợp giả thuyết nghiên cứu 80 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ 3.1 3.2 3.3 iểu đ Tỉ lệ C TTXH doanh nghiệp thuộc nh m ngành VLX từ năm 2014 – 2016 Thống kê mô tả biến kiêm nhiệm Giám đốc điều hành CDU) Đ thị phân phối chuẩn mơ hình h i quy bội Trang 52 53 69 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế quốc tế mở cho kinh tế nƣớc nhà nhiều hội song hành thách thức Các doanh nghiệp vai trò xƣơng sống kinh tế phải tìm cho đƣờng phát triển bền vững thích hợp với đổi thay từ bên lẫn ngồi Để đảm phát triển mình, doanh nghiệp không dùng biện pháp đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, nâng cao chất lƣợng hàng hóa mà phải ý đến việc củng cố hình ảnh, nâng cao uy tín, phát triển thƣơng hiệu thông qua việc xây dựng văn h a doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh Đây giải pháp đƣợc áp dụng bƣớc đầu đem lại hiệu tích cực Các doanh nghiệp muốn khẳng định đƣợc thƣơng hiệu thị trƣờng điều mà họ hƣớng tới việc thực tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR – Corporate Social Responsibility) Trên giới, nƣớc có kinh tế thị trƣờng phát triển, trách nhiệm xã hội khơng vấn đề xa lạ Thực tế rằng, doanh nghiệp thực tốt trách nhiệm xã hội lợi ích họ khơng khơng giảm mà tăng thêm Những lợi ích mà doanh nghiệp thu đƣợc thực trách nhiệm xã hội bao g m giảm chi phí, tăng doanh thu, tăng giá trị thƣơng hiệu, giảm tỷ lệ nhân viên việc, tăng suất thêm hội tiếp cận thị trƣờng Đối với Việt Nam, hội nhập quốc tế cách toàn diện sâu rộng đem lại nhiều thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam, bối cảnh tái cấu trúc chuyển dịch kinh tế nƣớc Đặc biệt, bối cảnh nay, mà ý thức môi trƣờng trách nhiệm xã hội ngƣời tiêu dùng nƣớc đƣợc nâng cao, với cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp ngành Nếu doanh nghiệp quan tâm ... yết TTCK Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu Các nhân tố có ảnh hƣởng nhƣ đến việc CBTTXH doanh nghiệp thuộc nhóm ngành VLXD niêm yết TTCK Việt Nam? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu. .. hƣởng nhân tố đến việc CBTTXH doanh nghiệp thuộc nhóm ngành VLXD niêm yết TTCK Việt Nam + Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm việc CBTTXH doanh nghiệp thuộc nhóm ngành VLXD niêm yết. .. CBTTXH doanh nghiệp thuộc nhóm ngành VLXD niêm yết TTCK Việt Nam 2.2 Mục tiêu cụ thể + Đánh giá thực trạng việc CBTTXH doanh nghiệp thuộc nhóm ngành VLXD niêm yết TTCK Việt Nam + Xác định ảnh hƣởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc CBTTXH của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành VLXD niêm yết trên TTCK việt nam, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc CBTTXH của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành VLXD niêm yết trên TTCK việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay