CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

81 10 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN KẾ TOÁN-KIỂM TỐN BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH KINH DOANH Giảng viên: TS Trần Trung Tuấn (CPA) CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NỘI DUNG CƠ BẢN 3.1 Phân tích kết sản xuất 3.2 Phân tích tình hình thực kế hoạch chi phí 3.1.PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT 3.1.1.Đánh giá quy mơ kết sản xuất 3.1.2 ĐG xu hướng, tốc độ nhịp điệu tăng trưởng 3.1.3 Phân tích chất lượng sản phẩm 3.1.4 Quan hệ KQSX với yếu tố SX 3.1.1.ĐÁNH GIÁ QUY MÔ KẾT QUẢ SẢN XUẤT Các khái niệm Các công thức đánh giá Các nguyên nhân ảnh hưởng CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (1)Tổng giá trị sản xuất: Là tiêu tổng hợp biểu tiền toàn kết cuối sản xuất, cung ứng dịch vụ kỳ (thường năm) chúng hoàn thành hay chưa hồn thành Chỉ tiêu này gờm các yếu tố chính sau: Giá trị sản phẩm vật chất Giá trị dịch vụ tiến hành không mang tính chất sản xuất vật chất CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Tổng giá trị sản phẩm hàng hóa: Toàn giá trị sản phẩm, dịch vụ hoàn thành kỳ (thường năm) nhằm tiêu thụ bên Chỉ tiêu bao gồm:  Giá trị sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ  Giá trị sản phẩm, dịch vụ hoàn thành chưa tiêu thụ  Công thức: GThh = ∑Qi.Pi  GThh: Tổng giá trị sản phẩm hàng hóa kỳ  Qi: Khối lượng sản phẩm (i) hoàn thành kỳ  Pi: Giá bán đơn vị sản phẩm tương ứng (I = 1, n)  Ý nghĩa: tiêu (1) (2) dùng để đánh giá mức độ tăng trưởng kết sản xuất mặt khối lượng kỳ với pp so sánh Khi tính theo giá hành là cứ tính tổng sản phẩm xã hội, thu nhập quốc dân  (2 ) CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (3) Hệ số sản xuất hàng hóa: Chỉ tiêu phản ánh lực SX hàng hóa DN, cho biết mức độ sản phẩm dở dang nhiều hay Hệ số cao chứng tỏ lượng sản phẩm hoàn thành kỳ lớn sản phẩm dở dang nhỏ ngược lại Tổng giá trị sản phẩm HH Hệ số SXHH (Hsxhh) Tổng giá trị SPHH = = Tổng giá trị sản xuất Tổng giá trị SX x Hệ số sản xuất HH ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT  Phương pháp: Dùng phương pháp so sánh giản đơn loại mặt hàng tổng giá trị toàn DN (theo thước đo giá trị vật): Nếu > 100% vượt KH ngược lại Số lượng mặt hàng (i) thực tế SX Tỷ lệ hoàn thành KH = sản xuất mặt hàng i Số lượng mặt hàng (i) sản xuất KH Tỷ lệ hoàn thành KH = "Tổng giá trị sản xuất" Mức biến động tăng giảm tổng giá trị sản xuất X 100 = Tổng giá trị sản xuất thực tế Tổng giá trị sản xuất kế hoạch Tổng giá trị sản xuất thực tế X 100 - Tổng giá trị sản xuất kế hoạch ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT Tỷ lệ hoàn thành KH “Tổng giá trị SPHH” Tỷ lệ hoàn thành KH “Hệ số sản xuất HH” = = Tổng giá trị sản phẩm HH thực tế (GT hh1) X 100 Tổng giá trị sản phẩm HH kế hoạch (GT hh0) Hệ số sản xuất hàng hóa thực tế (Hsxhh1) X 100 Hệ số sản xuất hàng hóa kế hoạch (Hsxhh0 ) 10 PTTHỰC HIỆN KH CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Chỉ tiêu A Kế hoạch Kế hoạch điều chỉnh Thực Thực so với Kế hoạch Kế hoạch điều chỉnh +/- % +/- % Biến phí SXC - CP Vật liệu - CP nhân cơng Định phí SXC - Khấu hao - Thuê mặt Tổng 67 PT KH CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  Khấu hao TSCĐ biện pháp chủ quan DN nhằm thu hồi lại phận hao mòn TSCĐ Tùy thuộc vào cách tính khấu hao để có cách phân tích thích hợp Tuy nhiên để phân tích tình hình khấu hao TSCĐ ta thực bước sau:  Bước 1: Đánh giá chung tình hình thực kế hoạch tổng chi phí khấu hao  Phương pháp sử dụng: So sánh giản đơn so sánh có liên hệ (nếu doanh nghiệp tính khấu hao theo sản lượng) 68 PT KH CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  Bước 2: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tổng chi phí khấu hao: Căn vào cách tính khấu hao để xác định nhân tố ảnh hưởng Chi phí khấu hao TSCĐ thường tính: Chi phí khấu hao TSCĐ       = Giá trị khấu hao TSCĐ đầu năm + Giá trị khấu hao TSCĐ tăng năm - Giá trị khấu hao TSCĐ giảm năm Công thức tính khấu hao cho tài sản cố định i: Ki: Mức khấu hao tài sản cố định i (i =1,n) Ni * ri * ti Ki = Ni : Nguyên giá tài sản cố định i 12 ri : Tỷ lệ khấu hao bình quân TSCĐ i ti : Số tháng tính khấu haoTSCĐ năm cho TSCĐ i Bước 3: Tổng hợp kết quả, rút nhận xét 69 3.2.4.PT THỰC HIỆN KH CHI PHÍ TRÊN 1000 ĐỒNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HÀNG HĨA Khái niệm, cơng thức tính Các bước phân tích Ví dụ 70 KHÁI NIỆM-CƠNG THỨC TÍNH  Chi phí 1000 đồng sản lượng hàng hóa: Chỉ tiêu tổng quát đo lường mức chi phí sản xuất DN bỏ 1000 đồng giá trị sản phẩm hàng hóa Trị số nhỏ hiệu kinh doanh cao ngược lại F1 = ∑q1i.z1i X 1000 ∑q1i.p1i F0 = ∑q0i.z0i X 1000 ∑q0i.p0i  F1, F0: Chi phí SX 1.000 đ giá trị sản phẩm hàng hóa thực tế kế hoạch  q1i, q0i: Số lượng sản phẩm (i) thực tế kế hoạch  p1i;p0i: Giá bán không thuế GTGT đơn vị sản phẩm (i) thực tế kế hoạch  Z1i, Z0i: giá thành đơn vị sản phẩm (i) thực tế kế hoạch 71 CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH B1: Đánh giá khái quát: ΔF = F1 – F0 IF = F1 F0 X 100 %  Nếu ΔF < 0: Chi phí bỏ để có 1000đ doanh thu (gtslhh) nhỏ, LN tăng, kinh doanh hiệu Hay có 1000 đồng DN tiết kiệm đồng chi phí, ngược lại 72 CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH B2: Phân tích nhân tố ảnh hưởng:Thay liên hoàn  Sản lượng SP hàng hóa:  Cơ cấu sản lượng ΔFK = ΔFq = ∑q1i.z0i ∑q1i.p0i X 1000 -  Giá thành đơn vị SP ∑q1i.z1i ΔFz = ∑q1i.p0i  Giá bán đơn vị sản phẩm X 1000 - ∑q1i.z1i X 1000 ΔFp = ∑q1i.p1i ∑q0i.z0i ∑q0i.p0i ∑q1i.z0i ∑q1i.p0i X 1000 X 1000 ∑q1i.z1i X 1000 ∑q1i.p0i B3:Tổng hợp,NX: ΔF = F1 – F0 = ΔFq + ΔFK + ΔFz + ΔFp ΔF = ΔFK + ΔFz + ΔF 73 p VÍ DỤ Cơng ty D&N kinh doanh mặt hàng điện tử tình thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ Trong tháng 4/2011 có tình sau Sản phẩm Sản lượng (cái) KH TT Giá thành đơn vị SP (1000 đ) KH TT Giá bán đơn vị SP thuế GTGT (10%) KH TT A 10.000 9.500 400 400 660 660 B 20.000 20.000 300 290 550 550 C 30.000 32.000 200 195 352 330 74 3.2.4.PT THỰC HIỆN KH CHI PHÍ TRÊN 1000 ĐỒNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA Sp Tổng giá thành tính theo (10.000 d) q0iz0i q1iz0i Tổng giá trị sản phẩm hàng hóa tính theo (10.000) q1iz1i q0ip0i q1ip0i q1ip1i F F0 F1 A 400 380 380 600 570 570 666,67 666,67 B 600 600 580 1.000 1.000 1.000 600,00 580,00 C 600 640 624 960 1.024 960 625,00 650,00 ∑ 1.600 1.620 1.584 2.560 2.594 2.530 625,00 626,09 75 3.2.4.PT THỰC HIỆN KH CHI PHÍ TRÊN 1000 ĐỒNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA ΔF = 626,09 – 625 = + 1,09 (đồng) IF = (626,09/625) x 100 = 100,2 % (+ 0,2%) Điều phản ánh để có 1000 đồng GTSLHH thực tế DN phải bỏ thêm 1,09 đồng chi phí sản xuất Với sản lượng thực tế 25.300.000 thực tế DN phí tăng thêm (25.300.000 x 1,09)/1000 = -Do ảnh hương nhân tố: •Cơ cấu sản lượng: (1620 : 2594).1000 – 625 = 624,52 – 625 = - 0,48 (đ) •Do nhân tố giá thành ĐVSP: (1584 : 2594).1000 – 624,52 = 610,64 – 624,52 = - 13,88 (đ) •Do nhân tố giá bán đvsp: 626,09 – 610,64 = + 15,45 (đ) •Tổng hợp: ΔF = 626,09 – 625 = + 1,09 = (- 0,48) + (- 13,88) + (+15,45) = 1,09 đồng 76 Nhận xét  Tổng qt: DN khơng hồn thành KH chi phí 1000 gtslhh làm tăng chi phie lên 1,09 đ/1000 đ  Cụ thể:  Do giá bán dvsp (C) giảm, sản phẩm A&B khơng đổi cho chi phí tăng 15,45 đ => DN phải tìm hiểu nguyên nhân chất lượng sản phẩm (NVL, tay nghề,…) hay quan hệ cung cầu thị trường => Biện pháp…  Nhân tố sản lượng đặc biệt giá thành đơn vị làm cho tiêu chi phí giảm14,36 đ (do giá thành làm giảm 13,88 đ) => DN quản lý sản xuất tốt, giá bán không đổi DN tiết kiệm 14,36 đ/1000 đ  Doanh nghiệp cần phải xem xét vấn đề trên: DN mua NVL với gía rẻ để giảm chi phí sx dẫn đến chất lượng SP => giá bán SP giảm dẫn đến hiệu kinh doanh giảm => DN cần có biện pháp điều chỉnh hợp lý… 77 3.2.5.PT THỰC HIỆN KH GIÁ THÀNH ĐV SẢN PHẨM  B1: Đánh giá chung: Sử dụng PP so sánh giản đơn: Tzi = (Z1i/Z0i) x 100 ΔZi =Z1i - Z0i  B2: Phân tích nhân tố ảnh hưởng: CMi = ∑mijpij CLi = ∑tinlin CMi Chi phi NVL trực tiếp để sx đơn vị sản phẩm (i) CLi Chi phí nhân cơng trực tiếp để sản xuất đơn vị SP (i) mij: định mức hao phí NVL (j) cho đơn vị sản phẩm (i) Pij: Đơn giá NVL (j) để sản xuất sản phẩm (i) tin: thời gian định mức công việc (n) để sản xuất đơn vị SP (i) lin: Đơn giá tiền lương đơn vị thời gian định mức cơng việc (n) => Bên cạnh xác định tỷ trọng khoản mục chi phí đánh giá biến động cấu giá thành đơn vị sản phẩm => xác 78 định nguyên nhân đề xuất giải pháp       3.2.6 PT THỰC HIỆN KH GIÁ THÀNH-SẢN LƯỢNG B1: Tính hệ số hoạt động thực tế (>1: giá thành đvSP giảm, LN tăng và ngược lại) Hệ số hoạt động thực tế = Sản lượng sản xuât thực tế Sản lượng sản xuất theo cơng suất bình thường B2: Phân chia CPSXSP thực tế thành biến phí và định phí B3: Điều chỉnh định phí theo mức hoạt động kỳ phân tích Mức Định phí tiết kiệm hay lãng phí quan hệ với hệ số hoạt động = Mức định phí theo giới hạn đầu tư - Mức định phí theo giới hạn đầu tư x Hệ số hoạt động thực tế Định phí điều chỉnh theo mức hoạt động kỳ phân 79 tích VIỆN KẾ TỐN - KIỂM TOÁN 80 XIN CẢM ƠN ! Website : www.neu.edu.vn VIỆN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN - ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN 81 ... chi hết 30 .000 triệu 40.000 IGO/CP = X 100(%) = 92,0 % 34 .800 x 1,25 ΔGOCP = 40.000 – 34 .800 X 1,25 = - 3. 500 (trd) ΔGOCP = 40.000 – 43. 500 = - 3. 500 (trd) 30 .000 ICP/GO = X 100(%) = 1 13, 2 % 24.000... BẢN 3. 1 Phân tích kết sản xuất 3. 2 Phân tích tình hình thực kế hoạch chi phí 3. 1.PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT 3. 1.1.Đánh giá quy mô kết sản xuất 3. 1.2 ĐG xu hướng, tốc độ nhịp điệu tăng trưởng 3. 1 .3. .. DN Tiêu điều qua năm 2000 2001 2002 20 03 2004 2005 2006 Giá trị (tỷ đồng) 1000 1200 130 0 1450 1400 130 0 1500 Tốc độ tăng trưởng (%) 100 140 120 130 145 130 150 Phân tích Tốc độ - Xu hướngtăng
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay