TẠI LIỆU ÔN THI

66 27 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:39

B C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM TÀI CHÍNH c l p - T - H nh phúc S :15/2006/Q -BTC Hà n i, ngày 20 tháng 03 n m 2006 QUY T NH V vi c ban hành Ch đ K toán doanh nghi p B TR NG B TÀI CHÍNH - C n c Lu t k toán s 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Ngh ă đ nh s 129/2004/N -CP ngày 31/5/2004 c a Chính ph Qui đ nh chi ti t h ng d n thi hành m t s ăđi u c a Lu t k toán ho t đ ng kinh doanh; - C n c Ngh ă đ nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph Quy đ nh v ch c n ng, nhi m v , quy n h n c c u t ch c c a B Tài chính; Theo đ ngh c a V tr ng V Ch ăđ k toán ki m toán Chánh V n phòng B Tài chính, QUY T NH: i u Ban hành “Ch ă đ K toán doanh nghi p” áp d ng cho t t c doanh nghi p thu c m i l nh v c, m i thành ph n kinh t c n c Ch ăđ K toán doanh nghi p, g m ph n: Ph n th nh t - H th ng tài kho n k toán; Ph n th hai - H th ng báo cáo tài chính; Ph n th ba - Ch ăđ ch ng t k toán; Ph n th t - Ch ăđ s k tốn i u Các doanh nghi p, cơng ty, T ng công ty, c n c vào “Ch ă đ k toán doanh nghi p”, ti n hành nghiên c u, c th hoá xây d ng ch ă đ k toán, quy đ nh c th v n i dung, cách v n d ng phù h p v i đ c m kinh doanh, yêu c u qu n lý t ng ngành, t ng l nh v c ho t đ ng, t ng thành ph n kinh t Tr ng h p có s a đ i, b xung Tài kho n c p 1, c p ho c s a đ i báo cáo tài ph i có s tho thu n b ng v n b n c a B Tài Trong ph m vi quy đ nh c a Ch ă đ k toán doanh nghi p v n b n h ng d n c a c quan qu n lý c p trên, doanh nghi p nghiên c u áp d ng danh m c tài kho n, ch ng t , s k toán l a ch n hình th c s k tốn phù h p v i đ c m s n xu t, kinh doanh, yêu c u qu n lý trình đ k tốn c a đ nv i u Quy t đ nh có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đ ng công báo Riêng qui đ nh v “L p báo cáo tài h p nh t gi a niên đ ” t i m “Trách nhi m l p trình bày báo cáo tài chính”, M c I/A Ph n th hai th c hi n t n m 2008 Quy t đ nh thay th Quy t đ nh s 1141TC/Q /C KT ngày 01-111995 c a B tr ng B Tài ban hành “Ch ă đ k tốn doanh nghi p”; Quy t đ nh s 167/2000/Q -BTC ngày 25/10/2000 c a B tr ng B Tài ban hành “Ch ă đ báo cáo tài doanh nghi p” Thông t s 10TC/C KT ngày 20/3/1997 “H ng d n s a đ i, b sung Ch ă đ k tốn doanh nghi p”; Thơng t s 33/1998/TT-BTC ngày 17/3/1998 “H ng d n h ch toán trích l p s d ng kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng n ph i thu khó đòi, d phòng gi m giá ch ng khốn t i DNNN”; Thơng t s 77/1998/TT-BTC ngày 06/6/1998 “H ng d n t giá quy đ i ngo i t VN s d ng h ch toán k toán doanh nghi p”; Thông t s 100/1998/TT-BTC ngày 15/7/1998 “H ng d n k tốn thu GTGT, thu TNDN”; Thơng t s 180/1998/TT-BTC ngày 26/12/1998 “H ng d n b sung k toán thu GTGT”; Thông t s 186/1998/TT-BTC ngày 28/12/1998 “H ng d n k toán thu xu t, nh p kh u, thu tiêu th ă đ c bi t”; Thông t s 107/1999/TT-BTC ngày 01/9/1999 “H ng d n k toán thu GTGT đ i v i ho t đ ng th tài chính”; Thơng t s 120/1999/TT-BTC ngày 7/10/1999 “H ng d n s a đ i, b sung ch ă đ k tốn doanh nghi p”; Thơng t s 54/2000/TT-BTC ngày 07/6/2000 “H ng d n k toán đ i v i hàng hoá c a c s kinh doanh bán t i đ n v tr c thu c h ch toán ph thu c t nh, thành ph khác xu t bán qua đ i lý bán giá h ng hoa h ng” i u Các n i dung quy đ nh Quy t đ nh ban hành Chu n m c k tốn Thơng t h ng d n th c hi n chu n m c k toán t ăđ t đ n đ t không trái v i n i dung quy đ nh t i Quy t đ nh v n có hi u l c thi hành i u Các B , c quan ngang B , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ch u trách nhi m ch ăđ o, tri n khai th c hi n “Ch ăđ k toán doanh nghi p” ban hành theo Quy t đ nh đ n v thu c ngành ho c đ a bàn qu n lý i u V tr ng V ch ăđ k tốn ki m tốn, Chánh V n phòng B , C c tr ng C c Tài doanh nghi p, T ng c c tr ng T ng c c Thu Th tr ng đ n v có liên quan thu c B Tài ch u trách nhi m h ng d n, ki m tra thi hành Quy t đ nh N i nh n: - Th t ng, Phó Th t ng Chính ph (đ báo cáo); - V n phòng Chính ph ; - V n phòng Qu c h i; - V n phòng Ch t ch n c; KT B TR NG TH TR NG - V n phòng TW ng; - Các B , c quan ngang B c quan thu c Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - UBND, S Tài chính, C c thu t nh, TP tr c thu c TW; - C c ki m tra v n b n (B T pháp); - H i K toán Ki m toán Vi t Nam; - H i Ki m toán viên hành ngh Vi t Nam; - Các Cơng ty k tốn, ki m tốn; - Cơng báo; - Các đ n v thu c B Tài chính; - V Pháp ch (B Tài chính); - L u VT (2 b n), V C KT &KT (đã ký) Tr n V n Tá PH N TH NH T H TH NG TÀI KHO N K TOÁN I- QUY NH CHUNG 1- Tài kho n k toán dùng đ phân lo i h th ng hoá nghi p v kinh t tài theo n i dung kinh t H th ng tài kho n k toán doanh nghi p bao g m tài kho n c p 1, tài kho n c p 2, tài kho n B ng cân đ i k toán tài kho n ngồi B ng cân đ i k tốn theo quy đ nh ch ăđ 2- Các doanh nghi p, công ty, T ng công ty c n c vào h th ng tài kho n k toán quy đ nh Ch ăđ k toán doanh nghi p, ti n hành nghiên c u, v n d ng chi ti t hoá h th ng tài kho n k toán phù h p v i đ c m s n xu t, kinh doanh, yêu c u qu n lý c a t ng ngành t ng đ n v , nh ng ph i phù h p v i n i dung, k t c u ph ng pháp h ch toán c a tài kho n t ng h p t ng ng 3- Tr ng h p doanh nghi p, công ty, T ng công ty c n b sung tài kho n c p 1, c p ho c s a đ i tài kho n c p 1, c p v tên, ký hi u, n i dung ph ng pháp h ch toán nghi p v kinh t phát sinh đ c thù ph i đ c s ch p thu n b ng v n b n c a B Tài tr c th c hi n 4- Các doanh nghi p, công ty, T ng công ty có th m thêm tài kho n c p tài kho n c p đ i v i nh ng tài kho n khơng có qui đ nh tài kho n c p 2, tài kho n c p t i danh m c H th ng tài kho n k toán doanh nghi p quy đ nh Quy t đ nh nh m ph c v yêu c u qu n lý c a doanh nghi p mà không ph i đ ngh B Tài ch p thu n II- DANH M C H TH NG TÀI KHO N K TOÁN DOANH NGHI P S TT S HI U TK C p1 C p2 TÊN TÀI KHO N GHI CHÚ LO I TK TÀI S N NG N H N 01 02 03 04 05 111 1111 1112 1113 Ti n m t Ti n Vi t Nam Ngo i t Vàng, b c, kim khí quý, đá quý 1121 1122 1123 Ti n g i Ngân hàng Ti n Vi t Nam Ngo i t Vàng, b c, kim khí quý, đá quý 1131 1132 Ti n chuy n Ti n Vi t Nam Ngo i t 1211 1212 u t ch ng khoán ng n h n C phi u Trái phi u, tín phi u, k phi u 1281 1288 u t ng n h n khác Ti n g i có k h n u t ng n h n khác 112 113 121 128 06 129 D phòng gi m giá đ u t ng n h n 07 131 Ph i thu c a khách hàng 08 133 1331 1332 Thu GTGT đ c kh u tr Thu GTGT đ c kh u tr c a hàng hóa, d ch v Thu GTGT đ c kh u tr c a TSC 1361 1368 Ph i thu n i b V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu n i b khác 09 136 Chi ti t theo t ng ngân hàng Chi ti t theo đ i t ng 10 138 Ph i thu khác Tài s n thi u ch x lý 1381 1385 Ph i thu v c ph n hoá 1388 Ph i thu khác 11 12 139 141 D phòng ph i thu khó đòi T m ng 13 14 15 16 142 144 151 152 Chi phí tr tr c ng n h n C m c , ký qu , ký c c ng n h n Hàng mua đ ng Nguyên li u, v t li u 17 18 19 20 153 154 155 156 Cơng c , d ng c Chi phí s n xu t, kinh doanh d dang Thành ph m Hàng hóa Giá mua hàng hóa Chi phí thu mua hàng hóa Hàng hóa b t đ ng s n Hàng g i bán Hàng hoá kho b o thu 1561 1562 1567 21 22 157 158 23 24 159 161 1611 1612 D phòng gi m giá hàng t n kho Chi s nghi p Chi s nghi p n m tr c Chi s nghi p n m LO I TK TÀI S N DÀI H N 25 211 2111 2112 2113 2114 2115 2118 26 27 212 213 2131 2132 2133 2134 Tài s n c đ nh h u hình Nhà c a, v t ki n trúc Máy móc, thi t b Ph ng ti n v n t i, truy n d n Thi t b , d ng c qu n lý Cây lâu n m, súc v t làm vi c cho s n ph m TSC khác Tài s n c đ nh thuê tài Tài s n c đ nh vơ hình Quy n s d ng đ t Quy n phát hành B n quy n, b ng sáng ch Nhãn hi u hàng hoá Chi ti t theo đ i t ng Chi ti t theo yêu c u qu n lý đ n v có XNK c l p kho b othu 2135 2136 2138 28 214 29 30 31 32 33 217 221 222 223 228 2141 2142 2143 2147 2281 2282 2288 34 35 229 241 2411 2412 2413 36 37 38 242 243 244 Ph n m m máy vi tính Gi y phép gi y phép nh ng quy n TSC vô hình khác Hao mòn tài s n c đ nh Hao mòn TSC h u hình Hao mòn TSC th tài Hao mòn TSC vơ hình Hao mòn b t đ ng s n đ u t B t đ ng s n đ u t u t vào cơng ty V n góp liên doanh u t vào công ty liên k t u t dài h n khác C phi u Trái phi u u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t dài h n Xây d ng c b n d dang Mua s m TSC Xây d ng c b n S a ch a l n TSC Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Ký qu , ký c c dài h n N LO I TK PH I TR 39 40 41 311 315 331 Vay ng n h n N dài h n đ n h n tr Ph i tr cho ng i bán 42 333 Thu kho n ph i n p Nhà n c Thu giá tr gia t ng ph i n p Thu GTGT đ u Thu GTGT hàng nh p kh u Thu tiêu th ăđ c bi t Thu xu t, nh p kh u Thu thu nh p doanh nghi p Thu thu nh p cá nhân Thu tài nguyên Thu nhà đ t, ti n thuê đ t Các lo i thu khác Phí, l phí kho n ph i n p khác Ph i tr ng i lao đ ng Ph i tr công nhân viên 3331 33311 33312 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 43 334 3341 Chi ti t theo đ i t ng 3348 44 45 46 335 336 337 47 338 48 49 50 341 342 343 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3431 3432 3433 51 52 53 54 344 347 351 352 Ph i tr ng i lao đ ng khác Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Thanh toán theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng DN xây l p có tốn theo ti n đ k ho ch Ph i tr , ph i n p khác Tài s n th a ch gi i quy t Kinh phí cơng đồn B o hi m xã h i B o hi m y t Ph i tr v c ph n hoá Nh n ký qu , ký c c ng n h n Doanh thu ch a th c hi n Ph i tr , ph i n p khác Vay dài h n N dài h n Trái phi u phát hành M nh giá trái phi u Chi t kh u trái phi u Ph tr i trái phi u Nh n ký qu , ký c c dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr Qu d phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr LO I TK V N CH S H U 55 411 4111 4112 4118 56 57 412 413 4131 4132 58 59 60 61 62 414 415 418 419 421 4211 4212 Ngu n v n kinh doanh V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đoái Chênh l ch t giá h i đoái đánh giá l i cu i n m tài Chênh l ch t giá h i đối giai đo n đ u t XDCB Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Các qu khác thu c v n ch s h u C phi u qu L i nhu n ch a phân ph i L i nhu n ch a phân ph i n m tr c L i nhu n ch a phân ph i n m C.ty c ph n C.ty c ph n 63 431 4311 4312 4313 64 441 65 461 4611 4612 66 466 67 511 512 5121 5122 5123 69 70 71 72 Ngu n kinh phí s nghi p Ngu n kinh phí s nghi p n m tr c Ngu n kinh phí s nghi p n m Áp d ng cho DNNN Dùng cho công ty, TCty có ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC 5111 5112 5113 5114 5117 68 Qu khen th ng, phúc l i Qu khen th ng Qu phúc l i Qu phúc l i hình thành TSC Ngu n v n đ u t xây d ng c b n LO I TK DOANH THU Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán thành ph m Doanh thu cung c p d ch v Doanh thu tr c p, tr giá Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n đ u t Doanh thu bán hàng n i b Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán thành ph m Doanh thu cung c p d ch v Chi ti t theo yêu c u qu n lý Áp d ng có bán hàng n i b Doanh thu ho t đ ng tài Chi t kh u th ng m i Hàng bán b tr l i Gi m giá hàng bán 515 521 531 532 LO I TK CHI PHÍ S N XU T, KINH DOANH 73 74 75 76 611 6111 6112 Mua hàng Mua nguyên li u, v t li u Mua hàng hóa 6231 6232 6233 6234 6237 Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p Chi phí nhân cơng tr c ti p Chi phí s d ng máy thi cơng Chi phí nhân cơng Chi phí v t li u Chi phí d ng c s n xu t Chi phí kh u hao máy thi cơng Chi phí d ch v mua 621 622 623 Áp d ng ph ng pháp ki m kê đ nh k Áp d ng cho đ n v xây l p 6238 77 627 6271 6272 6273 6274 6277 6278 78 79 80 81 631 632 635 641 82 642 6411 6412 6413 6414 6415 6417 6418 6421 6422 6423 6424 6425 6426 6427 6428 Chi phí b ng ti n khác Chi phí s n xu t chung Chi phí nhân viên phân x ng Chi phí v t li u Chi phí d ng c s n xu t Chi phí kh u hao TSC Chi phí d ch v mua ngồi Chi phí b ng ti n khác Giá thành s n xu t Giá v n hàng bán Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí nhân viên Chi phí v t li u, bao bì Chi phí d ng c , đ dùng Chi phí kh u hao TSC Chi phí b o hành Chi phí d ch v mua ngồi Chi phí b ng ti n khác Chi phí qu n lý doanh nghi p Chi phí nhân viên qu n lý Chi phí v t li u qu n lý Chi phí đ dùng v n phòng Chi phí kh u hao TSC Thu , phí l phí Chi phí d phòng Chi phí d ch v mua ngồi Chi phí b ng ti n khác PP.Kkê đ nh k LO I TK THU NH P KHÁC 83 711 Chi ti t theo ho t đ ng Thu nh p khác LO I TK CHI PHÍ KHÁC 84 811 85 821 8211 8212 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p Chi phí thu TNDN hi n hành Chi phí thu TNDN hỗn l i XÁC 10 Chi ti t theo ho t đ ng Chi phí khác LO I TK NH K T QU KINH DOANH Cái ph n ánh t ng h p tình hình tài s n, ngu n v n, tình hình k t qu ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p S Cái ph i ph n ánh đ y đ n i dung sau: - Ngày, tháng ghi s ; - S hi u ngày, tháng c a ch ng t k toán dùng làm c n c ghi s ; - Tóm t t n i dung c a nghi p v kinh t , tài phát sinh; S ti n c a nghi p v kinh t , tài phát sinh ghi vào bên N ho c bên Có c a tài kho n 2.2 S , th k toán chi ti t S k toán chi ti t dùng đ ghi chép nghi p v kinh t , tài phát sinh liên quan đ n đ i t ng k toán c n thi t ph i theo dõi chi ti t theo yêu c u qu n lý S li u s k toán chi ti t cung c p thông tin ph c v cho vi c qu n lý t ng lo i tài s n, ngu n v n, doanh thu, chi phí ch a đ c ph n ánh s Nh t ký S Cái S l ng, k t c u s k toán chi ti t không quy đ nh b t bu c Các doanh nghi p c n c vào quy đ nh mang tính h ng d n c a Nhà n c v s k toán chi ti t yêu c u qu n lý c a doanh nghi p đ m s k toán chi ti t c n thi t, phù h p H th ng s k toán M i đ n v k toán ch có m t h th ng s k tốn th c nh t cho m t k k toán n m Doanh nghi p ph i c n c vào h th ng tài kho n k toán áp d ng t i doanh nghi p yêu c u qu n lý đ m ăđ s k toán t ng h p s k toán chi ti t c n thi t Trách nhi m c a ng i gi ghi s k toán S k toán ph i đ c qu n lý ch t ch , phân công rõ ràng trách nhi m cá nhân gi ghi s S k tốn giao cho nhân viên nhân viên ph i ch u trách nhi m v nh ng u ghi s vi c gi s su t th i gian dùng s Khi có s thay đ i nhân viên gi ghi s , k toán tr ng ph i t ch c vi c bàn giao trách nhi m qu n lý ghi s k toán gi a nhân viên c nhân viên m i Biên b n bàn giao ph i đ c k toán tr ng ký xác nh n Ghi s k toán b ng tay ho c b ng máy vi tính n v k tốn đ c ghi s k toán b ng tay ho c ghi s k toán b ng máy vi tính Tr ng h p ghi s b ng tay ph i theo m t hình th c k tốn m u s k toán theo quy đ nh t i M c II- “Các hình th c k tốn” n v ăđ c m thêm s k toán chi ti t theo yêu c u qu n lý c a đ n v 52 Tr ng h p ghi s k tốn b ng máy vi tính doanh nghi p đ c l a ch n mua ho c t xây d ng hình th c k tốn máy vi tính cho phù h p Hình th c k tốn máy vi tính áp d ng t i doanh nghi p ph i đ m b o yêu c u sau: - Có đ s k toán t ng h p s k toán chi ti t c n thi t đ ăđáp ng yêu c u k toán theo quy đ nh Các s k tốn t ng h p ph i có đ y đ y u t theo quy đ nh c a Ch ăđ s k toán - Th c hi n quy đ nh v m s , ghi s , khóa s s a ch a s k toán theo quy đ nh c a Lu t K toán, v n b n h ng d n thi hành Lu t K toán quy đ nh t i Ch ăđ k toán - Doanh nghi p ph i c n c vào tiêu chu n, u ki n c a ph n m m k toán B Tài quy đ nh t i Thơng t s 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 đ l a ch n ph n m m k toán phù h p v i yêu c u qu n lý u ki n c a doanh nghi p M ghi s k toán 6.1- M s S k toán ph i m vào đ u k k toán n m i v i doanh nghi p m i thành l p, s k toán ph i m t ngày thành l p Ng i đ i di n theo pháp lu t k toán tr ng c a doanh nghi p có trách nhi m ký t s k toán ghi b ng tay tr c s d ng, ho c ký t vào s k toán th c sau in t máy vi tính S k tốn ph i dùng m u in s n ho c k s n, có th ăđóng thành quy n ho c đ t r i Các t s dùng xong ph i đóng thành quy n đ l u tr Tr c dùng s k tốn ph i hồn thi n th t c sau: i v i s k toán d ng quy n: Trang đ u s ph i ghi tõ tên doanh nghi p, tên s , ngày m s , niên đ k toán k ghi s , h tên, ch ký c a ng i gi ghi s , c a k toán tr ng ng i đ i di n theo pháp lu t, ngày k t thúc ghi s ho c ngày chuy n giao cho ng i khác S k toán ph i đánh s trang t trang đ u đ n trang cu i, gi a hai trang s ph i đóng d u giáp lai c a đ n v k toán i v i s t r i: u m i s t r i ph i ghi rõ tên doanh nghi p, s th t c a t ng t s , tên s , tháng s d ng, h tên ng i gi ghi s Các t r i tr c dùng ph i đ c giám đ c doanh nghi p ho c ng i đ c u quy n ký xác nh n, đóng d u ghi vào s ăđ ng ký s d ng s t r i Các s t r i ph i đ c s p x p theo th t tài kho n k toán ph i đ m b o s an tồn, d tìm 6.2- Ghi s 53 Vi c ghi s k toán nh t thi t ph i c n c vào ch ng t k toán đ c ki m tra b o đ m quy đ nh v ch ng t k toán M i s li u ghi s k toán b t bu c ph i có ch ng t k tốn h p pháp, h p lý ch ng minh 6.3- Khoá s Cu i k k toán ph i khoá s k toán tr c l p báo cáo tài Ngồi ph i khố s k tốn tr ng h p ki m kê ho c tr ng h p khác theo quy đ nh c a pháp lu t S a ch a s k toán 7.1- Khi phát hi n s k tốn ghi b ng tay có sai sót q trình ghi s k tốn khơng đ c t y xoá làm m t d u v t thông tin, s li u ghi sai mà ph i s a ch a theo m t ph ng pháp sau: (1)- Ph ng pháp c i chính: Ph ng pháp dùng đ ă đính nh ng sai sót b ng cách g ch m t đ ng th ng xoá b ch ghi sai nh ng v n đ m b o nhìn rõ n i dung sai Trên ch b xoá b ghi s ho c ch ăđúng b ng m c th ng phía ph i có ch ký c a k toán tr ng ho c ph trách k toán bên c nh ch s a Ph ng pháp áp d ng cho tr ng h p: - Sai sót di n gi i, khơng liên quan đ n quan h ăđ i ng c a tài kho n; - Sai sót khơng nh h ng đ n s ti n t ng c ng (2)- Ph ng pháp ghi s âm (còn g i Ph ng pháp ghi đ ): Ph ng pháp dùng đ ăđi u ch nh nh ng sai sót b ng cách: Ghi l i b ng m c đ ho c ghi ngo c đ n bút toán ghi sai đ hu bút toán ghi sai Ghi l i bút toán b ng m c th ng đ thay th Ph ng pháp áp d ng cho tr ng h p: - Sai v quan h ăđ i ng gi a tài kho n đ nh kho n sai ghi s k tốn mà khơng th s a l i b ng ph ng pháp c i chính; - Phát hi n sai sót sau n p báo cáo tài cho c quan có th m quy n Trong tr ng h p đ c s a ch a sai sót vào s k tốn n m phát hi n sai sót theo ph ng pháp phi h i t , ho c h i t theo quy đ nh c a chu n m c k toán s 29 “Thay đ i sách k tốn, c tính k tốn sai sót”; - Sai sót bút tốn tài kho n ghi s ti n nhi u l n ho c s ghi sai l n h n s ghi Khi dùng ph ng pháp ghi s âm đ ă đính ch sai ph i l p m t “Ch ng t ghi s ă đính chính” k tốn tr ng (ho c ph trách k toán) ký xác nh n (3)- Ph ng pháp ghi b sung: Ph ng pháp áp d ng cho tr ng h p ghi v quan h ăđ i ng tài kho n nh ng s ti n ghi s h n s ti n ch ng t ho c b sót khơng c ng đ s ti n ghi ch ng t S a ch a theo ph ng pháp ph i l p “Ch ng t 54 ghi s b sung" đ ghi b sung b ng m c th v i ch ng t ng s ti n chênh l ch thi u so 7.2- S a ch a tr ng h p ghi s k toán b ng máy vi tính (1)- Tr ng h p phát hi n sai sót tr c báo cáo tài n m n p cho c quan nhà n c có th m quy n ph i s a ch a tr c ti p vào s k toán c a n m máy vi tính; (2)- Tr ng h p phát hi n sai sót sau báo cáo tài n m n p cho c quan Nhà n c có th m quy n ph i s a ch a tr c ti p vào s k toán c a n m phát hi n sai sót máy vi tính ghi vào dòng cu i c a s k tốn n m có sai sót; (3)- Các tr ng h p s a ch a ghi s k toán b ng máy vi tính đ u đ c th c hi n theo “Ph ng pháp ghi s âm” ho c “Ph ng pháp ghi b sung” 7.3- Khi báo cáo quy t toán n m đ c t ho c công vi c tra, ki m tra, ki m toán k t thúc có ý ki n k t lu n th c, n u có quy t đ nh ph i s a ch a l i s li u báo cáo tài liên quan đ n s li u ghi s k tốn đ n v ph i s a l i s k toán s d c a nh ng tài kho n k tốn có liên quan theo ph ng pháp quy đ nh Vi c s a ch a đ c th c hi n tr c ti p s k toán c a n m phát hi n sai sót, đ ng th i ph i ghi vào trang cu i (dòng cu i) c a s k tốn n m tr c có sai sót (n u phát hi n sai sót báo cáo tài n p cho c quan có th m quy n) đ ti n đ i chi u, ki m tra 8/ i u ch nh s k toán Tr ng h p doanh nghi p ph i áp d ng h i t thay đ i sách k toán ph i u ch nh h i t phát hi n sai sót tr ng y u n m tr c theo quy đ nh c a chu n m c k toán s 29 “Thay đ i sách k tốn, c tính k tốn sai sót” k tốn ph i u ch nh s d ăđ u n m s k toán t ng h p s k toán chi ti t c a tài kho n có liên quan 9/ Các hình th c s k tốn (1)- Doanh nghi - Hình th c k - Hình th c k - Hình th c k - Hình th c k - Hình th c k p đ c áp d ng m t n m hình th c k tốn sau: tốn Nh t ký chung; toán Nh t ký - S Cái; toán Ch ng t ghi s ; toán Nh t ký- Ch ng t ; toán máy vi tính Trong m i hình th c s k tốn có nh ng quy đ nh c th v s l ng, k t c u, m u s , trình t , ph ng pháp ghi chép m i quan h gi a s k toán (2)- Doanh nghi p ph i c n c vào quy mô, đ c m ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, yêu c u qu n lý, trình đ nghi p v c a cán b k toán, u ki n trang b k thu t tính tốn, l a ch n m t hình th c k toán phù h p ph i tuân 55 th theo quy đ nh c a hình th c s k tốn đó, g m: Các lo i s k t c u lo i s , quan h ăđ i chi u ki m tra, trình t , ph ng pháp ghi chép lo i s k tốn II CÁC HÌNH TH C K TỐN Hình th c k tốn Nh t ký chung 1.1 Nguyên t c, đ c tr ng c b n c a hình th c k toán Nh t ký chung c tr ng c b n c a hình th c k tốn Nh t ký chung: T t c nghi p v kinh t , tài phát sinh đ u ph i đ c ghi vào s Nh t ký, mà tr ng tâm s Nh t ký chung, theo trình t th i gian phát sinh theo n i dung kinh t (đ nh kho n k toán) c a nghi p v ăđó Sau l y s li u s Nh t ký đ ghi S Cái theo t ng nghi p v phát sinh Hình th c k tốn Nh t ký chung g m lo i s ch y u sau: - S Nh t ký chung, S Nh t ký đ c bi t; - S Cái; - Các s , th k tốn chi ti t 1.2 Trình t ghi s k tốn theo hình th c k tốn Nh t ký chung (Bi u s 01) (1) Hàng ngày, c n c vào ch ng t ăđã ki m tra đ c dùng làm c n c ghi s , tr c h t ghi nghi p v phát sinh vào s Nh t ký chung, sau c n c s li u ghi s Nh t ký chung đ ghi vào S Cái theo tài kho n k toán phù h p N u đ n v có m s , th k tốn chi ti t đ ng th i v i vi c ghi s Nh t ký chung, nghi p v phát sinh đ c ghi vào s , th k toán chi ti t liên quan Tr ng h p đ n v m s Nh t ký đ c bi t hàng ngày, c n c vào ch ng t ăđ c dùng làm c n c ghi s , ghi nghi p v phát sinh vào s Nh t ký đ c bi t liên quan nh k (3, 5, 10 ngày) ho c cu i tháng, tu kh i l ng nghi p v phát sinh, t ng h p t ng s Nh t ký đ c bi t, l y s li u đ ghi vào tài kho n phù h p S Cái, sau lo i tr s trùng l p m t nghi p v đ c ghi đ ng th i vào nhi u s Nh t ký đ c bi t (n u có) (2) Cu i tháng, cu i quý, cu i n m, c ng s li u S Cái, l p B ng cân đ i s phát sinh Sau ki m tra đ i chi u kh p đúng, s li u ghi S Cái b ng t ng h p chi ti t (đ c l p t S , th k toán chi ti t) đ c dùng đ l p Báo cáo tài V nguyên t c, T ng s phát sinh N T ng s phát sinh Có B ng cân đ i s phát sinh ph i b ng T ng s phát sinh N T ng s phát sinh Có s Nh t ký chung (ho c s Nh t ký chung s Nh t ký đ c bi t sau lo i tr s trùng l p s Nh t ký đ c bi t) k Bi u s 01 TRÌNH T 56 GHI S K TỐN THEO HÌNH TH C K TỐN NH T KÝ CHUNG Ch ng t k toán S Nh t ký đ c bi t S NH T KÝ CHUNG S , th k toán chi ti t S CÁI B ng t ng h p chi ti t B ng cân đ i s phát sinh Ghi chó: BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng, ho c đ nh k Quan h ăđ i chi u, ki m tra Hình th c k tốn Nh t ký - S Cái 2.1 c tr ng c b n c a hình th c k tốn Nh t ký - S Cái ă c tr ng c b n c a hình th c k tốn Nh t ký - S Cái: Các nghi p v kinh t , tài phát sinh đ c k t h p ghi chép theo trình t th i gian theo n i dung kinh t (theo tài kho n k toán) m t quy n s k toán t ng h p nh t s Nh t ký - S Cái C n c ă đ ghi vào s Nh t ký - S Cái ch ng t k toán ho c B ng t ng h p ch ng t k toán lo i Hình th c k tốn Nh t ký - S Cái g m có lo i s k toán sau: - Nh t ký - S Cái; - Các S , Th k toán chi ti t 2.2 Trình t ghi s k tốn theo hình th c k toán Nh t ký - S Cái (Bi u s 02) 57 (1) Hàng ngày, k toán c n c vào ch ng t k toán ho c B ng t ng h p ch ng t k toán lo i đ c ki m tra đ c dùng làm c n c ghi s , tr c h t xác đ nh tài kho n ghi N , tài kho n ghi Có đ ghi vào S Nh t ký – S Cái S li u c a m i ch ng t (ho c B ng t ng h p ch ng t k toán lo i) đ c ghi m t dòng c ph n Nh t ký ph n S Cái B ng t ng h p ch ng t k toán đ c l p cho nh ng ch ng t lo i (Phi u thu, phi u chi, phi u xu t, phi u nh p,…) phát sinh nhi u l n m t ngày ho c đ nh k đ n ngày Ch ng t k toán B ng t ng h p ch ng t k toán lo i sau ghi S Nh t ký - S Cái, đ c dùng đ ghi vào S , Th k tốn chi ti t có liên quan (2) Cu i tháng, sau ph n ánh tồn b ch ng t k tốn phát sinh tháng vào S Nh t ký - S Cái s , th k toán chi ti t, k toán ti n hành c ng s li u c a c t s phát sinh ph n Nh t ký c t N , c t Có c a t ng tài kho n ph n S Cái đ ghi vào dòng c ng phát sinh cu i tháng C n c vào s phát sinh tháng tr c s phát sinh tháng tính s phát sinh lu k t ăđ u quý đ n cu i tháng C n c vào s d ăđ u tháng (đ u quý) s phát sinh tháng k tốn tính s d cu i tháng (cu i quý) c a t ng tài kho n Nh t ký - S Cái (3) Khi ki m tra, đ i chi u s c ng cu i tháng (cu i quý) S Nh t ký - S Cái ph i đ m b o yêu c u sau: T ng s ti n c a c t T ng s phát sinh T ng s phát sinh “Phát sinh” ph n = N c a t t c = Có c a t t c Nh t ký Tài kho n Tài kho n T ng s d N Tài kho n = T ng s d Có tài kho n (4) Các s , th k toán chi ti t c ng ph i đ c khoá s ăđ c ng s phát sinh N , s phát sinh Có tính s d cu i tháng c a t ng đ i t ng C n c vào s li u khoá s c a đ i t ng l p “B ng t ng h p chi ti t" cho t ng tài kho n S li u “B ng t ng h p chi ti t” đ c đ i chi u v i s phát sinh N , s phát sinh Có S d cu i tháng c a t ng tài kho n S Nh t ký - S Cái s ăđ 58 S li u Nh t ký - S Cái “B ng t ng h p chi ti t” sau khóa c ki m tra, đ i chi u n u kh p, s ă đ c s d ng đ l p báo cáo tài Bi u s 02 TRÌNH T GHI S K TỐN THEO HÌNH TH C K TỐN NH T KÝ - S CÁI Ch ng t k toán S qu B ng t ng h p ch ng t k toán lo i NH T KÝ – S CÁI Sæ, thẻ Skế , thtoán k toỏn chi chi tiết ti t B ng t ng h p chi ti t BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng i chi u, ki m tra Hình th c k tốn Ch ng t ghi s 3.1/ c tr ng c b n c a hình th c k toán Ch ng t ghi s c tr ng c b n c a hình th c k toán Ch ng t ghi s : C n c tr c ti p đ ghi s k toán t ng h p “Ch ng t ghi s ” Vi c ghi s k toán t ng h p bao g m: + Ghi theo trình t th i gian S ă ng ký Ch ng t ghi s + Ghi theo n i dung kinh t S Cái Ch ng t ghi s k toán l p c s t ng ch ng t k toán ho c B ng T ng h p ch ng t k toán lo i, có n i dung kinh t 59 Ch ng t ghi s ăđ (theo s th t S ă kèm, ph i đ c k toán tr c đánh s hi u liên t c t ng tháng ho c c n m ng ký Ch ng t ghi s ) có ch ng t k tốn đính ng t tr c ghi s k tốn Hình th c k tốn Ch ng t ghi s g m có lo i s k toán sau: - Ch ng t ghi s ; - S ă ng ký Ch ng t ghi s ; - S Cái; - Các S , Th k tốn chi ti t 3.2/ Trình t ghi s k tốn theo hình th c k tốn Ch ng t ghi s (Bi u s 03) (1)- Hàng ngày, c n c vào ch ng t k toán ho c B ng T ng h p ch ng t k toán lo i đ c ki m tra, đ c dùng làm c n c ghi s , k toán l p Ch ng t ghi s C n c vào Ch ng t ghi s ăđ ghi vào s ă ng ký Ch ng t ghi s , sau đ c dùng đ ghi vào S Cái Các ch ng t k toán sau làm c n c l p Ch ng t ghi s ăđ c dùng đ ghi vào S , Th k tốn chi ti t có liên quan (2)- Cu i tháng, ph i khố s tính t ng s ti n c a nghi p v kinh t , tài phát sinh tháng s ă ng ký Ch ng t ghi s , tính T ng s phát sinh N , T ng s phát sinh Có S d c a t ng tài kho n S Cái C n c vào S Cái l p B ng Cân đ i s ph t sinh (3)- Sau đ i chi u kh p đúng, s li u ghi S Cái B ng t ng h p chi ti t (đ c l p t s , th k toán chi ti t) đ c dùng đ l p Báo cáo tài Quan h ăđ i chi u, ki m tra ph i đ m b o T ng s phát sinh N T ng s phát sinh Có c a t t c tài kho n B ng Cân đ i s ph t sinh ph i b ng b ng T ng s ti n phát sinh s ă ng ký Ch ng t ghi s T ng s d N T ng s d Có c a tài kho n B ng Cân đ i s ph t sinh ph i b ng nhau, s d c a t ng tài kho n B ng Cân đ i s ph t sinh ph i b ng s d c a t ng tài kho n t ng ng B ng t ng h p chi ti t Bi u s 03 TRÌNH T GHI S K TỐN THEO HÌNH TH C K TOÁN CH NG T GHI S Ch ng t k toán S qu S ăđ ng ký ch ng t ghi s 60 B ng t ng h p ch ng t k toán lo i CH NG T SSổ, , ththẻk kế toán toỏn chi chititiết t GHI S B ng t ng h p chi ti t S Cái B ng cân đ i s phát sinh s phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng i chi u, ki m tra Hình th c s k toán Nh t ký - Ch ng t 4.1/ c tr ng c b n c a hình th c k toán Nh t ký-Ch ng t (NKCT) - T p h p h th ng hoá nghi p v kinh t phát sinh theo bên Có c a tài kho n k t h p v i vi c phân tích nghi p v kinh t ă theo tài kho n đ i ng N - K t h p ch t ch vi c ghi chép nghi p v kinh t phát sinh theo trình t th i gian v i vi c h th ng hoá nghi p v theo n i dung kinh t (theo tài kho n) - K t h p r ng rãi vi c h ch toán t ng h p v i h ch toán chi ti t m t s k tốn m t q trình ghi chép - S d ng m u s in s n quan h ăđ i ng tài kho n, ch tiêu qu n lý kinh t , tài l p báo cáo tài Hình th c k toán Nh t ký – Ch ng t g m có lo i s k tốn sau: - Nh t ký ch ng t ; - B ng kê; - S Cái; - S ho c th k tốn chi ti t 4.2/ Trình t ghi s k tốn theo hình th c k tốn Nh t ký - Ch ng t (Bi u s 04) (1) Hàng ngày c n c vào ch ng t k toán đ c ki m tra l y s li u ghi tr c ti p vào Nh t ký - Ch ng t ho c B ng kê, s chi ti t có liên quan i v i lo i chi phí s n xu t, kinh doanh phát sinh nhi u l n ho c mang tính ch t phân b , ch ng t g c tr c h t đ c t p h p phân lo i b ng phân b , sau l y s li u k t qu c a b ng phân b ghi vào B ng kê Nh t ký - Ch ng t có liên quan i v i Nh t ký - Ch ng t ăđ c ghi c n c vào B ng kê, s chi ti t 61 c n c vào s li u t ng c ng c a b ng kê, s chi ti t, cu i tháng chuy n s li u vào Nh t ký - Ch ng t (2) Cu i tháng khoá s , c ng s li u Nh t ký - Ch ng t , ki m tra, đ i chi u s li u Nh t ký - Ch ng t v i s , th k toán chi ti t, b ng t ng h p chi ti t có liên quan l y s li u t ng c ng c a Nh t ký - Ch ng t ghi tr c ti p vào S Cái i v i ch ng t có liên quan đ n s , th k tốn chi ti t đ c ghi tr c ti p vào s , th có liên quan Cu i tháng, c ng s ho c th k toán chi ti t c n c vào s ho c th k toán chi ti t đ l p B ng t ng h p chi ti t theo t ng tài kho n đ ăđ i chi u v i S Cái S li u t ng c ng S Cái m t s ch tiêu chi ti t Nh t ký - Ch ng t , B ng kê B ng t ng h p chi ti t đ c dùng đ l p báo cáo tài Bi u s 04 TRÌNH T GHI S K TỐN THEO HÌNH TH C K TỐN NH T KÝ - CH NG T Ch ng t k toán b ng phân b B ng kê NH T KÝ CH NG T S Cái BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng i chi u, ki m tra 62 S , th k toán chi ti t B ng t ng h p chi ti t 5- Hình th c k tốn máy vi tính 5.1- c tr ng c b n c a Hình th c k tốn máy vi tính c tr ng c b n c a Hình th c k tốn máy vi tính cơng vi c k toán đ c th c hi n theo m t ch ng trình ph n m m k tốn máy vi tính Ph n m m k toán đ c thi t k theo nguyên t c c a m t b n hình th c k toán ho c k t h p hình th c k tốn quy đ nh Ph n m m k tốn khơng hi n th ăđ y đ quy trình ghi s k tốn, nh ng ph i in đ c đ y đ s k tốn báo cáo tài theo quy đ nh Các lo i s c a Hình th c k tốn máy vi tính: Ph n m m k tốn đ c thi t k theo Hình th c k tốn s có lo i s c a hình th c k tốn nh ng khơng hồn tồn gi ng m u s k tốn ghi b ng tay 5.2- Trình t ghi s k tốn theo Hình th c k tốn máy vi tính (Bi u s 05) (1) Hàng ngày, k tốn c n c vào ch ng t k toán ho c B ng t ng h p ch ng t k toán lo i đ c ki m tra, đ c dùng làm c n c ghi s , xác đ nh tài kho n ghi N , tài kho n ghi Có đ nh p d li u vào máy vi tính theo b ng, bi u đ c thi t k s n ph n m m k tốn Theo quy trình c a ph n m m k tốn, thơng tin đ c t ăđ ng nh p vào s k toán t ng h p (S Cái ho c Nh t ký- S Cái ) s , th k toán chi ti t liên quan (2) Cu i tháng (ho c b t k vào th i m c n thi t nào), k toán th c hi n thao tác khoá s (c ng s ) l p báo cáo tài Vi c đ i chi u gi a s li u t ng h p v i s li u chi ti t đ c th c hi n t ăđ ng ln đ m b o xác, trung th c theo thông tin đ c nh p k Ng i làm k tốn có th ki m tra, đ i chi u s li u gi a s k tốn v i báo cáo tài sau in gi y Th c hi n thao tác đ in báo cáo tài theo quy đ nh Cu i tháng, cu i n m s k toán t ng h p s k toán chi ti t đ c in gi y, đóng thành quy n th c hi n th t c pháp lý theo quy đ nh v s k toán ghi b ng tay Bi u s 05 TRÌNH T GHI S K TỐN THEO HÌNH TH C K TỐN TRÊN MÁY VI TÍNH CH NG T 63 K TOÁN PH N M M K TOÁN S K TOÁN - S t ng h p - S chi ti t B NG T NG H P CH NG T K TOÁN CÙNG LO I - Báo cáo tài - Báo cáo k tốn qu n tr MÁY VI TÍNH Ghi chú: Nh p s li u hàng ngày In s , báo cáo cu i tháng, cu i n m i chi u, ki m tra III- DANH M C S K TOÁN ÁP D NG CHO DOANH NGHI P Hình th c k tốn S TT Tên s Ký hi u Nh t ký Nh t ký Ch ng t chung - S Cái ghi s Nh t kýCh ng t 01 Nh t ký - S Cái S01-DN - x - - 02 Ch ng t ghi s S02a-DN - - x - 03 S ă S02b-DN - - x - 04 S Cái (dùng cho hình th c Ch ng t ghi s ) S02c1-DN - - x - 64 ng ký Ch ng t ghi s Hình th c k tốn S TT Tên s Ký hi u Nh t ký Nh t ký Ch ng t ghi s chung - S Cái S02c2-DN Nh t kýCh ng t x 05 S Nh t ký chung S03a-DN x - - - 06 S Nh t ký thu ti n S03a1-DN x - - - 07 S Nh t ký chi ti n S03a2-DN x - - - 08 S Nh t ký mua hàng S03a3-DN x - - - 09 S Nh t ký bán hàng S03a4-DN x - - - 10 S Cái (dùng cho hình th c Nh t ký chung) S03b-DN x - - - 11 Nh t ký- Ch ng t , lo i Nh t ký - Ch ng t , B ng kê S04-DN - - - x S04a-DN - - - x S04b-DN - - - x G m: - Nh t ký - Ch ng t t s đ n s 10 - B ng kê t s đ n s 11 12 S Cái (dùng cho hình th c Nh t ký-Ch ng t ) S05-DN - - - x 13 B ng cân đ i s phát sinh S06-DN x - x - 14 S qu ti n m t S07-DN x x x - 15 S k toán chi ti t qu ti n m t S07a-DN x x x - 16 S ti n g i ngân hàng S08-DN x x x x 17 S chi ti t v t li u, d ng c , s n ph m, hàng hóa S10-DN x x x x 18 B ng t ng h p chi ti t v t li u, d ng c , s n ph m, hàng hóa S11-DN x x x x 19 Th kho (S kho) S12-DN x x x x 20 S tài s n c ăđ nh S21-DN x x x x 21 S theo dõi TSC công c , d ng c t i n i s d ng S22-DN x x x x 22 Th Tài s n c ăđ nh S23-DN x x x x 23 S chi ti t toán v i ng bán) i mua (ng i S31-DN x x x x 24 S chi ti t toán v i ng bán) b ng ngo i t i mua (ng i S32-DN x x x x 65 Hình th c k toán S TT Tên s Ký hi u Nh t ký Nh t ký Ch ng t ghi s chung - S Cái Nh t kýCh ng t 25 S theo dõi toán b ng ngo i t S33-DN x x x x 26 S chi ti t ti n vay S34-DN x x x x 27 S chi ti t bán hàng S35-DN x x x x 28 S chi phí s n xu t, kinh doanh S36-DN x x x x 29 Th tính giá thành s n ph m, d ch v S37-DN x x x x 30 S chi ti t tài kho n S38-DN x x x x 31 S k toán chi ti t theo dõi kho n đ u t vào công ty liên k t S41-DN x x x x 32 S theo dõi phân b kho n chênh l ch phát sinh mua kho n đ u t vào công ty liên k t S42-DN x x x x 33 S chi ti t phát hành c phi u S43-DN x x x x 34 S chi ti t c phi u qu S44-DN x x x x 35 S chi ti t đ u t ch ng khoán S45-DN x x x x 36 S theo dõi chi ti t ngu n v n kinh doanh S51-DN x x x x 37 S chi phí đ u t xây d ng S52-DN x x x x 38 S theo dõi thu GTGT S61-DN x x x x 39 S chi ti t thu GTGT đ c hoàn l i S62-DN x x x x 40 S chi ti t thu GTGT đ c mi n gi m S63-DN x x x x Các s chi ti t khác theo yêu c u qu n lý c a doanh nghi p Trình t , ph ng pháp ghi chép m i quan h gi a lo i s k tốn theo t ng hình th c k toán quy đ nh M c II “Các hình th c k tốn” đây./ * * * 66 ... t đ nh ban hành Chu n m c k toán Thông t h ng d n th c hi n chu n m c k toán t ăđ t đ n đ t không trái v i n i dung quy đ nh t i Quy t đ nh v n có hi u l c thi hành i u Các B , c quan ngang B... thúc k k toán quý; đ i v i T ng công ty nhà n c ch m nh t 45 ngày; n v k tốn tr c thu c T ng cơng ty nhà n c n p báo cáo tài quý cho T ng công ty theo th i h n T ng công ty quy đ nh b) Th i h n n... k k toán n m; đ i v i T ng công ty nhà n c ch m nh t 90 ngày; n v k toán tr c thu c T ng công ty nhà n c n p báo cáo tài n m cho T ng cơng ty theo th i h n T ng công ty quy đ nh 8.2 i v i lo
- Xem thêm -

Xem thêm: TẠI LIỆU ÔN THI, TẠI LIỆU ÔN THI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn