BÀI tập CHUYÊN đề LIÊN kết voi gioi tinh

23 27 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:37

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ LIÊN KẾT GEN I BÀI TẬP VÍ DỤ VẬN DỤNG * Ví dụ 1: Biết q trình giảm phân, gen liên kết hồn tồn với Xác định tỉ lệ giao tử cá thể có kiểu gen sau? Bd EG AB AbD BD AB De ab aBb Aa bd aB dE Aa bD eg * Ví dụ 2: Ở lúa, A: thân cao, a: thân thấp; B: hạt tròn, b: hạt dài; D: chín sớm, d: chín muộn Trong trình di truyền, gen nằm cặp NST liên kết hoàn toàn Xác định tỉ phân li kiểu gen, tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai sau? AB AB AbD AbD BD BD P1 ab x ab P2 aBb x aBb P3 Aa bd x Aa bd * Ví dụ 3: Khi lai thứ lúa thân cao, hạt tròn với lúa thân thấp, hạt dài Đời F đồng loạt xuất lúa thân cao, hạt tròn Cho F tiếp tục giao phấn, đời F xuất 75% lúa thân cao, hạt tròn: 25% lúa thân thấp, hạt dài a Quy luật di truyền chi phối hai tính trạng trên? b Lập sơ đồ lai từ P đến F2? c Cho biết kết lai phân tích F1? d Đem F1 lai với cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu hệ lai phân li: 25% thân cao, hạt dài: 50% thân cao, hạt tròn: 25% thân thấp, hạt dài Biện luận lập sơ đồ lai F 1? Biết tính trạng cặp gen điều khiển? * Ví dụ 4: Khi lai hai thứ đậu chủng có nguồn gốc di truyền hồn tồn khác F Tiếp tục cho F1 giao phấn với F2 với loại kiểu hình, có 75% hạt trơn, có tua Xác định kiểu gen kiểu hình P viết sơ đồ lai từ P đến F 2? Biết tính trạng tương ứng hạt nhăn khơng có tua cuốn; tính trạng tương ứng bị chi phối quy luật trội hoàn toàn II BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ LIÊN KẾT GEN Bài 1: Biết q trình giảm phân, gen liên kết hồn tồn với Xác định tỉ lệ giao tử cá thể có kiểu gen sau? Bd Eg Ab Ab dE aB De aB Ab de aa bd eg aB De Bài 2: Cho cà chua gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp, gen B quy định tròn, gen b quy định bầu dục Các gen nằm NST liên kết hoàn toàn a Cho cà chua chủng thân cao, bầu dục thân thấp, tròn giao phấn với F1, cho F1 tiếp tục giao phấn với Xác định tỉ lệ kiểu gen kiểu hình F2? b Cho F1 lai phân tích kết nào? Bài 3: Ở cà chua, lai P chủng, thu F đồng loạt xuất đỏ, có khía Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, thu đời F có kiểu hình, phân phối theo số liệu sau: 198 đỏ, bầu dục: 403 đỏ, có khía: 202 vàng, có khía Biết gen quy định tính trạng a Giải thích đặc điểm di truyền chi phối phép lai trên? b Lập sơ đồ lai P F1? c Nếu F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1: 1: 1: Xác định kiểu gen P lập sơ đồ lai? Bài 4: Giao phối chuột lông F1 lông xoăn, dài dị hợp cặp gen với chuột lông thẳng, ngắn thu hệ lai: 61 chuột lông xoăn, dài: 59 chuột lông thẳng, ngắn Biết gen nằm NST thường a Biện luận lập sơ đồ lai F1? b Đem F1 giao phối với cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu F có kiểu hình với tỉ lệ 1: 2: Khơng cần lập bảng, viết kiểu gen hợp lí F1 cá thể lai với nó? Bài 5*: Khi lai P chủng, nhận F1 Cho F1 giao phối với cá thể khác chưa biết kiểu gen, đời F2 xuất kiểu hình theo tỉ lệ sau: 127 lớn, vị ngọt: 252 bé, vị ngọt: 131 lớn, vị chua Biết gen quy định tính trạng, tính trạng lớn trội hồn toàn sơ với bé a Biện luận quy luật di truyền chi phối phép lai trên? b Xác định kiểu gen P viết sơ đồ lai? Bài 6*: Ở gà, đem lai bố mẹ chủng, khác hai cặp tính trạng tương phản, đời F1 đồng loạt xuất gà lông xám, có lơng chân Cho F tiếp tục giao phối với gà lơng đen, khơng có lơng chân thu đời F có 101 gà lơng xám, có lơng chân: 99 gà lơng đen, khơng có lơng chân a Biện luận, xác định kiểu gen P lập sơ đồ lai P F1? b Nếu đem lai F1 với cá thể khác chưa biết kiểu gen, F2 xuất kiểu hình với tỉ lệ 3: cá thể có kiểu gen nào? Biết tính trạng gen NST thường quy định III BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ LIÊN KẾT GEN Câu 1: Biết trình giảm phân, gen liên kết hoàn toàn với Một cá thể có kiểu AB EG DD Eg gen ab a Số kiểu giao tử sinh từ cá thể bao nhiêu: A B 16 C D ABDEg b Tỉ lệ xuất loại giao tử là: A 1/16 B 1/4 C 1/2 D 1/8 c Loại giao tử abDEG xuất với tỉ lệ bao nhiêu:A 25% B 50% C 0% D 12,5% Câu 2: Biết trình giảm phân, gen liên kết hoàn toàn với Một cá thể có kiểu Ab DE GH gen aB de gh a Cá thể tạo tối đa kiểu giao tử: A D 16 aBDE gh b Loại giao tử xuất với tỉ lệ bao nhiêu: A 12,5% D 25% c Tỉ lệ xuất loại giao tử mang gen AbDeGH là: A 50% B C B 6,25% C 18,75% B 10% C 0% D 12,5% Câu 3: Quy ước gen: A: ngọt, a: chua; B: tròn, b: bầu; D: trắng, d: Ab Ab vàng Các cặp gen liên kết hoàn toàn với Một cặp bố mẹ có kiểu gen aB x aB a Tỉ lệ kiểu gen F1 là? AB AB Ab aB ab AB AB ab Ab Ab aB AB A ab : aB : Ab : ab ; B ab : ab : ab : ab ; C Ab : aB : aB ; D AB : AB ab ab : ab b Kết phân li kiểu hình phép lai? A 25% ngọt, bầu: 50% ngọt, tròn: 25% chua, tròn B 25% ngọt, tròn: 25% ngọt, bầu: 25% chua, tròn: 25% chua, bầu C 25% ngọt, tròn: 50% chua, bầu: 25% chua, tròn D 50% ngọt, bầu: 50% chua, tròn BD bd Câu 4: Một cặp bố mẹ có kiểu gen: Aa bd x Aa bd a Có kiểu gen xuất F1: A 9B C D bd Aa bd xuất F1 với tỉ lệ sau đây:A 25%; B 12,5%; C 50% ; b Loại kiểu gen D 0% c Số kiểu hình xuất F1 là: A 2B C D d Tỉ lệ xuất loại kiểu hình chua, tròn, trắng là: A 25% B 6,25% C 12,5% D 18,75% e Các loại kiểu hình F1 phân li theo tỉ lệ nào: A 1: 2: B 3: 3: 1: C 3: D 1: 1: 1: Câu 5: Ở ngô, lai P chủng, khác hai cặp gen tương phản, thu F đồng loạt cao, dài Cho F1tự thụ phấn, đời F2 xuất 25% cao, ngắn: 50% cao, dài: 25% thấp, dài Biết hai cặp alen quy định hai tính trạng Aa, Bb a Quy luật di truyền chi phối phép lai trên? A Liên kết gen B Tương tác gen C Phân li độc lập D Hoán vị gen AB AB B ab x ab AB Ab C aB x ab Ab D aB b Kiểu gen F1: A AaBb x AaBb Ab x aB c Bố mẹ có kiểu gen sau đây: AB ab Ab aB AB ab Ab aB A AB x ab B Ab x aB C AABB x aabb Aabb x aaBB D AB x ab Ab x aB BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HOÁN VỊ GEN I BÀI TẬP VÍ DỤ VẬN DỤNG * Ví dụ 1: Cho biết q trình giảm phân xảy hốn vị gen A a với tần số 40%, D d với tần số 20% Hãy xác định tỉ lệ giao tử cá thể có kiểu gen sau: AB BD AB De ab Aa bd ab de * Ví dụ 2: Các gen A, B, C nằm nhóm gen liên kết Tần số bắt chéo A C 7,1%; B C 2,9% Xác định vị trí gen A, B, C đồ NST Biết khoảng cách gen A B 10% * Ví dụ 3: Ở ngơ, gen A quy định hạt màu nâu, gen a quy định hạt màu trắng, gen B quy định hạt trơn, gen b quy định hạt nhăn Các gen trạng thái liên kết khơng hồn tồn tần số hốn vị gen A a 4% Cho lai hai giống ngô chủng hạt nâu, trơn hạt trắng, nhăn với F1 Tiếp tục cho F1 giao phấn với kết F2 nào? * Ví dụ 4: Khi giao phấn hai loài, người ta thu F có tỉ lệ phân ly sau:70% cao, tròn: 20% thấp, bầu dục: 5% cao, bầu dục: % thấp, tròn Biện luận lập sơ đồ lai từ P đến F1? * Ví dụ 5: Khi lai lúa cao, hạt tròn với thấp, hạt dài người ta thu F đồng loạt cao, hạt tròn Cho F1 tiếp tục giao phấn thu đời F2 có kiểu hình, phân li theo tỉ lệ: 529 cao, hạt tròn: 158 cao, hạt dài: 163 thấp, hạt tròn: 89 thấp, hạt dài Biết gen quy định tính trạng Biện luận quy luật di truyền chi phối phép lai? Lập sơ đồ lai P F1? * Ví dụ 6: Đem lai hoa kép, màu đỏ với hoa đơn, màu vàng thu F toàn hoa kép, màu đỏ Cho F1 tự thụ phấn, đời F2 xuất 2000 gồm loại kiểu hình, có 180 cho hoa kép, màu vàng( Biết gen quy định tính trạng ) Biện luận viết sơ đồ lai từ P đến F2? * Ví dụ 7: Khi lai hai bố mẹ chủng, khác hai cặp gen tương phản, đời F xuất toàn cao, chín sớm Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu F2 8000 gồm kiểu hình, có 1820 cao, chín muộn Tương phản với tính trạng cao thấp Biết gen quy định tính trạng Biện luận quy luật di truyền chi phối phép lai? Lập sơ đồ lai P F1? II BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ HOÁN VỊ GEN Bài 1: Cho biết trình giảm phân xảy hoán vị gen A a với tần số 40%, D d với tần số 20% Hãy xác định tỉ lệ giao tử cá thể có kiểu gen sau: Ab ABe Ab DE aB abE aB de Bài 2: Trên NST, xét gen A, B, C D Khoảng cách tương đối gen là: AB = 1,5cM; BD = 16,5cM; CD = 20cM; AD = 18cM Trật tự gen NST là? Bài 3: Có gen(A, B, C, D) nằm NST Tần số trao đổi chéo sau: A-B 19%, A-C 5%, A-D 21%, B-C 14%, B-D 2%, C-D 16% Trật tự xếp gen nào? Bv Bài 4: Ở ruồi giấm có kiểu gen bV , theo dõi 2000 tế bào sinh trứng điều kiện thí nghiệm, người ta phát 360 tế bào có xảy hốn vị gen V v Như khoảng cách B V cM AD Bài 5: Trong q trình giảm phân thể có kiểu gen ad xảy hoán vị gen alen D d với tần số 18% Tính theo lí thuyết, 1000 tế bào sinh tinh thể giảm phân số tế bào khơng xảy hoán vị gen alen D d bao nhiêu? Bài 6: Ở ngô, A: cao, a: thấp; B: dài, b: ngắn; D: hạt trắng, d: hạt vàng Quá trình giảm phân xảy hoán vị gen với tần số 20% Xác định kết lai? AB ab AB AB Ab Ab Ad ad Bb Bb P1 ab x ab P2 aB x ab P3 ab x ab P4 aD x ad Bài 7: Cho P chủng, khác hai cặp gen, đời F xuất chín sớm, trắng Cho F1 tự thụ phấn, thu F kiểu hình, gồm 37600 Trong có 375 chín muộn, xanh a Giải thích đặc điểm di truyền chi phối phép lai? b Lập sơ đồ lai P F1 tính tỉ lệ kiểu hình xuất F2? Bài 8: Khi lai chuột lông quăn, ngắn với chuột lông thẳng, dài nhận F chuột lông quăn, dài Đem F1 giao phối với lông thẳng, ngắn, hệ lai xuất kiểu hình phân phối theo tỉ lệ: chuột lông ngắn: chuột lông thẳng, dài: chuột lông quăn, dài: chuột lơng thẳng, ngắn Biết tính trạng gen, NST thường điều khiển a Phép lai tuân theo quy luật di truyền nào? b Lập sơ đồ lai P F1? Bài 9: Ở lồi trùng Đem F1 có cánh dài, mỏng giao phối với cá thể chưa biết kiểu gen thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: 45% cánh dài, mỏng: 30% cánh dài, dày: 20% cánh ngắn, dày: 5% cánh ngắn, mỏng Biết gen quy định tính trạng thường Tính trạng cánh mỏng trội hoàn toàn so với cánh dày Biện luận lập sơ đồ lai F1? Bài 10: Khi lai hai cá thể với F1 có tỉ lệ sau: 0,54 mắt đỏ, tròn: 0,21 mắt đỏ, dẹt: 0,21 mắt trắng, tròn: 0,04 mắt trắng, dẹt Xác định kiểu gen, kiểu hình tỉ lệ loại giao tử P, viết sơ đồ lai P Biết tính trạng gen quy định nằm NST thường Bài 11: Ở loài ruồi giấm, đem lai bố mẹ chủng, đời F xuất loại kiểu hình thân xám, cánh dài Tiếp tục cho F1 giao phối, đời F2 thấy xuất loại kiểu hình, tỉ lệ: 282 thân xám, cánh dài: 82 thân đen, cánh cụt: 18 thân xám, cánh cụt: 18 thân đen, cánh dài Biết gen quy định tính trạng thường Biện luận xác định kiểu gen P, F sơ đồ phép lai? Bài 12: Cho lai thứ đậu chủng hạt đen, nhăn hạt trắng, trơn với F Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau, F thu 541 hạt đen, trơn: 210 hạt đen, nhăn: 209 hạt trắng, trơn: 40 hạt trắng, nhăn Xác định kiểu gen P viết sơ đồ lai từ P đến F2? Bài 13: Đem lai ruồi giấm xám, cánh dài chủng với ruồi giấm đen, cánh cụt chủng, thu F1 đồng loạt xuất ruồi giấm xám, cánh dài Tiếp tục cho F giao phối với nhau, đời F2 xuất kiểu hình, có 20,5% ruồi giấm đen, cánh cụt a Biện luận quy luật di truyền chi phối phép lai trên? b Xác định kiểu gen P, F1, tính tỉ lệ % kiểu hình lại F2? Bài 14: Cho loài thực vật, gen A: quăn, a: thẳng; B: hạt đỏ, b: hạt trắng Khi lai hai thứ chủng quăn, hạt trắng thẳng, hạt đỏ với F Tiếp tục cho F1 giao phấn với thu 20000 cây, có 4800 quăn, hạt trắng Xác định kiểu gen P số trung bình kiểu hình lại F2? Bài 15: Khi lai hai thứ lúa thân cao, hạt gạo với thứ lúa thân thấp, hạt gạo đục, thu F1 toàn thân cao, hạt gạo đục Cho F tự thụ phấn F2 gồm 7500 với loại kiểu hình khác nhau, có 1800 thân cao, hạt gạo Cho biết gen quy định tính trạng diễn biến NST giảm phân tế bào sinh hạt phấn sinh noãn giống Tính tỉ lệ % cá thể thuộc loại kiểu hình đời F2? Bài 16: Đem lai P chủng khác hai cặp gen tương phản, thu F đồng loạt tròn, Cho F1 tự thụ phấn, đời F2 có kiểu hình, loại kiểu hình bầu, chiếm 21% Hãy biện luận, xác định kiểu gen P F1 Cho biết tỉ lệ phân li kiểu hình F2 Biết tương phản với quả chua Bài 17: Ở loài thực vật, A: thân cao, a: thân thấp; B: tròn, b: dài Các cặp gen nằm cặp NST, trội lặn hoàn toàn Cây dị hợp tử hai cặp gen giao phấn với thân thấp, tròn thu đời lai phân li theo tỉ lệ: 310 thân cao, tròn: 190 thân cao, dài: 440 thân thấp, tròn: 60 thân thấp, dài Cho biết khơng có đột biến xảy Tần số hốn vị hai gen nói trên? Bài 18: Cho lưỡng bội(I) giao phấn với lưỡng bội khác loài, thu kết sau(Biết tính trạng chiều cao quy định A - a, tính trạng hình dạng quy định B - b): - Với thứ nhất, đời gồm: 210 thân cao, tròn: 90 thân thấp, bầu dục: 150 thân cao, bầu dục: 30 thân thấp, tròn - Với thứ hai, đời gồm: 210 thân cao, tròn: 90 thân thấp, bầu dục: 30 thân cao, bầu dục: 150 thân thấp, tròn Xác định kiểu gen lưỡng bội(I)? (ĐTĐH-2010) Bài 19: Ở cà chua A qui định cao trội hoàn toàn so với a qui định thấp; B qui định đỏ trội hoàn toàn so với b qui định vàng Khi cho cao, đỏ lai với thấp vàng F1 có tỉ lệ: 40% cao, đỏ : 40% thấp, vàng : 10% cao, vàng : 10% thấp, đỏ Hãy biện luận xác định qui luật di truyền chi phối phép lai viết sơ đồ lai chứng minh Bài 20: Ở ruồi giấm tính trạng màu sắc than cặp gen qui định, cặp gen khác qui định tính trạng độ dài cánh Cho ruồi giấm than xám, cánh dài giao phối với ruồi thân đen, cánh ngắn F1 đồng loạt than xám, cánh dài Cho F1 giao phối với F2 có tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài : 20,5 % thân đen, cánh ngắn : 4,5 % thân xám, cánh ngắn, 4,5 % than đen, cánh dài Biết giảm phân hình thành giao tử khơng có tượng đột biến gen Hãy biện luận viết sơ đồ lai chứng minh Bài 21: Ở lúa, lai thân cao, hạt gạo với thân thấp, hạt gạo đục F1 toàn thân cao, gạo đục Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có kiểu hình, thân thấp, gạo chiếm 1% Biết rằng, gen quy định tính trạng, gen nằm NST thường, khơng có đột biến xảy diễn biến NST giảm phân tế bào sinh hạt phấn sinh noãn giống a Hãy xác định quy luật di truyền chi phối phép lai b Xác định tỷ lệ loại kiểu hình lại F2 c Xác định tỷ lệ cá thể có kiểu gen đồng hợp tính trạng Bài 22: Ở lồi có gen A qui định hạt quăn, a qui định thẳng; B qui định hạt đỏ, b qui định hạt trắng Khi lai hai thứ chủng loài quăn, hạt trắng thẳng, hạt đỏ với F1 Tiếp tục cho F1 giao phấn với F2 thu 20000 có 4800 quăn, hạt trắng a.Xác định kiểu gen P số lượng trung bình kiểu hình lại F2 b Cho F1 lai phân tích kết thu phép lai Bài 23: Một thể có kiểu gen AB/ab 1000 tế bào sinh tinh thể thực giảm phân tạo tinh trùng Trong số tế bào xảy HVG A a với tần số = 18% a Hãy tính số tế bào xảy HVG b Tính số tế bào không xảy HVG Bài 24: Cho lai hai thứ cà chua chủng khác hai cặp tính trạng tương phản F1 đỏ, nguyên, cho F1 lai với F1 F2 có tỉ lệ: Trờng hợp 1: 54% đỏ, nguyên; 21% đỏ, chẻ; 21% vàng, nguyên; 4% vàng, chẻ Trường hợp 2: 53,22% đỏ, nguyên 20,01% đỏ, chẻ 20,01% vàng, nguyên 6,76% vàng, chẻ Bài 25: Ở loài ruồi giấm, xét hai gen nằm NST thường, gen A trội hoàn toàn so với a, gen B trội hoàn toàn so với b a/ Lai hai cá thể dị hợp tử hai gen số ruồi thu F1 số ruồi đồng hợp tử lặn hai tính trạng chiếm 16% b/ Một phép lai khác hai cá thể dị hợp tử hai gen trên, số ruồi thu F1 số ruồi đồng hợp tử lặn hai tính trạng chiếm 9% Giải thích kết viết sơ đồ lai Bài 26: Cho cà chua thân cao, tròn giao phấn với thu 330 cao, tròn; 81 thấp, bầu dục; 43 cao, bầu dục; 45 thấp tròn Hãy biện luận viết sơ đồ lai phép lai trên, biết trình giảm phân xảy bình thường Bài 27 Khi lai giống chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 hạt tròn, trơn, đen Cho F1 lai phân tích thu tỉ lệ sau: 20% hạt tròn, nhăn, đen; 20% hạt tròn, nhăn, trắng; 20% hạt dài, trơn, đen; 20% hạt dài, trơn, trắng; 5% hạt tròn, trơn, đen; 5% hạt tròn, trơn trắng; 5% hạt dài, nhăn, đen; 5% hạt dài, nhăn, trắng Xác định kiểu gen, kiểu hình P viết sơ đồ lai từ P  Fa Biết tính trạng gen qui định III BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ HOÁN VỊ GEN Câu 1: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng thu F phân li theo tỉ lệ 37,5% thân cao, hoa trắng: 37,5% than thấp, hoa đỏ: 12,5% thân cao, hoa đỏ: 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết khơng có đột biến xảy Kiểu gen bố mẹ phép lai là? AB ab Ab ab A aB x ab B AaBB x aabb C AaBb x aabb D ab x ab Câu 2: Trên nhiễm sắc thể, xét gen A, B, C D Khoảng cách tương đối gen là: AB = 1,5cM, BC = 16,5cM, BD = 3,5cM, CD = 20cM, AC = 18cM Trật tự gen NST là? A ABCD B CABD C BACD D DABC Câu 3: Lai hai cá thể dị hợp cặp gen(Aa Bb) Trong tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khơng có đột biến xảy Kết luận sau kết phép lai khơng đúng? A Hốn vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 40% BD Câu 4: Một thể có kiểu gen Aa bd , có tỉ lệ giao tử a BD = 20%, tỉ lệ giao tử A bD là? A 20% B 10% C 15% D 5% Câu 5: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoan vàng Hai cặp gen nằm cặp NST tương đồng số Alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài, cặp gen Dd nằm cặp NST tương đồng số Cho giao phấn hai (P) chủng thu F1 di hợp cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F2, số có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài chiếm tỉ lệ 4% Biết hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Tính theo lí thuyết, có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, tròn F2 chiếm tỉ lệ? A 54,0% B 66,0% C 16,5% D 49,5% Câu 6: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Cho thân cao, đỏ giao phấn với thân cao, đỏ (P), tổng số thu F 1, số có kiểu hình thân thấp, vàng chiếm tỉ lệ 1% Biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân cao, đỏ có kiểu gen đồng hợp tử hai cặp gen nói F là?(Đề ĐH-2011) A 66% B 1% C 51% D 59% AB CD Câu 7: Một thể ab cd có hốn vị gen B b với tần số 20% tỉ lệ giao tử AbCD là? A 20% B 10% C 5% D 15% Câu 8: Khi lai cà chua chủng đỏ, tròn với vàng, bầu dục thu F có 100% đỏ, tròn Cho F1 tự thụ phấn F2 thu 1000 có 700 đỏ, tròn Giả thiết hoán vị gen xảy trình sinh hạt phấn Tần số trao đổi chéo xảy trình sinh hạt phấn là? A 30% B 20% C 40% D 35% AB Cd AB CD Câu 9: Phép lai ab cD x ab cd với tần số hoán vị gen B b 20%, D d ab CD 40% Kiểu gen ab CD hệ chiếm tỉ lệ? A 1,92% B 0,96% C 1,28% D 2,34% Câu 10: Cho hai dòng lúa chủng thân cao hạt dài thân thấp hạt bầu thụ phấn với F1 Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, F2 thu 20.000 cây, có 1250 thấp, hạt bầu Tỉ lệ thân cao hạt dài F2 A.0,5625 B 0,375 C 18,75 D.0,0625 Câu 11: Tần số trao đổi chéo gen ABCD NST thường là: AB = 1,5 cM, BC = 18 cM, AD = 18,5 cM Trình tự gen NST là: A ABCD *B ABDC C ACBD D ADBC Câu 12:Ở cà chua gen A quy định thân cao; a: thân thấp; B: tròn; b: bầu dục Hai cặp gen nằm cặp NST tương đồng Cho lai thứ cà chua chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 tồn cà chua thân cao, tròn Cho F1 giao phấn F2 thu kết sau: 295 thân cao, tròn; 79 thân cao, bầu dục;81 thân thấp, tròn; 45 thân thấp, bầu dục Hãy xác định kiểu gen cà chua F1 với tần số hoán vị gen A); tần số hoán vị 40% B); tần số hoán vị 20% C); tần số hoán vị 20% *D); tần số hoán vị 40% Câu 13: Khi lai thể ruồi giấm dị hợp thân xám, cánh dài với nhau, thu kiểu hình thân đen, cánh cụt tỉ lệ 1%, (biết gen quy định tính trạng, tính trạng thân xám, cánh dài trội hoàn toàn so với thân đen, cánh cụt) Tần số hoán vị gen A 4% B 4% 20% C 2% D 4% 2% Câu 14: Ở cá thể đực, xét 500 tế bào có kiểu gen giảm phân sinh giao tử xảy hoán vị gen với tần số 20% Số tế bào xảy hoán vị gen số tế bào là: A 200 B 300 C 400 D 100 Câu 15: Lai hai cá thể dị hợp cặp gen (Aa Bb) Trong tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khơng có đột biến xảy Kết luận sau kết phép lai không đúng? A Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% B Hoán vị gen xảy bên mẹ với tần số 16% C Hốn vị gen xảy bên bố với tần số 16% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 40% BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HOÁN VỊ GEN * Ví dụ 1: Ở ngơ, gen A quy định hạt màu nâu, gen a quy định hạt màu trắng, gen B quy định hạt trơn, gen b quy định hạt nhăn Các gen trạng thái liên kết không hồn tồn tần số hốn vị gen A a 4% Cho lai hai giống ngô chủng hạt nâu, trơn hạt trắng, nhăn với F1 Tiếp tục cho F1 giao phấn với kết F2 nào? * Ví dụ 2: Khi giao phấn hai lồi, người ta thu F có tỉ lệ phân ly sau:70% cao, tròn: 20% thấp, bầu dục: 5% cao, bầu dục: % thấp, tròn Biện luận lập sơ đồ lai từ P đến F1? * Ví dụ 3: Khi lai lúa cao, hạt tròn với thấp, hạt dài người ta thu F đồng loạt cao, hạt tròn Cho F1 tiếp tục giao phấn thu đời F2 có kiểu hình, phân li theo tỉ lệ: 529 cao, hạt tròn: 158 cao, hạt dài: 163 thấp, hạt tròn: 89 thấp, hạt dài Biết gen quy định tính trạng Biện luận quy luật di truyền chi phối phép lai? Lập sơ đồ lai P F1? * Ví dụ 4: Đem lai hoa kép, màu đỏ với hoa đơn, màu vàng thu F toàn hoa kép, màu đỏ Cho F1 tự thụ phấn, đời F2 xuất 2000 gồm loại kiểu hình, có 180 cho hoa kép, màu vàng( Biết gen quy định tính trạng ) Biện luận viết sơ đồ lai từ P đến F2? * Ví dụ 5: Khi lai hai bố mẹ chủng, khác hai cặp gen tương phản, đời F xuất tồn cao, chín sớm Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu F2 8000 gồm kiểu hình, có 1820 cao, chín muộn Tương phản với tính trạng cao thấp Biết gen quy định tính trạng Biện luận quy luật di truyền chi phối phép lai? Lập sơ đồ lai P F1? II BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ HOÁN VỊ GEN Bài 1: Cho biết q trình giảm phân xảy hốn vị gen A a với tần số 40%, D d với tần số 20% Hãy xác định tỉ lệ giao tử cá thể có kiểu gen sau: Ab ABe Ab DE aB abE aB de Bài 2: Trên NST, xét gen A, B, C D Khoảng cách tương đối gen là: AB = 1,5cM; BD = 16,5cM; CD = 20cM; AD = 18cM Trật tự gen NST là? Bài 3: Có gen(A, B, C, D) nằm NST Tần số trao đổi chéo sau: A-B 19%, A-C 5%, A-D 21%, B-C 14%, B-D 2%, C-D 16% Trật tự xếp gen nào? Bv Bài 4: Ở ruồi giấm có kiểu gen bV , theo dõi 2000 tế bào sinh trứng điều kiện thí nghiệm, người ta phát 360 tế bào có xảy hốn vị gen V v Như khoảng cách B V cM AD Bài 5: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen ad xảy hoán vị gen alen D d với tần số 18% Tính theo lí thuyết, 1000 tế bào sinh tinh thể giảm phân số tế bào khơng xảy hốn vị gen alen D d bao nhiêu? Bài 6: Ở ngô, A: cao, a: thấp; B: dài, b: ngắn; D: hạt trắng, d: hạt vàng Q trình giảm phân xảy hốn vị gen với tần số 20% Xác định kết lai? AB ab P1 ab x ab AB AB Ab Ab Ad ad Bb Bb P2 aB x ab P3 ab x ab P4 aD x ad Bài 7: Cho P chủng, khác hai cặp gen, đời F xuất chín sớm, trắng Cho F1 tự thụ phấn, thu F kiểu hình, gồm 37600 Trong có 375 chín muộn, xanh a Giải thích đặc điểm di truyền chi phối phép lai? b Lập sơ đồ lai P F1 tính tỉ lệ kiểu hình xuất F2? Bài 8: Khi lai chuột lông quăn, ngắn với chuột lông thẳng, dài nhận F chuột lông quăn, dài Đem F1 giao phối với lông thẳng, ngắn, hệ lai xuất kiểu hình phân phối theo tỉ lệ: chuột lông ngắn: chuột lông thẳng, dài: chuột lông quăn, dài: chuột lơng thẳng, ngắn Biết tính trạng gen, NST thường điều khiển a Phép lai tuân theo quy luật di truyền nào? b Lập sơ đồ lai P F1? Bài 9: Ở lồi trùng Đem F1 có cánh dài, mỏng giao phối với cá thể chưa biết kiểu gen thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: 45% cánh dài, mỏng: 30% cánh dài, dày: 20% cánh ngắn, dày: 5% cánh ngắn, mỏng Biết gen quy định tính trạng thường Tính trạng cánh mỏng trội hồn tồn so với cánh dày Biện luận lập sơ đồ lai F1? Bài 10: Khi lai hai cá thể với F1 có tỉ lệ sau: 0,54 mắt đỏ, tròn: 0,21 mắt đỏ, dẹt: 0,21 mắt trắng, tròn: 0,04 mắt trắng, dẹt Xác định kiểu gen, kiểu hình tỉ lệ loại giao tử P, viết sơ đồ lai P Biết tính trạng gen quy định nằm NST thường Bài 11: Ở loài ruồi giấm, đem lai bố mẹ chủng, đời F xuất loại kiểu hình thân xám, cánh dài Tiếp tục cho F1 giao phối, đời F2 thấy xuất loại kiểu hình, tỉ lệ: 282 thân xám, cánh dài: 82 thân đen, cánh cụt: 18 thân xám, cánh cụt: 18 thân đen, cánh dài Biết gen quy định tính trạng thường Biện luận xác định kiểu gen P, F sơ đồ phép lai? Bài 12: Cho lai thứ đậu chủng hạt đen, nhăn hạt trắng, trơn với F Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau, F thu 541 hạt đen, trơn: 210 hạt đen, nhăn: 209 hạt trắng, trơn: 40 hạt trắng, nhăn Xác định kiểu gen P viết sơ đồ lai từ P đến F2? Bài 13: Đem lai ruồi giấm xám, cánh dài chủng với ruồi giấm đen, cánh cụt chủng, thu F1 đồng loạt xuất ruồi giấm xám, cánh dài Tiếp tục cho F giao phối với nhau, đời F2 xuất kiểu hình, có 20,5% ruồi giấm đen, cánh cụt a Biện luận quy luật di truyền chi phối phép lai trên? b Xác định kiểu gen P, F1, tính tỉ lệ % kiểu hình lại F2? Bài 14: Cho loài thực vật, gen A: quăn, a: thẳng; B: hạt đỏ, b: hạt trắng Khi lai hai thứ chủng quăn, hạt trắng thẳng, hạt đỏ với F Tiếp tục cho F1 giao phấn với thu 20000 cây, có 4800 quăn, hạt trắng Xác định kiểu gen P số trung bình kiểu hình lại F2? Bài 15: Khi lai hai thứ lúa thân cao, hạt gạo với thứ lúa thân thấp, hạt gạo đục, thu F1 toàn thân cao, hạt gạo đục Cho F tự thụ phấn F2 gồm 7500 với loại kiểu hình khác nhau, có 1800 thân cao, hạt gạo Cho biết gen quy định tính trạng diễn biến NST giảm phân tế bào sinh hạt phấn sinh nỗn giống Tính tỉ lệ % cá thể thuộc loại kiểu hình đời F2? Bài 16: Đem lai P chủng khác hai cặp gen tương phản, thu F đồng loạt tròn, Cho F1 tự thụ phấn, đời F2 có kiểu hình, loại kiểu hình bầu, chiếm 21% Hãy biện luận, xác định kiểu gen P F1 Cho biết tỉ lệ phân li kiểu hình F2 Biết tương phản với quả chua Bài 17: Ở loài thực vật, A: thân cao, a: thân thấp; B: tròn, b: dài Các cặp gen nằm cặp NST, trội lặn hoàn toàn Cây dị hợp tử hai cặp gen giao phấn với thân thấp, tròn thu đời lai phân li theo tỉ lệ: 310 thân cao, tròn: 190 thân cao, dài: 440 thân thấp, tròn: 60 thân thấp, dài Cho biết khơng có đột biến xảy Tần số hoán vị hai gen nói trên? Bài 18: Cho lưỡng bội(I) giao phấn với lưỡng bội khác lồi, thu kết sau(Biết tính trạng chiều cao quy định A - a, tính trạng hình dạng quy định B - b): - Với thứ nhất, đời gồm: 210 thân cao, tròn: 90 thân thấp, bầu dục: 150 thân cao, bầu dục: 30 thân thấp, tròn - Với thứ hai, đời gồm: 210 thân cao, tròn: 90 thân thấp, bầu dục: 30 thân cao, bầu dục: 150 thân thấp, tròn Xác định kiểu gen lưỡng bội(I)? (ĐTĐH-2010) III BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ HOÁN VỊ GEN Câu 1: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng thu F phân li theo tỉ lệ 37,5% thân cao, hoa trắng: 37,5% than thấp, hoa đỏ: 12,5% thân cao, hoa đỏ: 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết khơng có đột biến xảy Kiểu gen bố mẹ phép lai là? AB ab Ab ab A aB x ab B AaBB x aabb C AaBb x aabb D ab x ab Câu 2: Trên nhiễm sắc thể, xét gen A, B, C D Khoảng cách tương đối gen là: AB = 1,5cM, BC = 16,5cM, BD = 3,5cM, CD = 20cM, AC = 18cM Trật tự gen NST là? A ABCD B CABD C BACD D DABC Câu 3: Lai hai cá thể dị hợp cặp gen(Aa Bb) Trong tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khơng có đột biến xảy Kết luận sau kết phép lai khơng đúng? A Hốn vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 40% BD Câu 4: Một thể có kiểu gen Aa bd , có tỉ lệ giao tử a BD = 20%, tỉ lệ giao tử A bD là? A 20% B 10% C 15% D 5% Câu 5: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoan vàng Hai cặp gen nằm cặp NST tương đồng số Alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài, cặp gen Dd nằm cặp NST tương đồng số Cho giao phấn hai (P) chủng thu F1 di hợp cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F2, số có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài chiếm tỉ lệ 4% Biết hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Tính theo lí thuyết, có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, tròn F2 chiếm tỉ lệ? A 54,0% B 66,0% C 16,5% D 49,5% Câu 6: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Cho thân cao, đỏ giao phấn với thân cao, đỏ (P), tổng số thu F 1, số có kiểu hình thân thấp, vàng chiếm tỉ lệ 1% Biết khơng xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân cao, đỏ có kiểu gen đồng hợp tử hai cặp gen nói F là?(Đề ĐH-2011) A 66% B 1% C 51% D 59% AB CD Câu 7: Một thể ab cd có hốn vị gen B b với tần số 20% tỉ lệ giao tử AbCD là? A 20% B 10% C 5% D 15% Câu 8: Khi lai cà chua chủng đỏ, tròn với vàng, bầu dục thu F có 100% đỏ, tròn Cho F1 tự thụ phấn F2 thu 1000 có 700 đỏ, tròn Giả thiết hoán vị gen xảy trình sinh hạt phấn Tần số trao đổi chéo xảy trình sinh hạt phấn là? A 30% B 20% C 40% D 35% AB Cd AB CD Câu 9: Phép lai ab cD x ab cd với tần số hoán vị gen B b 20%, D d ab CD 40% Kiểu gen ab CD hệ chiếm tỉ lệ? A 1,92% B 0,96% C 1,28% D 2,34% BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH I BÀI TẬP VÍ DỤ VẬN DỤNG * Ví dụ 1: Ở ruồi giấm, A gen quy định cánh dài; a quy định cánh xẻ Cặp alen nằm NST giới tính X khơng có alen NST giới tính Y a Hãy quy ước gen tính trạng hình dạng cánh lồi ruồi giấm nói trên? b Xác định kết phép lai sau: * P1♀ XAXA x ♂XaY; * P2 ♀ XaXa x ♂XAY; * P3 ♀ XAXa x ♂XAY; * P4 ♀ XAXa x ♂XaY * Ví dụ 2: Khi lai cá vảy đỏ chủng với cá vảy trắng loài F1, cho F1 tiếp tục giao phối với F2 có tỉ lệ cá vảy đỏ: cá vảy trắng, vảy trắng tồn cá Xác định kiểu gen P viết sơ đồ lai từ P đến F2? II BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH Bài 1: Tính trạng màu sắc kén bướm tằm gen NST giới tính X khơng có alen NST giới tính Y quy định, A gen trội quy định kén trắng, a quy định kén vàng a Hãy quy ước gen cho tính trạng màu sắc bướm tằm? b Cho biết kết trường hợp lai sau? * P1 ♂ kén trắng x ♀ kén trắng * P2 ♂ kén vàng x ♀ kén trắng * P3 ♂ kén trắng x ♀ kén vàng c Kiểu gen kiểu hình P để: * F1 đồng tính * F1 phân li kiểu hình tỉ lệ 3: * F1 phân li kiểu hình tỉ lệ 1: 2: (Tính KH giới) * F1 phân li kiểu hình tỉ lệ 1: * F1 phân li kiểu hình tỉ lệ 1: 1: 1: (Tính KH giới) Bài 2: Ở người gen a quy định bệnh mù màu nằm NST X Xác định kiểu gen, kiểu hình P gia đình sau đây: a Một cặp vợ chồng sinh trai mù màu, gái bình thường b Cặp vợ chồng thứ hai sinh trai mù màu, gái mù màu, gái bình thường c Cặp vợ chồng thứ ba sinh trai bình thường, gái mù màu Bài 3: Theo dõi di truyền màu sắc lông gà người ta thu kết sau: a Cho gà mái lông vằn giao phối với gà trống lông nâu thu F tỉ lệ: mái nâu: trống vằn b Cho gà mái lông nâu giao phối với gà trống lông vằn thu F tỉ lệ: lông vằn: lông nâu c Cho gà mái gà trống lông vằn giao phối với thu F tỉ lệ: gà lông vằn: gà lông nâu Biện luận viết sơ đồ lai cho trường hợp? Biết màu lông gen quy định Bài 4: Tính trạng màu lơng gà gen quy định Khi lai gà mái lông đốm chủng với gà trống lông đên chủng nhận đời F1: 124 gà lơng đốm: 126 gà có lơng đen a Biện luận quy luật di truyền, xác định tính trạng trội lặn giới tính gà F1? b Cho biết kết đời F2 cho F1 tiếp tục giao phối với nhau? Bài 5: Khi khảo sát di truyền tính trạng màu sắc mắt lồi ruồi giấm, người ta thực hai phép lai thu kết sau: a Phép lai 1: P1 ♀ mắt đỏ(t/c) x ♂ mắt trắng(t/c) F1-1 100% ruồi giấm mắt đỏ F2-1 25% ♂ mắt đỏ: 50% ♀ mắt đỏ: 25% ♂ mắt trắng b Phép lai 2: P ♀ mắt trắng(t/c) x ♂ mắt đỏ(t/c) F1-2 100% ruồi ♀ mắt đỏ: 100% ♂ mắt trắng F2-2 25% ♀ mắt đỏ: 25% ♀ mắt : 25% ♂ mắt đỏ: 25% ♂ mắt trắng Bài 6: Ở người, hai gen lặn: d gây teo m gây bệnh mù màu Hai gen trội D M quy định việc nhìn màu bình thường phát triền bình thường Các gen liên kết NST giới tính X a Hãy viết kiểu gen liên quan đến hai tính trạng có người? b Xác định kiểu gen, kiểu hình trường hợp sau: * Bố bị teo cơ, mẹ bị mù màu * Mẹ mang hai gen gây bệnh không biểu hiện, bố bị mù màu c Xác định kiểu gen bố mẹ lập sơ đồ lai hai trường hợp sau: * Bố mẹ có kiểu hình bình thường, sinh đứa trai bị hai bênh * Mẹ bình thường sinh đứa gái bị hai bệnh Phần 3: Di truyền liên kết với giới tính di truyền ngồi nhân Câu 1: Vì nói cặp XY cặp tương đồng khơng hồn tồn? A Vì NST X Y có đoạn mang cặp gen tương ứng B Vì NST X mang nhiều gen NST Y C Vì NST X dài NST Y D Vì NST X có đoạn mang gen NST Y khơng có gen tương ứng Câu 2: Ở người, gen lặn a nằm nhiễm sắc thể giới tính X quy định tính trạng máu khó đơng, gen trội tương ứng A qui định tính trạng máu đơng bình thường Một cặp vợ chồng máu đơng bình thường sinh trai mắc bệnh máu khó đơng Kiểu gen cặp vợ chồng là: A XA Xa XAY B XA XA Xa Y C Xa Xa XAY D Xa Xa Xa Y Câu 3: Khi lai cá vảy đỏ chủng với cá vảy trắng F Cho F1 tiếp tục giao phối với F2 có tỉ lệ cá vảy đỏ : cá vảy trắng, cá vảy trắng toàn cá Kiểu gen bố mẹ nào? A ♀ XAXA  ♂ XaY B ♀ XaY  ♂ XAXA C ♀ AA  ♂ aa D ♀ aa  ♂ AA Câu 4: Ở người, gen B quy định mắt nhìn màu bình thường trội hoàn toàn so với alen b gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục, gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Một cặp vợ chồng sinh gái bị mù màu trai mắt nhìn màu bình thường Biết khơng có đột biến xảy ra, kiểu gen cặp vợ chồng là: B b B B b b B B b b b A X X × X Y B X X × X Y C X X × X Y D X X × B X Y Câu 5: Hiện tượng di truyền thẳng di truyền tính trạng liên kết với giới tính tượng: A Di truyền mà gen lặn nằm NST Y B Gen NST Y cá thể mang cặp NST XY truyền cho giới C Thay đổi vai trò làm cha hay làm mẹ trình lai D Bố XY truyền gen cho tất gái XX Câu 6: Vật chất định kiểu hình di truyền ngồi nhân là: A ADN thẳng B ADN vòng C Protein D ARN nhân Câu 7: Ở người, bệnh mù màu đỏ lục gen lặn (a) nhiễm sắc thể giới tính X quy định, khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y Một đặc điểm bệnh là: A Xuất phổ biến nữ, xuất nam B Thường gặp nam, gặp nữ C Chỉ xuất nữ, không xuất nam D Di truyền trực tiếp từ bố cho 100% trai Câu 8: Ở động vật có vú ruồi giấm cặp nhiễm sắc thể giới tính : A Con XX, đực XO B Con XO, đực XY C Con XX, đực XY D Con XY, đực XX Câu 9: Ở người, gen qui định tật dính ngón tay nằm nhiễm sắc thể Y, khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể X Một người đàn ơng bị tật dính ngón tay lấy vợ bình thường, sinh trai bị tật dính ngón tay Người trai nhận gen gây tật dính ngón tay từ: A Bà nội B Mẹ C Bố D Ông ngoại Câu 10: Khi nghiên cứu nhiễm sắc thể người, ta thấy người có nhiễm sắc thể giới tính XY, XXY XXXY nam, người có nhiễm sắc thể giới tính XX, XO XXX nữ Có thể rút kết luận: A NST Y không mang gen quy định tính trạng giới tính B Gen quy định giới tính nam nằm NST Y C Sự có mặt NST X định giới tính nữ D Sự biểu giới tính phụ thuộc vào số lượng NST X Câu 11: Khi lai cá vảy đỏ chủng với cá vảy trắng F Cho F1 tiếp tục giao phối với F2 có tỉ lệ cá vảy đỏ : cá vảy trắng, cá vảy trắng tồn cá Cho cá F lai phân tích thu tỉ lệ kiểu nào? A ♀ mắt trắng : ♂ mắt đỏ : ♀ mắt đỏ : ♂ mắt trắng B ♀ mắt đỏ : ♂ mắt trắng C ♀ mắt đỏ : ♂ mắt trắng D ♀ mắt trắng : ♂ mắt đỏ Câu 12: Để xác định tính trạng gen nhân hay gen tế bào chất quy định, người ta thường sử dụng phương pháp: A Lai thuận nghịch B Lai xa C Lai khác dòng D Lai phân tích Câu 13: Khả biểu máu khó đơng người nào? A Hiếm có nam giới B Dễ gặp nữ giới C Dễ gặp nam giới D Khơng có nữ giới Câu 14: Biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hoàn toàn Phép lai sau tạo đời nhiều loại kiểu gen kiểu hình ? A AaXBXB x AaXbY B AaXBXb x AaXbY C AaBb x AaBb D Ab/aB x Ab/aB Câu 15: Ở người, bệnh mù màu gen lặn (m) nằm nhiễm sắc thể giới tính X quy định, khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y, gen trội (M) quy định mắt nhìn bình thường Một người đàn ông bị bệnh mù màu lấy vợ mắt nhìn bình thường, sinh gái bị bệnh mù màu Kiểu gen cặp vợ chồng A XM XM x Xm Y B XM Xm x Xm Y C XM Xm x XM Y D XmXm x XmY Câu 16: Cơ chế xác định giới tính XX, XO thường gặp ở: A.Châu chấu B.Ruồi giấm C.Động vật có vú D.Chim Câu 17: Đặc điểm đặc điểm gen lặn nằm NST X quy định tính trạng thường ? A Lai thuận lai nghịch cho kết khác B.Có tượng di truyền chéo C Tính trạng khơng biểu thể XX D.Tính trạng dễ biểu thể mang cặp NST giới tính XY Câu 18: Một cặp gen có alen tồn NST tạo kiểu gen, cặp gen nằm vị trí NST ? A.Nằm NST X B.Nằm NST Y C.Nằm NST thường D.Nằm NST X Y Câu 19: Khi tế bào có gen ngồi NST bị đột biến mà phân chia thì: A Gen đột biến nhân đôi chia B Mọi tế bào cháu mang đột biến C Gen đột biến không chia cho tế bào D Mọi tế bào cháu khơng có đột biến Câu 20: Bệnh máu khó đơng người xác định gen lặn h nằm NST X Một người phụ nữ mang gen bệnh thể dị hợp lấy chồng khoẻ mạnh khả biểu bệnh đứa họ nào? A 12,5% trai bị bệnh B 100% trai bị bệnh C 50% trai bị bệnh D 25% trai bị bệnh Câu 21: Không thể gọi di truyền nhân là: A.Di truyền tế bào chất B.Di truyền NST C.Di truyền gen D.Di truyền theo dòng mẹ Câu 22: Điều sai ? A.Mọi tượng di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất B Di truyền tế bào chất di truyền theo dòng mẹ D Di truyền tế bào chất khơng phân tính đời sau C Không phải tượng di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất Câu 23: Ở người, bệnh máu khó đơng gen lặn (m) nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y quy định Cặp bố mẹ sau sinh trai bị bệnh máu khó đơng với xác suất 25% ? A XM XM xXM Y B Xm Xm x XMY C XM XM x XMY D XM Xm x Xm Y Câu 24: Ở người, gen A quy định da bình thường trội hồn tồn so với alen a gây bệnh bạch tạng, gen nằm nhiễm sắc thể thường; gen B quy định mắt nhìn màu bình thường trội hồn tồn so với alen b gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục, gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Biết khơng có đột biến xảy ra, cặp bố mẹ sau sinh người trai mắc đồng thời hai bệnh ? B b B b b B B B b A AAX X × aaX Y B AAX X × AaX Y C AAX X × AaX Y B b B D AaX X × AaX Y Câu 25: Mẹ có kiểu gen XA Xa, bố có kiểu gen XA Y, gái có kiểu gen X A Xa Xa Cho biết trình giảm phân bố mẹ không xảy đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Kết luận sau trình GP bố mẹ ? A Trong giảm phân II bố, NST giới tính khơng phân li Ở mẹ giảm phân bình thường B Trong giảm phân II mẹ, NST giới tính khơng phân li Ở bố giảm phân bình thường C Trong giảm phân I mẹ, NST giới tính khơng phân li Ở bố giảm phân bình thường D Trong giảm phân I bố, NST giới tính khơng phân li Ở mẹ giảm phân bình thường Câu 26: Bệnh mù màu (do gen lặn gây nên) thường thấy nam thấy nữ nam giới: A Chỉ cần mang gen gây bệnh biểu hiện, nữ cần mang gen lặn biểu B Chỉ cần mang gen biểu hiện, nữ cần mang gen lặn biểu C Cần mang gen biểu hiện, nữ cần mang gen lặn biểu D Cần mang gen gây bệnh biểu hiện, nữ cần mang gen lặn biểu Câu 27: Một đột biến điểm gen nằm ti thể gây nên chứng động kinh người Phát biểu sau nói đặc điểm di truyền bệnh ? A Bệnh gặp nữ giới mà không gặp nam giới B Nếu mẹ bị bệnh, bố khơng bị bệnh họ bị bệnh C Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tất gái họ họ bị bệnh D Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tất cà trai họ bị bệnh Câu 28: Ý nghĩa thực tiễn di truyền giới tính ? A Phát yếu tố mơi trường ngồi thể ảnh hưởng đến giới tính B Phát yếu tố mơi trường thể ảnh hưởng đến giới tính C Điều khiển tỉ lệ đực, giới tính trình phát triển cá thể D Điều khiển giới tính cá thể Câu 29: Biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn Trong trường hợp khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu hình ? AB DE AB DE Ab AB Ab D d A ab dE × ab dE B AaBbDd × AaBbDd C aB Dd × ab dd D aB X X AB D × ab X Y Câu 30: Sự di truyền tính trạng gen nằm NST Y quy định ? A.Chỉ di truyền giới B.Chỉ di truyền giới đồng giao C.Chỉ di truyền giới đực D.Chỉ di truyền giới dị giao Câu 31: Trong bệnh sau người, bệnh bệnh di truyền liên kết với giới tính? A Bệnh ung thư máu B Bệnh tiểu đường C Bệnh bạch tạng D Bệnh máu khó đơng Câu 32: Sau kết lai thuận nghịch ruồi giấm: 1 (1) P ♀ mắt đỏ tươi  ♂ mắt đỏ thẫm  F1: đỏ thẫm : đỏ tươi (2) P ♀ mắt đỏ thẫm  ♂ mắt đỏ tươi  F1: 100% đỏ thẫm Kết phép lai cho thấy: A.Màu mắt gen quy định nằm NST thường B.Màu mắt 1gen quy định nằm NST X C.Màu mắt gen quy định nằm NST thường không tương đồng D.Màu mắt gen quy định có gen nằm NST giới tính Câu 33: Kết lai thuận nghịch F1 F2 giống rút nhận xét ? A Vai trò P di truyền tính trạng B Vai trò P khác di truyền tính trạng C Vai trò mẹ lớn vai trò bố di truyền tính trạng D Vai trò bố lớn vai trò mẹ di truyền tính trạng Câu 34: Cặp NST giới tính quy định giới tính khơng ? A Ở lợn, XX – cái, XY – đực B Ở ruồi giấm, XX – đực, XY – C Ở gà, XX – trống, XY – mái D Ở người, XX – nữ, XY – nam Câu 35: Cơ sở vật chất tượng di truyền nhân là: A Protein ARN ln hoạt động ngồi nhân B Giao tử có nhiều NST giao tử đực C Các ADN nhân (gen lạp thể, ti thể) D Lượng tế bào chất giao tử thường lớn Câu 36: Khi lai gà mái lông vằn với gà trống lông không vằn F có 50% gà trống lơng vằn, 50% số gà lại gà mái lơng khơng vằn Biết màu lông gen quy định Khi cho gà F1 tiếp tục giao phối với phân li màu lông F2 nào? A.1 lông vằn (♀) : lông không vằn (♂) B.1 lông vằn : lông không vằn C lông vằn : lông không vằn D lông vằn : lông không vằn Câu 37: Bệnh sau gen lặn di truyền liên kết giới tính ? A Mù màu đỏ lục B Thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm C Bạch tạng D Điếc di truyền Câu 38: Ở người, bệnh máu khó đông bệnh mù màu đỏ - xanh lục hai gen lặn( a, b) nằm nhiễm sắc thể X, khơng có alen tương ứng Y quy định Một phụ nữ bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục khơng bị bệnh máu khó đơng lấy chồng bị bệnh máu khó đơng khơng bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục Phát biểu đứa cặp vợ chồng ? A.Tất gái họ mắc bệnh máu khó đông B.Tất gái họ mắc bệnh mù màu đỏ - xanh lục C.Tất trai họ mắc bệnh mù màu đỏ - xanh lục D.Tất trai họ mắc bệnh máu khó đơng Câu 39: Ở người, bệnh mù màu đỏ lục quy định gen lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y Bố bị bệnh mù màu đỏ lục; mẹ không biểu bệnh Họ có trai đầu lòng bị bệnh mù màu đỏ lục Xác suất để họ sinh đứa thứ hai gái bị bệnh mù màu đỏ lục là: A 75% B 50% C 12,5% D 25% Câu 40: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm nhiễm sắc thể X, alen tương ứng nhiễm sắc thể Y Gen trội A quy định mắt màu đỏ, alen lặn a quy định mắt màu trắng Biết khơng có đột biến xảy Nếu hệ F1 xuất đồng thời ruồi mắt màu đỏ ruồi mắt màu trắng kiểu gen bố, mẹ là: A a a a a a a A a A X Y X X B X Y X X C X Y X X A A a D X Y X X Câu 41: Kết lai thuận nghịch F1 F2 không giống tỉ lệ kiểu hình phân bố khơng đồng điều hai giới tính rút nhận xét ? A Tính trạng bị chi phối gen nằm NST giới tính B Tính trạng bị chi phối gen nằm NST thường C Tính trạng bị chi phối gen nằm tế bào chất D Tính trạng bị chi phối ảnh hưởng giới tính Câu 42: Ý nghĩa sau không với phép lai thuận nghịch ? A Phát gen di truyền liên kết giới tính B Kiểm tra kiểu gen thể có kiểu hình trội C Phát gen di truyền nhân D Xác định cặp bố mẹ phù hợp phương pháp lai khác dòng tạo ưu TL Câu 43: Ở người, bệnh mù màu (đỏ lục) đột biến lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái mù màu Kiểu gen cặp vợ chồng là: A XMXM x XmY B.XMXm x XmY C.XMXm x XMY D.XMXM x X MY Câu 44: Ở người, bệnh mù màu( đỏ lục) đột biến lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm) Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu trai bị mù màu họ nhận X m từ: A.Bà nội B.Bố C.Mẹ D.Ơng nội Câu 45: Trong cặp NST giới tính, đoạn khơng tương đồng là: A Đoạn có gen đặc trưng cho B Đoạn có locut C Đoạn có alen quy định tính trạng khác giới tính D Đoạn mang gen quy định tính trạng giới tính Câu 46: Ở ruồi giấm, mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng Gen quy định màu mắt nằm NST X, NST Y khơng mang gen tương ứng Ruồi mắt đỏ giao phối với ruồi đực mắt trắng ruồi F1 Cho ruồi F1 giao phối với nhau, kết thu kiểu hình ruồi F ? A ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng (toàn ruồi đực) B ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng (toàn ruồi cái) C ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng D ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng Câu 47: Sự di truyền liên kết với giới tính là: A Sự di truyền tính trạng giới tính biểu giới tính B Sự di truyền tính trạng thường gen NST giới tính quy định C Sự di truyền tính đực, D Sự di truyền tính trạng giới tính gen NST thường quy định Câu 48: Ruồi giấm đực mắt đỏ giao phối với ruồi mắt trắng ruồi F Cho ruồi F1 giao phối với nhau, kết thu kiểu hình ruồi F2 ? A ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng B ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng (toàn ruồi cái) C ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng (toàn ruồi đực) D ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng Câu 49: Điều không ? A Mọi tượng di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất B Di truyền tế bào chất xem di truyền theo dòng mẹ C Khơng phải tượng di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất D Di truyền tế bào chất khơng có phân tính hệ sau Câu 50: Trong di truyền qua tế bào chất (di truyền nhân) vai trò bố, mẹ ? A Vai trò mẹ lớn hồn tồn vai trò bố di truyền tính trạng B Vai trò bố lớn vai trò mẹ di truyền tính trạng C Vai trò P khác di truyền tính trạng D Vai trò P di truyền tính trạng Câu 51: Hiện tượng di truyền thẳng liên quan đến trường hợp sau đây? A.Gen NST Y B.Gen trội NST thường C.Gen NST X D.Gen lặn NST thường Câu 52: Trong trường hợp gen quy định tính trạng, kết lai thuận lai nghịch khác hai giới, tính trạng lặn xuất giới dị giao tử (XY) nhiều giới đồng giao tử (XX) tính trạng quy định gen: A Trên nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng Y B Nằm nhiễm sắc thể (ngoài nhân) C Trên nhiễm sắc thể giới tính Y, khơng có alen tương ứng X D Trên nhiễm sắc thể thường Câu 53: Sự di truyền chéo tính trạng liên kết giới tính rõ là: A Tính trạng ơng nội truyền cho cháu trai B Tính trạng bố truyền cho gái, tính trạng mẹ truyền cho trai C Tính trạng ơng ngoại truyền cho cháu trai D Tính trạng bà nội truyền cho cháu trai Câu 54: Phương pháp lai giúp khẳng định gen quy định tính trạng nằm NST thường hay NST giới tính ? A.Phân tích kết lai dựa xác suất thống kê C.Lai trở lại đời với cá thể hệ bố mẹ B Hốn đổi vị trí cá thể bố mẹ thí nghiệm lai (lai thuận nghịch) D Lai cá thể có kiểu hình trội với cá thể có kiểu hình lặn (lai phân tích) Câu 55: Kết lai thuận nghịch F1 F2 khơng giống tỉ lệ kiểu hình phân bố đồng điều hai giới tính rút nhận xét ? A Tính trạng bị chi phối gen nằm NST thường B Tính trạng bị chi phối gen nằm NST giới tính C Tính trạng bị chi phối ảnh hưởng giới tính D Tính trạng bị chi phối gen nằm tế bào chất Câu 56: Tính trạng có túm lông tai người di truyền: A Chéo B Thẳng C Theo dòng mẹ D Tương tự gen nằm NST thường Câu 57: Một thể có tế bào chứa cặp nhiễm sắc thể giới tính XA Xa Trong trình giảm phân phát sinh giao tử, số tế bào cặp nhiễm sắc thể không phân li lần phân bào II Các loại giao tử tạo từ thể là: A XA XA , XA Xa, XA, Xa, O B XA XA , Xa Xa, XA, Xa, O C XA Xa , Xa Xa, XA, Xa, O D XA XA , XA Xa, XA, O Câu 58: Khi lai hai thứ đại mạch xanh lục bình thường lục nhạt với thu kết sau: Lai thuận: P: ♀ xanh lục  ♂ lục nhạt  F1: 100% xanh lục Lai nghịch: P: ♀ lục nhạt  ♂ xanh lục  F1: 100% lục nhạt Nếu cho F1 phép lai nghịch tự thụ phấn kiểu hình F2 nào? A xanh lục : lục nhạt B xanh lục : lục nhạt C xanh lục : lục nhạt D 100% lục nhạt Câu 59: Tiến hành phép lai thuận nghịch hoa phấn (Mirabilis jalapa) thu kết sau: Lai thuận: P: ♀ xanh  ♂ đốm  F1: 100% xanh Lai nghịch: P: ♀ đốm  ♂ xanh  F1: 100% đốm Nếu cho F1 phép lai thuận tự thụ phấn kiểu hình F2 nào? A xanh : đốm B xanh : đốm C xanh : đốm D 100% xanh Câu 60: Cơ chế xác định giới tính sau ? A Tinh trùng mang X thụ tinh với trứng mang Y tạo hợp tử phát triển thành gái B Tinh trùng mang Y thụ tinh với trứng mang X tạo hợp tử phát triển thành gái C Tinh trùng mang X thụ tinh với trứng mang X tạo hợp tử phát triển thành trai D Tinh trùng mang X thụ tinh với trứng mang X tạo hợp tử phát triển thành gái Câu 61: Trong phép lai tính trạng gen quy định, kết phép lai thuận lai nghịch khác nhau, lai ln có kiểu hình giống mẹ gen quy định tính trạng nghiên cứu: A Nằm nhiễm sắc thể giới tính X B Nằm nhiễm sắc thể thường C Nằm nhiễm sắc thể giới tính Y D Nằm nhân (trong ti thể lục lạp) Câu 62: Ở gà, gen A quy định lông vằn, a: không vằn nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Trong chăn ni người ta bố trí cặp lai phù hợp, để dựa vào màu lơng biểu phân biệt gà trống, mái từ lúc nở Cặp lai phù hợp là: A X AXa x XaY B XaXa x XAY C XAXA x XaY D XAXa x XAY Câu 63: Trong thí nghiệm Moocgan, lai ruồi giấm mắt đỏ chủng với ruồi đực mắt trắng F1 Cho ruồi F1 tiếp tục giao phối với F ¾ ruồi mắt đỏ ¼ ruồi mắt trắng, ruồi mắt trắng tồn ruồi đực Giải thích sau phù hợp với kết phép lai trên? A Gen qui định mắt trắng gen trội nằm NST Y khơng có alen X B Gen qui định mắt trắng gen lặn nằm NST X khơng có alen Y C Gen qui định mắt trắng gen trội nằm NST X alen Y D Gen qui định mắt trắng gen lặn nằm NST Y khơng có alen X Câu 64: Ngoài việc phát hiện tượng liên kết gen nhiễm sắc thể thường nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận lai nghịch sử dụng để phát tượng di truyền A Qua tế bào chất B Tương tác gen, phân ly độc lập C Trội lặn hoàn toàn, phân ly độc lập D Tương tác gen, trội lặn khơng hồn tồn Câu 65: Ai người phát hoa phấn có di truyền tế bào chất? A Morgan B Mônô Jacôp C Menđen D Coren Câu 66: Đề thi ĐH 2014 – Mã đề 538 - Câu 7: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói nhiễm sắc thể giới tính động vật? (1) Nhiễm sắc thể giới tính có tế bào sinh dục (2) Nhiễm sắc thể giới tính chứa gen quy định tính trạng giới tính (3) Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY phát triển thành thể đực (4) Nhiễm sắc thể giới tính bị đột biến cấu trúc số lượng A B C D Câu 67 – Đề thi ĐH 2014 – Mã đề 538: Câu 12: Ở loài động vật, xét gen có hai alen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X; alen A quy định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vảy trắng Cho vảy trắng lai với đực vảy đỏ chủng (P), thu F1 toàn vảy đỏ Cho F1 giao phối với nhau, thu F có kiểu hình phân li theo tỉ lệ vảy đỏ: vảy trắng, tất vảy trắng Biết không xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Dựa vào kết trên, dự đoán sau đúng? A Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên F3 vảy đỏ chiếm tỉ lệ 12,5% B Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên F3 vảy trắng chiếm tỉ lệ 25% C F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen 1: 2: D Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiêu F3 đực vảy đỏ chiếm tỉ lệ 43,75% Câu 68 - Đề thi ĐH 2014 – Mã đề 538 - Câu 33: Ở gà, alen A quy định lông vằn trội hồn tồn so với alen a quy định lơng không vằn, cặp gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho gà trống lông không vằn giao phối với gà mái lông vằn, thu F 1; Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 Biết không xảy đột biến, kết luận sau đúng? A F2 có loại kiểu gen B F1 tồn gà lơng vằn C F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ lông vằn: lông không vằn D Nếu cho gà mái lông vằn (P) giao phối với gà trống lơng vằn F thu đời gồm 25% gà trống lông vằn, 25% gà trống lông không vằn 50% gà mái lông vằn ... 40% Kiểu gen ab CD hệ chiếm tỉ lệ? A 1,92% B 0,96% C 1,28% D 2,34% BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH I BÀI TẬP VÍ DỤ VẬN DỤNG * Ví dụ 1: Ở ruồi giấm, A gen quy định cánh dài;... aB AB ab Ab aB A AB x ab B Ab x aB C AABB x aabb Aabb x aaBB D AB x ab Ab x aB BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HỐN VỊ GEN I BÀI TẬP VÍ DỤ VẬN DỤNG * Ví dụ 1: Cho biết q trình giảm phân xảy hoán vị gen A a với... số 40% BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HOÁN VỊ GEN * Ví dụ 1: Ở ngơ, gen A quy định hạt màu nâu, gen a quy định hạt màu trắng, gen B quy định hạt trơn, gen b quy định hạt nhăn Các gen trạng thái liên kết khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập CHUYÊN đề LIÊN kết voi gioi tinh, BÀI tập CHUYÊN đề LIÊN kết voi gioi tinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay