Tổ chức dạy học theo lý thuyết kiến tạo chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 cơ bản

120 15 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 23:25

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN VĂN DŨNG TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO THUYẾT KIẾN TẠO CHƯƠNG “CÂN BẰNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN” VẬT 10 BẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: LL&PP DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT MÃ SỐ: 60 14 01 11 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Việt Thái Nguyên - 2014 LỜI CAM ĐOAN Luận văn: Tổ chức dạy học theo thuyết kiến tạo chương “Cân chuyển động vật rắn” Vật 10 thực từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2014 Tôi xin cam đoan: Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thơng tin chọn lọc, phân tích, tổng hợp, xử đưa vào luận văn quy định Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cơng trình nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Văn Dũng LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, phòng đào tạo sau đại học, Ban chủ nhiệm, quý Thầy, giáo khoa Vật trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên quý thầy giáo trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ suốt q trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu quý Thầy, giáo tổ Vật trường THPT Hòa Phú huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian học tập thực luận văn tốt nghiệp Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Việt, người tận tình hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lớp cao học Vật K20 giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến q trình học tập thực luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân, bạnđồng nghiệp giúp đỡ, động viên tác giả hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Văn Dũng MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng iv Danh mục biểu đồ, sơ đồ iv Danh mục hình v Danh mục từ viết tắt luận văn iv MỞ ĐẦU Chương 1: SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO THYẾT KIẾN TẠO ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU DẠY HỌC MƠN VẬT LÝ, NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CHO HỌC SINH THPT MIỀN NÚI 1.1 Mục tiêu dạy học mơn vật lí trường THPT 1.1.1 Mục tiêu giáo dục phổ thông: 1.1.2 Mục tiêu DHVL trường phổ thông: 1.2 thuyết kiến tạo dạy học 1.2.1 sở tâm học thuyết kiến tạo 1.2.2 sở triết học thuyết kiến tạo 1.2.3 Một số luận điểm thuyết kiến tạo dạy học[7] 1.2.4 Dạy học kiến tạo 11 1.2.4.1 Cách tiếp cận kiến tạo dạy học 11 1.2.4.2 Các loại kiến tạo dạy học 13 1.2.4.3 Một số lực kiến tạo kiến thức 15 1.2.4.4 Vai trò giáo viên học sinh trình dạy học kiến tạo 15 1.3 Vận dụng thuyết kiến tạo dạy học Vật trường phổ thông 16 1.3.1 Đặc thù môn Vật 16 1.3.2 Điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học Vật theo quan điểm kiến tạo 17 1.3.3 Tiến trình chung việc vận dụng thuyết kiến tạo dạy học Vật trường phổ thông 18 1.4 Tính tích cực học sinh 23 1.4.1 Khái niệm 23 1.4.2 Những biểu tính tích cực 24 1.4.3 Các biện pháp phát huy tính tích cực 26 1.4.4 Tiêu chí đánh giá TTC học sinh 28 1.5 Thực trạng dạy học Vật số trường THPT địa bàn tỉnh Tuyên Quang 29 1.5.1 Đối với HS 29 1.5.2 Đối với GV 29 1.6 Đề xuất tiến trình xây dựng kiến thức Vật THPT theo LTKT 30 1.6.1 Mục tiêu dạy học Vật THPT theo LTKT 30 1.6.2 Đề xuất tiến trình xây dựng kiến thức Vật THPT theo LTKT 31 Kết luận chương 34 Chương 2: ĐỀ XUẤT TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO LTKT MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÂN BẰNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN” VẬT 10 BẢN ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ, NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CHO HỌC SINH THPT MIỀN NÚI 35 2.1 Nghiên cứu nội dung chương trình, sách giáo khoa xây dựng sơ đồ cấu trúc logic nội dung chương “Cân chuyển động vật rắn” 35 2.1.1 Mục tiêu dạy học chươngCân chuyển động vật rắn ” 35 2.1.1.1 Kiến thức 35 2.1.1.2 Kỹ 36 2.1.1.3 Thái độ 37 2.1.2 Nội dung chương “Cân chuyển động vật rắn” 37 2.1.3 Xây dựng cấu trúc nội dung chương “Cân chuyển động vật rắn” 39 2.2 Thiết bị dạy học chương đáp ứng mục tiêu dạy học chương “Cân chuyển động vật rắn” 41 2.2.1 Thí nghiệm phòng thí nghiệm trường thực nghiệm 41 2.2.2 Thí nghiệm chúng tơi cải tiến, chế tạo 43 2.2.2.1 Lí cải tiến, chế tạo thí nghiệm 43 2.2.2.2 Các thí nghiệm chế tạo, cải tiến 44 2.3 Thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức chương “Cân chuyển động vật rắn” theo thuyết kiến tạo 48 2.3.1 Điều tra quan niệm học sinh kiến thức liên quan đến cân chuyển động vật rắn trước dạy học chương “Cân chuyển động vật rắn” 48 2.3.2 Thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức chương “Cân chuyển động vật rắn” theo thuyết kiến tạo 53 Kết luận chương 65 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 66 3.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 66 3.2 Đối tượng thực nghiệm 66 3.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 66 3.4 Nội dung thực nghiệm 67 3.5 Phân tích, đánh giá kết thực nghiệm 67 3.5.1 Phân tích diễn biến học thực nghiệm theo tiến trình DHKT đề xuất 67 3.5.2 Đánh giá kết thực nghiệm 73 3.5.2.1 Đánh giá định tính 73 3.5.2.2 Đánh giá định lượng 75 Kết luận chương 82 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 84 Kết luận 84 Hướng phát triển luận văn 86 Kiến nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG STT Kí hiệu Bảng 3.1 Nội dung Trang Biểu bộc lộ quan niệm khả vận 75 dụng kiến thức HS Bảng 3.2 Phân bố tần số điểm kiểm tra 76 Bảng 3.3 Xếp loại điểm kiểm tra 76 Bảng 3.4 Phân bố tần suất điểm kiểm tra 78 Bảng 3.5 Phân bố tần suất lũy tích điểm kiểm tra 78 Các tham số đặc trưngcho bảng phân bố điểm 79 Bảng 3.6 kiểm tra DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ STT Kí hiệu Nội dung Trang Biểu đồ 3.1 Xếp loại kết học tập 77 Biểu đồ 3.2 Phân bố tần suất điểm kiểm tra 78 Biểu đồ 3.3 Phân bố tần suất tích lũy điểm kiểm tra 78 Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ kiến tạo kiến thức nhóm CLIS Sơ đồ kiến tạo kiến thức Guy Robardet Jean Claudde Sơ đồ cấu trúc nội dung chương“Cân chuyển động vật rắn” Sơ đồ tiến trình DHKT kiến thức “các dạng cân bằng” Sơ đồ tiến trình DHKT kiến thức “cân vật mặt chân đế ” 20 21 40 54 59 DANH MỤC HÌNH STT Kí hiệu Nội dung Hình 2.1 41 Hình 2.2 42 Hình 2.3 42 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Thí nghiệm tìm hợp lực hai lực song song, chiều Thí nghiệm xác định điều kiện cân vật rắn chịu tác dụng hai lực Thí nghiệm cách xác định trọng tâm vật mỏng, phẳng Thí nghiệm xác định điều kiện cân vật rắn Trang 43 44 45 Hình 2.7 Hình 2.8 Nhóm thiết kế thí nghiệm 46 Hình 2.9 Nhóm thiết kế thí nghiệm 46 10 Hình 2.10 Nhóm thiết kế thí nghiệm 46 11 Hình 2.11 chịu tác dụng ba lực không song song Dụng cụ thí nghiệm điều kiện cân vật mặt chân đế Xác định điều kiện cân vật mặt 45 46 12 Hình 2.12 13 Hình 2.13 Thí nghiệm dạng cân vật rắn 48 14 Hình 2.14 Bàn phương án thiết kế 48 15 Hình 2.15 Tìm nguyên vật liệu 48 16 Hình 2.16 Tham gia gia cơng 48 17 Hình 3.1 HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi GV 68 18 Hình 3.2 HS tiến hành thí nghiệm dạng cân 68 19 Hình 3.3 HS tiến hành thí nghiệm kiểm chứng 70 chân đế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 47 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN STT Viết tắt Viết đầy đủ DHKT Dạy học kiến tạo ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS Học sinh LTKT thuyết kiến tạo PPDH Phương pháp dạy học THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm TNSP Thực nghiệm sư phạm 10 TTC Tính tích cực 11 QN Quan niệm 12 VTCB Vị trí cân 13 SGK Sách giáo khoa 14 ĐKCB Điều kiện cân 15 CB Cân Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Ngày nay, nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa tiến trình hội nhập quốc tế đất nước đòi hỏi nguồn nhân lực trình độ cao, động, sáng tạo, tích cực, tự lực Để đáp ứng u cầu ngành giáo dục cần đổi cách đồng trình giáo dục cấp độ từ vĩ mô đến vi mô bao gồm: quan điểm giáo dục, mục tiêu giáo dục, nội dung, phương pháp, phương tiện kiểm tra đánh giá trình giáo dục… Trong đổi quan điểm giáo dục coi điểm xuất phát sợi đỏ xuyên suốt trình giáo dục Điều 28.2 Luật giáo dục quy định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác dụng đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.[11] Cốt lõi đổi dạy học hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động, phát huy tính tích cực người học, phải đặt người học vào tình vấn đề, người học hoạt động nhiều để phát huy vai trò khả nhiều thuyết dạy học tích cực thuyết kiến tạo Dạy học theo thuyết kiến tạo tập trung vào người học, đề cao vai trò, hoạt động học sinh Vật mơn học nhiều ứng dụng, quan sát tượng tự nhiên học sinh thường quan niệm ban đầu, quan niệm sai chưa xác, thuyết kiến tạo dựa vào quan niệm ban đầu học sinh để xây dựng kiến thức Vì mơn vật điều kiện thuận lợi để áp dụng thuyết kiến tạo dạy học Trong chương trình Vật lớp 10, chương “Cân chuyển động vật rắn” chương quan trọng mặt thuyết ý nghĩa thực tế Kiến thức chương gần gũi với học sinh nhiều Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ động quay trạng thái cân Tổ chức cho HS thảo luận quan Thảo luận: lực độ lớn tác niệm: lực độ lớn, lực dụng vào vật làm vật chuyển động tịnh tiến tổng độ lớn lực tổng độ lớn lực giá phương Yêu cầu HS đề xuất thí nghiệm kiểm HS đề xuất phương án tiến hành thí nghiệm cho kết quả: tra quan niệm: - Hai lực phương, độ lớn, ngược chiều - Hai lực giá, độ lớn, ngược chiều - Vật rắn chịu tác dụng hai lực phương, độ lớn ngược chiều Vật rắn không cân mà quay hai lực giá - Vật rắn chịu tác dụng hai lực giá, độ lớn ngược chiều Vật rắn cân hai lực tác dụng vào vật giá, độ lớn ngược chiều GV giúp HS nhận sai lầm HS lắng nghe, trao đổi, so sánh quan quan niệm ban đầu điều niệm ban đầu với kết chỉnh quan niệm thu được, tự điều chỉnh quan niệm riêng, tiếp thu kiến thức Bước Hợp thức hóa kiến thức Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh PL4 Qua thảo luận tiến hành thí nghiệm kiểm chứng trả lời câu hỏi sau: - Trạng thái cân vật rắn - Thế trạng thái cân trạng thái vật rắn gia tốc vật rắn? khơng - Vật rắn chịu tác dụng lực cân - Muốn cho vật chịu tác dụng nào? lực trạng thái cân hai lực phải giá, độ lớn  ngược chiều GV cho HS so sánh, đối chiếu kiến thức xây dựng với quan niệm ban đầu để nhận sai lầm F1  F2 HS tự xem xét lại quan niệm ban đầu tiếp thu kiến thức Bước Củng cố vận dụng kiến thức Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Việc tìm điều kiện cân ý nghĩa lớn, từ điều kiện tìm HS lắng nghe phương pháp xác định trọng tâm vật phẳng, mỏng thực nghiệm Phát cho nhóm học sinh vật mỏng, phẳng đục lỗ sẵn, dây treo vật nêu câu hỏi làm để Các nhóm thảo luận tìm phương án xác định tâm vật? gợi ý GV Gợi ý: Bước Buộc dây vào điểm - Trọng lực điểm đặt trọng tâm vật treo lên, kẻ đường kéo dài vật sợi dây vật - Treo vật giá dây treo vật cân Bước Buộc dây vào điểm khác PL5 tác dụng lực nào? vật treo lên, kẻ đường kéo dài sợi dây vật Bước Giao điểm hai đường kéo dài sợi dây trọng tâm vật Yêu cầu HS làm thí nghiệm với HS làm thí nghiệm tìm trọng tâm vật hình vng, tròn , tam giác… vật dễ dàng PL6 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN VẬT PHIẾU ĐIỀU TRA (Xin q thầy vui lòng cho biết ý kiến cá nhân vấn đề nêu sau đây, xin chân thành cảm ơn cộng tác kính chúc q thầy mạnh khỏe.) Quý thầy ( ) đánh nội dung kiến thức chương “Cân chuyển động vật rắn”, Vật 10 THPT ban A Quan trọng nhiều ứng dụng thực tế B Khơng quan trọng thi cử C Khơng quan trọng ứng dụng thực tế D Khơng quan trọng kiến thức Khi dạy học kiến thức chương này, quý thầy (cô) chủ yếu sử dụng phương pháp dạy học nào? A Phương pháp thuyết trình B Phương pháp thực nghiệm C Phương pháp nêu vấn đề D Phương pháp đàm thoại Ở trường THPT thầy (cơ) nhiều dụng cụ thí nghiệm để dạy học nội dung kiến thức chương “Cân chuyển động vật rắn” khơng? A nhiều thí nghiệm B thí nghiệm C Chỉ thí nghiệm ảo D Khơng thí nghiệm Q thầy ( ) thường chế tạo thí nghiệm để phục vụ cho việc dạy học khơng? A Thường xun B Thỉnh thoảng C Chưa D không thường xuyên Theo thầy ( ), học sinh thái độ học tập chương “Cân chuyển động vật rắn” A Tích cực kiến thức ứng dụng thực tế B Bình thường số kiến thức khác C Khơng tích cực thi cử PL7 D Khơng tích cực ứng dụng thực tế Hãy cho biết mức độ thầy (cô) tạo điều kiện để học sinh làm công việc sau dạy thầy (cô) Thường xuyên Thỉnh thoảng Không 6.1 Bộc lộ quan niệm thân □ □ □ 6.2 Thảo luận nhóm □ □ □ 6.3 Trao đổi với giáo viên □ □ □ 6.4 Làm thí nghiệm □ □ □ Khi dạy học quý thầy( ) quan tâm tới quan niệm ban đầu học sinh trước học kiến thức vật nào? A Quan tâm nhiều B Quan tâm C Khơng quan tâm D Rất quan tâm Khi dạy học Vật lý, quý thầy (cô) khai thác quan niệm ban đầu học sinh nào? A triệt để B Đã trọng chưa khai thác sâu C Chưa trọng đến quan niệm ban đầu khơng thời gian D Quan niệm ban đầu khơng quan trọng không ảnh hưởng đến kiến thức Khi học sinh đưa ý kiến chưa với kiến thức khoa học, thầy (cô) thường xử nào? A Bác bỏ quan niệm sai đưa kiến thức khoa học B Đưa chứng để học sinh thấy quan niệm sai đưa kiến thức khoa học cho học sinh C Cho học sinh thảo luận, tiến hành thử thách quan niệm để khẳng định kiến thức khoa học D Sử dụng quan niệm để định hướng hoạt động 10 Quý thầy(cô ) biết thực dạy học theo thuyết kiến tạo chưa? PL8 A Chưa biết thuyết kiến tạo B biết thuyết kiến tạo chưa áp dụng vào dạy học C Thường xuyên dạy học theo thuyết kiến tạo D Thỉnh thoảng áp dụng dạy học theo thuyết kiến tạo 11 Q thầy ( cơ) biết biện pháp phát huy tính tích cực học tập học sinh sử dụng biện pháp khơng? A Khơng biết biện pháp B biết chưa áp dụng vào dạy học C Thường xuyên sử dụng biện pháp phát huy tính tích cực học tập học sinh D Thỉnh thoảng sử dụng biện pháp phát huy tính tích cực học tập học sinh 12 Khi dạy học, q thầy quan tâm đến việc phát huy tính tích cực học tập học sinh khơng? A Thường xuyên quan tâm B Thỉnh Thoảng quan tâm C Rất quan tâm D Khơng quan tâm PL9 PHỤ LỤC ĐIỀU TRA QUAN NIỆM CỦA HỌC SINH TRƯỚC KHI HỌC CHƯƠNGCÂN BẰNG CHUỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN ” Thứ Đơn vị kiến thức Quan niệm học tự sinh Tỉ lệ học Ghi sinh quan niêm tƣơng ứng tác dụng lên Hai lực cân hai lực vật trực đối tổng độ lớn tác dụng lên vật độ lớn, giá ngƣợc chiều Khi vật rắn dây treo trùng với treo dây đƣờng thẳng đứng trạng thái cân qua trọng tâm vật lực căng dây treo lớn trọng lƣợng vật khơng lực tácdụng lên vật lực tác dụng lên vật chiều Trạng thái cân trạng thái đứng yên trạng thái chuyển PL10 động thẳng trạng thái quay trạng thái nêu Vật rắn chịu tác hai lực phương, dụng hai lực chiều, độ cân lớn hai lực phương, ngược chiều, độ lớn hai lực giá, chiều, độ lớn hai lực giá, ngược chiều, độ lớn Vị trí trọng tâm tâm hình học vật vật rắn là? rắn điểm đặt trọng lực tác dụng lên vật điểm vật điểm vật Trọng tâm vật Đúng phải ln Sai nằm vật Tác dụng lực trượt giá lực lên vật rắn khơng đổi giá lực quay góc 90 lực dịch chuyển PL11 cho phương lực không đổi độ lớn lực không thay đổi phương lực thay đổi Một vật bố trí 0,1N hình vẽ : 0,05N m 0,05 3N M= 100g ,α= 30 Vật nằm yên Xác 0,1 3N định lực căng dây T? 10 11 Vật nặng Đúng đứng vững Sai Vật cao Đúng dễ ngã Sai Các võ sĩ thi đòn cho mạnh đấu thường đứng tư khụy đầu 12 đòn cho xác gối xuống chút đòn cho mạnh hai chân dạng xác rộng mức bình cho đối phương khó thường để quật ngã Trọng tâm vật khối cầu vật rắn trùng với vật khối hộp tâm đối xứng vật dạng đối xứng PL12 vật nếu: vật đồng chất dạng đối xứng 13 Để tăng mức vững tăng độ cao bình vàng bình hoa hoa tăng độ rộng để bàn phải: đế bình hạ thấp độ cao bình hoa tăng độ rộng đế bình tăng độ cao bình hoa giảm độ rộng đế bình hạ thấp độ cao bình hoa giảm độ rộng đế bình 14 Quan sát người Đúng làm xiếc sợi dây giăng ngang hai trụ Sai cây, ta nói trạng thái người không cân PL13 PHỤ LỤC ĐỀ KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH SAU KHI HỌC CHƯƠNG “CÂN BẰNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN” BÀI KIỂM TRA Thời gian: 30 phút Họ tên HS:…………………… Trường:……………… Lớp:…… A Trắc nghiệm khách quan (5đ) Chỉ tổng hợp hai lực khơng song song hai lực đó: A vng góc với B hợp với góc nhọn C hợp với góc tù D đồng quy Điều kiện sau cần để hệ ba lực tác dụng lên vật rắn cân bằng? A Ba lực đồng quy B Ba lực đồng phẳng C Ba lực đồng phẳng đồng quy D.Hợp hai ba lực phải cân với lực thứ ba Một vật cân chịu tác dụng hai lực hai lực sẽ: A biểu diễn hai vecto giống hệt B giá vng góc với độ lớn C giá, chiều độ lớn D giá, ngược chiều độ lớn Treo vật rắn không đồng chất sợi dây Khi cân ,dây treo không trùng với A đường thẳng đứng qua trọng tâm vật B đường thẳng đứng qua điểm treo vật C trục đối xứng vật D đường thẳng đứng nối điểm treo với trọng tâm vật PL14 Một cầu trọng lượng 20N treo vào tường nhờ sợi dây Dây làm với tường góc 30 Bỏ qua ma sát chỗ tiếp xúc cầu tường Hãy xác định độ lớn phản lực tường tác dụng lên cầu A 20 N B 20 N C 10 N D 10 N Trạng thái vật cân bền : A Trọng tâm vị trí thấp B Trọng tâm vị trí cao C Trọng tâm vị trí khơng đổi D Trọng tâm rơi mặt chân đế Trạng thái người làm xiếc sợi dây : A Cân bền B Cân không bền C Cân phiếm định D Khơng cân người chuyển động Điều sau nói mặt chân đế : A Mặt chân đế mặt đáy vật B Mặt chân dế phần diện tích tiếp xúc với mặt phẳng đỡ C Mặt chân đế hình đa giác lồi nhỏ bao bọc tất diện tích tiếp xúc với mặt phẳng đỡ D Mặt chân đế hình đa giác lồi lớn bao bọc tất diện tích tiếp xúc với mặt phẳng đỡ Người ta vận dụng tượng vật chủ yếu để loại phương tiện ô tô, xe đua hoạt động giảm bớt tai nạn? A Hiện tượng quán tính B Quy tắc Momen C Quy tắc ngẫu lực D Mức vững vàng cân 10 Tìm phát biểu sai trọng tâm vật rắn A Luôn nằm phương dây treo vật treo sợi dây B Là điểm đặt trọng lực tác dụng lên vật C Không dịch chuyển so với vật D Luôn nằm vật B Tự luận (5đ): Câu m PL15 Một vật bố trí hình vẽ : m m= 2kg ,α= 30 , g 10 Vật nằm yên Xác định lực căng dây, phản lực s mặt phẳng nghiêng lên vật ? Câu Một hình hộp chữ nhật đồng chất tiết diện ABCD với AB=8cm, BC=15cm đặt mặt bàn nằm ngang( hình vẽ) Đầu D tì lên gờ A chiều cao h Tính giá trị lớn h mà hộp chưa bị đổ? B D h Đáp án: C A Trắc nghiệm (5 điểm) Gồm 10 câu trắc nghiệm câu 0.5 điểm Câu 10 Đáp án D D D C A A C C D D B Tự luận (5 điểm)   Câu 1.(3 điểm) Vật cân chịu tác dụng p , lực căng dây phản lực T     ' N ' N mặt phẳng nghiêng Phân tích p thành hai lực thành phần T hình vẽ.(hình 1) Với độ lớn T’= T, N’=N Ta có: T N 2.10.sin 300 10 N (1đ) 2.10 10 3N (1đ) m.g.sin p.sin p.cos =m.gcos 30 (1đ) Hình Câu Ở vị trí hộp bị đổ, trọng tâm G hộp nằm đường thẳng đứng A AC (hình 2) Ta : h a sin Vậy h a a a (1đ) b2 a2 a 2 B D 82 b a  3, 8cm 15 (1đ) h α α C H Hình PL16 b PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM PL18 ... dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học chương Cân chuyển động vật rắn địa bàn tỉnh Tuyên Quang Vì lý trên, chọn đề tài “ Tổ chức dạy học theo lý thuyết kiến tạo chương Cân chuyển động vật rắn Vật. .. 1.2 Lý thuyết kiến tạo dạy học 1.2.1 Cơ sở tâm lý học lý thuyết kiến tạo 1.2.2 Cơ sở triết học lý thuyết kiến tạo 1.2.3 Một số luận điểm lý thuyết kiến tạo dạy học[ 7]... TRÌNH DẠY HỌC THEO LTKT MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN” VẬT LÝ 10 CƠ BẢN ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ, NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC VÀ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học theo lý thuyết kiến tạo chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 cơ bản , Tổ chức dạy học theo lý thuyết kiến tạo chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay