chuong2 ke toan thanh lap cong ty

26 7 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:40

Chươngư2 Kếưtoánưnghiệpưvụư thànhưlậpưcôngưty Kết cấu Các quy định kinh tế pháp lý chung thành lập công ty Kế toán chi phí thành lập công ty Kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh Kế toán góp vốn thành lập công ty TNHH Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần quy định kinh tế pháp lý thành lập công ty (quy trình thành lập) Bc 1: Tha thun thành lp công ty (Tờn cty, hỡnh thc t chc cty; lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh; số vốn điều lệ vốn góp theo cam kết thành viên; dự kiến cấu tổ chức quản lý; phân công thực kế hoạch thành lập cty,  Bước Điều tra, nghiên cứu thị trường  Bước Xây dựng phương án kinh doanh  Bc Son tho thông qua iu l công ty  Bước Xin giấy phÐp kinh doanh Thñ tục thành lập công ty Đơn đăng ký kinh doanh Điều lệ công ty Danh sách thành viên cổ đông sáng lập Kế toán chi phí thành lập công ty Đặc điểm chi phí thành lập công ty - Phát sinh trớc có định thành lập - Liên quan đến việc khai sinh công ty - Do thành viên sáng lập ứng trớc Nội dung chi phí thành lập công ty: - Nghiên cứu, thăm dò thị trờng - Lập thẩm định dự toán đầu t - T vấn pháp lt - LƯ phÝ xin giÊy phÐp… KÕ to¸n chi phí thành lập công ty Chứng từ kế toán: - Chứng từ ban đầu sáng lập viên chi hộ gửi đến Bảng chi phí thành lập theo thành viên Kế toán chi phí thành lập công ty Phơng pháp kế toán: - - Tập hợp chi phí thành lập: Nợ TK 241 Chi phí thành lập dn Có TK 338 - Phải trả thành viên sáng lập Phân bổ chi phí thành lập dn: Nỵ TK 642, 242 Cã TK 241 - Chi phí thành lập dn Thanh toán chi phí thành lập dn cho sáng lập viên: Nợ TK 338 Phải trả thành viên sáng lập Có TK 111, 112 Chuyển khoản nợ thành vốn góp sáng lập viên: Nợ TK 338 Phải trả thành viên sáng lập Có TK 4111 Vốn đầu t chủ sở hữu Kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh Thủ tục chứng từ: - Thành lập hội đồng giao nhËn: + NÕu gãp b»ng tiÒn: lËp phiÕu thu + Nếu góp vật: đánh giá, lập biên giao nhận Tài khoản sử dụng: TK 4111- Vốn đầu t CSH Kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh 411 (4111) Vốn đầu t chủ sở hữu SDưĐK:ưưxxx Vốn góp Vốn góp SDưCK:ưưxxx Kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh Phơng ph¸p kÕ to¸n: Nợ TK 152, 153, 156 Nợ TK 111, 112 Nợ TK 211 Cã TK 411 (4111) Kế toán góp vốn thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn TK 4118 Vốn khác Vốn cam kết SDưĐK:ưưxxx Chuyển thành vốn CSH Vốn cam kết góp SDưCK:ưưxxx Kế toán góp vốn thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn 4111- Vốn đầu t chủ sở hữu SDưĐK:ưưxxx Vốn CSH Vốn CSH SDưCK:ưưxxx Kế toán góp vốn thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn Phơng pháp kế toán: - Vốn thành viên đăng ký: Nợ TK 138: Phải thu thành viên góp vốn Có TK 4118: chi tiết thành viên góp vốn Khi thành viên góp vốn tài sản: Nợ TK 111,112,152,156,211… Cã TK 138 TiỊn l·i ph¶i thu cđa thành viên chậm góp: Nợ TK 138 Có TK 515 Tiền phạt phải thu thành viên chậm góp: Nợ TK 138 Cã TK 711 KÕt chuyÓn vèn gãp trình góp vốn kết thúc: Nợ TK 4118 Có TK 4111 Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần (một số kháI niệm) Cổ phiếu: loại chứng khoán dới dạng chứng bút toán ghi sổ công ty cổ phần phát hành xác nhận quyền sở hữu cổ phần công ty đó, Phân loại cổ phiếu theo hình thức: - Cổ phiếu ghi tên - Cổ phiếu không ghi tên Nội dung cổ phiếu: - Tên công ty, trụ sở công ty Tên cổ đông (nếu cổ phiếu ghi tên) Loại cổ phần Mệnh giá cổ phần Giá trị cổ phiếu Ngày phát hành Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần (một số kháI niệm) Cổ phần phổ thông (Common shares): Cổ phần u đãi (Preferred shares): - Cổ Cổ Cỉ Cỉ Cỉ … phÇn phÇn phÇn phÇn phÇn u u u u u ®·i ®·i ®·i ®·i ®·i biĨu cổ tức hoàn lại có khả chuyển đổi kết hợp Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần (một số kháI niệm) Xác định giá trị cổ phần: - Mệnh giá cổ phần: giá trị danh nghĩa cổ phần đợc ghi cổ phiếu - Giá trị kế toán cổ phần: giá trị phần vốn chủ sở hữu thể cổ phần - Giá thị trờng cổ phần: cổ phần đợc mua bán thị trờng phiên giao dịch Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần (phơng pháp kế toán) Tài khoản sử dụng: - TK 4111 Vốn đầu t chủ sở hữu:ư phảnưánhưcácưkhoảnưvốnưgópưcủaưcácưCSHư (ghiưtheoưmệnhưgiá) - TK 4112 "Thặng d vốn cổ phần:ưphảnư ánhưphầnưchênhưlệchưgiữaưgiáưphátưhànhưvàư mệnhưgiá;ưgiữaưgiáưtáiưphátưhànhưvàưgiáưmuaư lại - TK 4118 Vèn kh¸c – Chi tiÕt “Vốn cỉ phần đăng kí mua: phản ánh số vốn cổ đông đăng kí mua công ty cổ phần phát hành (ghi theo giá phát hành) Kế toán góp vốn thành lập công ty phần (phơng pháp kế toán) cổ TK 419 cổ phiếu quỹ SDưĐK:ưưxxx Gtt cổ phần ngân Gtt cổ phần mua lại quỹ tái phát hành hủy bỏ SDưCK:ưưxxx Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần (phơng pháp kế toán) Phơng thức phát hành riêng: - - Nhận tiền ký quỹ: Nợ TK 112 tài khoản phong toả Có TK 338 ct tiền ký quỹ cuả cổ đông Khi phân phối cổ phần cho cổ đông: Nợ TK 138 phải thu cổ đông: giá thực tế Có TK 4118 vốn đăng ký: giá phát hành Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần (phơng pháp kế toán) - - - Khi bù trừ tiền đặt cọc cổ đông để mua cổ phiếu: Nợ TK 338 tiền ký quỹ cổ đông Có TK 138 phải thu cổ đông Khi cổ đông toán số tiền thiếu: Nợ TK 111,112, Có TK 138 Thanh toán tiền đặt cọc thừa: Nợ TK 338 Có TK 112 tài khoản phong toả Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần (phơng pháp kế toán) - - Khi kết thúc đợt phát hành, chuyển tiền từ tài khoản phong toả sang tài khoản toán Nợ TK 112 Có TK 112 tài khoản phong toả Kết chuyển nguồn vốn: NợưTKư4118ưưgiáưphátưhành Nợư/ưCóưTKư4112ưưchênhưlệchư CóưTKư4111ư-ưMG Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần (phơng pháp kế toán) Lu ý: trờng hợp gọi vốn nhiều lần, cổ đông bỏ góp - - Thu hồi cổ phần cổ đông bỏ góp trả lại số vốn cổ đông bỏ góp góp: Nợ TK 4111 MG Nợ Có TK 4112 Có TK 338 ctiết cổ đông bỏ góp Ghi giảm số vốn cam kết góp cổ đông bỏ góp: Nợ TK 4118 Giá phát hành Có TK 138 Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần (phơng pháp kế toán) - - - - Tái phát hành số cổ phần cổ đông bỏ góp: Nợ TK 111,112 Nợ / Có TK 4112: chênh lệch Có TK 4111 - MG Chi phí tái phát hành cổ phần Nợ TK 338 ctiết cổ đông bỏ góp Có TK 111,112 Tiền phạt cổ đông bỏ góp: Nợ TK 338 ctiết cổ đông bỏ góp Có TK 711 Thanh toán tiền cho cổ đông bỏ góp: Nợ TK 338 ctiết cổ đông bỏ góp Có TK 111,112 Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần (phơng pháp kế toán) Phơng thức phát hành qua tổ chức bao tiêu - - - - Phản ánh sổ tiền phải thu từ công ty bao tiêu: Nợ TK 138 phải thu cty bao tiêu: giá bán Nợ / Có TK 4112 chênh lệch Có TK 4111 mệnh giá Khi công ty bao tiêu chuyển tiền bán cổ phần: Nợ TK 111,112 Có TK 138 phảI thu cty bao tiêu Chi phí phát hành phải trả cho cty bao tiêu chi phí khác lquan Nợ TK 635 chi phí tài Có TK 138,111,112 Trờng hợp cổ phần phát hành không hết theo cam kết, ghi giảm số lợng cổ phần phát hành Hết chơng ... chung thành lập công ty Kế toán chi phí thành lập công ty Kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh Kế toán góp vốn thành lập công ty TNHH Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần quy định... công ty cổ phần quy định kinh tế pháp lý thành lập công ty (quy trình thành lập) Bc 1: Tha thun thành lp công ty (Tên cty, hình thức tổ chức cty; lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh; số vốn... công ty Danh sách thành viên cổ đông sáng lập Kế toán chi phí thành lập công ty Đặc điểm chi phí thành lập công ty - Phát sinh trớc có định thành lập - Liên quan đến việc khai sinh công ty -
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong2 ke toan thanh lap cong ty , chuong2 ke toan thanh lap cong ty , Kế toán chi phí thành lập công ty, Kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh, Kế toán góp vốn thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn, Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần (một số kháI niệm), Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần (phương pháp kế toán)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay