PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

83 28 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:38

CH NG 2: H TH NG BÁO CÁO TÀI CHệNH C A DOANH NGHI P Gi ng viên: Trần Phi Long Bộ mơn: Tài doanh nghi p Vi n: Ngân hàng – Tài Ch I II III ng 2: Báo cáo tài • B ng cân đ i kế tốn • Báo cáo kết qu kinh doanh • Báo cáo l u chuyển tiền t II B ng cân đ i kế toán  Định nghĩa: B ng cân đ i kế tốn mơ tả sức mạnh tài doanh nghiệp cách trình bày thứ mà doanh nghi p có thứ mà doanh nghi p nợ t i thời điểm định  BCĐKT có phần: Tài s n Nguồn v n B ng cân đ i kế toán t i ngày… tháng… năm… Tài sản I Tài sản lưu động Tiền Tr tr ớc, t m ứng Kho n ph i thu Dự trữ (Tồn kho) II Tài sản cố định TSCĐ hữu hình TSCĐ vơ hình TS thuê dài h n Tổng tài sản Nguồn vốn I Nợ Kho n ph i tr Kho n ph i nộp Vay TCTD Phát hành trái phiếu II Vốn chủ sở hữu V n góp, V n CP Lợi nhuận giữ l i Phát hành CP Tổng nguồn vốn II B ng cân đ i kế tốn  Cơng thức: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu  BCĐKT cho biết cách thức doanh nghi p gi i vấn đề c b n c a TCDN: chiến l ợc đầu t dài h n định huy động v n II B ng cân đ i kế tốn  BCĐKT xếp theo chiều ngang hay chiều dọc  Bên tài s n: Sắp xếp theo tính khoản gi m dần  Bên nguồn v n: Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên cấp thiết trả nợ gi m dần II B ng cân đ i kế toán  điều cần ý phân tích BCĐKT - Tính kho n c a tài s n - C cấu nợ VCSH - Giá trị thị tr ờng, giá trị sổ sách, giá trị lịch sử II B ng cân đ i kế toán  V n l u động ròng (NWC) NWC = TSNH – Nợ ngắn h n Ý nghĩa: Đo l ờng kh toán ngắn h n c a doanh nghi p II B ng cân đ i kế toán  Tài s n ho t động (Operating assets)  Tài s n phi ho t động (Non-operating assets)  Nợ ho t động ngắn h n (Operating current liabilities)  V n l u động ho t động ròng (Net operating working capital) II B ng cân đ i kế tốn  Phân tích b ng cân đ i kế tốn theo quy mơ: Trình bày kho n m c c a b ng cân đ i kế toán phần trăm c a tổng tài s n 10 Ph ng pháp trực tiếp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Năm N III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận v n góp c a CSH Tiền chi t v n góp cho CSH, mua l i cổ phiếu đư phát hành Tiền vay ngắn h n, dài h n nhận đ ợc Tiền chi tr nợ g c vay Tiền chi tr nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận đư tr cho CSH Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 69 Ph ng pháp trực tiếp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Năm N Lưu chuyển tiền kỳ Tiền khoản tương đương tiền đầu kỳ nh h ởng c a thay đổi tý giá h i đoái quy đổi ngo i t Tiền khoản tương đương tiền cuối kỳ 70 Ph ng pháp gián tiếp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Năm N I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh khoản Khấu hao tài s n c định Các kho n dự phòng Lãi, lỗ chênh l ch tỷ giá h i đoái ch a thực hi n Lãi, lỗ từ ho t động đầu t Chi phí lãi vay 71 Ph ng pháp gián tiếp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Năm N Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi VLĐ Tăng, gi m kho n ph i thu Tăng, gi m hàng tồn kho Tăng, gi m kho n ph i tr Tăng, gi m chi phí tr tr ớc Tiền lãi vay đư tr Thuế thu nhập đư nộp Tiền thu khác từ ho t động kinh doanh Tiền chi khác cho ho t động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh (Nội dung lại tương tự phương pháp trực tiếp) 72 IV Báo cáo l u chuyển tiền t - Báo cáo ngân quỹ Báo cáo l u chuyển tiền t   Các câu h i Nguồn t o tiền Tiền đ ợc sử d ng vào m c đích Các nhân t nh h ởng đến dòng tiền ho t động Dòng tiền ho t động có cao h n lợi nhuận sau thuế khơng Sự đồng dòng tiền ho t động Một cơng ty có dòng tiên âm có ph i ln ln xấu khơng 73 Bảng cân đối kế tốn cơng ty A ngày 31/12 (triệu USD) Tài sản 20X2 20X1 Tiền 10 15 ĐT ngắn h n KPThu Nguồn vốn 20X2 20X1 KPTr 60 30 65 Nợ NH NH 110 60 375 315 CPPT khác 140 130 HTK 615 415 Tổng Nợ NH 310 220 Tổng TSNH 1000 810 Nợ DH NH 754 580 TSDH 1000 870 Tổng nợ 1064 800 Nguyên giá 1200 970 CP 40 40 KHLK 200 100 CP th ờng 130 130 GTCL 1000 870 LNGL 766 710 Tổng VCSH 896 840 Tổng NV 2000 1680 Tổng TS 2000 1680 T 74 Báo cáo kết kinh doanh công ty A năm 2006 (đơn vị: triệu USD) Doanh thu 3000 Chi phí ho t động, không bao gồm khấu hao 2616,2 Lợi nhuận tr ớc lãi, thuế khấu hao (EBITDA) 383,8 Khấu hao Lợi nhuận tr ớc thuế lãi (EBIT) Chi phí lãi vay 100 283,8 88 Lợi nhuận tr ớc thuế (EBT) 195,8 Thuế thu nhập doanh nghi p (40%) 78,3 Lợi nhuận sau thuế 117,5 Tr cổ tức 61,5 75 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty A năm 2006 (đơn vị: Triệu USD) Hoạt động kinh doanh Lợi nhuận tr ớc thuế Điều chỉnh Điều chỉnh kho n chi không ph i tiền Khấu hao Điều chỉnh kho n thay đổi VLĐ Tăng kho n ph i thu Tăng hàng tồn kho Tăng kho n ph i tr Tăng chi phí ph i tr khác Thuế thu nhập doanh nghi p đư nộp Dòng tiền ròng từ ho t động kinh doanh 76 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty A năm 2006 (đơn vị: Triệu USD) Hoạt động đầu tư dài hạn Mua sắm tài s n c định Bán chứng khốn ngắn h n Dòng tiền ròng từ ho t động đầu t dài h n Hoạt động tài Tăng nợ ngắn h n Tăng nợ dài h n Tr cổ tức u tiên cổ tức th ờng Dòng tiền ròng từ ho t động tài Lưu chuyển tiền kỳ Tiền đầu kỳ Tiền cuối kỳ 77 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty A năm 2006 (đơn vị: Triệu USD) Hoạt động kinh doanh Tiền bán hàng thu đ ợc Tiền tr cho nhà cung cấp, ng ời lao động, dịch v mua ngoài… Lãi vay đư tr Thuế TNDN đư nộp Dòng tiền ròng từ ho t động kinh doanh 78 IV Báo cáo l u chuyển tiền t - Báo cáo ngân quỹ Báo cáo ngân quỹ  Về b n chất báo cáo l u chuyển tiền t , nh ng đ ợc trình bày theo cách khác 79 Báo cáo ngân quỹ Khoản mục Tháng… Tháng… Tháng… Dư cuối kỳ I Nhập quỹ Bán hàng tháng m Ph i thu… Bán hàng tháng m+1 Thu nợ … II Xuất quỹ Mua vật t tháng m Ph i tr … Mua vật t tháng m+1 Tr l ng Nộp thuế Ph i nộp… … III Xử lý ngân quỹ D đầu kỳ NQ Chênh l ch NQ D cu i kỳ NQ 80 IV Báo cáo l u chuyển tiền t - Báo cáo ngân quỹ Báo cáo ngân quỹ  Ví d : Tiền bán hàng (có thuế) quý năm N c a công ty A tháng 1, 2, lần l ợt 880, 990 1100 Khách hàng tốn 80%, phần l i tr vào q sau Tiền mua hàng (ch a thuế) quý năm N c a công ty A tháng 1, 2, lần l ợt 500, 600 700 Doanh nghi p tốn 50%, phần l i tr vào tháng sau Gi sử chi phí khác 0, thuế thu nhập doanh nghi p 25%, thuế suất VAT 10% cho đầu đầu vào Doanh nghiêp ph i tr tất c lo i thuế phát sinh quý vào quý sau Tiền đầu kỳ 100 Lập báo cáo ngân quỹ c a Công ty A 81 V Thuyết minh báo cáo tài  Gi i thích ngun tắc kế tốn áp d ng  Bổ sung, gi i thích thêm tiêu báo cáo tài  Cung cấp thêm thơng tin ch a có h th ng báo cáo tài 82 M i quan h BCTC 83 ... v n 14 III Báo cáo kết qu kinh doanh  Định nghĩa: Báo cáo kết qu kinh doanh báo cáo tài ph n ánh cách tổng quát tình hình kết kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ xác định 15 III Báo cáo kết qu kinh... II III ng 2: Báo cáo tài • B ng cân đ i kế toán • Báo cáo kết qu kinh doanh • Báo cáo l u chuyển tiền t II B ng cân đ i kế toán  Định nghĩa: B ng cân đ i kế tốn mơ tả sức mạnh tài doanh nghiệp... khấu trừ tài s n phát sinh kho n nợ dẫn đến làm gi m v n ch sở hữu  Chi phí ho t động s n xuất kinh doanh đ ợc phân lo i theo cách khác 29 III Báo cáo kết qu kinh doanh Chi phí  - - Phân lo
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn