10 de thi HKI mon toan 4

19 22 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 22:39

đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4đề thi toán lớp 4 ĐỀ Bài 1:Em khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời 1/ Cho số 912 307 456 Giá trị chữ số số ? a 300 b 30 000 c 300 000 2/ Góc góc vng ? a góc nhọn b góc tù c góc bẹt 3/ Trong số có chữ số, có số mà chữ số giống ? a Có số b Có số c có 10 số 4/ Có 80 gạo Thêm 14 kg gạo tất ki-lơ-gam gạo? a 8014kg gạo b 80140kg gạo c 80014kg gạo 5/ 55 số trung bình cộng số ? a 51 ; 55 ; 57 b 45 ; 55 ; 65 c 40 ; 50 ; 60 Bài 2: Tính giá trị biểu thức 91 248 + 356 x 97 182 - 835 : =……………………………………………… =………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……… 18 792 : 58 + 66 254 x (15 435:245) x 25 ……=…………………………………………… =………………………………………………………………………………………………… ……………… Bài 3:Tìm Y : 90 x y = 675 270 y : 124 = 812 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …… y : 91 = 763 (dư 25) 35.320 : y = 65 (dư 90) ……………………………………………………………………………… Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm = giây ngày = Giờ kỉ = năm tuần= Giờ 2312 kg > Tấn 3.231 m > km Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 234m Tính diện tích mảnh vườn biết chiều dài chiều rộng m Giải …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 6: Một cửa hàng VPP vừa nhập 20 thùng SGK, thùng gồm 55quyển Và 15 thùng sách tham khảo, thùng 38 Hỏi cửa hàng vừa nhập sách tất ? Giải ĐỀ Phần I : Trắc nghiệm : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : Câu 1: Số Chín mươi hai nghìn tám trăm năm mươi bảy viết là: A 92758 B 92857 C 92587 D 92578 Câu : Trong số: 29 214 ; 35 305 ; 340 ; 60 958, số chia hết cho 2, là: A 29 214 B 35 305 C 340 D 60 958 Câu : Đúng ghi Đ ; sai ghi S vào ô trống : a/ 15 tạ = 15000kg b/ 5kg 5g = 005 g c / 15 phút = 315 phút d/ 1800 giây= 30 phút Câu : Mỗi viên gạch hình vng có cạnh 25 cm xếp cạnh Vậy chu vi hình chữ nhật ghép viên gạch là: A.100 cm B.300 cm C 200cm II Tự luận : Câu : Đặt tính tính : 145 211 + 31 054 264 251 - 102 329 152 x 109 14565 : 208 Câu : Tính giá trị biểu thức: a) 638 x 24 - 45 567 : b) ( 27 917 + 1183 x 173 ) : 158 = .= = .= = .= Câu : Hãy viết : A M B a Cạnh AD song song với cạnh : b Cạnh AB vng góc với cạnh : D N C Câu : Cả hai ngày, cửa hàng lương thực nhập tất tạ thóc Biết ngày thứ nhập ngày thứ hai tạ thóc Hỏi: a.Mỗi ngày cửa hàng nhập tạ thóc? b.Số gạo ngày thứ hai đóng vào bao, bao 50kg Tính số bao cửa hàng cần dùng ? Giải ĐỀ Câu 1: /( điểm) Viết vào chỗ trống: Viết số Đọc số ………………………………………………………… 355046753 ………………………………………………………… …………………… Mười lăm triệu, sáu trăm linh chín Câu (2điểm) Khoanh tròn vào kết đúng: a/ Chọn số để điền vào chỗ chấm số tự nhiên liên tiếp: 495789,…,495791 A 496790 B 495790 C 495792 D 495788 b) Số tám trăm năm mươi triệu hai trăm linh sáu nghìn ba trăm viết : A 850 200 630 B 850 206 030 C 850 206 300 c/ Số gồm: Năm triệu, bảy trăm nghìn, năm trăm hai chục bốn đơn vị viết là: A 57024 B 5700524 C 57524 D 575024 d/ Giá trị chữ số số sau 82 175 263 : A 5000 000 B 50 000 C 500 D 5000 Câu 3: (1điểm) Khoanh tròn vào kết đúng: a/ Số chia hết cho là: A 356 B 345 C 652 D 760 b/ Đổi: 630 dm = ………cm A 6300 B 63 000 C.630 000 c/ Số trung bình cộng số 170, 109, 123 là:: A 100 B 110 C 134 d/ Giá trị biểu thức : (225 x + 1000 : 8) x 10 là: A = 10250 B = 1000 C = 1250 Câu 4: (1điểm) Khoanh tròn vào kết đúng: a/ 500m2 + 300m2 = … dm2 A 000dm2 B 38 000dm2 C 8dm2 b/Trong hình tứ giác ABCD cặp đoạn thẳng song song là: A AD BC A B AB DC C AD DC D AB BC D 140 D =10000 D 80 000dm2 B D a) b) C Câu 5: (1điểm) Tính giá trị biểu thức: ( 165 x m) : n ; với m = ; n= 10 480 : 12 + 255 x …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 6: (1 điểm) Đặt tính tính : a/ 678 490 + 53 247 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… c/ 1567 x 45 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… b/ 586 283 – 94 675 ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… d/ 6840 : 15 ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Câu 7: (2 điểm): Một bao gạo cân nặng 60kg, bao ngô cân nặng 70kg Một xe ô tô chở 40 bao gạo 30 bao ngơ Hỏi xe tơ chở tất kí-lơ-gam gạo ngơ ? Bài Giải …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Câu 8: (1 điểm): Hai ruộng thu hoạch tất 4500 kg thóc Biết ruộng thứ thu hoạch ruộng thứ hai 500 kg thóc Hỏi ruộng thu hoạch ki lơ gam thóc? Bài giải: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ĐỀ I-Phần trắc nghiệm : Khoanh vào chữ trước ý nhất: Câu Chữ số số 213.645.798 thuộc hàng nào? Lớp nào? A Hàng chục nghìn, lớp nghìn B Hàng trăm nghìn, lớp nghìn C Hàng trăm lớp nghìn D Hàng trăm nghìn lớp triệu Câu Số lớn số : 834.757, 843.575, 834.752, 843.525 số: A 834.757 B 843.525 C 843.575 D 834.752 Câu Phát biểu sau góc : A Góc tù lần góc vng B Gọc bẹt lần góc nhọn C Góc tù bé góc vng D Góc vng bé góc tù Câu Đúng điền Đ, sai điền S A 23 kg = 023 kg B 10 kỉ 10 năm >1001 năm C 10 dm2 cm2
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 de thi HKI mon toan 4, 10 de thi HKI mon toan 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay