CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN

20 10 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:39

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Giảng viên: Trần Phi Long Bộ mơn: Tài doanh nghiệp Viện: Ngân hàng – Tài Tài liệu tham khảo        Giáo trình Tài doanh nghiệp (PGS TS Lưu Thị Hương PGS TS Vũ Duy Hào đồng chủ biên) Financial Management (Eugene F Brigham Phillip R Daves) CFA 3, Financial Reporting and Analysis Văn pháp luật liên quan Tạp chí chuyên ngành Website chuyên ngành Bản tin chuyên ngành Chương 1: Tổng quan Phân tích Tài Doanh nghiệp I • Khái niệm, mục đích phân tích TCDN II • Quy trình phân tích TCDN III • Phương pháp phân tích TCDN IV • Nội dung phân tích TCDN I Khái niệm, mục đích phân tích TCDN Khái niệm  Phân tích tài doanh nghiệp sử dụng tập hợp khái niệm, phương pháp công cụ cho phép xử lý thơng tin kế tốn thông tin khác quản lý đánh giá tình hình tài doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ chất lượng hiệu hoạt động doanh nghiệp I Khái niệm, mục đích phân tích TCDN Mục đích phân tích TCDN  Giám đốc công ty  Cổ đông, nhà đầu tư  Chủ nợ  Đối tượng khác: cán cơng nhân viên, thuế, tra, kiểm tốn II Quy trình phân tích TCDN  Quy trình phân tích tài Xử lý thơng tin Dự báo định Xác định mục đích thu thập thơng tin II Quy trình phân tích TCDN Xác định mục đích thu thập thơng tin  Thơng tin phân tích tài -Thơng tin tài – kế tốn (BCTC) -Thơng tin chung DN: Lịch sử hình thành, đặc điểm hoạt động, thay đổi VCSH, cơng nghệ, trình liên kết, hợp tác… -Khả điều hành Ban lãnh đạo -Tình hình giao dịch với TCTD -Thông tin chung ngành -Điều kiện kinh tế xã hội -… Thu thập từ nội doanh nghiệp: -Hệ thống sổ sách tài – kế tốn -Quan sát trực tiếp -Phỏng vấn CBCNV -… Thu thập bên doanh nghiệp -Tổ chức chuyên nghiệp -Chuyên gia -Phương tiện truyền thơng -Khác: Thuế, kiểm tốn, đối tác -… II Quy trình phân tích TCDN Xác định mục đích thu thập thơng tin  Khái niệm báo cáo tài doanh nghiệp báo cáo tài dùng để cung cấp thơng tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý chủ doanh nghiệp, quan nhà nước nhu cầu hữu ích người sử dụng việc đưa định kinh tế II Quy trình phân tích TCDN Xác định mục đích thu thập thơng tin  - - Nguyên tắc lập trình bày BCTC Hoạt động liên tục Cơ sở dồn tích Nhất quán Trọng yếu tập hợp Bù trừ Có thể so sánh II Quy trình phân tích TCDN Xác định mục đích thu thập thơng tin  Có báo cáo tài bản: - Bảng cân đối kế tốn - Báo cáo kết kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Ngồi có thêm Thuyết minh báo cáo tài 10 II Quy trình phân tích TCDN Xác định mục đích thu thập thơng tin  Thơng tin tình hình kinh tế thơng tin ngành - Phân tích yếu tố kinh tế vĩ mơ - Phân tích tình hình ngành - Phân tích cơng ty hoạt động ngành 11 II Quy trình phân tích TCDN Xử lý liệu  - Xử lý liệu việc sử dụng cơng cụ phân tích thích hợp để tạo số liệu mà mong muốn từ số liệu thơ trước Đọc kỹ thuyết minh báo cáo tài để kiểm tra sách kế toán Điều chỉnh số báo cáo tài Tính tốn số Phân tích kết thu 12 II Quy trình phân tích TCDN Dự báo định  Dự báo tình hình tài tới cơng ty để từ đưa định  Duy trì nghiên cứu cơng ty 13 III Phương pháp phân tích tài Phương pháp phân tích tỷ số  -  Dựa vào tỷ số để: So sánh theo thời gian So sánh chéo So sánh kết hợp Chú ý: Định nghĩa tỷ số 14 III Phương pháp phân tích tài Phương pháp phân tích quy mơ  Common-size analysis  Có dạng: - Phân tích quy mơ theo chiều dọc - Phân tích quy mô theo chiều ngang 15 Báo cáo kết kinh doanh 20X3 20X2 20X1 Doanh thu 100,00% 100,00% 100,00% Giá vốn hàng bán 61,24% 63,37% 61,73% Lợi nhuận gộp 38,76% 36,63%% 38,27% Chi phí bán hàng quản lý DN 15,22% 17,34% 17,84% Khấu hao 2,39% 2,33% 2,18% Chi phí khác 0,58% 0,25% 0,75% Lợi nhuận hoạt động 20,57% 16,71% 17,50% Chi phí lãi vay 2,85% 4,92% 2,60% Lợi nhuận trước thuế 17,72% 11,79% 14,90% Thuế TNDN 6,30% 5,35% 6,17% Lợi nhuận sau thuế 11,42% 6,44% 8,73% 16 Bảng cân đối kế toán 20X1 20X2 20X3 Hàng tồn kho 1,0 1,1 1,4 Tiền tương đương tiền 1,0 1,3 1,2 Nợ dài hạn 1,0 1,6 1,8 Tài sản cố định ròng 1,0 0,9 0,8 17 III Phương pháp phân tích tài Phương pháp phân tích đồ thị  Giúp người phân tích so sánh trực quan tình hình hoạt động cơng ty - Biểu đồ cột - Biểu đồ đường thẳng - Biểu đồ bong bóng 18 III Phương pháp phân tích tài Phương pháp phân tích hồi quy  Nhằm mối liên hệ yếu tố công ty  Ví dụ: Mơ hình Z-Score để dự báo nguy phá sản doanh nghiệp Z = 0,012 X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5 X1 = VLĐR/TTS X2 = LNGL/TTS X3 = EBIT/TTS X4 = Giá trị thị trường VCP/Giá trị ghi sổ Nợ X5 = DTT/TTS Z < 1,81: Công ty bị phá sản; Z > 2,99: Cơng ty khơng có nguy phá sản 19 IV Nội dung phân tích tài   - -  Phân tích báo cáo tài Phân tích tỷ số tài chính: Tỷ số khả toán Tỷ số khả hoạt động Tỷ số khả cân đối vốn Tỷ số khả sinh lời Tỷ số thị trường Phân tích yếu tố phi tài 20 ... 20,57% 16 , 71% 17 ,50% Chi phí lãi vay 2,85% 4,92% 2,60% Lợi nhuận trước thuế 17 ,72% 11 ,79% 14 ,90% Thuế TNDN 6,30% 5,35% 6 ,17 % Lợi nhuận sau thuế 11 ,42% 6,44% 8,73% 16 Bảng cân đối kế toán 20X1 20X2... cân đối kế toán 20X1 20X2 20X3 Hàng tồn kho 1, 0 1, 1 1, 4 Tiền tương đương tiền 1, 0 1, 3 1, 2 Nợ dài hạn 1, 0 1, 6 1, 8 Tài sản cố định ròng 1, 0 0,9 0,8 17 III Phương pháp phân tích tài Phương pháp... 20X2 20X1 Doanh thu 10 0,00% 10 0,00% 10 0,00% Giá vốn hàng bán 61, 24% 63,37% 61, 73% Lợi nhuận gộp 38,76% 36,63%% 38,27% Chi phí bán hàng quản lý DN 15 ,22% 17 ,34% 17 ,84% Khấu hao 2,39% 2,33% 2 ,18 % Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN, CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay