Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất picolinat của một số nguyên tố đất hiếm

79 15 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 23:24

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM THỊ HỒNG VÂN TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT PICOLINAT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM THỊ HỒNG VÂN TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT PICOLINAT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM Chuyên ngành: Hóa vơ Mã số: 60 44 01 13 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ HIỀN LAN Thái Nguyên, năm 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa có cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng 04 năm 2014 Tác giả luận văn Phạm Thị Hồng Vân Số hóa Trung tâm Học liệu i http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Với lòng thành kính, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo - PGS TS Nguyễn Thị Hiền Lan - người hướng dẫn khoa học tận tình bảo, giúp đỡ hướng dẫn em suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn thầy, giáo mơn Hóa Vơ Cơ, khoa Hóa Học, khoa Sau đại học - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới BGH, bạn bè, đồng nghiệp trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Luyện kim Thái nguyên, người thân yêu gia đình ln giúp đỡ, quan tâm, động viên, chia sẻ tạo điều kiện giúp tơi hồn thành tốt khóa học Thái Nguyên, tháng 04 năm 2014 Tác giả Phạm Thị Hồng Vân Số hóa Trung tâm Học liệu iii http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC i CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu chung nguyên tố đất khả tạo phức chúng 1.1.1 Đặc điểm chung nguyên tố đất (NTĐH) 1.1.2 Khả tạo phức nguyên tố đất 1.2 Axit cacboxylic cacboxylat kim loại 1.2.1 Đặc điểm cấu tạo khả tạo phức axit monocacboxylic 1.2.2 Các cacboxylat kim loại 1.3 Một số phương pháp hố lí nghiên cứu phức chất 12 1.3.1 Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 12 1.3.2 Phương pháp phân tích nhiệt 14 1.3.3 Phương pháp phổ khối lượng 17 1.3.4 Phương pháp phổ huỳnh quang 19 Chương ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Đối tượng nghiên cứu 21 Số hóa Trung tâm Học liệu i http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.2 Mục đích, nội dung nghiên cứu 21 2.3 Phương pháp nghiên cứu 21 2.3.1 Phương pháp xác định hàm lượng ion đất phức chất 21 2.3.2 Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 22 Số hóa Trung tâm Học liệu i http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.3.3 Phương pháp phân tích nhiệt 23 2.3.4 Phương pháp phổ khối lượng 23 2.3.5 Phương pháp phổ huỳnh quang 23 Chương THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 3.1 Dụng cụ hoá chất 24 3.1.1 Dụng cụ 24 3.1.2 Hóa chất 24 3.2 Chuẩn bị hoá chất 25 3.2.1 Dung dịch LnCl3 25 -2 3.2.2 Dung dịch EDTA 10 M 25 3.2.3 Dung dịch đệm axetat có pH ≈ 25 3.2.4 Dung dịch Asenazo III ~ 0,1% 26 3.2.5 Dung dịch NaOH 1M 26 3.3 Tổng hợp phức chất picolinat đất 26 3.4 Phân tích hàm lượng ion đất phức chất 27 3.5 Nghiên cứu phức chất phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 27 3.6 Nghiên cứu phức chất phương pháp phân tích nhiệt 32 3.7 Nghiên cứu phức chất phương pháp phổ khối lượng 35 3.8 Nghiên cứu khả phát huỳnh quang phức chất 39 KẾT LUẬN 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 Số hóa Trung tâm Học liệu iii http://www.lrc-tnu.edu.vn/ CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT HPic : Axit picolinic Ln : Nguyên tố lantanit NTĐH : Nguyên tố đất EDTA : Hfac : Hecxafloroaxeylaxetonat Leu : L - Lơxin Số hóa Trung tâm Học liệu Etylendiamintetraaxetat iii http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Hàm lượng ion kim loại phức chất picolinat đất 27 Bảng 3.2 Các số sóng hấp thụ đặc trưng phổ hấp thụ hồng ngoại -1 phối tử phức chất picolinat đất (cm ) 30 Bảng 3.3 Kết phân tích nhiệt phức chất picolinat đất 34 Bảng 3.4 Các mảnh ion giả thiết phổ khối lượng phức chất picolinat đất 38 Số hóa Trung tâm Học liệu iii http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Phổ hấp thụ hồng ngoại axit HPic 28 Hình 3.2 Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất Na[Nd(Pic)4] 28 Hình 3.3 Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất Na[Sm(Pic)4] 29 Hình 3.4 Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất Na[Eu(Pic)4] 29 Hình 3.5 Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất Na[Gd(Pic)4] 30 Hình 3.6 Giản đồ phân tích nhiệt phức chất Na[Nd(Pic)4] 32 Hình 3.7 Giản đồ phân tích nhiệt phức chất Na[Sm(Pic)4] 32 Hình 3.8 Giản đồ phân tích nhiệt phức chất Na[Eu(Pic)4] 33 Hình 3.9 Giản đồ phân tích nhiệt phức chất Na[Gd(Pic)4] 33 Hình 3.10 Phổ khối lượng phức chất Na[Nd(Pic)4] 36 Hình 3.11 Phổ khối lượng phức chất Na[Sm(Pic)4] 36 Hình 3.12 Phổ khối lượng phức chất Na[Eu(Pic)4] 37 Hình 3.13 Phổ khối lượng phức chất Na[Gd(Pic)4] 37 3.14 Na[Nd(Pic)4] 40 3.15 [Sm(Pic)4] 41 3.16 [Eu(Pic)4] 42 3.17 [Gd(Pic)4] 42 Số hóa Trung tâm Học liệu iii http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - 3+ 640 Các pic đặc trưng cho có mặt ion phân tử [Ln(Pic)4] (Ln : 3+ 3+ Sm , Eu ) - Các kết chứng tỏ ion phân tử [Ln(Pic)4] neodim picolinat, samari picolinat europi picolinat bền điều kiện ghi phổ Đối với phức chất gadolini picolinat, phổ khối lượng phức chất + - pic có cường độ lớn lại thuộc ion mảnh [Gd(Pic)3(Pic-O) - H ] Còn + - pic có m/z lớn quy gán cho có mặt ion phân tử [Gd(Pic)4 - H ] có tần suất nhỏ + - Điều chứng tỏ ion phân tử phức chất [Gd(Pic)4 - H ] bền điều kiên ghi phổ Đặc điểm bật picolinat chúng có thành phần pha - đơn giản, gồm có mặt ion phân tử [Ln(Pic)4] Từ kết phổ khối lượng, kết hợp với kiện phổ hấp thụ hồng ngoại giả thiết công thức cấu tạo phức chất sau: – O N O O N O Ln O O N N O O 3.8 Nghiên cứu khả phát huỳnh quang phức chất Để nghiên cứu ảnh hưởng phối tử picolinat đến khả phát huỳnh quang phức chất nghiên cứu phổ huỳnh quang phức chất với lượng kích thích phù hợp Phổ huỳnh quang phức chất trình bày hình từ 3.14 ÷ 3.17 Nghiên cứu khả phát quang phức chất thấy rằng, k 330 neodim picolinat 350 ÷ 450 400 nm 3.14), Sự phát xạ tương ứng với chuyển dời F3/ I9/ [32] 3000000 400 Intensity (a.u) 2000000 Nd-Pico exc = 330 nm 1000000 300 400 500 600 700 nm) Na[Nd(Pic)4] Đối với phức chất samari picolinat, kích thích lượng tử ngoại 225 nm, phức chất phát xạ huỳnh quang mạnh vùng 550 ÷ 750 nm với bốn dải phát xạ liên tiếp 560 nm, 595 nm, 642 nm 711 nm Các dải phát xạ tương ứng với xuất ánh sáng vùng lục (560 nm), vùng cam (595 nm) vùng đỏ (642 nm; 711 nm) Các dải phát xạ quy gán tương ứng cho chuyển dời G nm), H5/ (560 nm), G H7/ (595 5/ G5/ H9/ (642 nm), G5/ 5/ 3+ H11/ ) (711 nm) ion Sm Trong số bốn dải phát xạ cực đại phát xạ ánh sáng màu đỏ 711 nm có cường độ yếu cực đại phát xạ ánh sáng màu vàng cam 595 nm có cường độ mạnh (hình 3.15) Intensity (a.u) Sm-Pico exc = 225 nm 595 2000 642 1000 560 711 500 600 700 800 (nm) Na[Sm(Pic)4] P europi picolinat 550 ÷ 750 nm Khi bị kích thích lượng tử ngoại 225 nm, phức chất phát xạ huỳnh quang với năm cực đại phát xạ hẹp sắc nét liên tiếp 579 nm, 591 nm, 618 nm, 656 nm 684 nm 3.16), cực đại phát xạ 656 nm có cường độ yếu, hai cực đại phát xạ 591 nm 684 nm có cường độ trung bình tương đương nhau, cực đại phát xạ 618 có cường độ mạnh Ứng với dải phát xạ xuất ánh sáng rực rỡ miền trông thấy: vùng lục (579 nm), vùng cam (591 nm; 618 nm) vùng đỏ (656 nm; 684 nm) Các dải phổ quy gán tương ứng cho chuyển dời F3 D0 F0 (579 nm), D0 F1 (591 nm), D0 F2 (618 nm), D0 (656 nm) D0 Eu 3+ F4 (684 nm) ion [32] 618 Eu-Pico exc = 225 nm 30000 684 Intensity (a.u) 20000 591 10000 579 656 500 600 700 800 nm) Na[Eu(Pic)4] Khác với ba phức chất trên, phức chất gadolini picolinat, xạ ánh sáng tím 406 nm, phức chất phát dải phát xạ nhất, hẹp, sắc nét có cường độ phát xạ mạnh (hình 3.17), phát xạ thuộc vùng tử ngoại 323 nm huỳnh quang chuyển đổi ngược phức chất gadolini picolinat Sự phát xạ phù hợp với chuyển mức lượng P7/ 3+ S7/ ion Gd [32] 323 6000000 Gd-Pico exc = 406 nm Intensity (a.u) 3000000 24000 32000 40000 (nm) Na[Gd(Pic)4] 3+ 3+ 3+ 3+ Như vậy, ion Nd , Sm , Eu Gd có khả phát huỳnh quang nhận lượng kích thích vùng bước sóng tương ứng 330 nm, 225 nm, 225 nm 406 nm để chuyển lên trạng thái kích thích, sau trình phục hồi xuống mức lượng thấp mang lại trình phát huỳnh quang Riêng phức chất gadolini picolinat xuất huỳnh quang chuyển đổi ngược kích thích 406 nm Các kết chứng tỏ trường phối tử picolinat ảnh hưởng cách có hiệu khả phát quang ion đất KẾT LUẬN Từ kết nhiên cứu, rút kết luận sau: Đã tổng hợp phức chất picolinat đất Na[Ln(Pic) 4] 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ (Ln : Nd , Sm , Eu , Gd , Pic: picolinat ) Đã nghiên cứu sản phẩm phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại Kết thu xác nhận tạo thành liên kết phối tử - ion đất qua nguyên tử oxi nhóm COO qua nguyên tử nitơ vòng thơm Đã nghiên cứu phức chất phương pháp phân tích nhiệt Kết cho thấy nước khơng có thành phần phức chất, phức chất bền nhiệt đưa sơ đồ phân huỷ nhiệt chúng Đã nghiên cứu phức chất phương pháp phổ khối lượng, kết cho thấy pha bốn phức chất xuất ion mảnh có m/z - 3+ 3+ 3+ ứng với khối lượng phân tử phức chất [Ln(Pic)4] (Ln : Nd , Sm , 3+ 3+ - Eu , Gd , Pic: picolinat ), ion phân tử [Ln(Pic)4] neodim picolinat, samari picolinat europi picolinat bền điều kiện ghi phổ Đặc điểm bật picolinat chúng có thành phần pha đơn giản, gồm - có mặt ion phân tử [Ln(Pic)4] Đã nghiên cứu phức chất phương pháp phổ huỳnh quang, kết cho thấy, phức chất nghiên cứu có khả phát huỳnh quang kích thích lượng phù hợp Trong phức chất nghiên cứu, khả phát quang phức chất neodim picolinat gadolini picolinat phức chất samari picolinat europi picolinat Phổ huỳnh quang phức chất neodim picolinat gadolini picolinat tương tự xuất dải phát xạ vùng ánh sáng tím ánh sáng tử ngoại tương ứng với phức chất Nd(III) Gd(III) Hai phức chất picoinat Sm(III) Eu(III) có khả phát quang mạnh rực rỡ Dưới kích thích 225nm, phức chất samari picolinat phát huỳnh quang mạnh vùng từ ánh sáng lục đến ánh sáng đỏ với dải phát xạ 560nm, 559nm, 642nm, 771nm Cũng kích thích 225nm, phức chất europi picolinat phát huỳnh quang mạnh rực rỡ với dải phát xạ hẹp sắc nét 579nm, 591nm, 618nm, 656nm 684nm vùng ánh sáng màu lục đến ánh sáng đỏ Khả phát quang phức chất tâm phát quang Ln 3+ nhận lượng từ nguồn kích thích thơng qua ảnh hưởng lớn trường phối tử TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt (2008), Hóa học vơ cơ, Quyển (Các ngun tố d f), NXB Giáo dục Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị Đà (1999), Ứng dụng số phương pháp phổ nghiên cứu cấu trúc phân tử, NXBGD, Hà Nội Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng (2003), Hóa học hữu cơ, Tập 2, NXB Giáo Dục, Hà Nội Lê Chí Kiên, Hóa học phức chất, NXB ĐHQGHN, Hà Nội, 2007 Nguyễn Thị Hiền Lan (2009), Tổng hợp cacboxylat số NTĐH có khả thăng hoa nghiên cứu tính chất, khả ứng dụng chúng, Luận án Tiến sĩ hóa học, Đại học Quốc Gia Hà Nội Hồng Nhâm (2001), Hóa học vơ tập 3, NXB Giáo Dục, Hà Nội Hồ Viết Quý ( 1999 ), Các phương pháp phân tích quang học hoá học, Đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Đình Triệu (2001), Các phương pháp phân tích vật lý hóa học, Tập tập 2, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Trọng Uyển (1979), Giáo trình chuyên đề nguyên tố đất hiếm, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 10 Nguyễn Thị Trúc Vân (2002), Tổng hợp nghiên cứu tính chất phức hỗn hợp isobutirat đất với O- Phenantrolin,luận văn thạc sĩ khoa học, khoa hóa học - ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội II Tiếng Anh 11 A Fernandes, J Jaud, J Dexpert-Ghys, C Brouca-Cabarrecq, (2003), ''Study of new lanthannide complexes of 2,6-pyridinedicarboxylate: synthesis, crystal structure of Ln(Hdipic)(dipic) with Ln = Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb, luminescence properties of Eu(Hdipic)(dipic)'', Polyhedron, Vol 20, pp 2385-2391 12 Cooper, James L (Longview, TX, US) (1987), Recovery of rhodium and cobalt low pressure oxo catalyst, U S Pat 390 473 13 3+ Cunjin Xu, (2006), ''Luminescent and thermal properties of Sm complex with salicylate and o-Phenantroline incorporated in Silica Matric", Journal of Rare Earths, Vol 24, pp 429-433 14 Guo-Jian Duan, Ying Yang, Tong-Huan Liu, Ya-Ping Gao, (2008) ''Synthesis, characterization of the luminescent lanthanide complexes with (Z)-4-(4- metoxyphenoxy)-4-oxobut-2-enoic acid'', Spectrochimica Acta Part A, Vol 69, pp 427-431 15 Grodzicki A., Lakomska I., Piszczek P., Szymanka I., Szlyk E (2005), ''Copper (I), silver (I) and gold (I) carboxylate complexes as precursors in chemical vapour deposition of thin metallic films'', Coordination Chemistry Review, Vol 249, pp 2232-2258 16 Kathyne Esperdy and Donald D Shillady (2001), ''Simulated Infrared spectra of Nd (III) and Gd (III) cholorides and cacboxylate complexes using effective core potentiates in GAMESS'', J Chem Inf comput Sci., Vol 41, pp 1547 - 1552 17 Kotova O V., Eliseeva S V., Lobodin V V., Lebedev A T., Kuzmina N P., (2008) ''Direct laser desorption/ionization mass spectrometry characterization of some aromantic lathanide carboxylates", Journal of Alloys and Compound, Vol 451, pp 410-413 18 Liming Zhang, Bin Li, Shumei Yue, Mingtao Li, et.al, (2008) "A terbiumm(III) complex with triphenylamine-functionalized ligand for organic electroluminescent device", Journal of Luminescence, Vol.128, pp 620-624 19 Na Zhao, Shu-Pinh Wang, Rui-Xia Ma, et al, (2008) "Synthesis, crystal structure and properties of two ternary rare earth complexes with armatic acid 1,10-phenanthroline'', Journal of Alloys and Compounds, Vol 463, pp 338-342 20 Paula C R Soares-Santos, Filipe A Almeida Paz, et al., (2006), ''Coordination mode of pyridine-carboxylic acid derivatives in samarium (III) complexes'', Polyhedron, Vol 25, pp 2471-2482 21 Paula C R Soares-Santos, Helena I S Nogueira, et al., (2006), ''Lanthanide complexes of 2-hydroxynicotinic acid: luminnescence properties and the crystal structures of synthesis, [Ln(HnicO)2( -HnicO)(H2O)] nH2O (Ln = Tb, Eu)'', Polyhedron, Vol 22, pp 35293539 22 Shaplygin I S., Komarov V P., Lazere V B (1995), “Thermogravimetric study of praseodymium, neodymium, samarium, gadolimium and holmium acetates, benzoates”, J Therm Anal, Vol.15, p 215-223 23 Sun Wujuan, Yang Xuwu, et al., (2006), ''Thermochemical Properties of the Complexes RE(HSal)3.2H2O (RE = La, Ce, Pr, Nd, Sm)'', Journal of Rare Earths, Vol 24, pp 423-428 24 Tadashi Arii, Akira Kishi, Makoto Ogawa and Yutaka Sawada (2001), “Thermal decomposition of Cerium (III) acetate hydrat by a threedimensional thermal alalysis”, Analytical Sciences, Vol 17, page 874-878 25 Tadashi Arii, Akira Kishi, Makoto Ogawa and Yutaka Sawada (2001), “Thermal decomposition of Cerium(III) acetate by a three-dimensional thermal analysis”, Analytical Sciences, Vol 18, pp.674-678 26 Tu A Zoan, Nataliya P Kuzmina, Svetlana N Frolovskaya, Anatoli N Rykov, Larissa I Martynenko, Yury M.Korenev (1995), “Synthesis, structure and properties of volatile lanthanide pivalates”, Journal and Alloys and Compounds, Vol 225, pp 396-399 27 Wilkinson S G., Gillard R D., McCleverty J A (1987), Comprehensive Coordination Chemistry, Vol 2, Pergamon Press, Oxford - New York Beijing - Frankfurt - Sydney - Tokyo- Toronto, pp 435-440 Số hóa Trung tâm Học liệu 48 56 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 28 Yasuchika Hasegawa, Yuji Wada, Shozo Yanagida (2004), “ Strategies for the design of luminesent lanthanide (III) complexes and their photonic applications” Journal of photochemistry and Photobiology, Vol.5,pp 183202 Số hóa Trung tâm Học liệu 48 57 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 29 Yuguang Lv, jingchang Zhang, Weiliang Cao, Joon Ching Juan, Fujun Zhang, Zheng Xu (2007), “ Synthesis and characteristics of a novel rare eare complex of Eu (TTA)2(N-HPA)Phen” Journal of photochemistry and Photobiology A: Chemistry,Vol 188, pp 155-160 30 Soo-Gyun Roh, Min-Kook Nah, Jae Buem Oh, et al., (2005), ''Synthesis, crystal structure and luminescence properties of a saturated dimeric Er(III)chelated complex based on benzoate and bipyridine ligands'', Polyhedron, Vol 24, pp 137-142 31 Yi-Bo Wang, Chang-Yan Sun, et al., (2005), ''Synthesis and characterization of new polynuclear lanthannide coordination polimers ' with 4,4 -oxybis(benzoic acid)'', Polyhedron, Vol 24, pp 823-830 32 Yasuchika Hasegawa, Yuji Wada, Shozo Yanagida, “ Strategies for the design of luminesent lanthanide (III) complexes and their photonic applications”, Journal of photochemistry and Photobiology, Vol.5, pp 183-202, (2004) Số hóa Trung tâm Học liệu 48 58 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM THỊ HỒNG VÂN TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT PICOLINAT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM Chuyên ngành: Hóa vơ Mã số: 60 44 01 13 LUẬN... nguyên tử oxi nhóm cacboxyl qua nguyên tử nitơ vòng thơm tạo nên phức chất vòng bền vững Tuy nhiên phức chất picolinat đất nghiên cứu Do tiến hành tổng hợp phức chất picolinat số nguyên tố đất. .. 26 3.3 Tổng hợp phức chất picolinat đất 26 3.4 Phân tích hàm lượng ion đất phức chất 27 3.5 Nghiên cứu phức chất phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 27 3.6 Nghiên cứu phức chất phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất picolinat của một số nguyên tố đất hiếm , Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất picolinat của một số nguyên tố đất hiếm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay