KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

35 16 1
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN KẾ TOÁN-KIỂM TỐN BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH KINH DOANH Giảng viên: TS Trần Trung Tuấn (CPA) CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NỘI DUNG CƠ BẢN VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ KHÁI QT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT 1.1 Mục đích  Đưa nhận xét sơ bộ về thực trạng tài chính của doanh nghiệp các khía cạnh mức độ độc lập tài chính, các khó khăn tài chính sẽ phải đương đầu đặc biệt là lĩnh vực toán hiệu kinh doanh  Qua đánh giá khái quát nhà phân tích có được những nhận định ban đầu về tình hình tài chính, từ đó có những quyết định tài phù hợp với hiện tại định hướng tương lai 1.2 Yêu cầu: Chính xác toàn diện 2.NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ KHÁI QT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2.1 ĐÁNH GIÁ KHÁI QT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 2.2 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP VỀ MẶT TÀI CHÍNH 2.3 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KHẢ NĂNG THANH TOÁN 2.4 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KHẢ NĂNG SINH LỜI 2.1 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN  Chỉ tiêu đánh giá  Phương pháp phân tích  Bảng phân tích CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ  Tởng sớ ng̀n vốn: Là chỉ tiêu tổng quát phản ánh rõ nét tình hình huy động vốn kỳ  Tổng số nợ phải trả: Phản ánh toàn bộ số vốn mà doanh nghiệp chiếm dụng, kể vốn vay  Tổng số vốn chủ sở hữu: Là chỉ tiêu phản ánh tổng số vốn của các chủ sở hữu  Cơ cấu vốn: Phản ảnh tỷ trọng của bộ phận vốn (Vốn chủ sở hữu nợ phải trả) chiếm Tổng số nguồn vốn Phương pháp phân tích  Dùng phương pháp so sánh: So sánh giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc các chỉ tiêu phản ánh khái quát về tình hình huy động vốn (so sánh bằng số tuyệt đối, tương đối giản đơn)  Dựa vào kết so sánh ý nghĩa của chỉ tiêu để đánh giá Đánh ChØ tiªu giá khái quát tình hình huy đợng vụn Cuối năm (N-1) Số Tỉ tiền trọng (%) A Nợ phải trả 1… 2… B Vốn CSH 1… 2 Cuối năm N Số tiền Tỉ trọng (%) So sánh cuối năm N với cuối năm trớc Số tiền Tỉ lệ (%) 6=4-2 7=6*100/2 TØ träng (%) 8=5-3 2.2 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH  Chỉ tiêu đánh giá  Phương pháp phân tích và Bảng phân tích  Nhận xét HỆ SỐ KHẢ NĂNG TT NỢ NGẮN HẠN (3) Hệ số khả toán nợ ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn  Tổng tài sản Ngắn hạn: MS 100, Tổng nợ Ngắn hạn: MS 310  Chỉ tiêu phản ánh khả đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là cao hay thấp Về mặt lý thuyết nếu trị số của chỉ tiêu này  1, doanh nghiệp có đủ và thừa khả toán các khoản nợ ngắn hạn Ngược lại nếu trị số của chỉ tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay