chuong6 ke toan giai the va to chuc lai cong ty

28 5 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:40

Chươngư6 Kế toán giảI thể tổ chức lại công ty Kếtưcấu Kế toán giải thể công ty Kế toán tổ chức lại công ty - Kế Kế Kế Kế toán toán toán toán chia công ty tách công ty sáp nhập công ty hợp công ty KếưtoánưgiảIưthểưcôngưty Các trờng hợp giải thể Công ty - Kết thúc thời hạn hoạt động ghi điều lệ mà định gia hạn - Hội đồng thành viên/ Chủ sở hữu công ty định giải thể - Không đủ số lợng thành viên tối thiểu theo quy định luật doanh nghiệp tháng liên tục - Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh KếưtoánưgiảIưthểưcôngưty Thủ tục giải thể doanh nghiệp - Thông qua định giải thể doanh nghiệp, gồm nội dung: + Tên, trụ sở doanh nghiệp + Lý giải thể + Thời hạn, thủ tục lý hợp đồng khoản nợ doanh nghiệp không tháng từ ngày thông qua định giải thể) + Phơng án xử lý nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động + Thành lập tổ lý tài sản KếưtoánưgiảIưthểưcôngưty Thđ tơc gi¶i thĨ doanh nghiƯp (tiÕp) - Trong thêi hạn ngày từ thông qua định giải thể phải gửi đến quan đăng ký kinh doanh; chủ nợ; ngời có quyền, nghĩa vụ, lợi ích liên quan; ngời lao động DN - Niêm yết công khai trụ sở DN đăng báo địa phơng TW hàng ngày số liên tiếp - Thanh lý tài sản toán khoản nợ DN - Trong thời hạn ngày kể từ ngày toán hết nợ, tổ lý phải gửi hồ sơ đến quan đăng ký kinh doanh Trong thời hạn ngày từ nhận hồ sơ, quan đăng ký kinh doanh xoá tên Công ty khỏi danh sách - Trờng hợp DN bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh, DN phải giải thể thời hạn tháng kể từ ngày bị thu hồi giấy KếưtoánưgiảIưthểưcôngưty Nguyên tắc xử lý tài giải thể công ty: - Kể từ ngày tuyên bố giải thể, khoản nợ cha đến hạn đợc coi đến hạn đợc ngừng tính lãI - Mọi tài sản đợc phản ánh theo giá thị trờng thời điểm chuyển giao - Thứ tự toán tiền thu đợc từ giải thể: + + + + + Thanh toán chi phí giải thể công ty Thanh toán nợ lơng khoản khác cho CNV Thanh toán cho chủ nợ Thanh toán nợ thuế khoản khác cho Nhà nớc Số lại chia cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp KếưtoánưgiảIưthểưcôngưty Phơng pháp kế toán - Hoàn nhập toàn khoản dự phòng tính đến thời điểm giải thể Nợ TK 159 (1591, 1592, 1593) Nợ TK 229 Có TK 421 - Phản ánh giá bán vật t, sản phẩm, hàng hoá Nợ TK 111, 112 - giá bán Nợ/ Có TK 421 - chênh lệch Có TK 152, 153, 154, 155, 156, 157 - gi¸ gèc Có TK 3331: thuế GTGT KếưtoánưgiảIưthểưcôngưty Phơng pháp kế toán (tiếp) - Phản ánh nhợng bán, lý TSCĐ: Nợ TK 214 - giá trị hao mòn luỹ kế Nợ TK 111, 112 - giá bán Nợ/ Có TK 421 - chênh lệch giá bán giá trị lại Có TK 211 - nguyên giá Có TK 333 thuế GTGT - Phản ánh thu hồi khoản đầu t tài chính: Nợ TK 111, 112 - số thu hồi Nợ / Có TK 421 - chênh lệch Có TK 121, 221 - giá gốc KếưtoánưgiảIưthểưcôngưty Phơng pháp kế toán (tiếp) - Phản ánh thu hồi khoản nợ phải thu Nợ TK111, 112 - số thu Nợ TK 421 - số chiết khấu số không thu đợc Có TK 131, 138, 331 - số nợ gốc - Phản ánh chi phí phát sinh trình giải thể Nợ TK 421 Có TK 111, 112 - Phản ánh toán khoản nợ phải trả Nợ TK 311, 331, 333, 334, 338, 341, 342,: sè nỵ gèc Cã TK 421 - chiÕt khÊu toán đợc hởng Có TK 111, 112 - số tiền trả KếưtoánưgiảIưthểưcôngưty Phơng pháp kế toán (tiếp) - Phân chia số vốn lại cho thành viên: Nỵ TK 411, 413, 418, 421, 431 Cã TK 3388: chi tiết thành viên - Trờng hợp bị lỗ (các TK loại d nợ) phản ánh số tiền thành viên phải gánh chịu tơng ứng với phần vốn góp: Nợ TK 3388 chi tiết thành viên Có TK 411, 413, 418, 421 Kếưtoánưchiaưcôngưty Phơng pháp kế toán công ty bị chia: - Hoàn nhập toàn khoản dự phòng: Nợ TK 159, 229 Có TK 421 - Ghi giảm hao mòn TSCĐ: Nợ TK 214 Có TK 211 - Phản ánh giá trị tài sản đợc đánh giá tăng: Nợ TK 152, 153, 156, 211 Có TK 421 - Phản ánh giá trị tài sản bị đánh giá giảm: Nợ TK 421 Có TK 152, 153, 156, 211 Kếưtoánưchiaưcôngưty Phơng pháp kế toán công ty bị chia (tiếp): - Điều chuyển vốn CSH khác vốn góp (nếu có) Nợ TK 4112, 413, 418, 421, 431 Có TK 4111 - Nếu lỗ, ghi giảm vốn góp tơng ứng: Nợ TK 4111 Có TK 421 - Phân chia vốn cho công ty míi: Nỵ TK 4111, 4112, 413, 418, 421, 431 Cã TK 338 chi tiết công ty đợc chia Kếưtoánưchiaưcôngưty Phơng pháp kế toán công ty bị chia (tiếp): - Phản ánh trị tài sản, công nợ phải thu chuyển giao cho Công ty tơng ứng với vốn chủ sở hữu công nợ Nợ TK 338 - chi tiÕt C«ng ty míi Cã TK 111,112,131,152,153,155,156,211,221… - Xác định số công nợ phải trả phân chia cho Công ty Nợ TK 311, 331, 333, 334, 338, 341 Cã TK 338 chi tiÕt C«ng ty míi Kếưtoánưchiaưcôngưty Phơng pháp kế toán công ty đợc chia: - Phản ánh số vốn mà thành viên từ Công ty bị chia cam kết chuyển sang Công ty Nợ TK 138 - chi tiết Công ty bị chia Có TK 411, 413,418,421,431 - chi tiết thành viên - Phản ánh nhận tài sản, công nợ phải thu từ công ty bị chia chuyển sang Nợ TK 111,112,131,156,211,221 Có TK 1388 chi tiết Công ty bị chia - Phản ánh nhận công nợ phải trả tơng ứng: Nợ TK 138 chi tiết công ty bị chia Có TK 311,331,333,334,341 Kếưtoánưtáchưcôngưty Quy định chung: - Công ty TNHH công ty cổ phần tách thêm nhiều công ty loại - Công ty bị tách chuyển phần tài sản đồng thời chuyển phần quyền nghĩa vụ sang công ty đợc tách mà không chấm dứt tồn Công ty bị tách - Sau đăng ký kinh doanh, Công ty bị tách Công ty đợc tách phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ cha toán, hợp đồng lao động nghĩa vụ tài sản Công ty bị tách Kếưtoánưtáchưcôngưty Ví dụ: Công ty ABC -Thành viên A: tỷ - Thành viên B: tỷ - Thành viên C: tỷ Công ty X - Thành viên A: 0,8 tỷ - Thành viên B: 0,8 tỷ - Thành viên C: 0,4 tỷ Kếưtoánưtáchưcôngưty Ví dụ: Công ty ABC -Thành viên A: tỷ - Thành viên B: tỷ - Thành viên C: tỷ Công ty X Công ty Y - Thành viên A: tỷ - Thành viên B: tỷ - Thành viên B: tỷ - Thành viên C: tỷ Kếưtoánưtáchưcôngưty Kế toán công ty bị tách: - Tiến hành tơng tự nh kế toán Công ty bị chia, khác kế toán Công ty bị chia ghi giảm toàn vốn CSH, công nợ phải trả giá trị tài sản tơng ứng Công ty bị chia không tồn - Đối với Công ty bị tách, kế toán ghi giảm phần vốn CSH, công nợ phải trả giá trị tài sản t ơng ứng Công ty bị tách hoạt động Kế toán công ty đợc tách: - Công ty đợc tách Công ty thành lập nên phơng pháp kế toán tơng tự nh kế toán Công ty đợc chia Kếưtoánưsápưnhậpưcôngưty Quy định chung: - Một số công ty loại sáp nhập vào công ty khác để tồn cách chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập đồng thời chấm dứt tồn công ty bị sáp nhập - Sau đăng ký kinh doanh, công ty nhận sáp nhập đợc hởng quyền lợi ích hợp pháp đồng thời chịu trách nhiệm khoản nợ cha toán, hợp đồng lao động nghĩa vụ tài sản khác công ty bị sáp nhập Kếưtoánưsápưnhậpưcôngưty Ví dụ: Công ty A Công ty B Kếưtoánưsápưnhậpưcôngưty Kế toán công ty bị sáp nhập tơng tự nh công ty bị chia (do chấm dứt tồn tại) Kế toán công ty bị sáp nhập phản ánh bút toán tăng vốn, tăng công nợ tăng giá trị tài sản tơng ứng Kếưtoánưhợpưnhấtưcôngưty Quy định chung: - Hai số công ty loại hợp thành công ty (Công ty hợp nhất) cách chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang công ty hợp đồng thời chấm dứt tồn công ty bị hợp - Sau đăng ký kinh doanh, công ty bị hợp chấm dứt tốn Công ty hợp đợc hởng quyền lợi ích hợp pháp đồng thời chịu trách nhiệm khoản nợ cha toán, hợp đồng lao động nghĩa vụ tài sản khác Công ty bị hợp Kếưtoánưhợpưnhấtưcôngưty  VÝ dơ: C«ng ty A C«ng ty B C«ng ty C Kếưtoánưhợpưnhấtưcôngưty Kế toán công ty bị hợp nhất: tơng tự nh công ty bị chia (do chấm dứt tồn tại) Kế toán công ty hợp công ty thành lập nên kế toán tơng tự nh công ty đ ợc chia HÕt ch¬ng ...Kếtưcấu Kế to n giải thể công ty Kế to n tổ chức lại công ty - Kế Kế Kế Kế to n to n to n to n chia công ty tách công ty sáp nhập công ty hợp công ty Kế to nưgiảIưthểưcông ty Các trờng hợp... Công ty bị hợp Kế to nưhợpưnhấtưcông ty  VÝ dơ: C«ng ty A C«ng ty B C«ng ty C Kế to nưhợpưnhấtưcông ty Kế to n công ty bị hợp nhất: tơng tự nh công ty bị chia (do chấm dứt tồn tại) Kế to n... Kế to nưsápưnhậpưcông ty Ví dụ: Công ty A Công ty B Kế to nưsápưnhậpưcông ty Kế to n công ty bị sáp nhập tơng tự nh công ty bị chia (do chấm dứt tồn tại) Kế to n công ty bị sáp nhập phản ánh bút to n tăng vốn, tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong6 ke toan giai the va to chuc lai cong ty , chuong6 ke toan giai the va to chuc lai cong ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay