Chuong 4 dau tu giua cac cong ty

28 10 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:38

CH NG 4: Đ U T GI A CÁC CÔNG TY Giảng viên: Tr n Phi Long Bộ môn: Tài doanh nghiệp Viện: Ngân hàng – Tài Ch ng 4: Đ u t gi a công ty I • Tổng quan II • Đ u t vào tài sản tài III • Đ u t vào cơng ty liên kết IV • Hợp nh t kinh doanh I Tổng quan Mức độ sở hữu Mức độ ảnh hưởng Ít h n 20% (Đ u t TSTC) Khơng có ảnh h ởng lớn 20% - 50% (Đ u t vào cơng ty liên kết) Có ảnh h ởng đáng kể Nhiều h n 50% (Hợp nh t kinh doanh) Có quyền kiểm sốt Kế tốn Ph ng pháp vốn chủ sở h u Ph ng pháp mua lại II Đ u t vào tài sản tài  - Có loại Chứng khốn gi tới đáo hạn (Held-to-maturity securities) Chứng khoán th ng mại (Held-fortrading securities) Chứng khoán sẵn sàng để bán (Available-for-sale) II Đ u t vào tài sản tài  Chứng khốn gi đến đáo hạn: Chứng khoán gi đến đáo hạn nh ng chứng khốn nợ đ ợc mua với ý định gi đến đáo hạn Chứng khoán gi đến đáo hạn đ ợc ghi nhận bảng cân đối kế toán theo nguyên tắc giá gốc (amortized cost) II Đ u t vào tài sản tài  Chứng khoán th ng mại nh ng chứng khốn nợ vốn đ ợc mua với mục đích kiếm lợi nhuận t ng lai g n, thông th ờng h n tháng Chứng khốn th ng mại đ ợc ghi nhận bảng cân đối kế toán theo giá trị hợp lý Thay đổi giá trị hợp lý này, dù đư thực hay ch a thực hiện, đ ợc ghi nhận vào báo cáo kết kinh doanh II Đ u t vào tài sản tài  Chứng khốn sẵn sàng để bán chứng khoán nợ vốn mà khơng phải hai loại Chứng khốn sẵn sàng để bán đ ợc ghi nhận bảng cân đối kế toán theo giá trị hợp lý Tuy nhiên, khoản lãi hay lỗ đư thực với cổ tức tiền lãi đ ợc ghi nhận báo cáo kết kinh doanh II Đ u t vào tài sản tài  Ví dụ: Vào đ u năm, công ty A mua trái phiếu mệnh giá $100.000, lãi coupon 9%/năm, lãi coupon trả vào cuối năm Trái phiếu đ ợc phát hành với giá $96.209, có đ ợc tỷ su t lợi nhuận 10% Giả s giá trị hợp lý trái phiếu vào thời điểm cuối năm $98.500 Tính tốn ảnh h ởng trái phiếu lên BCĐKT BCKQKD công ty A vào thời điểm cuối năm, trái phiếu đ ợc công ty A phân loại theo ba cách II Đ u t vào tài sản tài  - - Nếu trái phiếu chứng khoán gi tới đáo hạn Công ty A ghi nhận doanh thu tài BCKQKD là: $96.209 x 10% = $9.621 Công ty A ghi nhận khoản đ u t trái phiếu BCĐKT là: $96.209 + $9.621 - $9.000 = $96.830 II Đ u t vào tài sản tài Chứng khốn th ng mại - Cơng ty ghi nhận khoản đ u t BCĐKT là: $98.500 - Cơng ty ghi nhận khoản doanh thu tài BCKQKD là: $9.621 + ($98.500 - $96.830) = $11.291  10 III Đ u t vào công ty liên kết   - Trong năm N + 1: Công ty A ghi nhận lợi nhuận là: $120 Công ty A nhận cổ tức là: $30 Vào thời điểm cuối năm N + 1, khoản đ u t BCĐKT có giá trị là: $1.090 Trong năm N + 2: Công ty A ghi nhận lợi nhuận là: $180 Công ty A nhận cổ tức là: $45 Vào thời điểm cuối năm N + 1, khoản đ u t BCĐKT có giá trị là: $1.225 14 III Đ u t vào công ty liên kết  Trong tr ờng hợp công ty đ u t trả giá cao h n giá trị sổ sách: Vào thời điểm mua, ph n v ợt trội giá mua giá trị sổ sách (theo tỷ lệ ph n trăm đ u t công ty đ u t ) đ ợc ghi nhận vào tài sản h u hình nợ công ty bị mua theo giá thị tr ờng, ph n lại lợi th ng mại (good will) 15 III Đ u t vào công ty liên kết  Ví dụ: Vào thời điểm đ u năm, Parent Company (P) mua 30% cổ ph n công ty Subsidiary Company (S) với giá $80.000 Vào ngày đó, giá trị sổ sách tài sản h u hình thu n cơng ty S $200.000 Đồng thời, giá trị sổ sách giá trị hợp lý tài sản nợ công ty S nh nhau, ngoại trừ máy móc S có giá trị sổ sách $25.000 giá trị hợp lý $75.000 vào ngày mua Kh u hao tài sản theo ph ng pháp đ ờng thẳng 10 năm Vào thời điểm cuối năm, công ty S thông báo lợi nhuận $100.000 trả cổ tức $60.000 Tính lợi th ng mại đ ợc tạo ra, lợi nhuận từ khoản đ u t giá trị khoản đ u t BCĐKT công ty P vào thời điểm cuối năm 16 III Đ u t vào công ty liên kết  Lợi th ng mại: Giá mua $80.000 Giá trị tài sản thu n (theo tỷ lệ) 60.000 V ợt trội giá mua 20.000 Phân bổ cho thiết bị 15.000 Lợi th $5.000 ng mại 17 III Đ u t vào công ty liên kết Lợi nhuận cuối năm là: $100.000 x 30% - $15.000/10 = $28.500  Giá trị khoản đ u t BCĐKT:  Đ u kỳ $80.000 Lợi nhuận 28.500 Trừ cổ tức đ ợc trả 18.000 Cuối kỳ $90.500 18 IV Hợp nh t kinh doanh  Theo ph ng pháp mua lại, t t tài sản, nợ, doanh thu chi phí cơng ty đ ợc hợp nh t vào công ty mẹ Trong tr ờng hợp công ty mẹ sở h u cơng ty h n 100%, tài khoản lợi ích cổ đơng thiểu số xu t hiện, thể ph n tài sản công ty mà công ty mẹ không sở h u 19 IV Hợp nh t kinh doanh  Ví dụ: Vào ngày 1/1/N, cơng ty P mua 80% cổ ph n th ờng công ty S $8.000 tiền mặt Bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh công ty P công ty S đ ợc cho nh ng bảng sau 20 BCĐKT trước hợp nhất, 1/1/N Công ty P Công ty S Tài sản ngắn hạn $48.000 $16.000 Tài sản khác $32.000 $8.000 Tổng $80.000 $24.000 Nợ ngắn hạn $40.000 $14.000 Cổ ph n th ờng $28.000 $6.000 Lợi nhuận gi lại $12.000 $4.000 Tổng $80.000 $24.000 Công ty P Công ty S Doanh thu $60.000 $20.000 Chi phí $40.000 $16.000 Lợi nhuận sau thuế $20.000 $4.000 BCKQKD, 31/12/N 21 BCĐKT hợp công ty P, 1/1/N Tài sản ngắn hạn $56.000 Tài sản khác $40.000 Tổng $96.000 Nợ ngắn hạn $54.000 Cổ ph n th ờng $28.000 Lợi nhuận gi lại $12.000 Lợi ích cổ đông thiểu số $2.000 Tổng $96.000 22 BCKQKD hợp cơng ty P, 31/12/N Doanh thu $80.000 Chi phí $56.000 Lợi nhuận hoạt động $24.000 Lợi ích cổ đông thiểu số Lợi nhuận sau thuế $800 $23.200 23 IV Hợp nh t kinh doanh  Trong tr ờng hợp công ty mẹ trả giá cao h n giá trị sổ sách vào thời điểm mua xu t lợi th ng mại Lợi th ng mại ph n chênh lệch giá phí hợp nh t so với ph n sở h u bên mua giá trị hợp lý thu n tài sản 24 IV Hợp nh t kinh doanh  Ví dụ: Vào ngày 1/1/N, cơng ty P mua 90% cổ ph n công ty S cách phát hành cho cơng ty S cổ phiếu với giá trị hợp lý $180.000 Các thông tin sau đơy cho biết tình hình tài công ty P công ty S 25 Giá trị sổ sách cty P Công ty S Giá trị sổ sách Giá trị hợp lý $40.000 $15.000 $15.000 Hàng tồn kho $125.000 $80.000 $80.000 Máy móc, nhà x ởng $235.000 $95.000 $155.000 $400.000 $190.000 $250.000 Khoản phải trả $55.000 $20.000 $20.000 Nợ dài hạn $120.000 $70.000 $70.000 $175.000 $90.000 $90.000 $225.000 $100.000 $160.000 Vốn cổ ph n $87.000 $34.000 Lợi nhuận gi lại $138.000 $66.000 Tiền t ng đ Tài sản thu n ng tiền Vốn chủ sở h u 26 IV Hợp nh t kinh doanh Lợi th ng mại là: $180.000 - 90% x $160.000 = $36.000  Lợi ích cổ đơng thiểu số là: 10% x $160.000 = $16.000  27 BCĐKT hợp công ty P Tiền t ng đ ng tiền $55.000 Hàng tồn kho $205.000 Máy móc, nhà x ởng $390.000 Lợi th $36.000 ng mại Tổng tài sản $686.000 Khoản phải trả $75.000 Nợ dài hạn $190.000 Tổng nợ $265.000 Vốn cổ ph n $267.000 Lợi nhuận gi lại $138.000 Tổng vốn chủ sở h u $405.000 Lợi ích cổ đơng thiểu số $16.000 Tổng nợ, VCSH lợi ích cổ đơng thiểu số $686.000 28 ... $48 .000 $16.000 Tài sản khác $32.000 $8.000 Tổng $80.000 $ 24. 000 Nợ ngắn hạn $40 .000 $ 14. 000 Cổ ph n th ờng $28.000 $6.000 Lợi nhuận gi lại $12.000 $4. 000 Tổng $80.000 $ 24. 000 Công ty P Công ty. .. chi phí cơng ty đ ợc hợp nh t vào công ty mẹ Trong tr ờng hợp công ty mẹ sở h u công ty h n 100%, tài khoản lợi ích cổ đông thiểu số xu t hiện, thể ph n tài sản công ty mà công ty mẹ không sở... công ty P mua 80% cổ ph n th ờng công ty S $8.000 tiền mặt Bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh công ty P công ty S đ ợc cho nh ng bảng sau 20 BCĐKT trước hợp nhất, 1/1/N Công ty P Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 4 dau tu giua cac cong ty , Chuong 4 dau tu giua cac cong ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay