Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hành thương mại cổ phần đầu tư và phát triển bắc ninh

130 14 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 23:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VĂN Q HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN NỢ XẤU ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ http://www.lrc- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VĂN Q HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN NỢ XẤU ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC NINH Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Cảnh Toàn THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ http://www.lrc- i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn “Hồn thiện cơng tác quản nợ xấu DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Bắc Ninh” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu, kết nêu khóa luận hồn tồn trung thực, xác, nguồn gốc rõ ràng xuất phát từ tình hình thực tế quan nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Văn Quý Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản nợ xấu DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Bắc Ninh”, nhận hướng dẫn giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu nhà trường, thầy giáo Khoa Sau đại học trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh Đại học Thái Nguyên thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Cảnh Toàn, người định hướng, bảo dìu dắt tơi q trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo BIDV Bắc Ninh, đồng nghiệp, doanh nghiệp tạo điều kiện, cung cấp số liệu khách quan ý kiến góp quý báu, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài đơn vị Cuối cùng, xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình bè bạn giúp đỡ nhiều vật chất tinh thần để thân tơi hồn thành chương trình học tập đề tài nghiên cứu./ Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Văn Quý Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, .viii BIỂU MỞ ĐỒ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu chung đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ QUẢN NỢ XẤU ĐỐI VỚI CÁC DNNVV CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nợ xấu hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm nợ xấu 1.1.2 Dấu hiệu cảnh báo khoản tín dụng vấn đề 1.1.3 Tác động nợ xấu 10 1.2 Quản nợ xấu ngân hàng thương mại 19 1.2.1 Khái niệm quản nợ xấu 19 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ 1.2.2 Mục tiêu quản nợ xấu 19 1.2.3 Nội dung quy trình quản nợ xấu 20 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới quản nợ xấu ngân hàng thương mại 25 1.3.1 Các nhân tố khách quan 25 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 26 1.4 Kinh nghiệm quản nợ xấu số nước giới học kinh nghiệm Việt Nam 29 1.4.1 Kinh nghiệm quản nợ xấu ngân hàng số nước giới 29 1.4.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 34 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 1.4.3 Kinh nghiệm xử nợ xấu SHB 36 1.4.4 Bài học kinh nghiệm Bắc Ninh 37 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 38 2.2 Phương pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 38 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 41 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 41 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 42 2.3.1 Các tiêu phản ánh Chỉ tiêu đánh giá tín dụng DNNVV 42 2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá công tác quản xử nợ xấu DNNVV 42 Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN NỢ XẤU ĐỐI VỚI DNNVV TẠI BIDV BẮC NINH 43 3.1 Khái quát hoạt động kinh doanh BIDV Bắc Ninh 43 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển BIDV Bắc Ninh 43 3.1.2 cấu tổ chức BIDV Bắc Ninh 44 3.1.3 Tình hình hoạt động BIDV Bắc Ninh từ năm 2011 đến năm 2013 47 3.2 Thực trạng công tác quản xử nợ xấu DNNVV BIDV Bắc Ninh 56 3.2.1 Công tác cho vay DNVVN 56 3.2.2 Tình hình nợ xấu DNNVV BIDV Bắc Ninh 58 3.3 Đánh giá chung công tác quản nợ xấu DNNVV BIDV Bắc Ninh 70 3.3.1 Những kết đạt 70 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 72 3.4 Bài học kinh nghiệm rút 80 Chương 4: GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN NỢ XẤU ĐỐI VỚI DNNVV TẠI BIDV BẮC NINH 82 4.1 Định hướng hoạt động BIDV Bắc Ninh 82 4.1.1 Định hướng tái cấu hoạt động kinh doanh Chi nhánh 82 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ 4.1.2 Mục tiêu chung chi nhánh 82 4.1.3 Kế hoạch tín dụng 83 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 4.2 Giải pháp quản nợ xấu DNNVV BIDV Bắc Ninh 85 4.2.1 Giải pháp phòng ngừa nợ xấu phát sinh 85 4.2.2 Giải pháp xử nợ xấu phát sinh 93 4.3 Kiến nghị 96 4.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ 96 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước NHNN 97 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam 97 4.3.4 Kiến nghị với Doanh nghiệp nhỏ vừa 98 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV Bắc Ninh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Bắc Ninh BIDV Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DN Doanh nghiệp DPRR Dự phòng rủi ro KCN Khu công nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 90 tính hợp lệ đầy đủ hợp đồng tín dụng, đảm bảo ngân hàng đủ quyền hợp pháp để sở hữu tài sản đảm bảo; Đánh giá điều kiện tài dự báo người vay xem thay đổi, sở xem xét lại nhu cầu tín dụng người vay thay đổi nào; Đánh giá xem khoản tín dụng tn thủ sách tín dụng ngân hàng - Kiểm tra thường xuyên khoản tín dụng nghi ngờ tiềm ẩn rủi ro để ứng xử tín dụng phù hợp, kịp thời, ngăn chặn xử nợ xấu phát sinh hiệu - Kiểm tra thường DNNVV làng nghề, khoản nợ lớn, kinh tế biểu xuống ngành nghề sử dụng nhiều tín dụng ngân hàng biểu vấn đề nghiêm trọng trình phát triển - Quản chặt chẽ thường xun khoản tín dụng vấn đề, tăng cường kiểm tra giám sát phát dấu hiệu khơng lành mạnh liên quan đến khoản tín dụng ngân hàng - Nâng cao trình độ cán đạo đức nghề nghiệp thực kiểm tra để phát hiện, đánh giá chất DNNVV nhiều góc độ để thấy tiềm năng, thách thức, khó khăn, thuận lợi tương lai 4.2.1.5 Thắt chặt quy trình tín dụng cấp tín dụng đối DNNVV Cần thắt chặt thực quy trình tín dụng, trình tự cấp tín dụng DNNVV tăng cường hoạt động kiểm tra trước, sau cho vay DNNVV, đảm bảo nắm bắt, theo dõi tình hình sử dụng vốn, khơng để chủ DN, DN sử dụng vốn lòng vòng, sai mục đích, vi phạm cam kết, điều kiện tín dụng để biện pháp cụ thể nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu Giải pháp coi thường trực hoạt động tín dụng, khơng thể cạnh tranh, thu hút khách hàng, giữ khách hàng mà coi nhẹ bỏ qua khâu 91 4.2.1.6 Tuyển dụng, bố trí, đào tạo cán làm cơng tác liên quan đến cấp tín dụng DNNVV tinh nhuệ, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp tốt Cán quản khách hàng người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, cầu nối ngân hàng khách hàng Để đội ngũ trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi phải đầu vật chất thời gian… Vì cần phải ý vấn đề sau: - Về lực công tác: yêu cầu cán phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, nắm vững thực quy trình hành mà phải khơng ngừng nâng cao lực cơng tác, khả phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng DN Công việc cán quản khách hàng không nắm kiến thức chuyên sâu lĩnh vực cho vay DNNVV mà phải bồi dưỡng khả phân tích hiểu rõ DN, chủ DN, vấn đề ảnh hưởng đến DN, tác động đến quan hệ tín dụng DN với ngân hàng để đưa định xác - Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: yêu cầu cán phải tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm công việc - Cần quan tâm nhiều đến đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tạo điều kiện cho cán cơng tác thơng qua khóa đào tạo tập trung ngắn, trung bình, theo chuyên đề, trực tuyến: liên kết với trường đạo tạo BIDV, trung đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, lớp học kỹ phân tích, thẩm định dự án, lớp học kỹ bán hàng quản sẩn phẩm … - chế độ đãi ngộ cho công bằng: cán thành tích xuất sắc cơng tác quản lý, xử nợ xấu DNNVV cần biểu dương, khen thưởng vật chất tinh thần tương xứng với kết họ mang lại, kể việc nâng lương trước hạn đề bạt lên vị trí cao hơn; cán sai phạm, tuỳ theo tính chất, mức độ giáo dục 92 thuyết phục hay phải xử lý, kỷ luật giảm trừ lường vị trí, phê bình khiển trách, chuyển công tác, bồi thường trách nhiệm vật chất vậy, khơng kỷ cương hoạt động tín dụng uy tín ngân hàng ngày nâng cao mà chất lượng tín dụng cải thiện 4.2.1.7 Đầu trang thiết bị công nghệ thông tin đại - Đầu theo chiều sâu vào trang thiết bị như: hệ thống mạng nội bộ, phần mềm tin học, đặc biệt phần mềm xử hỗ trợ cho công tác thẩm định dự án Cập nhật công nghệ ngân hàng mới, đại giới đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập - Song song với việc đầu cơng nghệ đòi hỏi ngân hàng phải thường xuyên tập huấn cho cán tín dụng để khả sử dụng cơng nghệ ngân hàng - Bên cạnh ngân hàng phải trọng đầu trang thiết bị công nghệ phải thực bước, không nên đầu cách dàn trải Bởi lẽ cần phải thời gian thích ứng, thay đổi, phù hợp với phát triển hệ thống 4.2.1.8 Hoàn thiện hệ thống thơng tin liên quan đến DNNVV Thơng tin vai trò quan trọng lĩnh vực sống nói chung lĩnh vực ngân hàng nói riêng Mức độ làm chủ thông tin định thành cơng Vì BIDV phải nhanh chóng hồn thiện hệ thống thơng tin theo hướng sau: Cần xây dựng hệ thống thông tin DNNVV đảm bảo tính tốn xác dòng tiền, doanh thu chuyển qua BIDV Bắc Ninh, thông tin chi tiết liên quan tới tình hình tài chính, quản trị điều hành, lực sản xuất, tình hình thực kế hoạch SXKD, lịch sử quan hệ tín dụng … đảm bảo thuận lợi tra cứu, hiệu quản trị điều hành, quản rủi ro, xử nợ DNNVV 93 4.2.2 Giải pháp xử nợ xấu phát sinh 4.2.2.1 Nghiên cứu việc thực trích lập dự phòng rủi ro theo chuẩn mực quốc tế (chiết khấu dòng tiền) Phương pháp cho phép ngân hàng ước tính mức trích lập dự phòng xác khách hàng vay Ngân hàng tiến hành trích lập dự phòng cho khoản nợ xấu thành loại: Dự phòng chung dự phòng cụ thể  Dự phòng cụ thể: lập cho khoản nợ nhóm 3, 4, Mức dự phòng cụ thể = Giá trị khoản vay - Giá trị ước tính thu hồi khoản vay Trong giá trị ước tính thu hồi giá trị dòng tiền ước tính thu hồi từ tài khoản toán nợ gốc lãi tương lai chiết khấu theo tỷ lệ lãi suất thực ban đầu Giá trị ước tính tài sản đảm bảo xem xét xác định dòng tiền ước tính thu hồi sở giá trị tài sản đảm bảo nhân với hệ số định giá tài sản đảm bảo Việc trích lập dự phòng rủi ro theo chuẩn mực quốc tế đòi hỏi cán quản khách hàng phải quản nguồn vốn thu hồi tiền tương lai khách hàng để ước tính thường xun liên tục phục vụ cho mục đích quản rủi ro tín dụng Vì ngân hàng cần phải xây dựng chế hiệu quản khách hàng để thu thập thơng tin tương lai khách hàng vay vốn Phương pháp cho phép ngân hàng ước tính mức trích lập dự phòng xác khách hàng vay 4.2.2.2 Nâng cao hiệu hoạt động bán nợ cho VAMC, DATC, BAMC Đẩy mạnh hoạt động bán khoản nợ xấu cho DATC, VAMC vừa đảm bảo xử nợ xấu giảm, vừa hiệu trình thu hồi vốn vay Tuy nhiên vấn đề không dễ dàng thực khoản nợ 94 bán thường bị trả giá thấp (có 20%), phải chấp nhận điều kiện mua lại trái phiếu, trích lập DPRR Lựa chọn khoản nợ giá trị, thời gian nợ theo quy định trình BIDV phương án xử thông qua bán nợ 4.2.2.3 Chuyển nợ thành vốn góp Giải pháp tạo hội để thu hồi khoản nợ khó đòi Giải quyết, xử nợ tồn đọng Ngân hàng, làm giảm nợ tồn đọng, thực cấu lại nợ, làm báo cáo tài Ngân hàng doanh nghiệp Bên cạnh đó, doanh nghiệp “Ngân hàng đến”, doanh nghiệp kế hoạch chiến lược kinh doanh chắn, an tồn khả thi Vì chuyển nợ vay thành vốn góp doanh nghiệp, doanh nghiệp hướng phát triển lên, kinh doanh lãi coi khoản đầu ngân hàng mang lại lợi nhuận, hội thu hồi vốn 4.2.2.4 Quyết liệt khởi kiện tòa án Việc khởi kiện tòa án để đòi nợ cho vay biện pháp pháp mang lại hiệu không nhỏ cho ngân hàng mà mang tính phòng ngừa chung, tức thông qua hoạt động tố tụng ngân hàng mà góp phần răn đe, giáo dục DNNVV dây dưa, chây ỳ không chịu trả nợ phải thực nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng cam kết Hợp đồng tín dụng Trước khởi kiện cần lưu ý số nội dung sau: (i) Tập trung rà soát lại tất khoản nợ xấu vi phạm cam kết với ngân hàng, đánh giá hồ sơ khởi kiện đảm bảo không bị vô hiệu hay bất lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp Ngân hàng (ii) Hồn thiện, bổ sung hồ sơ thiếu, hồ sơ cần thiết trình chuẩn bị (iii) Tiến hành lập hồ sơ đề nghị khởi kiện Khởi kiện biện pháp đòi nợ cuối áp dụng nhiều biện pháp khác để thuyết phục đôn đốc khách hàng trả nợ khơng kết Vì vậy, ngân hàng cần cân nhắc kỹ đề nghị khởi kiện, tránh 95 khuynh hướng đồng loạt đề nghị khởi kiện tất khách hàng coi nhẹ biện pháp thông qua hoạt động tố tụng để thu hồi nợ cho ngân hàng cách kiên triệt để Bố trí, cử cán làm đại diện pháp luật q trình tranh tụng kiến thức chun môn liên quan đến văn quy phạm pháp luật, trường hợp cần thiết thuê công ty vấn luật cử luật sư đại diện để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp tối đa q trình khởi kiện 4.2.2.5 Tài trợ vốn để tái cấu trúc tài doanh nghiệp Đối với DNNVV bị cân đối tài tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn đầu tài sản dài hạn nguồn vốn ngắn hạn trích khấu hao lợi nhuận để trả nợ vay dài hạn vượt khả tình hình thực tế, phương án SXKD hiệu quả, khả thi, tương lai gần mang lại lợi nhuận Để khắc phục tình trạng khó khăn trước mắt, BIDV Bắc Ninh cần tính toán kỹ phương án để tài trợ vốn nhằm cho vay tái cấu tài cho DNNVV, khắc phục tình trạng cân đối vốn ngắn hạn – trung dài hạn Đảm bảo tính chất khả luân chuyển vốn DN tạo điều kiện cho DN thu xếp đủ nguồn trả nợ vay, khắc phục nợ hạn, nợ xấu 4.2.2.6 Tăng cường mối quan hệ với hiệp hội, ban ngành Xây dựng mối liên kết với hiệp hội DNVVN, hiệp hội làng nghề, hiệp hội doanh nghiệp trẻ… nắm bắt thơng tin doanh nghiệp tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn, dịch vụ, đồng thời chuyền tải thông tin hoạt động BIDV Bắc Ninh tới DNVVN, tạo mối liên hệ qua lại thường xuyên, xâm nhập lẫn BIDV Bắc Ninh DNVVN Thông qua hiệp hội, BIDV Bắc Ninh tham gia cung cấp dịch vụ đến DNVVN, tạo đa dạng nguồn vốn, đặc biệt vốn trung, dài hạn ngoại tệ đầu cho dự án sản xuất hàng xuất Mở rộng hợp tác, học tập kinh nghiệm mơ hình quản tín dụng, đầu cho DNVVN TCTD khu vực giới, tạo 96 hội nhận tài trợ đào tạo, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao kỹ đầu cho DNVVN Kết hợp với quan quyền, hiệp hội, hội doanh nghiệp, quan quản kinh doanh, thuế cấp tập huấn nâng cao quy trình quản cho chủ doanh nghiệp 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ Hiện nay, DN Việt Nam thường - hệ thống kế toán sổ sách, dành cho quan thuế, dành cho ngân hàng, báo cáo thực tế Vì nhiều do: tâm muốn tránh thuế, quản yếu quan thuế, chế độ chứng từ hoá đơn chưa phù hợp gây nhiều bất lợi cho DN, trình độ đạo đức cán thuế… Do đó, Chính phủ cần hồn thiện quy định thuế, chế độ kế toán, báo cáo tài chính, chế độ hố đơn để giúp DN tuân thủ đầy đủ, nâng cao tính xác cho báo cáo tài DN Vừa tạo nguồn thu ngân sách, giúp tăng cường công tác quản số liệu thống kê DN Đồng thời, điều kiện giám sát, đánh giá hoạt động DNNVV, tình hình tài chính, giúp việc xem xét cho vay NH sở thuận lợi Xây dựng hệ thống thông tin thống DNNVV, mặt giúp cho trình hậu kiểm hoạt động DNVVN sau đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin cho nhà tài trợ, quan quản Mặt khác cung cấp thông tin thị trường, pháp luật, sách, thơng tin cơng nghệ, nguồn ngun liệu nước cho DNVVN, giúp DN tiếp cận nhanh, kịp thời hội kinh doanh Phối hợp, kiến nghị quan Nhà nước liên quan: tòa án, thi hành án, bộ, ngành, quan địa phương tạo điều kiện, chế hỗ trợ trình thực biện pháp xử nợ tồn đọng cho ngân hàng Hoàn chỉnh văn pháp luật liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động tín dụng ngân hàng như: quy định giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định 97 ngành kinh doanh, vốn vấn đề liên quan đến nhiều ngành khác ảnh hưởng tới cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nói chung, cơng tác quản xử nợ xấu nói riêng Chính phủ cần điều phối kết hợp với ngành liên quan, NHNN để thống nhất, chia sẻ quan điểm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, nợ xấu phát sinh, phối kết hợp để giải vấn đề vướng mắc trình hoạt động ngân hàng 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước NHNN Cần phát triển hệ thống thơng tin tín dụng cách nhanh chóng, xác phong phú theo hướng: cung cấp đánh giá xếp loại doanh nghiệp dựa theo nhiều tiêu thức khác như: quy mơ, khả tốn, quan hệ tín dụng, hiệu sản xuất kinh doanh ; thu nhập thêm thông tin qua tổ chức quốc tế; tạo lập thông tin diện rộng, phối hợp với quan thuế, quan kiểm toán UBND tỉnh, thành phố lập mã số nộp thuế doanh nghiệp để tổ chức tín dụng truy cập thơng tin dễ dàng - Tăng cường hiệu tra giám sát hoạt động tín dụng nh nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Giám sát kỷ luật hạch toán việc cán ngân hàng tuân thủ quy định cấp tín dụng - Tiếp tục đưa giải pháp thúc đẩy hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế: để giảm lượng tiền mặt lưu thông thay phương tiện tốn, giúp dễ dàng cơng tác quản dòng tiền, tiết kiệm thời gian - Nâng cao hồn thiện vai trò Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN, hỗ trợ cung cấp thông tin, loại bớt rào cản tiếp cận thông tin ngân hàng thương mại 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam nên ban hành văn hướng dẫn cụ thể cơng tác tín dụng DNNVV đặc thù 98 sách hỗ trợ tài xử nợ xấu, nợ hạn mang lại hiệu phù hợp với đặc thù DNNVV Hoàn thiện hệ thống định hạng riêng cho đối tượng khách hàng DNNVV để đánh giá, xếp loại tín dụng phù hợp theo đối tượng ngành nghề Cần thường xuyên cung cấp thông tin cho chi nhánh trực thuộc thông tin hoạt động ngành, chủ trương sách quản vĩ mô Nhà nước, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế nhà nước, mối quan hệ khách hàng với chi nhánh khác hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam nên tăng cường việc mở chương trình đạo đạo nhằm nâng cao kỹ quản rủi ro, xử nợ xấu DNNVV Hỗ trợ nhiều BIDV Bắc Ninh trình xử nợ xấu nhân sự, kinh phí giải tranh chấp 4.3.4 Kiến nghị với Doanh nghiệp nhỏ vừa Lãnh đạo DN phải tự nâng cao lực quản điều hành Do DNVVN thường phát triển từ sở kinh doanh gia đình, kinh nghiệm, quản theo kiểu gia đình trị Do đó, kiến thức tài chính, quản trị rủi ro, phát triển thương hiệu… chưa nhiều Lãnh đạo DN phải tích cực đào tạo nguồn nhân lực, chủ động sáng tạo áp dụng kiến thức cơng nghệ mới, chương trình quản kinh tế vào sản xuất kinh doanh Minh bạch hoạt động kinh doanh, tài chính, sử dụng hệ thống sổ sách, kế toán theo chuẩn mực quy định nhà nước, giúp cho việc quản tốt hoạt động kinh doanh DN, đồng thời sở để phân tích, đánh giá kết kinh doanh Đây sở quan trọng để NH đánh giá tình hình tài DN ảnh hưởng đến định đầu vốn Phân định rõ tài sản DN, chủ doanh nghiệp làm sở cho việc chấp vay vốn NH Trung thực 99 với tình hình tài mình, đánh giá cẩn thận hiệu phương án vay vốn, khơng tự lừa dối với tính tốn q lạc quan Đồng thời, phải nỗ lực để nâng cao lực bổ sung vốn chủ sở hữu hình thức như: kêu gọi thành viên tăng vốn góp, tích lũy vốn từ lợi nhuận hàng năm Các DNNVV cần chiến lược phát triển kinh doanh, chủ động việc xây dựng dự án, phương án đầu phù hợp với lực vốn, công nghệ người Đặc biệt trọng đến phương án lựa chọn công nghệ đảm bảo tính tiên tiến, đại, tự động hóa sản phẩm tính cạnh tranh, chất lượng sản phẩm cao Kết luận chương Trên sở luận nợ xấu, DNNVV, công tác quản nợ xấu chương 1, Phương pháp nghiên cứu chương 2, với kết đánh giá thực trạng công tác quản nợ xấu DNNVV BIDV Bắc Ninh chương 3, chương luận văn đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản nợ xấu DNNVV BIDV Bắc Ninh kiến nghị tính khả thi với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, BIDV, DNNVV việc hỗ trợ công tác quản xử nợ xấu Ngân hàng 100 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế nước diễn biến nhanh, phức tạp khó dự đốn Kết đạt công tác quản nợ xấu DNNVV BIDV Bắc Ninh nói nỗ lực, cố gắng cán công nhân viên Từ năm 2009 đến đánh giá giai đoạn nhiều khó khăn, thử thách Ngân hàng nói chung BIDV Bắc Ninh nói riêng Với vai trò to lớn kinh tế tình hình quan hệ tín dụng với Ngân hàng DNNVV, để hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng, tăng cường chất lượng công tác quản nợ xấu biện pháp tất yếu mà NHTM phải lựa chọn Nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh để đảm bảo phát triển bền vững tự bảo vệ mơi trường canh tranh khốc liệt nhiều biến động Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu luận kết hợp với tình hình hoạt động thực tế BIDV Bắc Ninh, luận văn hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Khái quát hóa vấn đề luận DNNVV, công tác quản xử nợ xấu NHTM, nguyên nhân phát sinh nợ xấu, quy trình quản xử nợ xấu, nhân tố ảnh hưởng đến việc quản xử nợ xấu Vận dụng thuyết công tác quản nợ xấu, luận văn sâu vào phân tích, đánh giá cơng tác quản nợ xấu DNNVV BIDV Bắc Ninh để tìm mặt tồn trình thực Từ việc nghiên cứu luận DNVVV, quản nợ xấu, từ thực tiễn công tác quản nợ xấu DNNVV BIDV Bắc Ninh, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị với Chính phủ, NHNN, BIDV, DNNVV việc hồn thiện cơng tác quản nợ xấu Ngân hàng Nhờ hướng dẫn, bảo tận tình TS Nguyễn Cảnh Tồn giúp đỡ nhiệt tình Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên BIDV Bắc Ninh, cố gắng nỗ lực thân giúp tơi hồnh thành luận văn Mặc dù nhiều cố gắng trình nghiên cứu song hạn chế mặt kiến thức lực thân nên chắn viết nhiều sai sót, kính mong nhận đóng góp thầy bạn 101 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Các văn chung: Luật NHNN số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Quốc hội khóa 12 Luật TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Quốc hội khóa 12 Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng văn sửa đổi, bổ sung Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định phân loại nợ trích lập dự phòng để xử rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN Thông 02/2012/TT-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử rủi ro hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, văn sửa đổi bổ sung II Các tài liệu nội hoạt động tín dụng BIDV (của Hội đồng quản trị Ban điều hành) Quyết định 203 ngày 16/07/2004 HĐQT việc ban hành quy chế cho vay khách hàng văn sửa đổi bổ sung Quyết định số 991 ngày 14/10/2011 HĐQT việc ban hành quy chế sử dụng dự phòng để xử rủi ro tín dụng Quyết định 9365 ngày 27/11/2006 Tổng giám đốc ban hành sách Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro 10 Quyết định 1131 ngày 12/03/2009 Tổng giám đốc quy định cấu lại thời hạn trả nợ 11 Quyết định số 3979 ngày 13/07/2009 Tổng giám đốc quy định giao dịch đảm bảo cho vay 102 12 Quyết định 379 ngày 24/01/2013 Tổng giám đốc quy định trình tự, thủ tục thẩm quyền cấp tín dụng khách hàng Doanh nghiệp 13 Quyết định số 6366 ngày 20/11/2008 Tổng giám đóc quy định sách khách hàng DNNVV Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam III Các tài liệu khác 14 Danh Anh: Mơ hình AMC thành cơng Malaisia, Website Vietstock 15 TS Phạm Thanh Bình (2006), “Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTMVN điều kiện hội nhập kinh tế khu vực quốc tế ” Kỷ yếu hội thảo NHNN - UB kinh tế Ngân sách Quốc Hội: vai trò hệ thống NH 20 năm đổi Việt nam Hà Nội, 1/2006 16 Các Báo cáo tổng kết BIDV Bắc Ninh năm 2010-2013 17 Huỳnh Thế Du: Thành công thất bại mơ hình xử nợ xấu 18 TS Hồ Diệu (2002), Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê 19 Đề án tái cấu trúc hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Bắc Ninh Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt nam phê duyệt năm 2012 20 Phương Hà (2012), Xử nợ xấu Việt Nam: Mơ hình phù hợp? Diễn đàn doanh nghiệp 21 Nguyễn Thị Minh Hằng (2012), Xử nợ xấu- Kinh nghiệm từ mơ hình cơng ty quản tài sản Hàn Quốc (KAMCO) 22 PGS.TS Trần Huy Hoàng (chủ biên) (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao động xã hội 23 PGS, TS Tô Ngọc Hưng (2012), "Kinh nghiệm xử nợ xấu quốc gia học cho Việt nam" Tạp chí Ngân hàng, No-125, 10/2012 - Số 126, Tháng 11/2012: Kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại quốc gia giới học kinh nghiệm cho Việt nam 103 24 Ngơ Hướng (chủ biên) (2001), Giáo trình thuyết tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất Thống kê 25 Ngân hàng Nhà nước CN.Bắc Ninh, “Báo cáo sơ kết hoạt động ngân hàng địa bàn Bắc Ninh” năm 2010, 2011, 2012, 2013 26 Peter Rose (2001), Quản trị NHTM, NXB Tài 2001 27 Viết Lê Quân: Xử nợ xấu Ngân hàng: Những nghịch lí Website:VeF.vn 28 PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê 29 Tạp chí thị trường tài tiền tệ số năm 2012, năm 2013 30 Tạp chí Phát triển hội nhập số năm 2010 - 2013 31 Tạp chí Ngân hàng số năm 2010 - 2013 32 Thời báo kinh tế Việt Nam số năm 2012 - 2013 33 Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu - NXB Lao động năm 2010 Công ty cổ phần truyền thông CMA phát hành 34 Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng: Kỷ yếu hội thảo “Giải pháp xử nợ xấu tiến trình tái cấu Ngân hàng thương mại Việt Nam”, NXB Thống kê Hà nội, 2003 Website: http://www.vneconomy.com.vn http://www.vnba.org.vn http://www.sbv.gov.vn http://www.saigontimes.com.vn http://www.worldbank.org http://www.tapchitaichinh.vn http://www.cafef.vn http://www.imf.org ... Luận văn sâu vào đánh giá công tác quản lý nợ xấu (bao gồm hạn chế nợ nợ xấu xử lý nợ xấu) DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Ninh, đơn vị thành viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt... 3: Thực trạng công tác quản lý nợ xấu DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Ninh Chương 4: Giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nợ xấu Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VĂN Q HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NỢ XẤU ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hành thương mại cổ phần đầu tư và phát triển bắc ninh , Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hành thương mại cổ phần đầu tư và phát triển bắc ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay