Khảo sát sự ổn định chủng e coli và bacillus cereus trên nền mẫu và điều kiện bảo quản khác nhau

49 15 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 21:23

B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O IH CM TP H CHÍ MINH BÁO CÁO KHĨA LU N T T NGHI P Tên đ tài: Kh o sát s n đ nh ch ng E.coli Bacillus cereus n n m u u ki n b o qu n khác KHOA CÔNG NGH SINH H C CHUYÊN NGHÀNH: VI SINH ậ SINH H C PHÂN T GVHD: Th.S Nguy n V n Hòa Th.S Tr n Th Ánh Nguy t SVTH: Nguy n Kim Hồng MSSV: 1053012253 Khóa: 2010 ậ 2014 Tp H Chí Minh, tháng 05 n m 2014 Kh o sát s n đ nh c a E.coli Bacillus cereus n n m u u ki n b o qu n khác L IC M N u tiên em xin g i l i c m n chân thành đ n th y Nguy n V n Hòa, th y Nguy n V n Minh, cô D ng Nh t Linh, cô Ph m Vân An, ThS Tr n Th Ánh Nguy t, ThS V Di u Thu, ThS Chu Nguyên Thanh CN Nguy n Th Ng c Thùy t n tình h ng d n, giúp đ em su t th i gian th c t p khóa lu n t t nghi p Em xin c m n Ban giám đ c Trung tâm k thu t tiêu chu n đo l ng ch t l ng - QUATEST nhân viên Phòng Vi sinh - GMO t o u ki n t t nh t, truy n đ t ki n th c khoa h c kinh nghi m qúy báu cho em đ em có th t tin cho công vi c t ng lai Cu i cùng, em xin c m n Ban giám hi u Tr ng i h c M Thành ph H Chí Minh, th y cô Khoa Công Ngh Sinh H c gia đình b n sinh viên l p Cơng Ngh Sinh H c khóa 010 h t lòng quan tâm h tr , t n tâm d y d đ ng viên em đ em hồn thành t t khóa lu n t t nghi p Thành ph H Chí Minh, tháng 05 n m 2014 Sinh viên Nguy n Kim Hoàng Kh o sát s n đ nh c a E.coli Bacillus cereus n n m u u ki n b o qu n khác M CL C TV N M c tiêu PH N 1: T NG QUAN 1.1 T ng quan v Trung tâm k thu t tiêu chu n đo l ng ch t l ng - QUATEST 1.1.1 Gi i thi u chung v Trung tâm 1.1.2 Phòng vi sinh & GMO 11 1.2 ic ng v Bacillus cereus Escherichia coli 11 1.2.1 ic ng v Bacillus cereus 11 1.2.2 ic ng v Escherichia coli 16 PH N 2: V T LI U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 21 2.1 Th i gian vƠ đ a m th c hi n 21 2.2 V t li u 21 2.2.1 Thi t b d ng c 21 2.2.2 Hóa ch t vƠ môi tr ng 21 2.2.3 V t li u thí nghi m 21 2.3 Ph ng pháp th c hi n 22 PH N 3: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 35 3.1 K t qu ki m tra đ nhi m khu n c a m u 35 3.2 K t qu t ng sinh ch ng vi sinh v t 35 3.3 Kh o sát s n đ nh c a Bacillus cereus n n m u g o 36 3.4 Kh o sát s n đ nh c a Escherichia coli n n m u rau s y 40 PH N 4: K T LU N VÀ NGH 43 4.1 K t lu n 43 4.2 ngh 43 TÀI LI U THAM KH O 44 PH L C 46 Kh o sát s n đ nh c a E.coli Bacillus cereus n n m u u ki n b o qu n khác DANH SÁCH CÁC CH VI T T T 1) AOAC: Association of Official Analytical Chemists 2) B.cereus: Bacillus cereus 3) DSM: Difco Sporulation Medium 4) E.coli: Escherichia coli 5) EMB: Eosin Methylene Blue Lactose 6) GMO: Genetically Modified Organism 7) IEC: The International Electrotechnical Commission 8) ISO : International organization for standardization 9) LT: Heat Labile 10) MYP: Mannitol-egg-yolk-polymyxin 11) PCA: Plate count agar 12) ST: Heat Stable 13) TBSD: T bƠo sinh d 14) TBX: Tryptone-bile-glucuronic medium 15) TCVN: Tiêu chu n Vi t Nam 16) TSB : Trypticase (tryptic) soy broth 17) VSV: Vi sinh v t ng Kh o sát s n đ nh c a E.coli Bacillus cereus n n m u u ki n b o qu n khác DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BI U Hình 1: Vi khu n Bacillus cereus Hình 2: Bào t Bacillus cereus ch p d i kính hi n vi n t Hình 3: C u trúc bào t ch ng B cereus S69 không ho t đ ng quan sát d i kính hi n vi n t Hình :Bào t Bacillus cereus ch p d i kính hi n vi 100X Hình 5: Vi khu n Escherichia coli Hình 6: K t qu th nghi m IMViC c a Escherichia coli Hình 7: M u g o sau s y khơ Hình 8: Khu n l c Escherichia coli mô tr ng TBX Hình 9: Khu n l c c a Bacillus cereus MYP Hình 10: Khu n l c Bacillus cereus có vòng phân gi i h ng c u th ch máu Bi u đ 3.1: K t qu m t đ bào t Bacillus cereus môi tr ng TSB nhi t đ 20oC, 30oC, 41,5oC t i th i m khác Bi u đ 3.2: K t qu m t đ bào t Bacillus cereus môi tr ng DSM nhi t đ 20oC, 30oC, 41,5oC t i th i m khác DANH SÁCH CÁC B NG B ng 3.3.1: M t đ ch ng Bacillus cereus sau b o qu n (CFU/g) B ng 3.3.2: M t đ bƠo t Bacillus cereus sau b o qu n (CFU/g) B ng 3.4: M t đ ch ng Escherichia Coli sau b o qu n (CFU/g) Kh o sát s n đ nh c a E.coli Bacillus cereus n n m u u ki n b o qu n khác TV N Vi sinh v t lƠ c th s ng vơ nh bé có đ c tính sinh lí, sinh hóa khó n đ nh qua th i gian dài Các vi sinh v t có th phát tri n m nh h n ho c b ch t tác đ ng c a u ki n b o qu n, v n chuy n, y u t ngo i c nh khác Vì v y, vi c t o m t m u chu n (reference material) có ch a m t đ vi sinh v t n đ nh th i gian dài r t khó kh n xác c a k t qu phân tích thao tác c a k thu t viên h t s c quan tr ng nghiên c u khoa h c công ngh c ng nh ki m tra, đánh giá ch t l ng s n ph m Trên th c t , có r t nhi u phòng thí nghi m vi sinh r t c n m u chu n có ch a vi sinh v t m c tiêu có m t đ n đ nh Các m u chu n s giúp phòng thí nghi m có th t ki m tra tay ngh c a nhân viên, nâng cao hi u qu ki m sốt ch t l ki m sốt quy trình thí nghi m, ki m tra giá tr s d ng c a ph ng, ng pháp th nghi m ch ng minh n ng l c k thu t c a phòng thí nghi m đ i v i bên quan tâm Hi n nay, th tr ng, r t nhi u nhà cung c p m u chu n vi sinh (APLAC, CMS, LGC,ầ) nh ng v i giá c cao (kho ng 6,5 tri u/m u) V n đ nƠy gơy khó kh n cho phòng thí nghi m đ th c hi n công tác đ m b o ch t l ng VƠ đơy c ng lƠ đòi h i c a c quan qu n lỦ nhƠ n c vi c cơng nh n phòng th nghi m, phòng xét nghi m phòng thí nghi m theo ISO/IEC 17025 T nhu c u trên, xin ti n hƠnh đ tƠi “Kh o sát s n đ nh c a c a E.coli Bacillus cereus n n m u u ki n b o qu n khác nhau.” xây d ng m u th ch a vi sinh v t m c tiêu cho ch tài nh m ng trình ki m tra đánh giá tay ngh c a ki m nghi m viên ho c s d ng làm m u ki m soát ch t l v trình ki m sốt quy trình phân tích t i phòng thí nghi m ng ph c tài th c hi n E.coli Bacillus cereus  M c tiêu Kh o sát s n đ nh c a c a E.coli Bacillus cereus n n m u vƠ u ki n b o qu n khác Kh o sát s n đ nh c a E.coli Bacillus cereus n n m u u ki n b o qu n khác PH N 1: T NG QUAN 1.1 T ng quan v Trung tâm k thu t tiêu chu n đo l ng ch t l ng - QUATEST [17]: 1.1.1 Gi i thi u chung v Trung tâm QUATEST t ch c khoa h c công ngh thu c T ng c c Tiêu chu n l ng Ch t l ng ậ B Khoa h c Công ngh , đ 1976 c s Vi n nh chu n Qu c gia tr t v n, đƠo t o đ ng theo tiêu chu n ISO 9001; c công nh n phù h p v i tiêu chu n ISO/IEC 17025, l nh v c giám đ nh hàng hóa đ ch ng nh n s n ph m đ c thành l p t tháng n m c đơy QUATEST áp d ng h th ng qu n lý ch t l l nh v c thí nghi m đ c công nh n phù h p v i ISO/IEC 17020, l nh v c c công nh n phù h p v i ISO/IEC Guide 65 l nh v c c ch ng nh n phù h p v i ISO 9001 Qua 30 n m ho t đ ng, QUATEST đư đ c bi t đ n nh m t đ n v hƠng đ u t i Vi t Nam l nh v c cung c p d ch v k thu t v tiêu chu n, đo l ch t l o ng QUATEST có đ i ng chuyên viên, k thu t viên đ ng c đƠo t o chuyên sâu có nhi u kinh nghi m, h th ng phòng thí nghi m v i trang thi t b hi n đ i theo chu n m c qu c t V i n l c nơng cao n ng l c k thu t c a phòng th nghi m đ đ c th a nh n qu c t khu v c, Phòng Th nghi m Vi sinh - GMO c a QUATEST đ n c ASEAN ch n phòng th Laboratory ậ ARL) theo ch đ c n c nghi m đ i ch ng (ASEAN Reference ng trình EC - ASEAN Phòng Th nghi m i n c ASEAN th a nh n k t qu th nghi m đ i v i s n ph m n gia d ng theo th a thu n th a nh n l n l nh v c th nghi m n vƠ n t ( ASEAN EE MRA) Ngoài ra, QUATEST tri n khai ch ng trình m r ng s th a nh n c a khu v c qu c t cho l nh v c th nghi m khác Các l nh v c ho t đ ng c a trung tâm:  D ch v th nghi m Các phòng th nghi m c a QUATEST đ u đ c công nh n phù h p v i tiêu chu n ISO/IEC 17025, phòng th nghi m th c ph m phòng th nghi m vi sinh- n đ nh c a E.coli Bacillus cereus n n m u u ki n b o qu n khác Kh o sát s GMO c ng đ c công nh n b i t ch c công nh n c a Na Uy (Norway Accreditation Body) Các l nh v c th nghi m bao g m: - C khí khơng phá h y - Hàng tiêu dùng - g gia d ng - V t li u xây d ng i n & n t - T ng thích n t - Hóa ch t - Mơi tr - D u khí - Th c ph m - Vi sinh - sinh v t bi n đ i gen ng  D ch v đo l ng QUATEST cung c p d ch v đo l - dài - Kh i l - C - Dung tích-L u l - i n - Nhi t - Hoá lý ng l nh v c: ng ng  D ch v giám đ nh it ng giám đ nh s phù h p bao g m: - Hàng hóa - Cơng ngh - Mơi tr - Cơng trình - An tồn cơng nghi p ng n đ nh c a E.coli Bacillus cereus n n m u u ki n b o qu n khác Kh o sát s  Ki m tra: - Thép tròn cán nóng thép d - M b o hi m cho ng - X ng, d u diesel i xe máy ch i tr em - ng l c, Th c ph m, ph gia, nguyên li u, ch t h tr ch bi n th c ph m bao bì th c ph m - Th y s n, s n ph m th y s n - Th c n gia súc, nguyên li u th c n gia súc, phơn bón, thu c b o v th c v t - Dơy n b c nh a PVC, s n ph m n gia d ng - Xim ng Pooc l ng lo i, t m l p fibro-xim ng, d m bêtông c t thép ng l c tr - c PPB S n ph m b o h lao đ ng  Ch ng nh n Ho t đ ng ch ng nh n s n ph m c a QUATEST đ c công nh n phù h p v i chu n m c qu c t ISO/IEC Guide 65 QUATEST t ch c ch ng nh n (bên th ba) th c hi n vi c ch ng nh n s phù h p c a s n ph m v i tiêu chu n qu c gia, tiêu chu n qu c t ho c quy chu n k thu t nhi u l nh v c: n - n t , c khí, hóa ch t, xây d ng, hàng tiêu dùng, d u, khí, th c ph m, rau an tồn s n xu t theo quy trình VietGAP D u ch ng nh n c a QUATEST xác nh n s n ph m đáp ng yêu c u v ch t l ng an toàn, t o thu n l i cho doanh nghi p nơng cao uy tín th gia đ u th u, đ a s n ph m th tr ng hi u, tham ng đ ng th i d u hi u giúp ng i tiêu dùng l a ch n mua s n ph m  D ch v t v n V i đ i ng h n 40 chuyên gia t v n có nhi u n m kinh nghi m đ chuyên sâu n c vƠ n c ngoƠi l nh v c qu n lý ch t l c đƠo t o ng, môi tr ng vƠ an toƠn, QUATEST đư cung c p d ch v t v n h th ng qu n lý cho g n 1000 t ch c, doanh nghi p tr thành m t nh ng đ n v hƠng đ u n cv Kh o sát s n đ nh c a E.coli Bacillus cereus n n m u u ki n b o qu n khác cung c p d ch v t v n h th ng quán lý H u h t chuyên gia t v n c a QUATEST đ u có ch ng ch chuyên gia đánh giá bên ngoƠi c a IATCA (Hi p h i công nh n vƠ đƠo t o đánh giá viên qu c t ) ho c IRCA (t ch c ch ng nh n chuyên gia đánh giá viên qu c t ) H th ng qu n lý ch t l cho ho t đ ng t v n đ ng c a QUATEST c ch ng nh n phù h p v i tiêu chu n ISO 9001 QUATEST cung c p d ch v t v n cho t ch c, doanh nghi p mu n xây d ng áp d ng h th ng qu n lý: Ch t l ng - ISO 9001, Môi tr ng - ISO 14001, An toàn th c ph m - ISO 22000, An toàn thơng tin - ISO/IEC 27001, Qu n lý phòng thí nghi m - ISO/IEC 17025, An toàn s c kh e ngh nghi p - OHSAS 18001, Trách nhi m xã h i - SA 8000 m t s h th ng qu n lý chuyên ngành khác nh : HACCP, GMP, GLP ho c áp d ng công c c i ti n n ng su t - ch t l ng nh : 5S, SPC, COQ, Kaizen, TQM, TPM, QCC, QFD, Benchmarking  D ch v đƠo t o bao g m: - Ơo t o v h th ng qu n lý - Ơo t o công c c i ti n n ng su t - ch t l - Ơo t o nghi p v tiêu chu n đo l - Ơo t o k thu t thí nghi m - Ơo t o chuyên gia t v n ng ng ch t l ng  Thông tin vƠ tiêu chu n QUATEST cung c p thông tin tài li u liên quan đ n tiêu chu n, đo l ng, ch t l ng theo yêu c u cu t ch c, doanh nghi p cá nhân: - Các tiêu chu n Vi t Nam (TCVN) - Các quy chu n k thu t n - Các tiêu chu n n - Các tiêu chu n qu c t : ISO, IEC, CODEX, OIMLầ - Các tiêu chu n c a hi p h i chuyên ngành: ASTM, AOAC, AOCS, c (QCVN) c ngoƠi: JIS, GOST, BS, IS, AS, DIN, NF, ANSI, KSầ APHA, ASME, API, AWS,ầ - Các t p chí ho c tài li u chuyên ngành khác  Mư s - mư v ch 10 ... hi n E.coli Bacillus cereus  M c tiêu Kh o sát s n đ nh c a c a E.coli Bacillus cereus n n m u vƠ u ki n b o qu n khác Kh o sát s n đ nh c a E.coli Bacillus cereus n n m u u ki n b o qu n khác. .. Vi sinh v t ng Kh o sát s n đ nh c a E.coli Bacillus cereus n n m u u ki n b o qu n khác DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BI U Hình 1: Vi khu n Bacillus cereus Hình 2: Bào t Bacillus cereus ch p d i kính... (Enteropathogenic E.coli) : E.coli gây b nh đ - ETEC (Enterotoxigenic E.coli) E.coli sinh đ c t ru t ru t ng ru t 19 Kh o sát s n đ nh c a E.coli Bacillus cereus n n m u u ki n b o qu n khác - EIEC
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát sự ổn định chủng e coli và bacillus cereus trên nền mẫu và điều kiện bảo quản khác nhau , Khảo sát sự ổn định chủng e coli và bacillus cereus trên nền mẫu và điều kiện bảo quản khác nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay