Research methodology chapter 6 l version

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:39

CHƯƠNG TRÌNH BÀY BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Giảng viên: Đàm Sơn Toại Email: toaids@neu.edu.vn Bài giảng soạn PGS.TS Lê Quang Cảnh – Viện quản lý châu Á – Thái Bình Dương Nội dung:  Nội dung thông thường báo cáo nghiên cứu sinh viên  Chuyên đề tốt nghiệp  Báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên  Trình bày báo cáo nghiên cứu  Những quan tâm trình bày báo cáo nghiên cứu Những nội dung báo cáo  Tính cấp thiết  Tổng quan nghiên cứu  Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu  Đối tượng phạm vi  Dữ liệu phương pháp nghiên cứu  Kết nghiên cứu thảo luận  Tài liệu tham khảo phụ lục (nếu có) Trình bày báo cáo nghiên cứu  Tuân theo quy định đơn vị tiếp nhận báo cáo (Trường)  Các nội dung lưu ý  Trình bày tiêu đề  Bảng, Hình  Text –nội dung văn  Trích dẫn  Tài liệu tham khảo Những quan tâm trình bày báo cáo nghiên cứu    Sắp xếp nội dung báo cáo nghiên cứu  Theo mạch câu truyện  Theo logic trình bày/quy trình Văn phong báo cáo nghiên cứu  Không phải tác phẩm văn học  Không phải báo cáo quản lý Hướng dẫn khoa học nghiên cứu   Rất quan trọng Đối tượng truyền tải báo cáo nghiên cứu Thank you! ...  Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu  Đối tượng phạm vi  Dữ liệu phương pháp nghiên cứu  Kết nghiên cứu thảo luận  Tài liệu tham khảo phụ l c (nếu có) Trình bày báo cáo nghiên cứu  Tuân theo quy... quy định đơn vị tiếp nhận báo cáo (Trường)  Các nội dung l u ý  Trình bày tiêu đề  Bảng, Hình  Text –nội dung văn  Trích dẫn  Tài liệu tham khảo Những quan tâm trình bày báo cáo nghiên cứu... nghiên cứu  Theo mạch câu truyện  Theo logic trình bày/quy trình Văn phong báo cáo nghiên cứu  Không phải tác phẩm văn học  Không phải báo cáo quản l Hướng dẫn khoa học nghiên cứu   Rất
- Xem thêm -

Xem thêm: Research methodology chapter 6 l version , Research methodology chapter 6 l version

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay