SLIDE BÀI GIẢNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ

34 9 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN KẾ TOÁN-KIỂM TỐN BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH KINH DOANH Giảng viên: TS.Trần Trung Tuấn (CPA) CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ NỘI DUNG CƠ BẢN 4.1 Đánh giá khái quát kết hoạt động tiêu thụ 4.2 Phân tích tình hình tiêu thụ mặt hàng kỳ hạn tiêu thụ 4.3 Phân tích hoạt động xuất hàng hóa 4.4 Phân tích ngun nhân ảnh hưởng 4.5.Phân tích Lợi nhuận tiêu thụ 4.1 ĐG KHÁI QUÁT KQ TIÊU THỤ  Hoạt động tiêu thụ: Là sáu hoạt động DN (hậu cần KD, sản xuất, tiêu thụ, tài chính, kế tốn QTDN)  Kết hoạt động tiêu thụ:  SP&DV thực giá trị giá trị sử dụng  DN thu hồi vốn, tăng tốc độ luân chuyển vốn  Bù đắp chi phí tái sản xuất mở rộng  Khả thỏa mãn nhu cầu thị trường  Chuyển quyền sở hữu người bán sang người mua 4.1 ĐG KHÁI QUÁT KQ TIÊU THỤ  Chỉ tiêu đánh giá: Tt = ∑q1i.p0i X 100 ∑q0i.p0i  Trong đó:  Tt : Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch tiêu thụ  q1i, q0i: Khối lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ (i) tiêu thụ thực tế KH  p0i: Giá bán đơn vị sản phẩm dịch vụ (i) kế hoạch (không bao gồm thuế GTGT)  Nếu > 100%: DN vượt KH tiêu thụ SPHHDV  Nếu < 100%: DN không hoàn thành KH tiêu thụ SPHHDV  Nếu = 100%: DN hoàn thành KH tiêu thụ SPHHDV 4.2 PHÂN TÍCH TIÊU THỤ THEO MẶT HÀNG  Phân tích tiêu thụ mặt hàng SPDV với mặt hàng chủ yếu khách hàng chủ yếu – truyền thống  Giúp cho DN quản lý SPHHDV tiêu thụ được, với mức độ bao nhiêu, mặt hàng không bán được,…=> định SXKD kỳ tới  Nguyên tắc:  Không bù trừ mặt hàng vượt KH cho mặt hàng khơng hồn thành KH  Cần lấy theo thước đo vật so sánh thực tế với KH mặt hàng chủ yếu  … 4.2 PHÂN TÍCH TIÊU THỤ THEO MẶT HÀNG Mặt hàng – thị trường tiêu thụ Kế hoạch Thực Thực so với Kế hoạch +/% Mặt hàng A - Thị trường X - Thị trường Y -… Mặt hàng B - Thị trường M - Thị trường N -… 4.2 PHÂN TÍCH TIÊU THỤ THEO MẶT HÀNG  Tỷ lệ chung tình hình hồn thành KH tiêu thụ mặt hàng ∑qmi.p0i TM = X 100 ∑q0i.p0i  TM : Tỷ lệ chung thực KH tiêu thụ theo mặt hàng  p0i: Đơn giá bán sản phẩm i kỳ kế hoạch (không bao gồm thuế GTGT)  q0i: Khối lượng mặt hàng i tiêu thụ kỳ kế hoạch  qmi : Khối lượng mặt hàng i coi hoàn thành kế hoạch tiêu thụ theo mặt hàng qmi = {qoi; q1i}  Chú ý: Không lấy mặt hàng vượt kế hoạch bù cho mặt hàng hụt kế hoạch,  TM luôn 100% 4.2 PHÂN TÍCH TIÊU THỤ THEO MẶT HÀNG  Trong kinh tế thị trường, phân tích hoạt động tiêu thụ DN cần phải ý phân tích vấn đề sau  Hoàn thành KH tiêu thụ số lượng  Theo mặt hàng chủ yếu, quan trọng truyền thống  Đảm bảo kỳ hạn tiêu thụ theo hợp đồng ký với khách hàng  Phân tích kỳ hạn phân chi tiết theo khoảng thời gian so sánh lượng hàng giao thực tế với kế hoạch hợp đồng ký kết  Tiêu thụ phải liên hệ đến tình hình sản xuất, cung ứng, sản xuất & thu mua,…nhằm tránh ứ đọng vốn 4.3 PHÂN TÍCH DOANH THU TIÊU THỤ Phân tích Tốc độ - Xu hướng – Nhịp điệu tăng trưởng doanh thu Phân tích cấu doanh thu 10 ĐÁNH GIÁ CHUNG Xác định Lợi nhuận thực tế kế hoạch Thực tế: P1f = Σq1i(p1i – d1i – r1i – g1i – t1i – c1i) – S1 – A1 Hay P1f = Σq1i(n1i – c1i) - S1 - A1 P1f = Σq1if1i - S1 - A1 Kế hoạch: P0f = Σq0i(p0i – d0i – r0i – g0i – t0i – c0i) – S0 – A0 Hay P0f = Σq0i(n0i – c0i) – S0 – A0 P0f = Σq0if0i – S0 – A0 20 ĐÁNH GIÁ CHUNG  Tỷ lệ hoàn thành KH: IG = G1f G0f X 100(%)  Chênh lệch tuyệt đối: ∆ Gf = G1f –G0f  Nếu IG > 100%, ∆ Gf >0: DN vượt KH tiêu LN  Nếu IG = 100%, ∆ Gf =0: DN hoàn thành KH tiêu LN  Nếu IG < 100%, ∆ Gf < 0: DN khơng hồn thành KH tiêu LN 21 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG Do sản lượng tiêu thụ: ∆Gq = (Tt – 1)G0f Trong đó: ∑q1i.p0i Tt = X 100 ∑q0i.p0i Do kết cấu sản phẩm hàng hoá tiêu thụ ∆Gk = Σ(q1i –q0i)(p0i – d0i – r0i – g0i – t0i – c0i) - ∆Gq Do giá bán đơn vị sản phẩm ∆Gp = Σq1i(p1i – p0i) Do chiết khấu thương mại ∆Gd = - Σq1i(d1i – d0i) 22 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ Do doanh thu hàng bán bị trả lại đvsp ∆Gr = - Σq1i(r1i – r0i) Do giảm giá hàng bán ∆Gd = - Σq1i(d1i – d0i) Do thuế tiêu thụ đvsp hàng hoá tiêu thụ ∆Gt = - Σq1i(t1i – t0i) Do giá vốn hàng bán đơn vị sản phẩm ∆Gc = - Σq1i(c1i – c0i)  Do tổng chi phí bán hàng ∆Gs = - (S1- S0)  Do tổng chi phí quản lý DN ∆GA = - (A1- A0) 23 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ  Trường hợp, liệu phân tích có nhân tố:  Sản lượng tiêu thụ  Doanh thu đơn vị  Giá vốn đơn vị  Các nhân tố ảnh hưởng gồm: Sản lượng tiêu thụ, cấu sản lượng tiêu thụ, giá vốn hàng bán xác định  Nhân tố Doanh thu đơn vị xác định giả định: Sản lượng tiêu thụ, cấu sản lượng tiêu thụ, doanh thu đơn vị kỳ phân tích, giá vốn đơn vị kỳ gốc, sau: ∆Gd = Σq1i(n1i – n0i) 24 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ  Trường hợp, liệu phân tích có nhân tố:  Sản lượng tiêu thụ  Cơ cấu sản lượng tiêu thụ  Lợi nhuận gộp đơn vị  Các nhân tố: Sản lượng tiêu thụ, cấu sản lượng tiêu thụ xác định  Nhân tố Lợi nhuận gộp đơn vị xác định giả định: Sản lượng tiêu thụ, cấu sản lượng tiêu thụ, lợi nhuận gộp đơn vị kỳ phân tích, sau: ∆Gd = Σq1i(f1i – f0i) 25 TỔNG HỢP - NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊ  Tổng hợp lợi nhuận gộp ∆ Gf = ∆Gq + ∆Gk + ∆Gp + ∆Gd + ∆Gr + ∆Gg + ∆Gt + ∆Gc ∆ Gf = ∆Gq + ∆Gk + ∆Gn + ∆Gc ∆ Gf = ∆Gq + ∆Gf  Tổng hợp lợi nhuận ∆ Pf1 = ∆Gq + ∆Gk + ∆Gp + ∆Gd + ∆Gr + ∆Gg + ∆Gt + ∆Gc + ∆GS + ∆GA ∆ Pf1 = ∆Gf + ∆GS + ∆GA  Nhận xét – kết luận:… 26 VÍ DỤ SP Số lượng sản phẩm tiêu thụ (cái) Giá bán đvsp gồm VAT (nđ/cái) Chiết khấu thương mại (nđ/cái) Năm trước Năm Năm trước Năm Giảm giá hàng bán đvsp (nđ/cái) Năm Giá vốn hàng bán (nđ/cái) Năm trước Năm Năm trướ c Năm trước Năm A 7.000 6.300 440 440 300 310 B 6.000 5.400 275 308 3 180 170 C 3.000 3.600 330 330 250 240 27 Bảng tính (theo giá khơng VAT) SP Tổng doanh thu tính theo Tổng chiết khấu TM tính theo Tổng giảm giá hàng bán tính theo q0i.p0i q1i.p0i q1i.p1i q0i.d0i q1i.d0i q1i.d1i q0i.g01 q1i g01 q1i.g1i A 280.000 252.000 252.000 3.500 3.150 2.520 700 630 B 150.000 135.000 151.000 1.800 1.620 1.620 0 540 C 90.000 108.000 108.000 900 1.080 1.440 300 360 720 ∑ 520.000 495.000 511.200 6.200 5.850 5.580 1.000 990 1.260 28 Bảng tínhBảng (theotính giá khơng VAT) Sản phẩm Tổng giá vốn hàng bán tính theo Tổng lợi nhuận gôp q0i.c0i q1i.c0i q1i.c1i Năm trước Năm A 210.000 189.000 195.300 65.800 54.180 B 108.000 97.200 91.800 40.200 57.240 C 75.000 90.000 86.400 13.800 19.440 ∑ 393.000 376.200 373.500 119.800 130.860 29 Phân tích  Đánh giá khái quát:  Tương đối: (130.860 : 119.800).100% = 109,2% (+ 9,2%)  Tuyệt đối: 130.860 - 119.800 = + 11.060 (nđ)  Các nhân tố ảnh hưởng:  Do sản lượng tiêu thụ ∆Gq = ((495.000 : 520.000) – 1) x 119.800 = - 5.760  Do cấu mặt hàng tiêu thụ ∆Gk = (6.300 – 7000)(400 – – – 300) + (5.400 – 6.000)(250 – – 180) + (3.600 – 3.000)(300 – – – 250) – (5.760) = - 2.080  Do giá bán đvsp: ∆Gk = 511.200 – 495.000 = +16.200  Do chiết khấu TM: ∆Gd = - (5.580 – 5.850) = + 270  Do giảm giá: ∆Gg = - (1.260 – 990) = - 270  Do giá vốn đvsp: ∆Gg = - (373.500 – 376.200) = - 2.700 30 Tổng hợp  Những nhân tố làm tăng  Do giá bán đvsp: ∆Gk = 511.200 – 495.000 = +16.200  Do chiết khấu TM: ∆Gd = - (5.580 – 5.850) = + 270  Do giá vốn đvsp: ∆Gg = - (373.500 – 376.200) = + 2.700  Tổng tăng: + 19.170  Những nhân tố làm giảm  Do sản lượng tiêu thụ: ∆Gq = - 5.760  Do cấu mặt hàng tiêu thụ: ∆Gk = - 2.080  Do giảm giá: ∆Gg = - (1.260 – 990) = - 270  Tổng giảm: - 8.110  Tổng nhân tố: + 11.060  Nhận xét:… 31 4.7 PHÂN TÍCH ĐIỂM HỊA VỐN SV tự đọc giáo trình 32 VIỆN KẾ TỐN - KIỂM TOÁN 33 XIN CẢM ƠN ! Website : www.neu.edu.vn VIỆN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN - ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN 34 ... DOANH THU Tốc độ tăng trưởng định gốc Tổng doanh thu Tốc độ tăng trưởng liên hoàn Tổng doanh thu Doanh thu thực tế năm i – Doanh thu thực tế năm gốc = X 100 Doanh thu thực tế năm gốc Doanh thu. .. trướ c Năm trước Năm A 7.000 6.300 44 0 44 0 300 310 B 6.000 5 .40 0 275 308 3 180 170 C 3.000 3.600 330 330 250 240 27 Bảng tính (theo giá khơng VAT) SP Tổng doanh thu tính theo Tổng chiết khấu TM... CƠ BẢN 4. 1 Đánh giá khái quát kết hoạt động tiêu thụ 4. 2 Phân tích tình hình tiêu thụ mặt hàng kỳ hạn tiêu thụ 4. 3 Phân tích hoạt động xuất hàng hóa 4. 4 Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng 4. 5.Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ, SLIDE BÀI GIẢNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay