LẬP TRÌNH NÂNG CAO PHÂN SỐ

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:52

include #include #include //#include class N_ARR { float *a; int n; public: N_ARR(); ~N_ARR() { delete a; }; N_ARR operator=( N_ARR &); void nhap(); void xuat(); float gttb(); float max(); friend int so_so( N_ARR &, N_ARR&); }; N_ARR::N_ARR() { n=0; a= NULL;}; N_ARR N_ARR::operator=( N_ARR &m2) { n =m2.n; a=new float[n]; return m2; }; void N_ARR::nhap() { cout>n; for( int i=0; i
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP TRÌNH NÂNG CAO PHÂN SỐ, LẬP TRÌNH NÂNG CAO PHÂN SỐ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay