BNT Luận văn thạc sỹ cao học. Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thăng Long

109 10 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 21:06

i LỜI CAM ĐOAN Cao học viên xin cam đoan luận văn “Huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Thăng Long” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập cá nhân cao học viên hướng dẫn TS Nguyễn Thanh Huyền Các số liệu kết luận văn hồn tồn trung thực nguồn gốc rõ ràng Cao học viên xin chịu trách nhiệm hồn tồn tính trung thực luận văn Hà nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017 NGƯỜI CAM ĐOAN Hoàng Thị Hoa ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu đề tài "Hoạt động huy động vốn ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long", cao học viên ln nhận giúp đỡ động viên kịp thời thầy giáo, đồng nghiệp, gia đình bạn bè Trước tiên, cao học viên xin chân thành cảm ơn người hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thanh Huyền, ln tận tình dẫn cho cao học viên suốt trình tìm hiểu, xây dựng đề cương hoàn thiện luận văn Cao học viên xin chân thành cảm ơn tới thầy giáo Khoa Sau đại học - trường Đại học Thương Mại hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi trình thực bảo vệ luận văn Cao học viên xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long đồng nghiệp chi nhánh tạo điều kiện thuận lợi việc cung cấp số liệu thơng tin, giúp cao học viên hồn thành đề tài nghiên cứu Cuối cùng, cao học viên xin cảm ơn gia đình, bạn bè ln động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn Mặc dù thân cố gắng thời gian nghiên cứu trình độ hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, cao học viên mong nhận góp ý chân thành q thầy, giáo, đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Hà Nội, Ngày 20 tháng 12 năm 2017 Cao học viên thực Hoàng Thị Hoa iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ i PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NHTM nguồn vốn NHTM 1.1.1 Khái niệm hoạt động NHTM 1.1.2 Vốn NHTM 11 1.2 Hoạt động huy động vốn NHTM 13 1.2.1 Khái niệm hoạt động huy động vốn NHTM 13 1.2.2 Vai trò hoạt động huy động vốn NHTM .13 1.2.3 Các hình thức huy động vốn NHTM .14 1.2.4 Phân loại vốn huy động NHTM 16 1.2.5 Các tiêu đánh giá kết huy động vốn NHTM 19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn NHTM 25 1.3.1 Các nhân tố khách quan 25 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 28 1.4 Kinh nghiệm hoạt động huy động vốn số NHTM học NHTM CP Sài Gòn Thương Tín CN Thăng Long 31 1.4.1 Kinh nghiệm hoạt động huy động vốn số NHTM 31 1.4.2 Bài học kinh nghiệm NHTM CP Sài Gòn Thương Tín - CN Thăng Long 33 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN – CN THĂNG LONG 35 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long .35 iv 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển chi nhánh 35 2.1.2 Mơ hình tổ chức chi nhánh 36 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban chi nhánh .36 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn năm 2012-2016 38 2.2 Thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long 43 2.2.1 Các sản phẩm huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long 43 2.2.2 Kết huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long 49 2.3 Đánh giá hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long 70 2.3.1 Kết đạt nguyên nhân 70 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 73 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH THĂNG LONG 79 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long đến năm 2020 79 3.1.1 Định hướng phát triển chung chi nhánh đến năm 2020 79 3.1.2 Định hướng hoạt động huy động vốn chi nhánh đến năm 2020 80 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động huy động vốn NH TMCP SGTT – CN Thăng Long .82 3.2.1 Xây dựng sách khách hàng phù hợp .82 3.2.2 Xây dựng chiến lược huy động vốn toàn diện 84 3.2.3 Xây dựng lộ trình thay đổi cấu vốn huy động ổn định hiệu .87 3.2.4 Thực công tác tự đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cán nhân viên .89 3.3 Một số kiến nghị 89 3.3.1 Kiến nghị với Sacombank 89 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 93 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ .95 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ ATM Máy giao dịch Ngân hàng tự động CN Chi nhánh ĐHKTQD Đại học kinh tế quốc dân FTP Giá mua bán vốn nội KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KQKD Kết kinh doanh NH Ngân hàng 10 NHNN Ngân hàng Nhà nước 11 NHTM Ngân hàng Thương mại 12 NHTW Ngân hàng Trung ương 13 No&PTNT Nông nghiệp phát triển nơng thơn 14 PGD Phòng giao dịch 15 SACOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 16 TCKT Tổ chức kinh tế 17 TCTD Tổ chức tín dụng 18 TGCKH Tiền gửi kỳ hạn 19 TGKKH Tiền gửi không kỳ hạn 20 TKTT Tài khoản toán 21 TMCP Thương mại cổ phần 22 VHĐ Vốn huy động DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Kết huy động vốn Sacombank – CN Thăng Long giai đoạn 20122016 40 Bảng 2.2: Kết hoạt động cho vay Sacombank – CN Thăng Long giai đoạn 2012-2016 41 Bảng 2.3: Kết kinh doanh Sacombank – CN Thăng Long giai đoạn 20122016 43 Bảng 2.4: Bảng lãi suất tiết kiệm trả lãi cuối kỳ số ngân hàng địa bàn TP Hà Nội – Cập nhật ngày 18/11/2016 49 Bảng 2.5: cấu huy động vốn theo kỳ hạn Sacombank – CN Thăng Long giai đoạn 2012 - 2016 51 Bảng 2.6: Số liệu huy động vốn theo loại tiền Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012 – 2016 55 Bảng 2.7: Số liệu huy động theo đối tượng huy động Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012 - 2016 58 Bảng 2.8 Số liệu huy động theo dòng sản phẩm Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012 - 2016 61 Bảng 2.9 : Chi phí huy động vốn Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012 -2016 65 Bảng 2.10: Số dư huy động vốn cho vay vốn Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012 – 2016 70 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: cấu vốn huy động theo kỳ hạn Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012 - 2016 52 Biểu đồ: 2.2: cấu vốn kỳ hạn Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012 - 2016 53 Biểu đồ 2.3: Số liệu huy động vốn theo loại tiền Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012 – 2016 56 Biểu đồ: 2.4: Số liệu huy động theo đối tượng huy động Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012 - 2016 59 Biểu đồ 2.5 : Chi phí trả lãi cho KH Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012 - 2016 66 Biểu đồ 2.6: Chi phí phi lãi Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012 -2016 67 Biểu đồ 2.7: Margin huy động vốn CN Thăng Long Khu vực Hà Nội năm 2012 – 2016 .68 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ máy tổ chức chi nhánh Thăng Long 37 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn phức tạp tiếp tục chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng tài tồn cầu khủng hoảng nợ cơng kéo dài khu vực Châu Âu Nền kinh tế Việt Nam biến động sâu sắc, tăng trưởng kinh tế đạt mức thấp, cạnh tranh tổ chức kinh tế diễn vô khốc liệt nhằm giành giật thị phần Trong bối cảnh doanh nghiệp muôn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải nguồn vốn ổn định để tồn phát triển Đặc biệt ngành ngân hàng xem huyết mạch kinh tế vốn vai trò vơ quan trọng Vốn giúp ngân hàng tạo lực, định quy mô, tầm cỡ khẳng định vị trí thị trường ngồi nước Hiện nay, thực tế cho thấy hệ thống NHTM chưa đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế, nhiều NHTM tình trạng thiếu vốn trung, dài hạn tìm kiếm nguồn vốn ổn định với chi phí hợp lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn Việc NHNN liên tục thay đổi lãi suất đưa biện pháp chế tài NHTM việc huy động vốn cho thấy việc cạnh tranh vốn căng thẳng, số ngân hàng CP tự ý nâng lãi suất huy động theo nhiều cách khác Nên để tạo sân chơi bình đẳng việc huy động vốn, NHNN buộc phải đưa mức lãi suất trần biện pháp cứng rắn việc phạt NH vi phạm huy động vốn Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt vậy, đòi hỏi NH phải biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huy động vốn để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nay, đặc biệt huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư tổ chức kinh tế xã hội Trong bối cảnh khó khăn chung hệ thống NHTM kinh tế ngồi nước, NH TMCP Sài Gòn Thương Tín nói chung NH TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long nói riêng đứng trước bước chuyển để tiếp tục khẳng định vị trí NHTM cổ phần quốc doanh lớn Việt Nam Sacombank hướng tới mơ hình hoạt động đại, hiệu an toàn Cũng NHTM cổ phần khác, hiệu huy động vốn Sacombank thấp so với u cầu Vì thế, vấn đề hoàn thiện nâng cao hiệu huy động vốn mối quan tâm hàng đầu Sacombank Xuất phát từ thực tiễn với sở lý luận học trường kinh nghiệm thân q trình cơng tác Sacombank CN Thăng Long, định lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Thăng Long” làm đề tài luận văn Thạc sĩ Tổng quan cơng trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Trong trình nghiên cứu tài liệu phục vụ viết luận văn mình, tơi nhận thấy hoạt động huy động vốn NHTM vấn đề nhận nhiều quan tâm nghiên cứu Điển hình cơng trình sau: Đề tài: “Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam” (2010) thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Phương (Trường ĐHKTQD) làm sáng tỏ sở hệ thống lý luận hoạt động huy động vốn đánh giá hoạt động huy động vốn ngân hàng để đưa giải pháp nhằm nâng cao khả huy động vốn Nhưng nghiên cứu phầnluận chung hoạt động huy động vốn NHTM tác giả lại chưa tập trung vào phần nguồn vốn NHTM từ đâu? Do đó, luận văn tác giả chung chung, chưa sâu phân tích vấn đề Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu tăng trưởng nguồn vốn từ dân cư tổ chức kinh tế chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Láng Hạ” (2013) Thạc sỹ Dương Anh Tiến (Trường đại học thương mại) Tác giả sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn từ dân cư tổ chức kinh tế Ngân hàng No&PTNT Láng Hạ thời gian từ năm 2009 đến năm 2012 Đồng thời tiến hành so sánh hiệu huy động vốn từ dân cư tổ chức kinh tế Ngân hàng No&PTNT Láng Hạ với Ngân hàng No&PTNT Bắc Hà Nội No&PTNT Mỹ Đình, để từ làm bật lên thành tựu hạn chế cần khắc phục Ngân hàng No&PTNT Láng Hạ cơng tác Từ tác giả tìm ngun nhân đưa giải pháp đắn, góp phần tăng cường hiệu hoạt động chi nhánh Đề tài: “ Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Hà Nội” (2015) Thạc sỹ Nguyễn Thị Thư (Trường đại học thương mại) Tác giả phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Bắc Á CN Hà Nội giai đoạn từ năm 2012 đến tháng năm 2015 Tác giả sâu vào phân tích quy mơ, cấu nguồn vốn huy động, qua thấy thực trạng huy động vốn ngân hàng Tuy nhiên, tác giả lại chưa đề cập đến tiêu chí chi phí huy động hợp lý hay khơng, tiêu liên quan tốc độ tăng trưởng, chi phí trả lãi chi phí khác chưa nói rõ dẫn đến việc đánh giá hiệu công tác huy động vốn chưa thực sát Ngồi ra, thời gian nghiên cứu lâu, đối tượng nghiên cứu lại điểm khác biệt, vậy, học viên dựa sở yếu tố có, tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu cụ thể hoạt động huy động vốn giai đoạn năm gần ngân hàng TMCP Bắc Á CN Hà Nội Đề tài: “Huy động vốn tiền gửi tiết kiệm NHTM Cổ phần Đầu Tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thăng Long” (2016) Thạc sỹ Bùi Thị Mận (Trường đại học thương mại) Với luận văn này, tác giả sử dụng đa dạng phương pháp nghiên cứu phương pháp vật biện chứng, thống kê phân tích, so sánh, tham vấn chuyên gia,…giúp luận văn bao quát mặt lý luận thực tiễn hoạt động huy động vốn ngân hàng Tác giả đưa quan điểm hiệu huy động vốn tiêu chí để đánh giá hiệu huy động vốn, từ phân tích số liệu thực tế để thấy rõ kết đạt cơng tác huy động vốn mặt tồn cần xử lý NHTM Cổ phần Đầu Tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thăng Long chi nhánh Tuy nhiên, mặt hạn chế luận văn thời gian lấy số liệu ngân hàng vòng năm, vậy, số liệu chưa đủ độ tin cậy để phản ánh cách chân thực tình hình thực tế ngân hàng Nhìn chung, luận văn chung nội dung hoạt động huy động vốn số ngân hàng Tuy nhiên, chưa cơng trình nghiên cứu hoạt động huy động vốn Sacombank chi nhánh Thăng Long Vì vậy, tác giả lựa chọn khoảng trống nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục tiêu Khảo sát thực trạng huy động vốn Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012 – 2016, từ tìm giải pháp nhằm phát triển hoạt động huy động vốn Sacombank CN Thăng Long 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Luận văn sâu nghiên cứu nhằm làm rõ nhiệm vụ sau: + Hệ thống hóa vấn đề lý luận hoạt động huy động vốn NHTM + Phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn Sacombank CN Thăng Long giai đoạn 2012 – 2016 Trong tập trung giải vấn đề quy mơ, cấu, 90 lãi suất thấp Sau cùng, chi nhánh cân đối loại tiền huy động Để thực kế hoạch này, chi nhánh cần phải phận chuyên trách phân tích nguồn vốn tiền gửi, khả dự báo biến động quy mô cấu trúc nguồn vốn tiền gửi, cán phụ trách phải lực chun mơn kinh nghiệm lĩnh vực Ngoài ra, chi nhánh cần phải thực số giải pháp sau: Sử dụng chế lãi suất linh hoạt để điều chỉnh cấu vốn huy động Ngoại trừ tiền gửi giao dịch nhạy cảm với lãi suất, nguồn vốn kỳ hạn phản ứng nhanh nhạy với lãi suất Với biểu lãi suất thay đổi thời kỳ vận dụng mức lãi suất tối đa cho loại tiền gửi kỳ hạn mà cần tăng tỷ trọng, tiền gửi kỳ hạn khác không thiết áp dụng mức tối đa, phải đảm bảo nguyên tắc: kỳ hạn dài lãi suất cao Thơng qua việc áp dụng lãi suất huy động cho loại tiền gửi, điều chỉnh cấu nguồn vốn cho phù hợp với danh mục tài sản nhằm tạo hội tăng doanh lợi Muốn tạo hội tăng doanh lợi hạn chế rủi ro lãi suất trước tiên chi nhánh phải tiến hành phân tích cấu trúc kỳ hạn nguồn vốn, dự báo xu hướng biến động lãi suất để chủ động tạo khoảng cách tài sản nhạy cảm nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất cách thích hợp Qua thực tế cho thấy mặt lãi suất nay, lãi suất Sacombank cạnh tranh với ngân hàng ngân hàng nhà nước so với NHTM cổ phần khác cần áp dụng lãi suất linh hoạt phương thức toán nhanh tiện để thu hút khách nhiều Bên cạnh đó, chi nhánh cần trọng phát triển khách hàng tổ chức, cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản dịch vụ khác Đặc biệt cần thu hút dòng tiền từ hệ KH quan hệ tín dụng, từ giúp chi nhánh quản lý dòng tiền KH Nếu chi nhánh khai thác triệt để hệ KH nguồn tiền gửi từ tổ chức tăng lên đáng kể, tiền gửi tốn khơng kỳ hạn cá nhân CBCNV tổ chức mà tăng lên theo Điều làm cân đối cấu tiền gửi chi nhánh phù hợp Cuối chi nhánh cần phát triển hệ KH hoạt động xuất nhập khẩu, từ tăng dòng tiền chuyển tài khoản, làm tăng vốn huy động ngoại tệ chi nhánh Đây nguồn vốn lãi suất huy dộng thấp cần tiếp cận khai thác triệt để 91 3.2.4 Thực công tác tự đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cán nhân viên Thực tế chứng minh rằng: Khách hàng hài lòng trở lại giao dịch với ngân hàng hay không thái độ làm việc nhân viên giao dịch Vì để tạo ấn tượng tốt từ phía KH, chi nhánh phải đội ngũ nhân viên làm việc tốt không chuyên mơn nghiệp vụ mà tốt đạo đức nghề nghiệp Để làm điều đó, chi nhánh cần: - Tổ chức buổi đào tạo định kỳ sáng thứ hàng tuần Kế hoạch đào tạo phải đăng ký với Ban giám đốc chi nhánh theo hàng quý Đồng thời, CN phải thành lập tiểu ban đánh giá chất lượng đào tạo nhằm tránh tình trạng đào tạo mang tính hình thức, đối phó - Nội dung buối đào tạo tháng phải thực khoa học đầy đủ nội dung nghiệp vụ, kỹ bán hàng, công tác chăm sóc khách hàng, cơng tác kiểm sốt rủi ro đạo đức nghề nghiệp - Cuối cùng, vào buổi đào tạo, CN nên xây dựng sách thưởng khích lệ giảng viên nội chi nhánh Từ giúp họ động lực việc truyền đạt kinh nghiệm, đồng thời nâng cao trách nhiệm họ công tác tự đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên cho CN 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Sacombank Qua đánh giá thực tế địa bàn thành phố Hà Nội địa bàn tham gia “sơi động’’ tất TCTD nước, mật độ tổ chức tín dụng dày đặc, Saconbank CN Thăng Long phải chịu cạnh tranh gay gắt trình hoạt động kinh doanh Vì Sacombank nên nghiên cứu, soạn thảo đưa qui định mới, sản phẩm phù hợp hơn, linh hoạt cho chi nhánh triển khai áp dụng hiệu địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm tăng lực cạnh đáp ứng đòi hỏi ngày cao từ phía khách hàng Cụ thể: 3.3.1.1 Xây dựng chế lãi suất linh hoạt thời kỳ Các KH đến Ngân hàng gửi tiền với nhiều mục đích khác mục đích quan trọng mức lãi suất mà KH hưởng Lãi suất Ngân hàng cao nhiều khách hàng đến gửi tiền Trong thời gian vừa qua, Sacombank điều chỉnh lãi suất linh hoạt, phù hợp với biến động thị trường nhu cầu 92 ngân hàng Tuy nhiên, việc tăng lãi suất Sacombank thường sau số Ngân hàng khác dẫn đến tình trạng nguồn vốn bị dịch chuyển sang ngân hàng khác Sacombank động thái tăng lãi suất để thu hút trở lại Để giải vấn đề trên, Sacombank cần cân nhắc số vấn đề: - Tạo chế linh hoạt giao quyền ưu đãi lãi suất huy động Giám đốc chi nhánh, sở giao dịch, nhằm giúp chi nhánh tự chủ công tác huy động vốn Đặc biệt với số nguồn vốn lớn đòi hỏi lãi suất cao quy định Ngân hàng nguyên tắc đảm bảo lợi nhuận cho Ngân hàng, không vi phạm quy định Ngân hàng Nhà nước, gia tăng nguồn vốn làm sở cho hoạt động tín dụng Ngân hàng - Giá mua vốn nội FTP hội sở cần sát với diễn biến thị trường để tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh đẩy mạnh hoạt động huy động vốn Đối với khoản tiền gửi lớn, lãi suất KH yêu cầu lớn giá bán vốn FTP hội sở cần nhanh chóng đưa định hỗ trợ chi nhánh, tránh việc khách hàng bỏ đi, hội kinh doanh chi nhánh 3.3.1.2 Phát triển sản phẩm dịch vụ liên quan đến công tác huy động vốn Các dịch vụ liên quan đến hoạt động huy động vốn tiền gửi triển khai đồng tạo tài khoản hỗn hợp đáp ứng nhu cầu đa dạng nhóm đối tượng khách hàng Các dịch vụ cung cấp với chất lượng tốt làm tăng khả huy động vốn tiền gửi Ngân hàng, tạo khác biệt với Ngân hàng khác Sacombank ngân hàng làm tốt dịch vụ trả lương qua tài khoản Tuy nhiên để hỗ trợ dịch vụ cần nâng cấp hệ thống máy ATM, tăng cường số lượng máy, liên kết với Ngân hàng khác, gia tăng thêm dịch vụ giá trị gia tăng máy ATM tốn hóa đơn điện, nước, điện thoại nộp tiền máy, đảm bảo hệ thống ATM ổn định Bên cạnh đó, hội sở cần nghiên cứu việc bổ sung thêm tính cho sản phẩm dịch vụ liên quan hỗ trợ cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, để tiền gửi tiết kiệm không đơn khách hàng gửi hưởng lãi mà dịch vụ kèm bảo hiểm người, bảo hiểm tai nạn… Hội sở cần nghiên cứu để cung cấp gói dịch vụ hỗn hợp cho nhu cầu đa dạng phong phú đối tượng khách hàng Với khách hàng nhu cầu khác lựa chọn khác Nếu khách hàng sử dụng gói sản phẩm ưu đãi riêng Ví dụ khách hàng gửi tiền tặng thẻ bảo hiểm, làm thẻ mở tài khoản miễn phí dịch vụ internet banking, giảm phí 93 chuyển tiền… Đối với khách hàng tổ chức định chế tài cung cấp gói dịch vụ quản lý thu chi hộ, điều chuyển vốn nội với mức giá ưu đãi Điều làm tăng hội tiếp cận giới thiệu sản phẩm với khách hàng cách đồng bộ, tăng khả khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng Khách hàng lợi sử dụng dịch vụ với giá ưu đãi Ngân hàng lợi việc huy động thêm tiền từ khách hàng, thu thêm phí dịch vụ… Ngoài ra, cần phải thường xuyên nâng cấp dịch vụ internet banking mobile banking nhằm đảm bảo an tồn bảo mật thơng tin giao dịch Đây kênh giao dịch thường xuyên phát triển tương lai 3.3.1.3 Tăng cường công tác marketing, quảng bá sản phẩm Sacombank thời ông lớn, đại gia hệ thống NHTMCP Việt Nam, nhiên vài năm trở lại đây, ảnh hưởng lộ trình sáp nhập ngân hàng, khiến cho hoạt động kinh doanh Sacombank giảm sút liên tục Do đó, Sacombank cần nỗ lực cơng tác quảng cáo hình ảnh ngân hàng phương tiện đại chúng, thường xuyên thông tin tới khách hàng sản phẩm, dịch vụ, tiện ích ngân hàng để cạnh tranh tốt với đối thủ Tận dụng mối quan hệ với tập đoàn, doanh nghiệp lớn để quảng bá hình ảnh, xây dựng chế hoa hồng tổ chức, cá nhân mang nguồn vốn cho Sacombank Hàng năm, nên chương trình gặp gỡ lãnh đạo Sacombank với khách hàng quan trọng trọng đại đất nước, để thể sách khách hàng Sacombank, tăng thêm phần uy tín vững mạnh hệ thống Hội sở thường xuyên kiểm tra việc sử dụng hình ảnh nhận diện Chi nhánh để đảm bảo thống toàn hệ thống để hỗ trợ Chi nhánh việc khai thác hình ảnh nhận diện thương hiệu Hội sở thiết kế 3.3.1.4 Nâng cao uy tín ngân hàng chất lượng đội ngũ cán nhân viên Uy tín ngân hàng ln mối quan tâm hàng đầu KH, đảm bảo an toàn cho khách hàng giao dịch với ngân hàng Thông thường khách hàng đánh giá uy tín ngân hàng thơng qua quy mơ vốn, hoạt động lâu năm, trình độ nghiệp vụ, sở vật chất kỹ thuật, danh tiếng thương trường…Từ đánh giá ngân hàng đáng tin cậy để đem tài sản gửi vào khoảng thời gian định hay khơng Vì vậy, Sacombank cần khơng ngừng mở rộng quy mô, nhân chất lượng, sở vật chất kỹ thuật, danh tiếng thị trường để gia tăng thêm uy tín 94 Bên cạnh đó, đầu tư vào người ln sách hàng đầu tổ chức kinh tế Kết hoạt động kinh doanh phụ thuộc lớn vào trình độ, chun mơn, nghiệp vụ, tính động, sáng tạo, chuyên nghiệp thái độ phục vụ khách hàng cán Ngân hàng Mỗi cán Ngân hàng đại điện cho Ngân hàng chất lượng dịch vụ nên việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên nhằm gia tăng mức độ hài lòng khách hàng Vì thế, Sacombank cần kế hoạch đào tạo cán theo hướng : - Sacombank cần thực định kỳ hàng năm tổ chức khóa đào tạo tập trung cho nhân viên tân tuyển kiến thức sản phẩm, thông tin Ngân hàng, quy trình thủ tục kỹ cần thiết giúp nhân viên tự tin công việc Hàng năm, ngân hàng cần tổ chức từ 2-3 thi nghiệp vụ kiểm tra kiến thức nhân viên vị trí Đồng thời, chi nhánh nên tổ chức thường xuyên buổi phổ biến đạo đức nghề nghiệp, trao đổi tìm hiểu tâm tư nguyện vọng nhân viên để kịp thời biện pháp hỗ trợ, động viên kịp thời - Tổ chức lớp học mà giáo viên tổ chức quốc tế, ngân hàng quốc tế hay trường đại học để huấn luyện rèn luyện kỹ giao tiếp, kỹ bán hàng chuyên nghiệp…NH cần đào tạo nâng cao cho nhân viên để họ trình độ hiều biết kiến thức thị trường, lĩnh vực khoa học kinh tế xã hội, phương pháp nghiên cứu, phân tích tài dự án, hoạt động kinh doanh số ngành kinh tế liên quan, từ nâng tầm nhận thức để hoạch định chiến lược kinh doanh thời kì - Sacombank cần bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kinh doanh truyền đạt kinh nghiệm quản lý cán nòng cốt, giúp xây dựng đội ngũ cán đủ mạnh đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh hội nhập quốc tế Trong cần kết hợp đào tạo bồi dưỡng bên nội - Ngoài ra, Sacombank nên bổ sung thay cán trình độ yếu kém, hoạt động thiếu hiệu quả, lọc đội ngũ nhân viên (kể cấp quản lý) để công việc đạt hiệu cao Qua đó, tạo hội thăng tiến cơng việc cho nhân viên lực, tố chất lãnh đạo, giảm thiểu chảy máu chất xám Sacombank hiên 3.3.1.5 Xây dựng sách tiếp cận tổ chức, doanh nghiệp lớn đơn vị hành nghiệp Hiện nay, ngân hàng quốc doanh làm tốt công tác mở thẻ liên kết ngân hàng trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp… 95 địa bàn Hà Nội Đó thị phần tiềm Hà Nội mà Sacombank chưa tiếp cận Khi phát triển sản phẩm liên kết này, chi nhánh không tăng số lượng tài khoản toán, số thẻ AMT, số dư tiền gửi không kỳ hạn cách ổn định, dịch vụ kèm… mà thêm vào giới thiệu thương hiệu Sacombank đến miền Tổ quốc Từ đó, nâng cao vị Sacombank giúp Sacombank chiếm lĩnh thị phần lĩnh vực thẻ ATM Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nay, đặc biệt thói quen dùng dịch vụ ngân hàng quốc doanh, Ban lãnh đạo Sacombank cần sách ưu đãi cụ thể để chi nhánh tiếp cận thành cơng tổ chức đơn vị hành nghiệp này, nhằm thu hút nguồn vốn huy động không kỳ hạn cách ổn định, bền vững 3.3.1.6 Di dời điểm giao dịch kinh doanh không hiệu Hiện chi nhánh Thăng Long 04 PGD hoạt động kinh doanh không hiệu quả, đặc biệt PGD Hoàng Cầu, PGD Đốc Ngữ PGD Hoàng Đạo Thúy Đây PGD nằm Top cuối KQKD khu vực Hà Nội Vì vậy, để chi nhánh Thăng Long nói riêng chi nhánh khác tồn hệ thống Sacombank nói chung phát triển kinh doanh hiệu quả, Ban lãnh đạo ngân hàng cần đợt khảo sát địa điểm kinh doanh định kỳ năm, để nắm bắt kịp thời tình đưa giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngày tốt Đối với địa điểm không khắc phục cần nhanh chóng tìm địa điểm kinh doanh mặt tiền rộng, thống, chỗ để xe cho KH đến giao dịch Tiếp di dời CN PGD yếu sang địa điểm để phát triển kinh doanh tốt hơn, nâng cao suất lao động cho cán nhân viên, góp phần tăng lợi nhuận cho chi nhánh nói riêng cho tồn hàng nói chung 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 3.3.2.1 Chính sách lãi suất tỉ giá thể nói vấn đề lãi suất ln ln vấn đề phức tạp Hiện nay, NHTM chưa tìm tiếng nói chung việc đưa mức lãi suất ổn định, thông thường ngân hàng nhỏ mức lãi suất huy động cao ngân hàng lớn, điều khiến cho ngân hàng lớn gặp nhiều khó khăn việc giữ vững vốn huy động thêm nguồn vốn Ngân hàng nhà nước đưa mức lãi suất huy động trần cho NHTM số NHTMCP 96 huy động vượt mức trần hình thức khuyến mại ngồi lãi suất như: tặng thêm tiền mặt, tặng quà khuyến mại, đẩy lãi suất huy động thực tế lên mức cao Việc không quản lý tốt tình hình huy động khiến cho thị trường huy động vốn gặp nhiều khó khăn, người dân ln tâm lý nghe ngóng để chuyển nguồn sang nơi lãi suất cao hơn, gây tâm lý bất ổn cho người dân Vì vậy, để giúp cho ngân hàng lãi suất hợp lý để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư đồng thời đẩy mạnh sách cho vay mang lại nguồn lợi nhuận cho ngân hàng, làm giảm khối lượng tiền tệ lưu thông… NHNN phải xây dựng sách lãi suất linh hoạt quản lý hoạt động kinh doanh NHTM Xây dựng sách lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu hợp lý thời kỳ điều kiện chủ yếu tác động vào việc thực sách lãi suất NHTM Ban hành văn quy phạm pháp luật khâu thực rõ ràng, sách hạn chế thay đổi thời gian ngắn Cần điều chỉnh lãi suất linh hoạt theo thời kỳ, đảm bảo lợi ích cho ngân hàng khách hàng gửi tiền Đồng thời NHNN cần quản lý tốt nữa, thực hiệu cơng tác tra, kiểm tra vi pham lãi suất, sở chế tài xử phạt cụ thể với trường hợp vi phạm quy định Từ đó, tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh ngân hàng với nhau, tạo công thúc đẩy ngân hàng thực lực, uy tín phát triển thị trường Bên cạnh đó, sách tỷ giá ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh NHTM cơng tác huy động vốn Khi tỷ giá không ổn định tăng giảm cách nhanh chóng mà khơng thể lường trước gây tác động xấu tới công tác huy động vốn ngân hàng Chẳng hạn tỷ giá tăng nhanh đồng nội tệ giá cho dù lãi suất đồng ngoại tệ giảm xuống lãi suất đồng nội tệ đẩy lên chưa nguồn vốn huy động VND NHTM tăng lên tâm lý người dân e ngại đồng tiền VND tiếp tục bị giá Như thời gian tới NHNN cần tiếp tục xây dựng sách tỷ giá ổn định hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM hoạt động 3.3.2.2 Mở rộng mức bảo hiểm tiền gửi Theo quy luật thị trường kinh tế thị trường, việc lỗ lãi hoạt động kinh doanh tất yếu Nếu ngân hàng hoạt động tốt, kinh doanh lãi nhiều khách hàng đến gửi tiền Ngược lại ngân hàng làm ăn không tốt gặp rủi ro, tổn thất hoạt đồng kinh doanh, chí phá sản KH khơng n tâm để gửi tiền vào ngân hàng Do đó, để người gửi tiền thực tin tưởng 97 yên tâm gửi tiền vào ngân hàng, chi nhánh Thăng Long tham gia bảo hiểm tiền gửi cần tiếp tục hoạt động Tuy nhiên, mức bồi thường thiệt hại rủi ro bảo hiểm tiền gửi chưa thỏa đáng, mức bảo hiểm tối đa mà KH gửi tiền hưởng tổ chức tín dụng 75 triệu đồng Như khơng kích thích khách hàng số tiền lớn gửi vào ngân hàng NHNN nên sách bảo hiểm tiền gửi giống sách bảo hiểm tài sản khác Như giúp khách hàng an tâm gửi tiền ngân hàng từ huy động nhiều nguồn vốn nhan rỗi xã hội 3.3.2.3 Phát triển nghiệp vụ thị trường mở Phát triển nghiệp vụ thị trường mở giúp cho Ngân hàng thương mại tăng tính khoản giấy tờ giá họ nắm giữ Do thị trường phát triển tạo cho Ngân hàng thương mại kênh đầu tư vào trái phiếu, tín phiếu trái phiếu phủ, tín phiếu kho bạc nhằm tăng khả sinh lời Đây hình thức đầu tư an toàn hiệu quả, cung cấp cho Ngân hàng nguồn dự trữ khoản, bên cạnh nghiệp vụ phát triển định hướng tốt cho Ngân hàng thương mại việc chủ động cấu lại danh mục tài sản, danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro Ngân hàng nhà nước cần đa dạng hàng hóa thị trường việc phối hợp với tài để phát hành loại giấy tờ tín phiếu Ngân hàng trung ương, tín phiếu kho bạc… với kỳ hạn đa dạng nhằm tăng tính đa dạng hàng hóa thị trường để tăng tính hấp dẫn với Ngân hàng thương mại Bên cạnh cần hồn thiện trang thiết bị, phần mềm để thuận lợi cho giao dịch thị trường 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ 3.3.3.1 Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô Thực tế chứng tỏ thời gian qua, Nhà nước ngành, cấp, trước hết NHNN thành công việc tạo lập trì ổn dịnh tiền tệ NHNN bước đầu sử dụng cơng cụ sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mơ hiệu quả, tốc độ lạm phát giảm xuống Tuy nhiên, vấn đề ổn định không đặt thời kỳ mà quan trọng lực điều chỉnh sách cơng cụ cho thích nghi với biến động nhanh chóng tình hình Thực tốt điều điều kiện để thực tốt mục tiêu sách tiền tệ, đồng thời tác động mạnh mẽ tới việc tăng nguồn vốn huy động qua ngân hàng Tuy nhiên cần phải xác định tăng cường thu hút nguồn vốn phục vụ phát triển đất nước hiểm họa lạm phát xảy chúng 98 ta phải nhiều biện pháp để kiềm chế kiểm sốt Do giai đoạn tới giải pháp ổn định chủ yếu phải kiểm soát điều chỉnh cấu đầu tư cho kinh tế tăng trưởng cao ổn định bền vững 3.3.3.2 Tạo lập môi trường pháp lý đồng ổn định Hiện nay, hệ thống luật kinh tế Việt Nam chưa hoàn chỉnh đặc biệt luật cần thiết quan hệ kinh tế luật thương mại, luật kinh tế… Do để đảm bảo quyền lợi đáng cho người đầu tư (trực tiếp gián tiếp qua ngân hàng) người sử dụng vốn đầu tư cần phải hệ thống pháp luật đồng như: Luật bảo vệ quyền tài sản tư nhân, luật chứng khoán thị trường chứng khoán, luật hối phiếu, thương phiếu… Việc ban hành hệ thống pháp luật đồng bộ, rõ ràng tạo niềm tin dân chúng, đồng thời với quy định khuyến khích nhà nước tác động trực tiếp tới việc điều chỉnh quan hệ tiêu dùng tiết kiệm, chuyển phần tiêu dùng sang đầu tư, chuyển dần tài sản cất giữ dạng vàng, ngoại tệ bất động sản sang đầu tư vào sản xuất kinh doanh gửi vốn vào ngân hàng Hoàn thiện môi trường pháp lý liên quan đến hoạt động Ngân hàng Hoạt động Ngân hàng thương mại bị ảnh hưởng trực tiếp môi trường pháp lý Nhà nước quy định chịu tác động hệ thống pháp luật kinh doanh ngân hàng ví dụ luật tổ chức tín dụng Những năm gần đây, quy định pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng ngày điều chỉnh phù hợp với thực tế mang tính thực tiễn cao hơn, nhiên chưa thực thống đồng bộ, gây khó khăn cho Ngân hàng trình áp dụng thực thi Do Nhà nước cần bước sửa đổi, hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động Ngân hàng sở đáp ứng tính linh hoạt, động hoạt động kinh doanh ngân hàng, đáp ứng yêu cầu hội nhập đảm bảo tính minh bạch, cơng bằng, đảm bảo an toàn hệ thống tiền tệ 3.3.3.3 Hoàn thiện hệ thống toán, hạn chế toán dùng tiền mặt Hiện Việt Nam hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt chưa phổ biến, máy ATM Ngân hàng phục vụ nhu cầu chủ yếu rút tiền mặt Chính phủ quan tâm đến việc đẩy mạnh hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt việc đạo Ngân hàng nhà nước đưa nghị định, thông tư để triển khai tốn khơng dùng tiền mặt nghị định số 161/NĐ-CP Việc cần phối hợp ngành liên quan phải thực đồng từ trung ương đến địa phương Chính phủ cần ban hành bổ sung hoàn thiện quy định toán, dịch vụ thẻ, phát triển thương mại điện tử, dịch vụ Ngân hàng 99 điện tử Chính phủ cần chế khuyến khích sử dụng phương tiện toán để giảm bớt việc sử dụng tiền mặt; bên cạnh cần chế tài để xử phạt nghiêm minh trường hợp gian lận, lừa đảo hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt để đảm bảo an toàn giao dịch, đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng hình thức tốn 3.3.3.4 Tạo lập mơi trường tâm lý Yếu tố tâm lý xã hội, trình độ văn hố dân tộc, đất nước ảnh hưởng đến cách thức tập quán huy động tiền gửi Hoạt động ngân hàng trước hết thu hút nguồn vốn tiết kiệm để dành dân cư, TCKT nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội Yếu tố tâm lý đòi hỏi ngân hàng phải tính động viên khả thu hút nguồn vốn nhàn rỗi xã hội Ln tìm hiểu tâm lý nhu cầu khách hàng đáp ứng theo nhu cầu khách hàng nhiệm vụ quan trọng thường xuyên hoạt động NHTM Đó điều kiện khơng thể thiếu để thực hiệu giải pháp huy động tiền gửi từ ngân hàng Đặc biệt giai đoạn nay, cạnh tranh diễn ngày gay gắt TCTD nhằm thu hút khách hàng nhiều Để đứng vững cạnh tranh, ngân hàng phải sách khách hàng thích hợp để đưa biện pháp kích thích, gây ảnh hưởng thoả mãn nhu cầu tâm lý khách hàng nhằm không ngừng thu hút vốn nhàn rỗi vào ngân hàng 3.3.3.5 Đẩy mạnh phát triển thị trường tài Chức thị trường tài tạo điều kiện cho việc tích tụ, tập trung phân phối vốn kinh tế, từ tạo điều kiện cho việc tăng hiệu việc sử dụng nguồn lực nhằm tăng trưởng kinh tế, thị trường tài chính, tạo điều kiện thúc đẩy tiết kiệm đầu tư Thị trường tài phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng đặc biệt hiệu huy động sử dụng vốn Do phủ cần hồn thiện đồng hệ thống pháp luật nhằm nâng cao hiệu quản lý, kiểm sốt chặt chẽ hoạt động thị trường Cần giải pháp đa dạng loại hàng hóa thị trường bên cạnh đảm bảo cạnh tranh lành mạnh cạnh tranh định tính hiệu thị trường Nếu thị trường hoạt động hiệu kênh dẫn vốn với chi phí thấp mà hiệu kinh tế lại cao 100 Thị trường chứng khoán phận quan trọng thị trường tài cần quan tâm, buộc Ngân hàng thương mại tổ chức tài phải thật quan tâm đến hoạt động giảm thiểu chi phí tài Nó làm ảnh hưởng đến khả cho vay ngân hàng việc huy động vốn thị trường chứng khốn làm tăng vốn chủ sở hữu công ty giúp họ khỏi khoản vay chi phí cao kiểm sốt chặt chẽ Ngân hàng thương mại Trong cấu trúc thị trường tài chính, thị trường trái phiếu kênh dẫn vốn trung dài hạn bổ trợ cho thị trường cổ phiếu tín dụng ngân hàng Thị trường trái phiếu cho phép huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi tồn xã hội vào cơng đầu tư phát triển kinh tế Phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức bên cạnh NHTM, công ty bảo hiểm, nhà đầu tư tương lai thị trường cần bao gồm quỹ thị trường tiền tệ, quỹ đầu tư trái phiếu, đặc biệt quỹ hưu trí Các nguồn vốn huy động Chính phủ tập trung vào kỳ hạn ngắn, chủ yếu 10 năm Nguồn vốn dài hạn cho đầu tư dài hạn sở hạ tầng nước ODA Để huy động tối đa nguồn vốn tiết kiệm nước (35% GDP hàng năm) biến chúng thành nguồn vốn vay dài hạn phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, cần phải hình thành định chế tài nhu cầu đầu tư dài hạn quỹ hưu trí bên cạnh công ty bảo hiểm nhân thọ Với định chế này, khoản tiết kiệm hưu trí hàng năm biến thành nguồn vốn đầu tư thời hạn 20 - 25 năm, chí lâu Đây việc xây dựng "cầu đầu tư" dài hạn sở để phát hành trái phiếu phủ kỳ hạn dài Xây dựng hệ thống nhà tạo lập thị trường (primary dealers) nhằm tăng cường tính khoản Tại đa số quốc gia, nhà tạo lập thị trường thị trường trái phiếu phủ chủ yếu NHTM, lực tài tốt nhu cầu quản lý khoản thường xuyên Việc xây dựng hệ thống nhà tạo lập thị trường đòi hỏi phải phối hợp chặt chẽ phân định trách nhiệm rõ ràng Ngân hàng Nhà nước Bộ Tài Xếp hạng tín nhiệm quan trọng giúp nhà đầu tư, công ty phát hành đánh giá mức rủi ro cho trái phiếu, giải vấn đề thông tin bất cân xứng thị trường Trước mắt, cần quy định, chế cụ thể cho phép hình thành tổ chức định mức tín nhiệm, đảm bảo tính độc lập, chuyên nghiệp hiệu hoạt động Do chưa kinh nghiệm kỹ định mức tín nhiệm, Việt Nam 101 cần hợp tác với tổ chức định mức tín nhiệm chun nghiệp giới Tóm lại, số kiến nghị Sacombank, NHNN Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng HĐV NHTM nói chung Sacombank chi nhánh Thăng Long nói riêng Hi vọng thời gian tới, Sacombank CN Thăng Long lớn mạnh nữa, bước phát triển ổn định bền vững đặc biệt công tác huy động vốn 102 KẾT LUẬN Kết nghiên cứu Trong trình làm việc trực tiếp, thực tế tìm hiểu nghiên cứu thực trạng hiệu nguồn vốn huy động Sacombank CN Thăng Long, nội dung đề tài tập trung vào hoàn thành việc phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2012 - 2016 kết đạt mặt hạn chế Đồng thời đề tài mạnh dạn đưa giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác hoạt động huy động vốn Sacombank CN Thăng Long Các vấn đề phát nghiên cứu bao gồm: cấu nguồn vốn theo đối tượng, kỳ hạn loại tiền chưa hợp lý, cạnh tranh huy động vốn ngân hàng thương mại địa bàn ngày trở nên khốc liệt hơn, môi trường kinh doanh ngày kiểm soát chặt chẽ Dựa vấn đề phát hiện, cao học viên đề xuất số hướng giải vấn đề : Xây dựng chế lãi suất linh hoạt thời kỳ, phát triển sản phẩm dịch vụ liên quan đến công tác huy động vốn, tăng cường công tác marketing, quảng bá sản phẩm, nâng cao uy tín ngân hàng chất lượng đội ngũ cán nhân viên, nghiên cứu xây dựng chiến lược huy động vốn toàn diện cho hệ thống ngân hàng… Trong thời gian tới, để tiếp tục đáp ứng nhu cầu vốn ngày tăng doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung, ngồi nỗ lực tìm tòi phát triển hình thức huy động vốn hiệu quả, NH cần hỗ trợ quan chức việc tạo lập môi trường vĩ mô thuận lợi để thực nhiệm vụ làm trung gian tài chính, cung ứng vốn cho kinh tế Hạn chế nghiên cứu gợi ý cho nghiên cứu Đề tài hoạt động huy động vốn ngân hàng đề tài quen thuộc, nhiên hoạt động huy động vốn đề tài tương đối rộng phức tạp, mang tính khoa học thời cao Vì vậy, ngồi số kết đóng góp luận văn, nhiều vấn đề đòi hỏi tiếp tục nghiên cứu sâu rộng để góp phần cải thiện nâng cao công tác huy động vốn Sacombank – CN Thăng Long Vì vậy, cao học viên xin đề xuất hướng đề tài nghiên cứu là: “Giải pháp cho hoạt động Marketing huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thăng Long” Cao học viên xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu, báo cáo kết HĐKD Sacombank chi nhánh Thăng Long năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Các văn quy phạm pháp luật: - Nghị số 01/2014/NQ-CP - Nghị số 11/NQ-CP - Nghị số 53/2013/QH13 - Quyết định số 15/2009/QĐ-NHNN - Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg - Thông tư 03/2012/TT-NHNN - Thông tư 15/2010/TT-NHNN - Thông tư 22/2011/TT-NHNN - Thông tư 36/2014/TT-NHNN - Thông tư 37/2012/TT-NHNN Trần Xuân Kiên (1996), chiến lược huy động vốn sử dụng vốn nước cho phát triển nông nghiệp Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội Nguyễn Ninh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê Thạc sĩ Nguyễn Thu Hiền (2013), Nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ, Đại học thương mại Học viện Ngân hàng (2000), Lý thuyết tiền tệ - Ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Lưu Thị Hương (2006), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Tài Nguyễn Thị Phương Liên, TS Nguyễn Văn Thanh, PGS.TS Đinh Văn Sơn (2003), Tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Trường đại học Thương Mại Thạc sĩ Bùi Thị Mận (2016), Huy động vốn tiền gửi tiết kiệm NHTM Cổ phần Đầu Tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thăng Long, Đại học thương mại 10 Nguyễn Văn Nam, Vương Trọng Nghĩa (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 11 Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Phương (2010), Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Trường ĐHKTQD 12.Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nxb trị quốc gia Hà Nội 13 Thạc sĩ Dương Anh Tiến (2013), Giải pháp nâng cao hiệu tăng trưởng nguồn vốn từ dân cư tổ chức kinh tế chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Láng Hạ, Trường đại học thương mại 14 Thạc sĩ Nguyễn Thị Thư (2015), Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Hà Nội, Đại học thương mại 15 Các website: http://www.sacombank.com.vn http://cafef.vn http://www.laisuat.vn http://www.mof.gov.vn ... huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long 43 2.2.1 Các sản phẩm huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long 43 2.2.2 Kết huy động. .. + Về không gian Luận văn nghiên cứu hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín CN Thăng Long + Về thời gian Nghiên cứu hoạt động huy động vốn chi nhánh giai đoạn 2012-2016... PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH THĂNG LONG 79 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long đến năm
- Xem thêm -

Xem thêm: BNT Luận văn thạc sỹ cao học. Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thăng Long, BNT Luận văn thạc sỹ cao học. Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thăng Long, Kết cấu của luận văn 5, DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ, Kết cấu của luận văn, CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CN THĂNG LONG, + Kể từ sau khi sáp nhập thêm Ngân hàng Phương Nam, Sacombank phải gánh thêm gánh nặng tín dụng cũng như gánh nặng về con người, làm cho những chỉ số kinh doanh của Sacombank bị giảm đáng kể. KH gửi tiền có thêm nhiều sự lo ngại khi gửi tiền tại Sacombank, + Các sản phẩm thiếu tính cạnh tranh so với các đối thủ trên cùng khu vực. Trong thời gian qua, các Ngân hàng đã đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ mới, nhưng chưa thực sự tối ưu cho KH, nhiều sản phẩm chồng chéo khiến cho việc bán hàng gặp nhiều khó khăn., Về kế hoạch kinh doanh: chi nhánh xây dựng kế hoạch, lộ trình để gia tăng thị phần bán lẻ trên địa bàn hoạt động đến năm 2020 như sau:, Về các chất lượng các điểm kinh doanh: Rà soát các điểm giao dịch kinh doanh không hiệu quả để có biện pháp xử lý dứt điểm tránh gây lãng phí về nguồn lực. Bên cạnh đó, tiếp tục tìm kiếm và phát triển mạng lưới tại các khu vực dân cư, địa bàn có tiềm năng

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay