Chuong 5 chat luong BCTC

22 10 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:39

CH NG 5: CH T L NG BÁO CÁO TÀI CHÍNH - CÁC D U HI U C NH BÁO Gi ng viên: Trần Phi Long Bộ mơn: Tài doanh nghi p Vi n: Ngân hàng – Tài Ch ng 4: Ch t l ng báo cáo tài chính: Các d u hi u c nh báo I II III • Tổng quan • Các d u hi u c nh báo • Các kỹ thuật thao túng BCLCTT I Tổng quan  Khái ni m: Ch t l ng báo cáo tài kh đáp ứng nhu cầu ng ời sử dụng báo cáo tài cách trình bày vị tài cơng ty ho t động cơng ty theo b n ch t kinh tế công ty I Tổng quan  -  - - Nguyên nhân báo cáo thu nhập cao Đáp ứng đ c kỳ vọng cổ đông nhà đầu t Đáp ứng đ c điều kho n kho n vay Để nhận đ c thù lao cao h n Nguyên nhân báo cáo thu nhập th p Dành đ c cứu tr th ng m i ĐƠm phán điều ki n có l i với chủ n ĐƠm phán điều ki n có l i với công đoƠn I Tổng quan  Tam giác gian lận (Fraud Triangle) Động cơ/Áp lực Cơ hội Tư duy/Thái độ I Tổng quan Động c , áp lực - Các đe dọa đến bền vững tài kh sinh lời C nh tranh tăng lên thị tr ờng bão hòa Yếu thay đổi công ngh , lỗi thời Sụt gi m nhu cầu khách hàng L i nhuận ho t động bị thua lỗ Dòng tiền ho t động bị âm Tăng tr ởng l i nhuận nhanh b t th ờng Các quy định có luật pháp  I Tổng quan Động c , áp lực - Áp lực từ bên thứ ba lên nhà qu n lý Kỳ vọng kh sinh lời cao Các yêu cầu tài tr n vốn chủ để công ty giữ đ c kh c nh tranh Yêu cầu niêm yết sàn chứng khoán Điều kho n n Tác động kh ho t động nghèo nàn giao dịch di n (M&A)  I Tổng quan Động c , áp lực - L i ích cá nhân nhà qu n lý bị đe dọa Có l i ích kinh tế lớn công ty Mức l ng th ởng phụ thuộc vào kết qu công ty Sự đ m b o cá nhân cho kho n n công ty  - Áp lực đ t đ c mục tiêu nhà qu n lý I Tổng quan C hội - B n ch t tự nhiên ho t động công ty Các giao dịch liên quan đến bên liên quan, đặc bi t bên không đ c kiểm toán Kh đ a điều kho n nhà cung c p khách hàng mà dẫn đến giao dịch khơng ngang giá Các ớc tính kế tốn Các giao dịch b t th ờng phức t p Các giao dịch quốc tế Đặt trụ sở t i thiên đ ờng thuế  I Tổng quan C hội - Giám sát qu n lý không hi u qu Quyền qu n lý đ c trao cho ng ời nhóm nhỏ HĐQT ban kiểm tốn cơng ty giám sát lỏng lẻo, không hi u qu - C u trúc tổ chức phức t p, khơng bền vững Khó xác định ng ời qu n lý C u trúc ho t động liên quan đến chủ thể khơng có t cách pháp lý đầy đủ Thay đổi nhân liên tục ban giám đốc, phòng pháp chế, thành viên HĐQT  10 I Tổng quan C hội - Kiểm sốt nội khơng hi u qu Kiểm soát nội ch a đầy đủ Thay đổi nhân liên tục phòng ban kế tốn cơng ngh thơng tin H thống kế tốn thơng tin khơng hi u qu  11 I Tổng quan  - - - - T duy, thái độ Đ o đức không phù h p Sự tham gia nhiều thành viên qu n lý mà khơng có kiến thức vững tài Sự vi ph m pháp luật khứ thành viên ban giám đốc thành viên HĐQT Ban qu n lý bị ám nh vi c tăng giá cổ phiếu l i nhuận công ty Cam kết với bên thứ ba để đ t đ c kết qu Không sửa đổi sai ph m kịp thời 12 I Tổng quan  - T duy, thái độ Gi m l i nhuận để nộp thuế cách khơng phù h p Ban qu n lý sử dụng ph ng pháp kế tốn khơng phù h p Mối quan h căng thẳng qu n lý nhân viên kiểm toán hi n t i tr ớc 13 II Các d u hi u c nh báo Ghi nhận doanh thu sớm  Tốc độ tăng tr ởng dòng tiền ho t động LNST khác  Chỉ số dòng tiền ho t động thu nhập  Tốc độ tăng tr ởng doanh thu b t th ờng so với kinh tế, kinh tế ngành đối thủ c nh tranh  14 II Các d u hi u c nh báo Tăng tr ởng hàng tồn kho cao b t th ờng so với tăng tr ởng doanh thu  Tăng doanh thu cách tăng thu nhập tài thu nhập khác  Trì hỗn ghi nhận chi phí  Sử dụng thuê ho t động cách b t th ờng  Gi u chi phí ho t động cách li t kê chúng chi phí b t th ờng  15  Ví dụ: Cơng ty A th tài máy móc cho vi c s n xu t 04 năm với tiền tr hàng năm $10.000 T i thời điểm kết thúc h p đồng thuê, công ty A đ c quyền mua l i máy móc đ y với chi phí khơng đáng kể Lãi su t phù h p để tính cho h p đồng thuê tài 6% Máy móc đ c kh u hao theo đ ờng thẳng Gi sử tiền thuê đ c tr vào cuối năm Tính tốn tác động h p đồng th lên b ng cân đối kế toán báo cáo kết qu kinh doanh doanh nghi p 16 Bên thuê Năm Đầu kỳ Chi phí lãi Tiền thuê Nợ BCĐKT BV tài sản $34.651 $34.651 $34.651 $2.079 $10.000 26.730 25.988 26.730 1.604 10.000 18.334 17.326 18.334 1.100 10.000 9.434 8.663 9.434 566 10.000 0 Thuê hoạt động Thuê tài Năm Chi phí Kh u hao Lãi vay Chi phí $10.000 $8.663 $2.079 $10.742 10.000 8.663 1.604 10.267 10.000 8.663 1.100 9.763 10.000 8.663 566 9.229 $40.000 $40.000 17 Bên cho thuê Năm Phải thu đầu kỳ Thu nhập từ lãi Tiền thuê Phải thu cuối kỳ $34.651 $34.651 $2.079 $10.000 26.730 26.730 1.604 10.000 18.334 18.334 1.100 10.000 9.434 9.434 566 10.000 Thuê tài Thuê hoạt động Năm Chi phí Tiền thuê Kh u hao Chi phí $2.079 $10.000 $8.663 $1.337 1.604 10.000 8.663 1337 1.100 10.000 8.663 1337 566 10.000 8.663 1337 $5.349 $5.348 18 II Các d u hi u c nh báo Thanh lý LIFO (LIFO liquidation)  L i nhuận gộp biên l i nhuận ho t động biên b t th ờng so với đối thủ c nh tranh  Kéo dài tuổi thọ tài s n cố định  Tăng l i nhuận đột ngột vào cuối năm  H p nh t báo cáo tài  Tài kho n ngo i b ng kế toán  19 Số l ng đ n vị mua Giá mua đ n vị Số l ng đ n vị bán Giá bán đ n vị 2006 2007 2008 2009 12.000 12.000 12.000 12.000 $100 $105 $110 $115 10.000 12.000 12.000 13.000 $200 $205 $210 $215 Phương pháp LIFO Tồn kho đầu kỳ $0 Mua kỳ Giá trị bán Tồn kho cuối kỳ Giá vốn hàng bán Báo cáo kết kinh doanh Doanh thu Giá vốn hàng bán L i nhuận gộp Bảng cân đối kế toán Tồn kho 20 2006 2007 2008 2009 12.000 12.000 12.000 12.000 $100 $105 $110 $115 10.000 12.000 12.000 13.000 $200 $205 $210 $215 $0 $200.000 $200.000 $200.000 Mua kỳ 1.200.000 1.260.000 1.320.000 1.380.000 Giá trị bán 1.200.000 1.460.000 1.520.000 1.580.000 Tồn kho cuối kỳ (200.000) (200.000) (200.000) (100.000) $1.000.000 $1.260.000 $1.320.000 $1.480.000 $2.000.000 $2.460.000 $2.520.000 $2.790.000 Giá vốn hàng bán 1.000.000 1.260.000 1.320.000 1.480.000 L i nhuận gộp 1.000.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.315.000 $200.000 $200.000 $200.000 $100.000 Số l ng đ n vị mua Giá mua đ n vị Số l ng đ n vị bán Giá bán đ n vị Phương pháp LIFO Tồn kho đầu kỳ Giá vốn hàng bán Báo cáo kết kinh doanh Doanh thu Bảng cân đối kế toán Tồn kho 21 III Các kỹ thuật thao túng BCLCTT Kéo dài thời gian tr kho n ph i tr  Tài tr kho n ph i tr (Financing account payable)  Chứng khốn hóa kho n ph i thu  Mua l i cổ phiếu để bù đắp làm loãng cổ phiếu  22 ... $100 $1 05 $110 $1 15 10.000 12.000 12.000 13.000 $200 $2 05 $210 $2 15 $0 $200.000 $200.000 $200.000 Mua kỳ 1.200.000 1.260.000 1.320.000 1.380.000 Giá trị bán 1.200.000 1.460.000 1 .52 0.000 1 .58 0.000... Tiền thuê Nợ BCĐKT BV tài sản $34. 651 $34. 651 $34. 651 $2.079 $10.000 26.730 25. 988 26.730 1.604 10.000 18.334 17.326 18.334 1.100 10.000 9.434 8.663 9.434 56 6 10.000 0 Thuê hoạt động Thuê tài... bán đ n vị 2006 2007 2008 2009 12.000 12.000 12.000 12.000 $100 $1 05 $110 $1 15 10.000 12.000 12.000 13.000 $200 $2 05 $210 $2 15 Phương pháp LIFO Tồn kho đầu kỳ $0 Mua kỳ Giá trị bán Tồn kho cuối
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 5 chat luong BCTC , Chuong 5 chat luong BCTC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay