Tuan 21 ngheviet tri dung song toan

8 10 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 21:53

Chính tả Kiểm tra cũ Viết vào bảng con: Xén KêuKhản tóc ran đặc Chính tả Trí dũng song toàn Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy việc quân đội ba triều đại Nam Hán, Tống Nguyên thảm bại sông Bạch Đằng để đối lại, vua Minh giận quá, sai người ám hại ông Thi hài Giang Văn Minh đưa nước Vua Lê Thần Tơng đến tận linh cữu ơng, khóc : - Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng anh hùng thiên cổ Điếu văn vua Lê có câu: “Ai sống, sống ơng, thật đáng sống Ai chết, chết ông, chết sống.” Chính tả Trí dũng song tồn - Đọc thầm tả, ghi từ dễ mắc lỗi taû Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy việc quân đội ba triều đại Nam Hán, Tống Nguyên thảm bại sông Bạch Đằng để đối lại, vua Minh giận quá, sai người ám hại ông Thi hài Giang Văn Minh đưa nước Vua Lê Thần Tơng đến tận linh cữu ơng, khóc : - Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng anh hùng thiên cổ Điếu văn vua Lê có câu: “Ai sống, sống ơng, thật đáng sống Ai chết, chết ông, chết sống.” - Viết từ khó : Linh cữu Thiên cổ - Kiểm tra lỗi: Nghe-Viết : Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy việc quân đội ba triều đại Nam Hán, Tống Nguyên thảm bại sông Bạch Đằng để đối lại, vua Minh giận quá, sai người ám hại ông Thi hài Giang Văn Minh đưa nước Vua Lê Thần Tông đến tận linh cữu ơng, khóc : - Sứ thần khơng làm nhục mệnh vua, xứng đáng anh hùng thiên cổ Điếu văn vua Lê có câu: “Ai sống, sống ông, thật đáng sống Ai chết, chết ơng, chết sống.” - Luyện tập: 2) Tìm viết từ: a) Chứa tiếng bắt đầu r, d gi, có nghĩa sau: - Giữ lại để dùng sau - Biết rõ, thành thạo Dành dụm rành Để dành Rành rẽ - Đồ đựng đan tre nứa, đáy phẳng, thành cao Cái giành b) Chứa tiếng có hỏi ngã, có nghĩa sau: Dũng cảm - Dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm Vỏ - Lớp mỏng bọc bên ngồi cây, - Đồng nghĩa với giữ gìn Bảo vệ Chúc em chăm ngoan, học giỏi ... tra cũ Viết vào bảng con: Xén KêuKhản tóc ran đặc Chính tả Trí dũng song tồn Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy việc quân đội ba tri u đại Nam Hán, Tống Nguyên thảm bại sông Bạch Đằng để đối lại, vua... Ai chết, chết ơng, chết sống.” Chính tả Trí dũng song tồn - Đọc thầm tả, ghi từ dễ mắc lỗi tả Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy việc quân đội ba tri u đại Nam Hán, Tống Nguyên thảm bại sông Bạch... : Linh cữu Thiên cổ - Kiểm tra lỗi: Nghe-Viết : Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy việc quân đội ba tri u đại Nam Hán, Tống Nguyên thảm bại sông Bạch Đằng để đối lại, vua Minh giận quá, sai người
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 21 ngheviet tri dung song toan, Tuan 21 ngheviet tri dung song toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay