DE CUONG HOC PHAN LUAT KINH TE QUOC TE

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:18

1 Tên học phần: Luật kinh tế quốc tế Số đơn vị học trình: ĐVHT Trình độ đào tạo - Cho sinh viên năm thứ 3- chuyên ngành ngành Luật Phân bổ thời gian - Lý thuyết: 32 tiết - Thảo luận, kiểm tra: 13 tiết Điều kiện tiên - Pháp luật đại cương Mô tả vắn tắt nội dung học phần Khái niệm, đặc điểm nội dung quan hệ kinh tế (Thương mại) quốc tế pháp luật kinh tế quốc tế; nguyên tắc luật kinh tế quốc tế; Các thiết chế thương mại quốc tế chủ yếu; Điều chỉnh pháp luật đầu tư nước ngoài; Pháp luật chuyển giao công nghệ; Giải tranh chấp quan hệ kinh tế quốc tế Nhiệm vụ sinh viên - Dự lớp đủ thời gian quy định; - Sưu tầm hệ thống hoá văn quy phạm pháp luật có liên quan ; - Chuẩn bị tập; - Tham gia thảo luận kiểm tra thường kỳ Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên - Lên lớp đủ thời gian - Chuẩn bị tập, tham gia thảo luận, làm tập lớp - Thực kiểm tra thường kỳ - Đánh giá kết học tập học phần theo quy định chung Trường Đại học KTQD sở điểm kiểm tra thường kỳ thi cuối kỳ Thang điểm: Từ đến 10 10 Mục tiêu học phần Trang bị cho sinh viên kiến thức pháp lý luật quốc tế, trọng vấn đề có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh để có nhận thức đầy đủ vận dụng cách đắn, có hiệu quy định pháp luật định chế, tổ chức quốc tế để xử lý tình gặp phải tham gia quan hệ kinh tế có yếu tố quốc tế 11 Nội dung chi tiết học phần Học phần bao gồm chương: Chương 1: Những vấn đề chung quan hệ kinh tế quốc tế pháp luật kinh tế quốc tế I Quan hệ kinh tế quốc tế II Nguyên tắc điều chỉnh pháp luật quan hệ kinh tế quốc tế Chương 2: Thiết chế thương mại quốc tế I Khái niệm phân loại thiết chế thương mại quốc tế II Tổ chức thương mại giới (WTO) III Hiệp hội quốc gia Đông Nam (ASEAN) IV Liên minh Châu Âu (EU) Chương 3: Điều chỉnh pháp luật đầu tư nước I Đầu tư nước pháp luật đầu tư nước II Điều chỉnh pháp luật đầu tư công cộng III Điều chỉnh pháp luật đầu tư tư nhân nước Chương 4: Pháp luật chuyển giao công nghệ I Quyền sở hữu trí tuệ hoạt động kinh tế quốc tế II Pháp luật quốc tế Việt Nam chuyển giao công nghệ III Hợp đồng chuyển giao công nghệ Chương 5: Giải tranh chấp quan hệ kinh tế quốc tế I Đặc điểm phương thức giải tranh chấp kinh tế quốc tế II Giải tranh chấp kinh tế quốc tế Trọng tài III Giải tranh chấp kinh tế quốc tế Toà án IV Giải tranh chấp khuôn khổ WTO V Giải tranh chấp khuôn khổ ASEAN 12 Tài liệu học tập Giáo trình Luật Thương mại quốc tế Nhà xuất Lao động xã hội 2005 Các liên kết kinh tế thương mại quốc tế Nhà xuất Thanh niên 2003 Giải tranh chấp thương mại quốc tế đường Tòa án Nhà xuất Thanh niên 2004 Kinh tế, pháp luật đầu tư quốc tế vấn đề đặt với Việt Nam gia nhập WTO Nhà xuất Thanh niên 2006 Câu hỏi tình Luật Kinh doanh quốc tế Nhà xuất Thống kê 2001 Trọng tài phương thức giải tranh chấp lựa chọn Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam Luật Đầu tư 2005 Bộ luật Dân 2005 Luật Chuyển giao công nghệ 2006 ...Chương 1: Những vấn đề chung quan hệ kinh tế quốc tế pháp luật kinh tế quốc tế I Quan hệ kinh tế quốc tế II Nguyên tắc điều chỉnh pháp luật quan hệ kinh tế quốc tế Chương 2: Thiết chế thương... kinh tế quốc tế I Đặc điểm phương thức giải tranh chấp kinh tế quốc tế II Giải tranh chấp kinh tế quốc tế Trọng tài III Giải tranh chấp kinh tế quốc tế Toà án IV Giải tranh chấp khuôn khổ WTO... Quyền sở hữu trí tuệ hoạt động kinh tế quốc tế II Pháp luật quốc tế Việt Nam chuyển giao công nghệ III Hợp đồng chuyển giao công nghệ Chương 5: Giải tranh chấp quan hệ kinh tế quốc tế I Đặc điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG HOC PHAN LUAT KINH TE QUOC TE , DE CUONG HOC PHAN LUAT KINH TE QUOC TE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay