LẬP TRÌNH NÂNG CAO

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:52

#include #include #include #include #include class CMT { char* cmt,*ten; int nam; public: CMT(); CMT( char*cmt1, char* ten1, int nam1); CMT& operator=( CMT &); ~ CMT(); CMT( CMT & ); void nhap(); void xuat(); int lnam(); CMT* dc(); }; CMT::CMT() { cmt=NULL; ten=NULL; nam=0; }; CMT::CMT( char* cmt1, char* ten1, int nam1) { cmt= new char[11]; strcpy( cmt,cmt1); ten= new char[25]; strcpy( ten, ten1); nam=nam1; }; CMT&CMT::operator=( CMT & a) { cmt = new char[9]; cmt=a.cmt; ten = new char[25]; ten= a.ten; nam= a.nam; return a; }; CMT::~CMT() { delete cmt, delete ten; nam=0; }; void CMT::nhap() { cout
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP TRÌNH NÂNG CAO, LẬP TRÌNH NÂNG CAO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay