Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 1992

36 13 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:18

văn phòng quốc hội sở liệu luật việt nam LAWDATA HIÕN PH¸P N í C C é N G H O µ X · H é I C H đ N G H ÜA V I Ư T N A M NăM 1992 LờI NóI đầU Trải qua nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nớc giữ nớc, hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cờng bất khuất dân tộc xây dựng nên văn hiến Việt Nam Từ năm 1930, dới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, nhân dân ta tiến hành đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công Ngày tháng năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà đời Tiếp đó, suốt chục năm, nhân dân dân tộc nớc ta liên tục chiến đấu, với giúp đỡ quý báu bè bạn giới, nớc hội chủ nghĩa nớc láng giềng, lập nên chiến công oanh liệt, đặc biệt chiến dịch Điện Biên Phủ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai chiến tranh xâm lợc thực dân đế quốc, giải phóng đất nớc, thống Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân Ngày tháng năm 1976 Quốc hội nớc Việt Nam thống định đổi tên níc lµ Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam; nớc bớc vào thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội, sức xây dựng đất nớc, kiên cờng bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quèc tÕ Qua c¸c thêi kú kh¸ng chiÕn kiÕn quèc, nớc ta có Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959 Hiến pháp năm 1980 Từ năm 1986 đến nay, công đổi toàn diện đất nớc Đại hội lần thứ VI Đảng cộng sản Việt Nam đề xớng đạt đợc thành tựu bớc đầu quan trọng Quốc hội định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ Hiến pháp quy định chế độ trị, kinh tế, văn hoá, hội, quốc phòng, an ninh, quyền nghĩa vụ công dân, cấu, nguyên tắc tổ chức hoạt động quan Nhà nớc, thể chế hoá mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nớc quản lý Dới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê nin t tởng Hồ Chí Minh, thực Cơng lĩnh xây dựng ®Êt níc thêi kú qóa ®é lªn chđ nghÜa hội, nhân dân Việt Nam nguyện đoàn kết lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cờng xây dùng ®Êt níc, thùc hiƯn ®- êng lèi ®èi ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác với tất nớc, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, giành thắng lợi to lớn nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc CHơNG I NớC CộNG HOà HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM - CHế độ CHíNH TRị Đ iều Níc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam nớc độc lập, có chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển vùng trời Đ iều Nhµ níc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam Nhà nớc nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực Nhà nớc thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân tầng lớp trí thức Đ iều Nhà nớc bảo đảm không ngừng phát huy quyền làm chủ mặt nhân dân, nghiêm trị hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân; xây dựng đất nớc giàu mạnh, thực công héi, mäi ngêi cã cuéc sèng Êm no, tù do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện Đ iều Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin t tởng Hồ Chí Minh, lực lợng lãnh đạo Nhà nớc hội Mọi tổ chức Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Đ iều Nhà nớc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam, lµ Nhµ nớc thống dân tộc sinh sống đất nớc Việt Nam Nhà nớc thực sách bình đẳng, đoàn kết, tơng trợ dân tộc, nghiêm cấm hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn sắc dân tộc phát huy phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp Nhà nớc thực sách phát triển mặt, bớc nâng cao đời sống vật chất tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Đ iều Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nớc thông qua Quốc hội Hội đồng nhân dân quan đại diện cho ý chí nguyện vọng nhân dân, nhân dân bầu chịu trách nhiệm trớc nhân dân Quốc hội, Hội đồng nhân dân quan khác Nhà nớc tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ Đ iều Việc bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp bỏ phiếu kín Đại biểu Quốc hội bị cử tri Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu không xứng đáng với tín nhiệm nhân dân Đ iều Các quan Nhà nớc, cán bộ, viên chức Nhà nớc phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân; kiên đấu tranh chống biểu quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng Đ iều Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên sở trị quyền nhân dân Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cờng trí trị tinh thần nhân dân, tham gia xây dựng củng cố quyền nhân dân, Nhà nớc chăm lo bảo vệ lợi ích đáng nhân dân, động viên nhân dân thực quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp pháp luật, giám sát hoạt động quan Nhà nớc, đại biểu dân cử cán bộ, viên chức Nhà nớc Nhà nớc tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên hoạt động có hiệu Đ iều 10 Công đoàn tổ chức trị - hội giai cấp công nhân ngời lao động với quan Nhà nớc, tổ chức kinh tế, tổ chức hội chăm lo bảo vệ quyền lợi cán bộ, công nhân, viên chức ngời lao động khác; tham gia quản lý Nhà nớc hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động quan Nhà nớc, tổ chức kinh tế; giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức ngời lao động khác xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đ iều 11 Công dân thực quyền làm chủ sở cách tham gia công việc Nhà nớc hội, có trách nhiệm bảo vệ công, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, giữ gìn an ninh quốc gia trật tự, an toàn hội, tổ chức đời sống công cộng Đ iều 12 Nhà nớc quản lý hội pháp luật, không ngừng tăng cờng pháp chế hội chủ nghĩa Các quan Nhà nớc, tổ chức kinh tế, tổ chức hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm, vi phạm Hiến pháp pháp luật Mọi hành động xâm phạm lợi ích Nhà nớc, quyền lợi ích hợp pháp tập thể công dân bị xử lý theo pháp luật Đ iều 13 Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng, bất khả xâm phạm Mọi âm mu hành động chống lại độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, chống lại nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa bị nghiêm trị theo pháp luật Đ iều 14 Nớc Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam thực sách hoà bình, hữu nghị, mở rộng giao lu hợp tác với tất nớc giới, không phân biệt chế độ trị hội khác nhau, sở tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nhau, không can thiệp vào công việc nội nhau, bình đẳng bên có lợi; tăng cờng tình đoàn kết hữu nghị quan hệ hợp tác với nớc hội chủ nghĩa nớc láng giềng; tích cực ủng hộ góp phần vào đấu tranh chung nhân dân giới hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến hội CHơNG II CHế độ KINH Tế Đ iều 15 Nhà nớc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo chế thị trờng có quản lý Nhà nớc, theo định hớng hội chủ nghĩa Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu t nhân, sở hữu toàn dân sở hữu tập thể tảng Đ iều 16 Mục đích sách kinh tế Nhà nớc làm cho dân giàu nớc mạnh, đáp ứng ngày tốt nhu cầu vật chất tinh thần nhân dân sở giải phóng lực sản xuất, phát huy tiềm thành phÇn kinh tÕ: kinh tÕ quèc doanh, kinh tÕ tËp thể, kinh tế cá thể, kinh tế t t nhân kinh tế t Nhà nớc dới nhiều hình thức, thúc đẩy xây dựng sở vật chất - kỹ thuật, mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật giao lu với thị trờng giới Đ iều 17 Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nớc, tài nguyên lòng đất, nguồn lợi vùng biển, thềm lục địa vùng trời, phần vốn tài sản Nhà nớc đầu t vào xí nghiệp, công trình thuộc ngành lĩnh vực kinh tế, văn hoá, hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh tài sản khác mà pháp luật quy định Nhà nớc, thuộc sở hữu toàn dân Đ iều 18 Nhà nớc thống quản lý toàn đất đai theo quy hoạch pháp luật, bảo đảm sử dụng mục đích có hiệu Nhà nớc giao đất cho tổ chức cá nhân sử dụng ổn định lâu dài Tổ chức cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm đất, đợc chuyển quyền sử dụng đất đợc Nhà nớc giao theo quy định pháp luật Đ iều 19 Kinh tế quốc doanh đợc củng cố phát triển, ngành lĩnh vực then chốt, giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Cơ sở kinh tế quốc doanh đợc quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm sản xuất, kinh doanh có hiệu Đ iều 20 Kinh tế tập thể công dân góp vốn, góp sức hợp tác sản xuất, kinh doanh đợc tổ chức dới nhiều hình thức nguyên tắc tự nguyện, dân chủ có lợi Nhà nớc tạo điều kiện để củng cố mở rộng hợp tác hoạt động có hiệu Đ iều 21 Kinh tế cá thể, kinh tế t t nhân đợc chọn hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, đợc thành lập doanh nghiệp không bị hạn chế quy mô hoạt động ngành, nghề có lợi cho quốc kế dân sinh Kinh tế gia đình đợc khuyến khích phát triển Đ iều 22 Các sở sản xuất, kinh doanh thuộc thành phần kinh tế phải thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nớc, bình đẳng trớc pháp luật, vốn tài sản hợp pháp đợc Nhà nớc bảo hộ Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế đợc liên doanh, liên kết với cá nhân, tổ chức kinh tế nớc theo quy định pháp luật Đ iều 23 hoá Tài sản hợp pháp cá nhân, tổ chức không bị quốc hữu Trong trờng hợp thật cần thiết lý quốc phòng, an ninh lợi ích quốc gia, Nhà nớc trng mua trng dụng có bồi thờng tài sản cá nhân tổ chức theo thời giá thị trờng Thể thức trng mua, trng dụng luật định Đ iều 24 Nhà nớc thống quản lý mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại, phát triển h×nh thøc quan hƯ kinh tÕ víi mäi qc gia, tổ chức quốc tế nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền có lợi, bảo vệ thúc đẩy sản xuất nớc Đ iều 25 Nhà nớc khuyến khích tổ chức, cá nhân nớc đầu t vốn, công nghệ vào Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật thông lệ quốc tế; bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp vốn, tài sản quyền lợi khác tổ chức, cá nhân n ớc Doanh nghiệp có vốn đầu t nớc không bị quốc hữu hoá Nhà nớc tạo điều kiện thuận lợi cho ngời Việt Nam định c nớc đầu t nớc Đ iều 26 Nhà nớc thống quản lý kinh tế quốc dân pháp luật, kế hoạch, sách; phân công trách nhiệm phân cấp quản lý Nhà nớc ngành, cấp; kết hợp lợi ích cá nhân, tập thể với lợi ích Nhà nớc Đ iều 27 Mọi hoạt động kinh tế, hội quản lý Nhà nớc phải thực hành sách tiết kiệm Đ iều 28 Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh bất hợp pháp, hành vi phá hoại kinh tế quốc dân, làm thiệt hại đến lợi ích Nhà nớc, quyền lợi ích hợp pháp tập thể công dân bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật Nhà nớc có sách bảo hộ quyền lợi ngời sản xuất ngời tiêu dùng Đ iều 29 Cơ quan Nhà nớc, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức hội, cá nhân phải thực quy định Nhà nớc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trờng Nghiêm cấm hành động làm suy kiệt tài nguyên huỷ hoại môi trờng CHơNG III VăN HóA, GIáO DụC, KHOA HọC, CôNG NGHệ Đ iều 30 Nhà nớc hội bảo tồn, phát triển văn hoá Việt Nam: dân tộc, đại, nhân văn; kế thừa phát huy giá trị văn hiến dân tộc Việt Nam, t tởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; phát huy tài sáng tạo nhân dân Nhà nớc thống quản lý nghiệp văn hoá Nghiêm cấm truyền bá t tởng văn hoá phản động, đồi trụy; trừ mê tín, hủ tục Đ iều 31 Nhà nớc tạo điều kiện để công dân phát triển toàn diện, giáo dục ý thức công dân, sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật, giữ gìn phong mỹ tục, xây dựng gia đình có văn hóa, hạnh phúc, có tinh thần yêu nớc, yêu chế độ hội chủ nghĩa, có tinh thần quốc tế chân chính, hữu nghị hợp tác với dân tộc giới Đ iều 32 Văn học, nghệ thuật góp phần bồi dỡng nhân cách tâm hồn cao đẹp ngời Việt Nam Nhà nớc đầu t phát triển văn hoá, văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện để nhân dân đợc thởng thức tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị; bảo trợ để phát triển tài sáng tạo văn hóa, nghệ thuật Nhà nớc phát triển hình thức đa dạng hoạt động văn học, nghệ thuật, khuyến khích hoạt động văn học, nghệ thuật quần chúng Đ iều 33 Nhà nớc phát triển công tác thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, xuất bản, th viện phơng tiện thông tin đại chúng khác Nghiêm cấm hoạt động văn hoá, thông tin làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoại nhân cách, đạo ®øc vµ lèi sèng tèt ®Đp cđa ngêi ViƯt Nam Đ iều 34 Nhà nớc hội bảo tồn, phát triển di sản văn hoá dân tộc; chăm lo công tác bảo tồn, bảo tàng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ phát huy tác dụng di tích lịch sử, cách mạng, di sản văn hoá, công trình nghệ thuật, danh lam, thắng cảnh Nghiêm cấm hành động xâm phạm đến di tích lịch sử, cách mạng, công trình nghệ thuật danh lam, thắng cảnh Đ iều 35 Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu Nhà nớc phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài Mục tiêu giáo dục hình thành bồi dỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân; đào tạo ngời lao động có nghề, động sáng tạo, có niềm tự hào dân tộc, có đạo đức, có ý chí vơn lên góp phần làm cho dân giầu nớc mạnh, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đ iều 36 Nhà nớc thống quản lý hệ thống giáo dục quốc dân mục tiêu, chơng trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử hệ thống văn Nhà nớc phát triển cân đối hệ thống giáo dục: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiêp, giáo dục đại học sau đại học, phổ cập giáo dục tiểu học, xoá nạn mù chữ; phát triển hình thức trờng quốc lập, dân lập hình thức giáo dục khác Nhà nớc u tiên đầu t cho giáo dục, khuyến khích nguồn đầu t khác Nhà nớc thực sách u tiên bảo đảm phát triển giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn Các đoàn thể nhân dân, trớc hết Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức hội, tổ chức kinh tế, gia đình nhà trờng có trách nhiệm giáo dục niên, thiếu niên nhi đồng Đ iều 37 Khoa học công nghệ giữ vai trò then chốt nghiệp phát triển kinh tế - hội đất nớc Nhà nớc xây dựng thực sách khoa học, công nghệ quốc gia; xây dựng khoa học, công nghệ tiên tiến; phát 10 triển đồng ngành khoa học nhằm xây dựng luận khoa học cho việc định đờng lối, sách pháp luật, đổi công nghệ, phát triển lực lợng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý, bảo đảm chất lợng tốc độ phát triển kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia Đ iều 38 Nhà nớc đầu t khuyến khích tài trợ cho khoa học nhiều nguồn vốn khác nhau, u tiên cho hớng khoa học, công nghệ mũi nhọn; chăm lo đào tạo sử dụng hợp lý đội ngũ cán khoa học, kỹ thuật ngời có trình độ cao, công nhân lành nghề nghệ nhân; tạo điều kiện để nhà khoa học sáng tạo cống hiến; phát triển nhiều hình thức tổ chức, hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu phát triển kinh tế - hội, kết hợp chặt chẽ nghiên cứu khoa học, đào tạo với sản xuất, kinh doanh Đ iều 39 Nhà nớc đầu t, phát triển thống quản lý nghiệp bảo vệ sức khoẻ nhân dân, huy động tổ chức lực lợng hội xây dựng phát triển y học Việt Nam theo hớng dự phòng; kết hợp phòng bệnh với chữa bệnh; phát triển kết hợp y dỵc häc cỉ trun víi y dỵc häc hiƯn đại; kết hợp phát triển y tế Nhà nớc với y tế nhân dân; thực bảo hiểm y tế, tạo điều kiện để ngời dân đợc chăm sóc sức khoẻ Nhà nớc u tiên thực chơng trình chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào miền núi dân tộc thiểu số Nghiêm cấm tổ chức t nhân chữa bệnh, sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh trái phép gây tổn hại cho sức khoẻ nhân dân Đ iều 40 Nhà nớc, hội, gia đình công dân có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc bà mẹ trẻ em; thực chơng trình dân số kế hoạch hoá gia đình Đ iều 41 Nhà nớc hội phát triển thể dục, thể thao dân tộc, khoa học nhân dân Nhà nớc thống quản lý nghiệp phát triển thể dục, thể thao; quy định chế độ giáo dục thể chất bắt buộc trờng học; khuyến khích giúp đỡ phát triển hình thức tổ chức thể dục, thể thao tự nguyện nhân dân, tạo điều kiện cần thiết để không ngừng mở rộng hoạt ®éng thĨ dơc, thĨ thao 22 nh©n d©n tèi cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp lƯnh, nghÞ qut cđa ban thêng vơ Qc héi; 6- Giám sát hớng dẫn hoạt động Hội đồng nhân dân; bãi bỏ nghị sai trái Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng; giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng trờng hợp Hội đồng nhân dân làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích nhân dân; 7- Chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động Hội đồng dân tộc Uỷ ban Quốc hội; hớng dẫn bảo đảm điều kiện hoạt động đại biểu Quốc hội; 8- Trong thời gian Quốc hội không họp, phê chuẩn ®Ị nghÞ cđa Thđ tíng ChÝnh phđ vỊ viƯc bỉ nhiƯm, miƠn nhiƯm, c¸ch chøc Phã Thđ tíng, Bé trëng, thành viên khác Chính phủ báo cáo với Quốc hội kỳ họp gần Quốc héi; 9- Trong thêi gian Quèc héi kh«ng häp, quyÕt định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh nớc nhà bị xâm lợc trình Quốc hội phê chuẩn định kỳ họp gần Quốc hội; 10- Quyết định tổng động viên động viên cục bộ; ban bố tình trạng khẩn cấp nớc địa phơng; 11- Thực quan hệ đối ngoại Quốc hội; 12- Tổ chức trng cầu ý dân theo định Quốc hội Đ iều 92 Chủ tịch Quốc hội chủ toạ phiên häp cđa Qc héi; ký chøng thùc lt, nghÞ qut Quốc hội; lãnh đạo công tác Uỷ ban thêng vơ Qc héi; tỉ chøc viƯc thùc hiƯn quan hệ đối ngoại Quốc hội; giữ quan hệ với đại biểu Quốc hội Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch làm nhiệm vụ theo phân công Chủ tịch Đ iều 93 Pháp lệnh, nghị Uỷ ban thờng vụ Quốc hội phải đợc nửa tổng số thành viên Uỷ ban thờng vụ Quốc hội biểu tán thành Pháp lệnh, nghị Uỷ ban thờng vụ Quốc hội phải đợc công bố chậm mời lăm ngày kể từ ngày đợc thông qua, trừ trờng hợp Chủ tịch nớc trình Quốc hội xem xét lại Đ iều 94 Quốc hội bầu Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy viên Hội đồng dân tộc nghiên cứu kiến nghị với Quốc hội vấn đề dân tộc; thực quyền giám sát việc thi hành 23 sách dân tộc, chơng trình, kế hoạch phát triển kinh tế - hội miền núi vùng có đồng bào dân tộc thiểu số Trớc ban hành định sách dân tộc, Chính phủ phải tham khảo ý kiến Hội đồng dân tộc Chủ tịch Hội đồng dân tộc đợc tham dự phiên họp Uỷ ban thờng vụ Quốc hội, đợc mời tham dự phiên họp Chính phủ bàn việc thực sách dân tộc Hội đồng dân tộc có nhiệm vụ, quyền hạn khác nh Uỷ ban Quốc hội quy định Điều 95 Hội đồng dân tộc có số thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách Đ iều 95 Quốc hội bầu Uỷ ban Quốc hội Các Uỷ ban Quốc hội nghiên cứu, thẩm tra dự án luật, kiến nghị luật, dự án pháp lệnh dự án khác, báo cáo đợc Quốc hội Uỷ ban thờng vụ Quốc héi giao; tr×nh Qc héi, ban thêng vơ Qc hội ý kiến chơng trình xây dựng luật, pháp lệnh; thực quyền giám sát phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn luật định; kiến nghị vấn đề thuộc phạm vị hoạt động Uỷ ban Mỗi Uỷ ban có số thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách Đ iều 96 Hội đồng dân tộc Uỷ ban Quốc hội có quyền yêu cầu thành viên Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao viên chức Nhà nớc hữu quan khác trình bày cung cấp tài liệu vấn đề cần thiết Ngời đợc yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu Các quan Nhà nớc có trách nhiệm nghiên cứu trả lời kiến nghị Hội đồng dân tộc Uỷ ban Quốc hội Đ iều 97 Đại biểu Quốc hội ngời đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân, không đại diện cho nhân dân đơn vị bầu cử mà đại diện cho nhân dân nớc Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu giám sát cử tri; thu thập phản ánh trung thùc ý kiÕn vµ ngun väng cđa cư tri với Quốc hội quan Nhà nớc hữu quan; thực chế độ tiếp xúc báo cáo với cử tri hoạt động 24 Quốc hội; trả lời yêu cầu kiến nghị cử tri; xem xét, đôn đốc, theo dõi việc giải khiếu nại, tố cáo công dân hớng dẫn, giúp đỡ công dân thực quyền Đại biểu Quốc hội phổ biến vận động nhân dân thực Hiến pháp, luật nghị Quốc hội Đ iều 98 Đại biểu Quốc héi cã qun chÊt vÊn Chđ tÞch níc, Chđ tÞch Quốc hội, Thủ tớng Chính phủ, Bộ trởng thành viên khác Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Viện trởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Ngời bị chất vấn phải trả lời trớc Quốc hội kỳ họp; trờng hợp cần điều tra Quốc hội định cho tr¶ lêi tríc ban thêng vơ Qc héi kỳ họp sau Quốc hội cho trả lời văn Đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu quan Nhà nớc, tổ chức hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang trả lời vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm Ngời phụ trách quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm trả lời vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu cầu thời hạn luật định Đ iều 99 Không có đồng ý cđa Qc héi vµ thêi gian Qc héi không họp, đồng ý Uỷ ban thờng vụ Quốc hội, không đợc bắt giam, truy tố đại biểu Quốc hội Nếu phạm tội tang mà đại biểu Quốc hội bị tạm giữ, quan tạm giữ phải báo cáo để Qc héi hc ban thêng vơ Qc héi xÐt định Đ iều 100 Đại biểu Quốc hội phải dành thời gian để làm nhiệm vụ đại biểu ban thêng vơ Qc héi, Thđ tíng ChÝnh phđ, Bộ trởng, thành viên khác Chính phủ quan khác Nhà nớc có trách nhiệm cung cấp tài liệu cần thiết mà đại biểu yêu cầu tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội làm nhiệm vụ đại biểu Nhà nớc bảo đảm kinh phí hoạt động đại biểu Quốc hội CHơNG VII CHủ TịCH NớC Đ iều 101 25 Chủ tịch nớc ngời đứng đầu Nhà nớc, thay mặt nớc Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam đối nội đối ngoại Đ iều 102 Chủ tịch nớc Quốc hội bầu số đại biểu Quốc hội hội Chủ tịch nớc chịu trách nhiệm báo cáo công tác trớc Quốc Nhiệm kỳ Chủ tịch nớc theo nhiƯm kú cđa Qc héi Khi Qc héi hÕt nhiệm kỳ, Chủ tịch nớc tiếp tục làm nhiệm vụ Quốc hội khoá bầu Chủ tịch nớc Đ iều 103 Chủ tịch nớc có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: 1- Công bố HiÕn ph¸p, lt, ph¸p lƯnh; 2- Thèng lÜnh c¸c lùc lợng vũ trang nhân dân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh; 3- Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nớc, Thủ tớng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 4- Căn vào nghị Qc héi hc cđa ban thêng vơ Qc héi, bỉ nhiƯm, miƠn nhiƯm, c¸ch chøc Phã Thđ tíng, Bé trởng thành viên khác Chính phủ; 5- Căn vào nghị Quốc hội Uỷ ban thờng vụ Quốc hội, công bố định tuyên bố tình trạng chiến tranh, công bố định đại xá; 6- Căn vào nghị Uỷ ban thờng vụ Quốc hội, lệnh tổng động viên động viên cục bộ; ban bố tình trạng khẩn cấp nớc địa phơng; 7- §Ị nghÞ ban thêng vơ Qc héi xem xÐt lại pháp lệnh, nghị Uỷ ban thờng vụ Quốc hội vấn đề quy định điểm điểm 9, Điều 91 thời hạn mời ngày kể từ ngày pháp lệnh nghị đợc thông qua; pháp lệnh, nghị đợc Uỷ ban thờng vụ Quốc hội biểu tán thành mà Chủ tịch nớc không trí, Chủ tịch nớc trình Quốc hội định kỳ họp gần nhất; 8- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án, Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Phó Viện trởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 9- Quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp cao lực lợng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao hàm cấp Nhà nớc khác; định tặng thởng huân chơng, huy chơng vµ danh hiƯu vinh dù Nhµ níc; 26 10- Cư, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam; tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền nớc ngoài; tiến hành đàm phán, ký kết điều ớc quốc tế nhân danh Nhà nớc Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam với ngời đứng đầu Nhà nớc khác; định phê chuẩn tham gia điều ớc quốc tế, trừ trờng hợp cần trình Quốc hội ®Þnh; 11- Qut ®Þnh cho nhËp qc tÞch ViƯt Nam, cho quốc tịch Việt Nam tớc quốc tịch Việt Nam; 12- Quyết định đặc Đ iều 104 Hội đồng quốc phòng an ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Chủ tịch nớc đề nghị danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng an ninh trình Quốc hội phê chuẩn Thành viên Hội đồng quốc phòng an ninh không thiết đại biểu Quốc hội Hội đồng quốc phòng an ninh động viên lực lợng khả nớc nhà để bảo vệ Tổ quốc Trong trờng hợp cã chiÕn tranh, Quèc héi cã thÓ giao cho Héi đồng quốc phòng an ninh nhiệm vụ quyền hạn đặc biệt Hội đồng quốc phòng an ninh làm việc theo chế độ tập thể định theo đa số Đ iều 105 Chủ tịch nớc có quyền tham dự phiên họp Uỷ ban thêng vơ Qc héi Khi xÐt thÊy cÇn thiÕt, Chđ tịch nớc có quyền tham dự phiên họp Chính phủ Đ iều 106 Chủ tịch nớc ban hành lệnh, định để thực nhiệm vụ, quyền hạn Đ iều 107 Phó Chủ tịch nớc Quốc hội bầu số đại biểu Quốc hội Phó Chủ tịch nớc giúp Chủ tịch làm nhiệm vụ đợc Chủ tịch uỷ nhiệm thay Chủ tịch làm số nhiệm vụ Đ iều 108 27 Khi Chủ tịch nớc không làm việc đợc thời gian dài, Phó Chủ tịch quyền Chủ tịch Trong trờng hợp khuyết Chủ tịch nớc, Phó Chủ tịch quyền Chủ tịch Quốc hội bầu Chủ tịch nớc CHơNG VIII CHíNH PHủ Đ iều 109 Chính phủ quan chấp hành Quốc hội, quan hành Nhà nớc cao nớc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam ChÝnh phđ thống quản lý việc thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hoá, hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại Nhà nớc; bảo đảm hiệu lực máy Nhà nớc từ trung ơng đến sở; bảo đảm việc tôn trọng chấp hành Hiến pháp pháp luật; phát huy quyền làm chủ nhân dân nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn định nâng cao đời sống vật chất văn hoá nhân dân Chính phủ chịu trách nhiệm trớc Quốc hội báo cáo công tác với Quốc hội, Uỷ ban thờng vụ Quốc hội, Chủ tịch nớc Đ iều 110 Chính phđ gåm cã Thđ tíng, c¸c Phã Thđ tíng, c¸c Bộ trởng thành viên khác Ngoài Thủ tớng, thành viên khác Chính phủ không thiết đại biểu Quốc hội Thủ tớng Chính phủ chịu trách nhiệm trớc Quốc hội báo cáo công tác víi Qc héi, ban thêng vơ Qc héi, Chđ tịch nớc Phó Thủ tớng giúp Thủ tớng làm nhiệm vụ theo phân công Thủ tớng Khi Thủ tớng vắng mặt Phó Thủ tớng đợc Thủ tớng ủy nhiệm thay mặt lãnh đạo công tác Chính phủ Đ iều 111 Chủ tịch Uỷ ban trung ơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ngời đứng đầu đoàn thể nhân dân đợc mời tham dự phiên họp Chính phủ bàn vấn đề có liên quan Đ iều 112 Chính phủ có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: 28 1- Lãnh đạo công tác Bộ, quan ngang Bộ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp, xây dựng kiện toàn hệ thống thống máy hành Nhà nớc từ trung ơng đến sở; hớng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân thực văn quan Nhà nớc cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực nhiệm vụ quyền hạn theo luật định; đào tạo, bồi dỡng, xếp sử dụng đội ngũ viên chức Nhà nớc; 2- Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật quan Nhà nớc, tổ chức kinh tế, tổ chức hội, đơn vị vũ trang công dân; tổ chức lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp pháp luật nhân dân; 3- Trình dự án luật, pháp lệnh dự án khác trớc Quốc hội Uỷ ban thờng vụ Quốc hội; 4- Thống quản lý việc xây dựng, phát triển kinh tế quốc dân; thực sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quản lý bảo đảm sử dụng có hiệu tài sản thuộc sở hữu toàn dân; phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, thực kế hoạch phát triển kinh tế - hội ngân sách Nhà nớc; 5- Thi hành biện pháp bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, tạo điều kiện cho công dân sử dụng quyền làm tròn nghĩa vụ mình, bảo vệ tài sản, lợi ích Nhà nớc hội; bảo vệ môi trờng; 6- Củng cố tăng cờng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; bảo đảm an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· hội; xây dựng lực lợng vũ trang nhân dân; thi hành lệnh động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp biện pháp cần thiết khác để bảo vệ đất nớc; 7- Tổ chức lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê Nhà nớc; công tác tra kiểm tra Nhà nớc, chống quan liêu, tham nhũng máy Nhà nớc; công tác giải khiếu nại, tố cáo công dân; 8- Thống quản lý công tác đối ngoại Nhà nớc; ký kết, tham gia, phê duyệt điều ớc quốc tế nhân danh Chính phủ; đạo việc thực điều ớc quốc tế mà Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia; bảo vệ lợi ích Nhà nớc, lợi ích đáng tổ chức công dân Việt Nam nớc ngoài; 9- Thực sách hội, sách dân tộc, sách tôn giáo; 10- Quyết định việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành dới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng; 11- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thĨ nh©n d©n thùc hiƯn nhiƯm vơ, qun hạn mình; tạo điều kiện để tổ chức hoạt động có hiệu 29 Đ iều 113 NhiƯm kú cđa ChÝnh phđ theo nhiƯm kú cđa Qc héi Khi Qc héi hÕt nhiƯm kú, ChÝnh phđ tiếp tục làm nhiệm vụ Quốc hội khoá thành lập Chính phủ Đ iều 114 Thủ tớng Chính phủ có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: 1- Lãnh đạo công tác Chính phủ, thành viên Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp; chủ toạ phiên họp Chính phủ; 2- Đề nghị Quốc hội thành lập bãi bỏ Bộ quan ngang Bộ; trình Quốc hội thời gian Quốc hội không họp, trình Uỷ ban thờng vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị vỊ viƯc bỉ nhiƯm, miƠn nhiƯm, c¸ch chøc Phã Thđ tớng, Bộ trởng, thành viên khác Chính phủ; 3- Bỉ nhiƯm, miƠn nhiƯm, c¸ch chøc c¸c Thø trëng chức vụ tơng đơng; phê chuẩn việc bầu cử; miễn nhiệm, điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng; 4- Đình việc thi hành bãi bỏ định, thị, thông t Bộ trởng, thành viên khác Chính phủ, định, thị Uỷ ban nhân dân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng trái với Hiến pháp, luật văn quan Nhà nớc cấp trên; 5- Đình việc thi hành nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng trái với Hiến pháp, luật văn quan Nhà nớc cấp trên, đồng thời đề nghÞ ban thêng vơ Qc héi b·i bá; 6- Thực chế độ báo cáo trớc nhân dân qua phơng tiện thông tin đại chúng vấn đề quan trọng mà Chính phủ phải giải Đ iều 115 Căn vào Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Uỷ ban thờng vụ Quốc hội, lệnh, định Chủ tịch nớc, Chính phủ nghị quyết, nghị định, Thủ tớng Chính phủ định, thị kiểm tra việc thi hành văn Những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền Chính phủ phải đợc thảo luận tập thể định theo đa số Đ iều 116 30 Bộ trởng thành viên khác Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý Nhà nớc lĩnh vực, ngành phụ trách phạm vi nớc, bảo đảm quyền tự chủ hoạt động sản xuất, kinh doanh sở theo quy định pháp luật Căn vào Hiến pháp, luật nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị qut cđa ban thêng vơ Qc héi, lƯnh, qut định Chủ tịch nớc, văn Chính phủ Thủ tớng Chính phủ, Bộ trởng, thành viên khác Chính phủ, Thủ trởng quan thuộc Chính phủ định, thị, thông t kiểm tra việc thi hành văn tất ngành, địa ph ơng sở Đ iều 117 Bộ trởng thành viên khác Chính phủ chịu trách nhiệm trớc Thđ tíng ChÝnh phđ, tríc Qc héi vỊ lÜnh vùc, ngành phụ trách CHơNG IX HộI đồNG NHâN DâN Và ủY BAN NHâN DâN Đ iều 118 Các đơn vị hành nớc Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam đợc phân định nh sau: Nớc chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng; Tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh thị xã; thành phố trực thuộc trung ơng chia thành quận, huyện thị xã; Huyện chia thành xã, thị trấn; thành phố thuộc tỉnh, thị chia thành phờng xã; quận chia thành phờng Việc thành lập Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân đơn vị hành luật định Đ iều 119 Hội đồng nhân dân quan quyền lực Nhà nớc địa phơng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ nhân dân, nhân dân địa phơng bầu ra, chịu trách nhiệm trớc nhân dân địa phơng quan Nhà nớc cấp Đ iều 120 Căn vào Hiến pháp, luật, văn quan Nhà nớc cấp trên, Hội đồng nhân dân nghị biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp pháp luật địa phơng; ... Nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nớc độc lập, có chđ qun, thèng nhÊt vµ toµn vĐn l·nh thỉ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển vùng trời Đ iều Nhà nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. .. lập, chủ quyền, thống nhÊt vµ toµn vĐn l·nh thỉ cđa Tỉ qc, chèng lại nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa bị nghiêm trị theo pháp luật Đ iều 14 Nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt. .. ViƯt Nam lµ ngời có quốc tịch Việt Nam Đ iều 50 nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền ngời trị, dân sự, kinh tế, văn hoá xã hội đợc tôn trọng, thể quyền công dân đợc quy định Hiến pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 1992 , Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 1992

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay