PHÂN TÍCH TRONG KINH DOANH HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP

35 6 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN KẾ TOÁN-KIỂM TỐN BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH KINH DOANH Giảng viên: TS.Trần Trung Tuấn (CPA) CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP NỘI DUNG CƠ BẢN Khái quát phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động cung cấp 1.KHÁI QUÁT PT KINH DOANH 1.1.Ý nghĩa hoạt động kinh doanh 1.2.Nội dung hoạt động kinh doanh 1.3 Nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh 1.4.Đối tượng - phương pháp - yêu cầu phân tích hoạt động kinh doanh 1.1 Ý NGHĨA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  Hoạt động tạo doanh thu lợi nhuận chủ yếu cho doanh nghiệp  Bù đắp chi phí bỏ ra, thu lợi nhuận, đóng góp cho ngân sách  Giúp doanh nghiệp tồn phát triển  Hoạt động kinh doanh gồm: Hoạt động cung cấp, Hoạt động sản xuất, Hoạt động tiêu thụ Doanh nghiệp tham gia cơng đoạn dịch vụ để kiếm lời Các hoạt động tiến hành thường xuyên, liên tục, đan xen Thông qua vốn DN biến đổi hình thái giá trị theo nguyên tắc: T => H => T’ 1.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  Phân tích kết & hiệu hoạt động kinh doanh gồm:  Hoạt động cung cấp: Hoạt động thu mua, cung ứng tư liệu sản xuất gồm: vật tư, hàng hóa, chất lượng, số lượng lao động, MMTB tài sản khác phù hợp với kê hoạch SX & TT phục vụ kinh doanh  Hoạt động sản xuất: Hoạt động kết hợp yếu tố đầu vào (lao động, NVL, MM ) có giai đoạn cung cấp tạo khối lượng sản phẩm dịch vụ  Hoạt động tiêu thụ: Giai đoạn cuối hoạt động kinh doanh, sản phẩm dịch vụ tiêu thụ thị trường nhằm tạo doanh thu bù đắp chi phí, tạo lợi nhuận, tái sản xuất mở rộng 1.2 NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH KINH DOANH  Đánh giá khái quát kết hiệu hoạt động kinh doanh  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến KQ&HQ HĐKD  Chỉ rõ nguyên nhân mức độ ảnh hưởng đến kết hiệu  Vạch tiềm chưa khai thác & đề xuất giải pháp nhằm cao kết & hiệu KD 2.PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP 2.1 Khái quát phân tích hoạt động cung cấp 2.2 Phân tích tình hình cung cấp vật tư, hàng hóa 2.3 Phân tích tình hình cung cấp Lao động 2.4.Phân tích chi phí hoạt động cung cấp 2.5 Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến kết hoạt động cung cấp 2.1 KHÁI QUÁT PHÂN TÍCH CUNG CẤP  Phân tích Kết hoạt động cung cấp thể qua số lượng chất lượng, chủng loại cấu loại vật tư, hàng hóa, TSCĐ, lao động, DN chuẩn bị phục vụ cho SX  Phương pháp: Phương pháp so sánh  Yêu cầu: hoạt động cung cấp đảm bảo đủ  Số lượng  Chất lượng  Chủng loại, cấu  Với chi phí thấp (tính kinh tế)  Nếu thiếu thừa số lượng, chất lượng, cấu chủng loại ? 2.2.PT TÌNH HÌNH CUNG CẤP VẬT TƯ, HÀNG HĨA Đánh giá tình hình cung cấp theo số lượng Đánh giá tình hình cung cấp theo chất lượng Đánh giá tình hình cung cấp theo tiến độ nhịp điệu cung cấp Đánh giá tình hình dự trữ vật tư, hàng hóa 2.3.PT TÌNH HÌNH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG Đánh giá số lượng lao động Đánh giá chất lượng lao động Đánh giá cấu lao động 21 PT CUNG CẤP SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG IL = S1i S0i X 100  IL: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cung ứng số lượng lao động  S1i, S0i: Số lượng lao động cung ứng theo thực tế kế hoạch 22 PT CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CUNG CẤP h= ∑Si.bi ∑Si  h: Hệ số cấp bậc bình quân  Si: Số lượng lao động cấp bậc (i) (i = 1, n)  bi: Cấp bậc thợ thứ (i)  Nếu h1 > h0 chất lượng lao động tăng ngược lại  bậc  20 bậc  10 bậc 23 2.4.PHÂN TÍCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP Khái qt chi phí hoạt động cung cấp Chỉ tiêu phân tích 24 KHÁI QT CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP  Chi phí thu mua phận chi phí cấu thành nên giá trị vật tư hàng hóa Tiết kiệm chi phí cung ứng góp phần giảm chi phí vật tư hàng hóa đầu vào, từ hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu kinh doanh  Chi phí hoạt động cung ứng thường bao gồm  Chi phí vận chuyển, bốc dỡ  Chi phí phận thu mua  Chi phi lưu kho, lưu bãi  Chi phí hao hụt định mức  Chi phí đào tạo lao động 25 KHÁI QUÁT CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP  Cần thiết: Do chi phí hoạt động cung cấp có ảnh hưởng đáng kể đến kết hiệu kinh doanh nên việc phân tích biến động chi phí thu mua  Phương pháp: So sánh tổng chi phí thu mua, mức chi phí thu mua đơn vị VTHH thực tế so với KH, thực tế kỳ so với kỳ trước 26 CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH Tỷ lệ hồn thành kế hoạch chi phí thu mua loại VTHH Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chi phí thu mua loại có liên hệ đến kết thu mua Mức thu mua lãng phí hay tiết kiệm Tỷ lệ hồn thành KH chi phí thu mua đơn vị VTHH Tỷ trọng chi phí thu mua tổng giá VTHH thu mua 27 TL HỒN THÀNH KH CHI PHÍ THU MUA Icptmi = CP1i X 100 CP0i Icptmi: tỷ lệ hoàn thành KH chi phí thu mua VTHH (i) CP1i: Tổng chi phí thu mua VTHH (i) thực tế CP0i: Tổng chi phí thu mua VTHH (i) kế hoạch 28 TL HOÀN THÀNH KH CHI PHÍ THU MUA LIÊN HỆ KQ THU MUA Tcptmi = CP1i CP0i.Ii X 100(%)  Tcptmi: Tỷ lệ hoàn thành KH chi phí thu mua VTHH (i) có liên hệ khối lượng thu mua  Ii: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch khối lượng thu mua  Nếu T > 100%: Doanh nghiệp sử dụng không hiệu chi phí thu mua  Nếu T < 100%: DN sử dụng hiệu chi phí thu mua  Nếu T = 100%: DN hoàn thành KH 29 MỨC TIẾT KIỆM HAY LÃNG PHÍ CHI PHÍ Δ CPtm = CP1i - CP0i.Ii  Nếu Δ CPtm > 0: DN sử dụng chi phí thu mua khơng hợp lý  Nếu Δ CPtm < 0: DN sử dụng chi phí thu mua hợp lý, hiệu Chỉ tiêu KH TT CL tuyệt đối CL tương đối Chi phí thu mua (tr) 40 45 +5 +12,5 Số lượng VTHH (tấn) 500 600 -3 - 6,25  Tiết kiệm hay lãng phí? 30 TL HOÀN THÀNH KH CP THU MUA ĐƠN VỊ VTHH I= cp1i cp0i X 100(%) I: Tỷ lệ % hoàn thành chi phí thu mua đơn vị VTHH (i) cp1i: chi phí thu mua bình qn đơn vị VTHH (i) thực tế cp0i: chi phí thu mua bình quân đơn vị VTHH (i) kế hoạch 31 TỶ TRỌNG CHI PHÍ THU MUA TRONG TỔNG GIÁ TRỊ VẬT TƯ HÀNG HÓA THU MUA Tcp = ∑CPtm ∑GTvthh X 100(%) Tcp: Tỷ trọng chi phí nhỏ tiết kiệm, hiệu chi phí thu mua ngược lai ∑CPtm: Tổng chi phí thu mua VTHH ∑GTvthh: Tổng giá trị VTHH thu mua 32 2.5 PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP Có nhiều nguyên nhân mức độ ảnh hưởng tác động khác đến kết hoạt đông cung cấp: phân chia thành nguyên nhân khách quan, chủ quan Nguyên nhân khác quan: Quan hệ cung cầu thị trường Tình hình kinh tế trị xã hội Khủng hoảng kinh tế Tỷ giá hối đoái Vi phạm hợp đồng nhà cung cấp Nguyên nhân chủ quan: Kế hoach cung cấp, sản xuất tiêu thụ Khả tìm hiểu thị trường Phương thức tốn, vận chuyển, bốc dỡ, Khả tốn, cơng tác tổ chức thu mua, bảo quản 33 VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN 34 XIN CẢM ƠN ! Website : www.neu.edu.vn VIỆN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN - ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN 35 ... kết & hiệu KD 2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP 2. 1 Khái qt phân tích hoạt động cung cấp 2. 2 Phân tích tình hình cung cấp vật tư, hàng hóa 2. 3 Phân tích tình hình cung cấp Lao động 2. 4.Phân tích... Chênh lệch +/- % A 34.800 40.000 + 5 .20 0 + 14.9 B 31.000 35.000 + 4.000 + 12. 9 C 24 .000 30.000 + 6.000 + 25 .0 D 25 .000 20 .000 - 5.000 - 20 14 TL HOÀN THÀNH KH CUNG CẤP THEO GIÁ TRỊ Tcm =    ... 2. 4.Phân tích chi phí hoạt động cung cấp 2. 5 Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến kết hoạt động cung cấp 2. 1 KHÁI QUÁT PHÂN TÍCH HĐ CUNG CẤP  Phân tích Kết hoạt động cung cấp thể qua số lượng chất
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TRONG KINH DOANH HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP, PHÂN TÍCH TRONG KINH DOANH HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay