Bai tap 1 LẬP BÁO CÁO TỈ TRỌNG

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:40

Bài Phân tích báo cáo chuẩn tỷ trọng Biểu diễn báo cáo thu nhập dạng báo cáo tỷ trọng đánh giá thuận lợi, khó khăn công ty: HARBISON CORPORATION Báo cáo thu nhập đến ngày 31/12/2009 2010 2009 2010 Doanh thu 720,000$ 535,000$ Giá vốn hàng bán 475,200 280,340 Lãi gộp 244,800 254,660 Chi phí hoạt động 151,200 103,790 Thu nhập ròng 93,600$ 150,870$
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap 1 LẬP BÁO CÁO TỈ TRỌNG, Bai tap 1 LẬP BÁO CÁO TỈ TRỌNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay